Proiecte de hotărâri
2022

  • Proiectul de hotărâre nr. 20857 din 04.11.2022 – cu privire la aprobarea „delegării serviciului de transport public către SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A. și atribuirea directă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în comuna Aroneanu, Județul Iași, în baza art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) 1370/2007”

                                * Anexa nr. 1Studiul de oportunitate

                                * Anexa nr. 2Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

                                * Anexa nr. 3Tarife de călătorie și abonamentele de transport local

                                * Anexa nr. 4Diferențele de tarif

  • Proiectul de hotărâre nr. 20791 din 21.10.2022 – cu privire la aprobarea „actualizării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Aroneanu nr. 118 din 28 octombrie 2021 cu privire la aprobarea înființării serviciului social Centru de zi pentru vârstnici Sf. Pantelimon din comuna Aroneanu, județul Iași”
  • Proiectul de hotărâre nr. 20796 din 21.10.2022 – cu privire la aprobarea „actualizării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Aroneanu nr. 119 din 28 octombrie 2021 cu privire la aprobarea înființării serviciului social Unitate de Îngrijire la Domiciliu Sf. Pantelimon destinat persoanelor vârstnice din comuna Aroneanu”

1. Proiectul de hotărâre nr. 20647 din 15.09.2022 – cu privire la aprobarea „P.U.Z. și R.L.U. pentru introducere teren în suprafață de 11.869 mp identificat cadastral cu numerele 66482, 66483, 66484, 66378, 66370, 66366, 66397 în intravilan comuna Aroneanu, județul Iași în scopul construirii de locuințe”

2. Proiectul de hotărâre nr. 20652 din 15.09.2022 – cu privire la aprobarea „P.U.Z. și R.L.U. pentru introducere teren în suprafață de 2.189 mp identificat cadastral cu numerele 66180, 66181, 66182 în intravilan comuna Aroneanu, județul Iași în scopul construirii de locuințe individuale”

3. Proiectul de hotărâre nr. 20705 din 27.09.2022 – cu privire la aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, respectiv a taxelor speciale precum și a amenzilor pentru anul fiscal 2023

4. Proiectul de hotărâre nr. 20710 din 27.09.2022 – cu privire la stabilirea de scutiri, de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, precum şi a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire în cazul unei calamităţi naturale, pe anul 2023

5. Proiectul de hotărâre nr. 20715 din 27.09.2022 – cu privire la stabilirea de reduceri de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe economie ori constau în exclusivitate din ajutor de şomaj şi/sau pensie de asistenţă socială, începând cu anul 2023

6. Proiectul de hotărâre nr. 20720 din 27.09.2022 – cu privire la aprobarea: cuantumului bonificaţiei pentru plata integrală cu anticipaţie de către persoanele fizice şi juridice a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru întregul an fiscal 2023

2020

1. Proiectul de hotărâre nr. 20001 din 22.01.2020 – cu privire la aprobarea bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2020

2019

1. Proiectul de hotărâre nr. 278 din 09.01.2019 – cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară a aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local

2. Proiectul de hotărâre nr. 9204 din 07.10.2019 – cu privire la aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, respectiv a taxelor speciale precum și a amenzilor pentru anul fiscal 2020

3. Proiectul de hotărâre nr. 9238 din 07.10.2019 – cu privire la stabilirea de scutiri de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, precum și a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism și a autorizației de construire în cazul unei calamități naturale pe anul 2020

4. Proiectul de hotărâre nr. 9614 din 17.10.2019 – cu privire la aprobarea încadrării terenurilor amplasate în intravilan și extravilan pe zone și categorii de folosință cu aplicabilitate în anul 2020

5. Proiectul de hotărâre nr. 9650 din 18.10.2019 – cu privire la stabilirea de reduceri de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe economie ori constau în exclusivitate din ajutor de șomaj și/sau pensie de asistență socială începând cu anul 2020

6. Proiectul de hotărâre nr. 9747 din 22.10.2019 – cu privire la aprobarea cuantumului bonificației pentru plata integrală cu anticipație de către persoanele fizice și juridice a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloc de transport datorate pentru întregul an fiscal 2020

2018

1. Proiectul de hotărâre nr. 9520 din 08.11.2018 – cu privire la aprobarea: „instrumentării proiectului Sprijin pentru autosustenabilitatea a 24 de inteprinderi sociale în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est prin POCU 2014-2020, Apelul de proiecte AP 4/PI9.v/OS 4.16, a acordului de parteneriat între Comuna Aroneanu, județul Iași și Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare și a cheltuielilor legate de proiect”

2. Proiectul de hotărâre nr. 10271 din 27.11.2018 – cu privire la aprobarea: „Acordului de finanțare dintre comuna Aroneanu, județul Iași, România șu comuna Cubolta, raionul Sîngerei, Republica Moldova pentru implementarea proiectului „ Edificarea monumentului de for public Bustul lui Pantelomon Halippa în satul Cubolta, Raionul Sîngerei””