Anunțuri

28.03.2024

Expropriere pentru cauză de utilitate publică sat Șorogari, comuna Aroneanu

12.03.2024

Procedură de achiziție pentru servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa 2 la Legea 98/2016 – Servicii de catering respectiv pregătirea, prepararea și livrarea zilnică a mesei sănătoase pentru preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale Aron Vodă Aroneanu 2023-2024 și 2024-202505.01.2024

Anunţ – Invitație de participare

depunere ofertă în vederea atribuirii contractului de: „Servicii de contabilitate bugetară la nivelul primăriei comunei Aroneanu, județul Iași”

16.11.2023

Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare în comuna Aroneanu, județul Iași

24.10.2023

Anunţ public

cu privire la aprobarea: „prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism, ale Comunei Aroneanu, județul Iași, aprobate prin HCL Aroneanu cu nr. 51 din 30 august 2001, cu modificările și completările ulterioare”

27.07.2023

Anunţ de participare licitaţie publică deschisă

pentru concesionarea suprafeței de teren de 1.474 mp., categoria pășune, identificată cadastral cu numărul 67848 și a suprafeței de teren de 1.304 mp., categoria ape stătătoare, identificată cadastral cu numărul 65858, în vederea amenajării unei zone mixte de agrement cu spații de cazare și parcare.

27.07.2023

Anunţ de participare licitaţie publică deschisă

pentru concesionarea suprafeței de teren de 1.129 mp., categoria pășune, identificată cadastral cu numărul 67845 și a suprafeței de teren de 868 mp., categoria ape stătătoare, identificată cadastral cu numărul 67765 în vederea amenajării unor spații de cazare, restaurant, terasă și parcare.

27.07.2023

Anunţ de participare licitaţie publică deschisă

pentru concesionarea suprafeței de teren de 910 mp., categoria pășune, identificată cadastral cu numărul 67846 și a suprafeței de teren de 1.093 mp., categoria ape stătătoare, identificată cadastral cu numărul 67766 în vederea amenajării unui complex recreațional, sală de întruniri și activități complementare, amenajare miniparc tematic cu biodiversitate acvatică, amenajare exterioară anexe și parcare.

27.07.2023

Anunţ de participare licitaţie publică deschisă

pentru concesionarea suprafeței de teren de 650 mp., categoria pășune, identificată cadastral cu numărul 65818 și a suprafeței de teren de 3.695 mp., categoria ape stătătoare, identificată cadastral cu numărul 66260 în vederea construirii unui spațiu de cazare, restaurant, piscină interioară și exterioară, grădină de vară, parc pentru copii, zonă de relaxare SPA și parcare.

18.05.2023

Anunţ de participare licitaţie publică deschisă

pentru concesionarea suprafeței de teren de 7.500 mp., aflate în domeniul privat al comunei Aroneanu şi identificate cadastral cu numărul 63755 în vederea construirii unor spații pentru realizarea de suplimente alimentare, coloizi, detergenţi BIO pentru utilizare casnică şi industrială, realizarea de produse din categoria Superfoods, laborator pentru testare materie primă şi produs finit .

20.10.2022

Informații cu privire la Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare

 • În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 714/2022 persoanele fizice și/sau juridice sunt obligate să declare sistemele individuale adecvate de colectare a apelor uzate.
 • La nivelul Comunei Aroneanu este înființat Registrul special de evidență în temeiul actului normativ mai sus menționat, în care se înscriu, în ordinea cererilor depuse, deținătorii sistemelor individuale de colectare a apelor menajere din gospodării.
 • Termenul limită de depunere a cererilor este sfârșitul lunii octombrie 2022.
 • Din cadrul aparatului de specialitate al primarului sunt desemnate responsabile cu înscrierea în registru personalul ce funcționează în cadrul compartimentului de urbanism.
 • Cererile se pot depune zilnic în orarul 8-16 la ghișeul unic de la sediul Comunei Aroneanu sau pe adresele de email primariaaroneanu@yahoo.com sau aroneanu@is.e-adm.ro .
 • Atașate sunt modelele de cereri specifice fiecărui sistem de colectare a apelor uzate (cu stație proprie de epurare și fără stație proprie de epurare), urmând a fi completate în funcție de specificul fiecărei gospodării.
 • Totodată, atașăm și un extras din Hotărârea Guvernului nr. 714/2022.

19.08.2022

Anunţ privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 300 mp. identificat cadastral cu nr. 67825 din domeniul privat al Comunei Aroneanu, județul Iași 

Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, organizează în data de 12.09.2022, ora 10:00, la sediul Comunei Aroneanu, licitaţia publică deschisă în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 300 mp. identificat cadastral cu nr. 67825 din domeniul privat al Comunei Aroneanu, județul Iași, în conformitate cu H.C.L. Aroneanu nr. 72/30.06.2022 și OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul Comunei Aroneanu, la prețul de 30 lei. Garanția de participare este în cuantum de 1.780,5 lei.

Persoanele interesate vor depune documentaţia de participare la licitaţie până în data de 09.09.2022, ora 14:00, la sediul Comunei Aroneanu, compartiment Ghişeu Unic.

Relaţii suplimentare la telefon: 0742088774

13.05.2022

Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, organizează în data de 03.06.2022, ora 11:00, la sediul Comunei Aroneanu, licitaţia publică deschisă în vederea închirierii suprafaței de pajiște de 36,38 ha aparținând domeniului public al Comunei Aroneanu, județul Iași, identificată în satele Rediu-Aldei (lot 1 – 15,45 ha şi lot 2 – 7,41 ha), Dorobanț şi Aroneanu (lot 3 – 13,52 ha), destinată asigurării pășunatului animalelor, în conformitate cu H.C.L. Aroneanu nr. 42/29.04.2022 și OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul Comunei Aroneanu, la prețul de 10 lei. Garanția de participare este în cuantum de 30 lei.

Persoanele interesate vor depune documentaţia de participare la licitaţie până în data de 03.06.2022, ora 09:00, la sediul Comunei Aroneanu, compartiment Ghişeu Unic.

Relaţii suplimentare la telefon/fax: 0742088774.

Anunțuri

14.01.2022

Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi organizează în data de 14.02.2022, ora 11:00, la sediul unităţii administrativ teritoriale, licitaţie publică deschisă pentru concesionarea suprafețelor de teren de 300 mp. fiecare, având nr. cadastrale 63744 şi 63745, în vederea construirii unui atelier de creaţie produse camping.
Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul Comunei Aroneanu, la prețul de 100 lei. Garanția de participare este în cuantum de 1.780,81 lei.
Persoanele interesate vor depune documentaţia de participare la licitaţie până în data de 14.02.2022 ora 9:00, la sediul Comunei Aroneanu, compartiment Ghişeu Unic.
Relaţii suplimentare la telefon/fax : 0232/299255.

Proiect

Consolidarea capacitații unitaților de învațamânt din comuna Aroneanu în vederea gestionarii situației

de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020

29.06.2021

Proces verbal de afișare numărul 5734/29.06.2021

 1. Amplasamentul lucrării „Construire Sediu Administrativ în localitatea Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași, aprobat prin HCL 58/09.06.2021;
 2. Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate;
 3. Planul topografic care conține coridorul de expropriere;
 4. Planul cu amplasamentul imobilelor expropriate.

07.06.2021

Anunţ de participare licitaţie publică deschisă

Concesionarea suprafețelor de teren de 480 mp. şi 847 mp., având nr. cadastrale 65817 şi 65701, având nr. cadastrale 65817 şi 65701, în vederea construirii și funcționării unui centru de agrement, vederea construirii și funcționării unui centru de agrement.

10.02.2021

Anunţ de participare licitaţie publică deschisă

Închirerea suprafaței de teren  de 600 mp având nr. cad 61511, în vederea desfășurării unei activități de fabricare a parfumurilor și a produselor cosmetice

06.11.2020

Proces verbal afișare câștigător licitație închiriere container situat în incinta UAT Aroneanu pentru funcționare cabinet veterinar si farmacie veterinara

05.11.2020

Anunț selecție partener privapentru implementarea unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare.

07.10.2020

Proces verbal afișare închiriere suprafață de 20 mp sat Rediu Aldei

04.09.2020

Proces verbal anulare licitaţie pentru  închiriere  container

Proces verbal afişare căstigător licitaţie închiriere modul de containere

Anunţ de participare licitaţie publică deschisă

licitaţie publică deschisă  pentru concesionarea suprafeței de teren de 3.000 m.p. aflată în domeniul privat al comunei Aroneanu şi identificată cu nr. cadastral 64556, în vederea amenajării unui siloz pentru cereale, garaj și rampă pentru utilaje agricole, precum și construire anexă gospodărească a exploatației agricole

Anunţ de participare licitaţie publică deschisă

licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea suprafeței de 20 mp din incinta Școlii generale Rediu Aldei, în vederea înființării unui punct de lucru pentru desfășurare activități referitoare la sănătatea umană

13.08.2020

Anunţ de participare licitaţie publică deschisă

închirierea  container situat în incinta UAT Aroneanu pentru funcţionare cabinet veterinar  şi  farmacie veterinară

Anunţ de participare licitaţie publică deschisă

închirierea modulului de containere pentru desfăşurare activităţi specifice unui cabinet veterinar  şi funcţionare farmacie veterinară

Anunţ de participare licitaţie publică deschisă

pentru concesionarea suprafeţei de teren de 14.333 mp având nr. cad. 66245 în vederea construirii unei baze de agrement cu unităţi de cazare şi restaurant, înfiinţare fermă de animale şi desfăşurarea de activităţi educativ-recreative

31.05.2020

În atenția elevilor școlilor din comuna Aroneanu:

Program de pregătire clasa a VIII-a

Instrucțiuni intrare în școală 2-12 iunie 2020

27.05.2020

GHID DE FINANŢARE

a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienţei energetice în locuințe unifamiliale, beneficiari persoane fizice

17.02.2020

Anunţ dezbatere buget Aroneanu

14.02.2020

Anunţ atribuire concesiune distribuţie gaze naturale

08.11.2019

Anunț de participare la licitația publică deschisă pentru concesionarea serviciului de distribuție a gazelor naturale în comuna Aroneanu cu satele aparținătoare – Aroneanu, Dorobanț, Rediu Aldei și Șorogari

15.05.2019

Anunț licitație publică deschisă pentru concesionarea suprafețelor de teren de 1.455 mp și 1.703 mp aflate în domeniul privat al comunei Aroneanu și identificate cu numerele cadastrale 65999 și 65992 în vederea construirii unui centru de creație și interpretare artistică și desfășurare activități sportive, recreative, distractive și activități de învățământ

07.05.2019

Anunț licitație publică deschisă pentru concesionarea suprafețelor de teren de 7.500 mp și 7.500 mp aflate în domeniul privat al comunei Aroneanu și identificate cu numerele cadastrale 63775 și 63756 în vederea construirii și amenajării unei fabrici pentru prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor, producerea sucurilor de fructe și legume și fabricarea vinurilor din struguri

19.04.2019

Anunț licitație publică deschisă pentru concesionarea suprafeței de teren de 1.000mp aflată în domeniul privat al comunei Aroneanu și identificată cu nr. cadastral 61506, în vederea construirii unei hale metalice și stabilire sediu firmă

05.04.2019

Anunț licitație publică deschisă pentru concesionarea suprafeței de teren de 3.000 mp aflată în domeniul privat al comunei Aroneanu și identificată cu numărul cadastral 64556 în vederea amenajării unui siloz pentru cereale, garaj și rampă pentru utilaje agricole, precum și construire anexă gospodărească a exploatației agricole

Anunț licitație publică deschisă pentru concesionarea suprafețelor de teren de 7.500 mp și 7.500 mp aflate în domeniul privat al comunei Aroneanu și identificate cu numerele cadastrale 63775 și 63756 în vederea construirii și amenajării unei fabrici pentru prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor, producerea sucurilor de fructe și legume și fabricarea vinurilor din struguri

08.03.2019

Anunț licitație publică cu strigare pentru vânzarea suprafeței de teren de 769 mp din domeniul privat al comunei Aroneanu, județul Iași, în vederea construirii unei locuințe unifamiliale

07.03.2019

Anunț de atribuire a contractului de concesiune

09.01.2019

Licitație publică deschisă pentru concesionarea suprafețelor de teren de 3.474mp, 1.465mp, 2.223mp, 760mp, identificate cadastral cu nr. 65859, 65860, 65715, 65767 aflate în domeniul privat al comunei Aroneanu, în vederea construirii de unități de cazare și spații de agrement

15.12.2018

Ghid de finanțare fotovoltaice

22.11.2018

Raport selecție partener în cadrul programului operațional capital uman 2014-2020 (POCU)

„Bunicii comunității – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”

Raport selecție

16.11.2018

Anunț vânzare prin licitație publică cu strigare pentru vânzarea suprafețelor de teren de 289mp și 31mp identificare cadastral nu numerele 65723 și 65716 din domeniul privat al comunei Aroneanu

Anunț

13.11.2018

Anunț selecție parteneri în cadrul programului operațional capital uman 2014-2020 (POCU)

„Bunicii comunității – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”

Anunț

12.11.2018

Anunț selecție parteneri în cadrul programului operațional capital uman 2014-2020 (POCU)

„Incluziunea socială și combaterea sărăciei”

Anunț

02.11.2018

Anunț proiect de hotărâre prelungire PUG

Anunț

23.10.2018

Anunț selecție parteneri în cadrul programului operațional capital uman 2014-2020 (POCU)

„Incluziunea socială și combaterea sărăciei”

Anunț

18.09.2018

Donație teren Șorogari

16 aprilie 2018

Vânzare prin licitație a autoturismului Dacia Logan aflat în domeniul privat al comunei Aroneanu, județul Iași

Licitație publică deschisă pentru concesionarea suprafeței de teren de 1.073mp categoria de folosință HB identificată cadastral cu nr. 65443 aflată în domeniul privat al comunei Aroneanu, în vederea desfășurării unor activități de agrement

Licitație publică deschisă pentru concesionarea suprafeței de teren de 1.340mp categoria de folosință HB identificată cadastral cu nr. 65444 aflată în domeniul privat al comunei Aroneanu, în vederea desfășurării unor activități de agrement

17 februarie 2018

Tabel ajutor lemne