Hotărâri ale Consiliului Local Aroneanu 2020

1. HCL 1 din 30 ianuarie 2020 – cu privire la: „aprobarea, pentru anul 2020, a limitelor de venituri medii lunare pentru bunurile mobile și imobile, păsări și animale, proprietatea solicitanților de ajutor social în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

2. HCL 2 din 30 ianuarie 2020 – cu privire la aprobarea: „Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru realizarea unor activități pe anul 2020 (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii 416/2001”

3. HCL 3 din 30 ianuarie 2020 – cu privire la aprobarea: „statelor de funcții și a numărului de asistenți personali de la nivelul comunei Aroneanu, pentru anul 2020

4. HCL 4 din 30 ianuarie 2020 – cu privire la aprobarea: „rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Aroneanu, județul Iași pentru anul școlar 2020-2021

5. HCL 5 din 30 ianuarie 2020 – cu privire la aprobarea: „Programului de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2020”

6. HCL 6 din 30 ianuarie 2020 – cu privire la: „stabilirea cotei părți ce revine Școlii Gimnaziale Aron Vodă în calitate de titular al bunurilor aflate în administrare”

7. HCL 7 din 30 ianuarie 2020 – cu privire la aprobarea: „modificării  Hotărârii Consiliului Local Aroneanu nr. 92/2019 cu privire la aprobarea organigramei și a statelor de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, județul Iași, precum și al instituțiiol și serviciilor publice de interes local”

8. HCL 8 din 30 ianuarie 2020 – privind aprobarea: „Modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A. prin Actul Adițional nr. 34”

9. HCL 9 din 30 ianuarie 2020 – cu privire la aprobarea: „finanțării activităților aferente lunilor ianuarie și februarie 2020 din cadrul proiectului – „Aroneanu – Sat European de Tineret 2020””

10. HCL 10 din 30 ianuarie 2020 – cu privire la aprobarea: „stadiului de înscriere în registrul agricol pentru semestrul II al anului 2019 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități”

11. HCL 11 din 30 ianuarie 2020 – cu privire la aprobarea: „actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul – Înființare rețea de distribuție de gaze naturale în Comuna Aroneanu, județul Iași cu satele aparținătoare”

12. HCL 12 din 04 februarie 2020 – cu privire la aprobarea: „punerii la dispoziție cu titlu gratuit a terenului în vederea amplasării rețelelor electrice pe domeniul public al comunei Aroneanu, pentru autorizarea obiectivului de investiții – „Extindere rețele electrice JT+MT în localitatea Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași, zona cu nr. cadastrale 64503, 64504, 64586”

13. HCL 13 din 04 februarie 2020 – cu privire la aprobarea: „punerii la dispoziție cu titlu gratuit a terenului în vederea amplasării rețelelor electrice pe domeniul public al comunei Aroneanu, pentru autorizarea obiectivului de investiții – „Extindere rețele electrice JT+MT în localitatea Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași, zona cu nr. cadastral 64851, Stradela Dimineții

14. HCL 14 din 21 februarie 2020 – aprobarea bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2020

15. HCL 15 din 21 februarie 2020 – privind aprobarea: „Modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A. prin Actul Adițional nr. 35”

16. HCL 16 din 21 februarie 2020 – cu privire la aprobarea: „acordării în folosință gratuită a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Bargan Mihai pentru construire locuință proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

17. HCL 17 din 21 februarie 2020 – cu privire la aprobarea: „actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții – Reabilitare grădiniță și extindere pentru creșă în comuna Aroneanu, județul Iași”

18. HCL 18 din 21 februarie 2020 – cu privire la aprobarea: „cofinanțării pentru obiectivul de investiții – Reabilitare grădiniță și extindere pentru creșă în comuna Aroneanu, județul Iași”

19. HCL 19 din 21 februarie 2020 – cu privire la aprobarea: „achiziției unor lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții – Reabilitare grădiniță și extindere pentru creșă în comuna Aroneanu, județul Iași”

20. HCL 20 din 27 februarie 2020 – privind: „acordarea de mandat special în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. referitor la completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.”

21. HCL 21 din 27 februarie 2020 – cu privire la aprobarea: „Acordului de Parteneriat dintre  Comuna Aroneanu, Școala Gimnazială „Aron Vodă” Aroneanu, Asociația de Interes Comunitar Aroneanu, Școala de dans UNIC în vederea derulării proiectului intitulat „UN MĂRȚIȘOR PENTRU MAMA” – ediția a IX-a”

22. HCL 22 din 27 februarie 2020 – cu privire la aprobarea: „acordului unității administrativ teritoriale Aroneanu privind aprobarea ameliorării terenurilor degradate în vederea împăduririi”

23. HCL 23 din 27 februarie 2020 – cu privire la aprobarea: „finanțării activităților aferente lunii martie 2020 din cadrul proiectului – „Aroneanu – Sat European de Tineret 2020””

24. HCL 24 din 27 februarie 2020 – cu privire la aprobarea „încheierii Acordului de Parteneriat dintre Asociația de Interes Comunitar Aroneanu, Școala „Aron Vodă”, județul Iași, Comuna Aroneanu, județul Iași, în vederea implementării proiectului „LADA CU ZESTRE A BUNICII”

25. HCL 25 din 16 martie 2020 – cu privire la aprobarea: „alocării unui sprijin financiar Parohiei Sf. Gheorghe – Dorobanț din comuna Aroneanu, județul Iași”

26. HCL 26 din 26 martie 2020 – cu privire la aprobarea: „achiziției de către Comuna Aroneanu, județul Iași a unui teren în suprafață de 1.500 mp. situat în intravilanul Comunei Aroneanu identificat cadastral cu numărul 66234 proprietatea numiților Chelariu Elena, Cojocaru Maria, Sănduleanu Ecaterina, Mihai Mioara și Cazacu Eugenia”

27. HCL 27 din 26 martie 2020 – cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Aroneanu nr. 20 din 22 martie 2010 cu privire la aprobarea înființării serviciului CENTRU DE ZI PENTRU COPIII DEFAVORIZAȚI SOCIAL, ce va avea sediul în sat Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași

28. HCL 28 din 26 martie 2020 – cu privire la: „alegerea unui președinte de ședințe ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul II al anului 2020”

29. HCL 29 din 26 martie 2020 – cu privire la aprobarea graficului de ședințe ordinare ale consiliului local pentru trimestrul II – 2020

30. HCL 30 din 26 martie 2020 – cu privire la aprobarea: „achiziției unor servicii topo-cadastrale”

31. HCL 31 din 26 martie 2020 – cu privire la aprobarea: „achiziției unor lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor, podurilor și podețelor de pe raza administrativ teritorială a Comunei Aroneanu, județul Iași”

32. HCL 32 din 26 martie 2020 – cu privire la aprobarea: „achiziției unor servicii pentru întocmire P.U.Z. pentru construire Sală de sport cu o capacitate de 180 locuri”

33. HCL 33 din 26 martie 2020 – aprobarea: „rectificării bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2020”

34. HCL 34 din 26 martie 2020 – cu privire la aprobarea: „achiziției unor servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din comuna Aroneanu, județul Iași

35. HCL 35 din 26 martie 2020 – cu privire la aprobarea: „proiectului social-filantropic SOLIDARITATE ÎN COMUNA ARONEANU”

36. HCL 36 din 26 martie 2020 – cu privire la aprobarea: „modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 121 din 12 decembrie 2019 privind aprobarea cuantumului bonificației pentru plata integrală cu anticipație de către persoanele fizice și juridice a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloc de transport datorate pentru întregul an fiscal 2020”

37. HCL 37 din 26 martie 2020 – privind aprobarea: „modificării și completării Hotărârii nr. 101 din 29.09.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Aroneanu”

38. HCL 38 din 30 aprilie 2020 – cu privire la aprobarea: „achiziție servicii de consultanță și proiectare în vederea întocmirii și depunerii unui proiect pentru eficiența energetică și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

39. HCL 39 din 30 aprilie 2020 – privind aprobarea: „acordării mandatului special reprezentantului unității administrativ teritoriale Aroneanu în A.G.A. A.D.I.S. Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, altele decât reciclabile în cadrul Proiectului, ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și împuternicirea Președintelui A.D.I.S. Iași să semneze Actul Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași nr. 357/30.10.2018”

40. HCL 40 din 30 aprilie 2020 – privind aprobarea: „Modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A. prin Actul Adițional nr. 36”

41. HCL 41 din 30 aprilie 2020 – privind aprobarea desemnării: „reprezentantului Comunei Aroneanu pentru a dispune de contul bancar deschis la UniCredit Bank S.A. în vederea efectuării operațiunilor bancare prin sistem POS și GHIȘEUL.RO la nivelul U.A.T. Aroneanu”

42. HCL 42 din 30 aprilie 2020 – privind aprobarea: introducerii în domeniul public a investiției „Sistem centralizat de canalizare racordat la rețeaua APAVITAL pentru satele Aroneanu, Dorobanț și Șorogari, comuna Aroneanu„ și punerea la dispoziție în vederea operării, administrării și exploatării în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/14.07.2016 către SC APAVITAL SA

43. HCL 43 din 30 aprilie 2020 – aprobarea: „rectificării bugetului comunei Aroneanu, județul Iași, pe anul 2020

44. HCL 44 din 30 aprilie 2020 – aprobarea: „P.U.Z. și R.L.U. pentru introducere teren în suprafață de 5.548 mp în intravilan în scopul construirii de locuințe individuale cu dotări aferente pe terenuri private situate în județul Iași, extravilan sat Aroneanu, numerele cadastrale 61140, 65061, 65060, 65251, 63777

45. HCL 45 din 30 aprilie 2020 – cu privire la aprobarea: „finanțării din bugetul local al comunei Aroneanu pe anul 2020 a obiectivelor de investiții prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală referitoare la P.U.Z. – Plan dezvoltare locală zonă de agrement Aroneanu”

46. HCL 46 din 30 aprilie 2020 – cu privire la aprobarea „actualizării grilei de salarizare pentru personalul angajat prin cooperare cu Asociația Comunelor din România – Filiala Județeană Iași”

47. HCL 47 din 30 aprilie 2020 – cu privire la: stabilirea condițiilor privind acordarea în favoarea Societății RCS&RDS S.A., a dreptului de acces pe domeniul public al Comunei Aroneanu, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesar susținerii acestora

Anul 2019

Anul 2018