Hotărâri ale consiliului local Aroneanu
2019

1. HCL 1 din 31 ianuarie 2019 – cu privire la constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Dorofte Gheorghe

2. HCL 2 din 31 ianuarie 2019 – cu privire la: „aprobarea, pentru anul 2019, a limitelor de venituri medii lunare pentru bunurile mobile și imobile, păsări și animale, proprietatea solicitanților de ajutor social în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare”

3. HCL 3 din 31 ianuarie 2019 – cu privire la aprobarea: „Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru realizarea unor activități pe anul 2019 (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii 416/2001”

4. HCL 4 din 31 ianuarie 2019 – cu privire la aprobarea: „statelor de funcții și a numărului de asistenți personali de la nivelul comunei Aroneanu, pentru anul 2019”

5. HCL 5 din 31 ianuarie 2019 – cu privire la aprobarea: „rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Aroneanu, județul Iași pentru anul școlar 2019-2020”

6. HCL 6 din 31 ianuarie 2019 – cu privire la: „încetarea cu acordul părților a Contractului de Concesiune înregistrat cu numărul 5566 din 11.08.2014 dintre comuna Aroneanu și doamna Serghie Simona-Elena”

7. HCL 7 din 31 ianuarie 2019 – cu privire la aprobarea: „Programului de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2019”

8. HCL 8 din 31 ianuarie 2019 – cu privire la aprobarea: „valorii de investiție a proiectului „Dotarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat al comunei Aroneanu, județul Iași”, precum și solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Inteprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA – IFN) și plata comisionului de garantare”

9. HCL 9 din 31 ianuarie 2019 – cu privire la aprobarea: „actualizării traseelor și stațiilor de îmbarcare/debarcare a călătorilor pentru transport public județean de persoane”

10. HCL 10 din 22 februarie 2019 – cu privire la validarea mandatului de consilier local al domnului Huludeț Gheorghe, aflat pe lista A.L.D.E. Aroneanu

11. HCL 11 din 22 februarie 2019 – cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu și al instituțiilor și serviciilor publice de interes local

12. HCL 12 din 22 februarie 2019 – cu privire la: „transformarea funcției publice vacante de inspector grad profesional superior în funcția publică de inspector grad profesional asistent de la nivelul Comunei Aroneanu, județul Iași”

13. HCL 13 din 22 februarie 2019 – cu privire la aprobarea „încheierii Acordului de Parteneriat dintre Asociația de Interes Comunitar Aroneanu, Școala „Aron Vodă”, județul Iași, Comuna Aroneanu, județul Iași, în vederea implementării proiectului „LADA CU ZESTRE A BUNICII””

14. HCL 14 din 22 februarie 2019 – cu privire la: „acceptarea ofertei de donație pentru un teren situat în intravilanul satului Șorogari, comuna Aroneanu, județul Iași”

15. HCL 15 din 22 februarie 2019 – cu privire la: „acceptarea ofertei de donație pentru un teren situat în intravilanul satului Șorogari, comuna Aroneanu, județul Iași”

16. HCL 16 din 22 februarie 2019 – cu privire la: „acceptarea ofertei de donație pentru un teren situat în intravilanul satului Șorogari, comuna Aroneanu, județul Iași”

17. HCL 17 din 22 februarie 2019 – cu privire la aprobarea: „Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, Școala Gimnazială „Aron Vodă” Aroneanu, Asociația de Interes Comunitar Aroneanu, Școala de dans UNIC în vederea derulării proiectului intitulat „UN MĂRȚIȘOR PENTRU MAMA” – ediția a VIII-a”

18. HCL 18 din 22 februarie 2019 – cu privire la aprobarea: „contului de încheiere a execuției bugetului comunei Aroneanu pe anul 2018”

19. HCL 19 din 22 februarie 2019 – cu privire la aprobarea: „modificării Hotărârii Consiliului Local Aroneanu nr. 147 din 10 decembrie 2018 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice de la nivelul autorității locale a Comunei Aroneanu pe anul 2019”

20. HCL 20 din 22 februarie 2019 – cu privire la aprobarea: „actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții – Reabilitare grădiniță și extindere pentru creșă în Comuna Aroneanu, județul Iași, în conformitate cu art. 71 din OUG 114/2018”

21. HCL 21 din 22 februarie 2019 – cu privire la aprobarea: „vânzării prin licitație publică a suprafeței de teren de 769mp având nr. cadastral 64067, din domeniul privat al comunei Aroneanu, județul Iași”

22. HCL 22 din 27 februarie 2019 – cu privire la: „asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Aroneanu, județul Iași”

23. HCL 23 din 28 martie 2019 – privind aprobarea: „Modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 29”

24. HCL 24 din 28 martie 2019 – cu privire la aprobarea graficului de ședințe ordinare ale consiliului local pentru trimestrul II-2019

25. HCL 25 din 28 martie 2019 – cu privire la: „alegerea unui președinte de ședințe ale Consiliului Local al comunei Aroneanu pentru trimestrul II al anului 2019”

26. HCL 26 din 28 martie 2019 – cu privire la: „actualizarea componenței comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, de la nivelul comunei Aroneanu, județul Iași”

27. HCL 27 din 28 martie 2019 – cu privire la aprobarea: „P.U.Z. – Schimbarea destinației și construire locuință individuală pe teren proprietate, amplasat în sat Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași, nr. cadastral 62457, beneficiar fiind Paraschiv Ciprian Daniel și Paraschiv Andreea Silvia”

28. HCL 28 din 28 martie 2019 – privind aprobarea: „completării inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Aroneanu, județul Iași”

29. HCL 29 din 28 martie 2019 – privind aprobarea: „completării inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Aroneanu, județul Iași”

30. HCL 30 din 28 martie 2019 – cu privire la aprobarea: „achiziției unor servicii de întocmire P.U.Z. – „Plan de dezvoltare locală – Zonă de Agrement Aroneanu””

31. HCL 31 din 28 martie 2019 – cu privire la aprobarea: „achiziției unui serviciu de depozitare a deșeurilor nepericuloase de pe raza administrativ teritorială a comunei Aroneanu, județul Iași”

32. HCL 32 din 28 martie 2019 – cu privire la aprobarea: „Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, Școala Gimnazială „Aron Vodă” Aroneanu și Asociația de Interes Comunitar Aroneanu, în vederea derulării proiectului intitulat „CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂȚĂTORILOR””

33. HCL 33 din 28 martie 2019 – cu privire la aprobarea: „Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, Școala Gimnazială „Aron Vodă” Aroneanu și Asociația de Interes Comunitar Aroneanu, în vederea derulării proiectului intitulat „Concursul de șah – Memorialul – ”Aron Vodă”””

34. HCL 34 din 28 martie 2019 – cu privire la aprobarea: „studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea suprafeței teren de 7.500 mp identificată cadastral cu nr. 63.755 și a suprafeței de 7.500 mp identificată cadastral cu nr. 63.756 în vederea construirii și amenajării unei fabrici pentru prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor, producerea sucurilor de fructe și legume și fabricarea vinurilor din struguri”

35. HCL 35 din 28 martie 2019 – cu privire la aprobarea: „indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul – Înființare rețea de distribuție de gaze naturale în comuna Aroneanu, județul Iași cu satele aparținătoare”

36. HCL 36 din 28 martie 2019 – cu privire la aprobarea: „acordării în folosință gratuită a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Cuvuliuc Costel-Ovidiu, pentru construire locuință proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003”

37. HCL 37 din 28 martie 2019 – privind aprobarea: „completării inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Aroneanu, județul Iași”

38. HCL 38 din 12 aprilie 2019 – privind aprobarea: „introducerii în domeniul public a investiției „Sistem centralizat de canalizare racordat la rețeaua APAVITAL pentru satele Aroneanu, Dorobanț și Șorogari, comuna Aroneanu„ și punerea la dispoziție în vederea operării, administrării și exploatării în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/14.07.2016 către SC APAVITAL SA”

39. HCL 39 din 12 aprilie 2019 – privind aprobarea: „completării inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Aroneanu, județul Iași”

40. HCL 40 din 24 aprilie 2019 – aprobarea bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2019

41. HCL 41 din 24 aprilie 2019 – privind: „acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. referitor la revocarea Hotărârilor A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. nr. 19/14.06.2018 și nr. 20/14.06.2018”

42. HCL 42 din 24 aprilie 2019 – privind: „avizarea modificărilor Regulamentului ApaVital a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 precum și acordarea mandatului special în vederea exprimării votului A.G.A. A.R.S.A.C.I.S.”

43. HCL 43 din 24 aprilie 2019 – privind aprobarea „modificării Hotărârii Consiliului Local Aroneanu nr. 65 din 27.04.2017 cu privire la aprobarea achiziției de către Comuna Aroneanu, județul Iași a unui teren în suprafață de 1.500mp situat în Comuna Aroneanu identificat cadastral în Tarlaua 83, Parcela 519-520 proprietatea numiților Cojocaru Gh. Maria, Cazacu Constantin, Sănduleanu Ecaterina și Chelaru Elena”

44. HCL 44 din 16 mai 2019 – cu privire la aprobarea: „indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții – Modernizare drumuri de interes local în comuna Aroneanu, județul Iași”

45. HCL 45 din 16 mai 2019 – cu privire la aprobarea: „achiziției unor lucrări de execuție și servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții – Modernizare drumuri de interes local în comuna Aroneanu, județul Iași”

46. HCL 46 din 16 mai 2019 – cu privire la: „modificarea valorii de investiție a proiectului „Dotarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat al comunei Aroneanu, județul Iași”

47. HCL 47 din 16 mai 2019 – cu privire la aprobarea: „rectificării bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2019”

48. HCL 48 din 16 mai 2019 – cu privire la aprobarea: „achiziției unor lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor, podurilor și podețelor de pe raza administrativ teritorială a Comunei Aroneanu, județul Iași”

49. HCL 49 din 16 mai 2019 – cu privire la aprobarea: „achiziției unor lucrări de împrejmuire și amenajare alei pietonale pentru școlile din comuna Aroneanu, județul Iași”

50. HCL 50 din 16 mai 2019 – cu privire la aprobarea „achiziției unor servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru derularea proiectului Modernizare drumuri de interes local în comuna Aroneanu, județul Iași”

51. HCL 51 din 24 mai 2019 – cu privire la aprobarea: „indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții – Înființare centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în Comuna Aroneanu, județul Iași”

52. HCL 52 din 24 mai 2019 – cu privire la aprobarea: „achiziției unor lucrări de execuție și servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții – Înființare centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în Comuna Aroneanu, județul Iași”

53. HCL 53 din 24 mai 2019 – cu privire la aprobarea „încheierii Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu – Căminul Cultural Aron-Vodă , Asociația de Interes Comunitar Aroneanu și Școala Aron-Vodă Aroneanu, în vederea derulării proiectului la nivelul comunei Aroneanu denumit „1 IUNIE ZIUA COPILULUI””

54. HCL 54 din 24 mai 2019 – privind aprobarea: „modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A. prin Actul Adițional nr. 31”

55. HCL 55 din 24 mai 2019 – cu privire la aprobarea: „achiziției unor servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru derularea proiectului – Înființare centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în Comuna Aroneanu, județul Iași”

56.HCL 56 din 24 mai 2019 – cu privire la aprobarea: „vânzării suprafeței de teren de 596 mp din domeniul privat al Comunei Aroneanu, județul Iași”

57. HCL 57 din 24 mai 2019 – cu privire la aprobarea: „studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea suprafeței de teren de 500 mp identificată cadastral cu nr. 61121 în vederea construirii unei hale metalice”

58. HCL 58 din 24 mai 2019 – cu privire la aprobarea: „studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea suprafeței de teren de 500 mp identificată cadastral cu nr. 61119 în vederea construirii unei hale pentru depozitare”

59. HCL 59 din 24 mai 2019 – cu privire la: „asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Aroneanu, județul Iași pentru anul Școlar 2019-2020”

60. HCL 60 din 24 mai 2019 – cu privire la aprobarea: „indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții – Construire și dotare așezământ cultural în comuna Aroneanu, județul Iași”

61. HCL 61 din 24 mai 2019 – cu privire la aprobarea: „achiziției unui serviciu de consultanță pentru efectuarea analizei de risc la securitate fizică pentru sediul Comunei Aroneanu și unitățile administrate”

62. HCL 62 din 24 mai 2019 – cu privire la aprobarea: „achiziției unui serviciu juridic de reprezentare a unității administrativ teritoriale Aroneanu, județul Iași în instanță”

63. HCL 63 din 24 mai 2019 – cu privire la aprobarea: „contractului de finanțare pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale, altele decât cele contractate/finalizate la nivelul Comunei Aroneanu, județul Iași”

64. HCL 64 din 24 mai 2019 – cu privire la aprobarea: „achiziției unui contract de prestări servicii pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale, altele decât cele contractate/finalizate la nivelul Comunei Aroneanu, județul Iași”

65. HCL 65 din 24 mai 2019 – cu privire la aprobarea: „indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții – „Extindere rețea electrică joasă tensiune în zona Valea lui Borș din satul Dorobanț, comuna Aroneanu, județul Iași””

66. HCL 66 din 24 mai 2019 – cu privire la aprobarea: „achiziției unor lucrări pentru obiectivul de investiții – „Extindere rețea electrică joasă tensiune în zona Valea lui Borș din satul Dorobanț, comuna Aroneanu, județul Iași”

67. HCL 67 din 27 iunie 2019 – cu privire la aprobarea: „Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, Asociația de Interes Comunitar Aroneanu, Școala „Aron Vodă” Aroneanu și parohiile de rit ortodox din satele comunei Aroneanu, cu privire la organizarea activităților specifice prilejuite de Zilele comunei Aroneanu pe anul 2019 – Ediția a XII-a”

68. HCL 68 din 27 iunie 2019 – cu privire la aprobarea: „studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea suprafețelor de teren de 1.455 mp și 1.703 mp identificate cadastral cu nr. 65999 și 65992 în vederea construirii unui centru de creație și interpretare artistică, activități sportive, recreative și distractive, activități de învățământ”

69. HCL 69 din 27 iunie 2019 – cu privire la aprobarea: „vânzării suprafeței de teren de 550 mp. din domeniul privat al Comunei Aroneanu, județul Iași”

70. HCL 70 din 27 iunie 2019 – cu privire la: „alegerea unui președinte de ședințe ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul III al anului 2019”

71. HCL 71 din 27 iunie 2019 – cu privire la aprobarea graficului de ședințe ordinare ale consiliului local pentru trimestrul III-2019

72. HCL 72 din 27 iunie 2019 – aprobarea: „rectificării bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2019”

73. HCL 73 din 27 iunie 2019 – cu privire la: „neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Aroneanu, județul Iași, pentru anul Școlar 2019-2020”

74. HCL 74 din 25 iulie 2019 – cu privire la aprobarea: „achiziției unui serviciu de consultanță pentru elaborarea documentației de atribuire și/sau aplicării procedurii de atribuire pentru concesionarea serviciului public de distribuiție gaze naturale”

75. HCL 75 din 25 iulie 2019 – cu privire la aprobarea: „achiziția de motorină pentru utilajele și echipamentele aparținând unității administrativ teritorială a Comunei Aroneanu”

76. HCL 76 din 25 iulie 2019 – aprobarea: „rectificării bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2019”

77. HCL 77 din 14 august 2019 – cu privire la aprobarea: „studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea suprafețelor de teren de 591 mp și 2.079 mp identificate cadastral cu nr. 65991 și 66001 în vederea construirii unor unități de cazare și de alimentație publică, terenuri de sport, precum și desfășurarea activităților de agrement”

78. HCL 78 din 14 august 2019 – cu privire la aprobarea: „studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea suprafețelor de teren de 959 mp și 1.197 mp identificate cadastral cu nr. 65993 și 66000 în vederea edificării unei construții cu destinația evenimente private, club, restaurant, sală de conferințe și întâlniri”

79. HCL 79 din 14 august 2019 – cu privire la aprobarea: „studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea suprafețelor de teren de 1.821 mp și 19.310 mp identificate cadastral cu nr. 65994 și 65998 în vederea construirii unui hotel cu restaurant, centru sportiv și spa și desfășurare activități de agrement”

80. HCL 80 din 14 august 2019 – aprobarea: „rectificării bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2019”

81. HCL 81 din 14 august 2019 – cu privire la: „acordarea mandatului special reprezentantului unității administrativ teritoriale Aroneanu în A.G.A. A.D.I.S. Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, aprobarea modificării tarifului de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări și aprobării tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului, ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și împuternicirea Președintelui A.D.I.S. Iași să semneze Actul Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași nr. 357/30.10.2018”

82. HCL 82 din 14 august 2019 – cu privire la aprobarea: „achiziției de către Comuna Aroneanu, județul Iași a unui teren în suprafață de 675 mp situat în Comuna Aroneanu având numărul cadastral 64285 proprietatea numitei Coroi Lorica pe care se află amplasate rezervoarele de apă ale comunei Aroneanu”

83. HCL 83 din 09 septembrie 2019 – cu privire la aprobarea: „achiziției unor servicii pentru întocmire D.A.L.I., studiu geotehnic, expertiză tehnică și documentații avize conform certificatului de urbanism aferente obiectivului de investiții – „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Aroneanu, județul Iași”

84. HCL 84 din 09 septembrie 2019 – cu privire la aprobarea: „actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.”

85. HCL 85 din 09 septembrie 2019 – cu privire la aprobarea: „acordării mandatului special în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. referitor la actualizarea, modificarea și completarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.”

86. HCL 86 din 09 septembrie 2019 – cu privire la: „acordarea mandatului special reprezentantului unității administrativ teritoriale Aroneanu în A.G.A. A.D.I.S. Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, aprobarea modificării tarifului de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări și aprobării tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și împuternicirea Președintelui A.D.I.S. Iași să semneze Actul Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași nr. 357/30.10.2018”

87. HCL 87 din 09 septembrie 2019 – cu privire la: „adoptarea unor măsuri alternative compensatorii P.S.I., referitoare la distanțele de siguranță față de vecinătăți pentru construcția existentă „Reabilitare grădiniță și extindere pentru creșă în comuna Aroneanu, județul Iași””

88. HCL 88 din 09 septembrie 2019 – cu privire la: „alegerea unui președinte de ședințe ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul IV al anului 2019”

89. HCL 89 din 09 septembrie 2019 – cu privire la aprobarea graficului de ședințe ordinare ale consiliului local pentru trimestrul IV – 2019

90. HCL 90 din 09 septembrie 2019 – aprobarea: „rectificării bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2019”

91. HCL 91 din 16 septembrie 2019 – aprobarea: „rectificării bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2019”

92. HCL 92 din 26 septembrie 2019 – cu privire la aprobarea: „organigramei și a statelor de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, județul Iași, precum și a instituțiior și serviciilor publice de interes local”

93. HCL 93 din 26 septembrie 2019 – cu privire la aprobarea: „achiziției de material antiderapant precum și închirierea utilajelor care vor proceda la deszăpezirea drumurilor și căilor de acces, indiferent de categoria de folosință și clasificarea acestora, amplasate pe raza administrativ-teritorială a comunei Aroneanu”

94. HCL 94 din 26 septembrie 2019 – privind aprobarea: „studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de distribuție a gazelor naturale în comuna Aroneanu cu satele aparținătoare – Aroneanu, Dorobanț, Rediu Aldei și Șorogari, a documentației cadru de atribuire prin licitație publică deschisă, a contractului cadru de concesiune și a caietului de sarcini al concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale”

95. HCL 95 din 26 septembrie 2019 – cu privire la aprobarea: „încheierii Acordului de Parteneriat dintre Asociația de Interes Comunitar Aroneanu, Școala „Aron Vodă” județul Iași, Comuna Aroneanu, județul Iași, în vederea implementării proiectului „În vacanță la țară””

96. HCL 96 din 26 septembrie 2019 – cu privire la aprobarea: „achiziției de combustibili solizi – brichete de foc din paie – pentru sezonul rece 2019-2020 necesari la sediul autorității locale și la alte instituții și unități de interes local din subordine”

97. HCL 97 din 26 septembrie 2019 – aprobarea: „procedurii privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al comunei Aroneanu, județul Iași”

98. HCL 98 din 26 septembrie 2019 – cu privire la aprobarea: „indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții – Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Aroneanu, județul Iași”

99. HCL 99 din 14 octombrie 2019 – cu privire la: „alegerea președintelui de ședință în vederea derulării lucrărilor ședinței extraordinare din data de 14 octombrie 2019”

100. HCL 100 din 14 octombrie 2019 – cu privire la aprobarea: „contractării și garantării unei finanțări interne pentru derularea proiectului de investiții – Dotarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Comunei Aroneanu, județul Iași”

101. HCL 101 din 14 octombrie 2019 – aprobarea: „rectificării bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2019”

102. HCL 102 din 28 octombrie 2019 – aprobarea: „rectificării bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2019”

103. HCL 103 din 28 octombrie 2019 – cu privire la aprobarea: „componenței echipei mobile și a procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică de pe raza comunei Aroneanu, județul Iași”

104. HCL 104 din 28 octombrie 2019 – cu privire la aprobarea: „achiziției unei lame spate tractor în vederea asigurării serviciului de deszăpezire la nivelul Comunei Aroneanu, județul Iași”

105. HCL 105 din 28 octombrie 2019 – cu privire la aprobarea: „achiziției de anvelope pentru buldoexcavatorul aflat în proprietatea Comunei Aroneanu, județul Iași”

106. HCL 106 din 28 octombrie 2019 – cu privire la aprobarea: „încheierii Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu județul Iași și „Asociația Tinerii Ecologici Români din Iași”, în vederea implementării proiectului „PLANTĂM să RESPIRĂM””

107. HCL 107 din 06 noiembrie 2019 – cu privire la aprobarea: „documentației tehnico-economice și finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări de către U.A.T. Aroneanu în vederea realizării obiectivului de investiții – Construire și dotare așezământ cultural în sat Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași”

108. HCL 108 din 19 noiembrie 2019 – cu privire la aprobarea: „indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții – Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Aroneanu, județul Iași”

109. HCL 109 din 19 noiembrie 2019 – cu privire la: „predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții – Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Aroneanu, județul Iași”

110. HCL 110 din 19 noiembrie 2019 – cu privire la aprobarea: „Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, județul Iași și Asociația de Interes Comunitar Aroneanu, în vederea implementării proiectului „Aroneanu-Sat European de Tineret 2020””

111. HCL 111 din 19 noiembrie 2019 – cu privire la aprobarea: „finanțării activităților aferente lunii decembrie 2019 din cadrul proiectului – „Aroneanu – Sat European de Tineret 2020”

112. HCL 112 din 19 noiembrie 2019 – cu privire la aprobarea: „asigurării suportului IT în vederea organizării Monitorului Oficial Local în format electronic”

113. HCL 113 din 19 noiembrie 2019 – aprobarea: „alocării unui sprijin financiar Parohiilor din satele Aroneanu și Șorogari, din comuna Aroneanu, județul Iași”

114. HCL 114 din 19 noiembrie 2019 – aprobarea: „rectificării bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2019”

115. HCL 115 din 19 noiembrie 2019 – cu privire la desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local Aroneanu în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Școlii Gimnaziale „Aron-Vodă” din comuna Aroneanu, județul Iași

116. HCL 116 din 19 noiembrie 2019 – cu privire la desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local Aroneanu în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Aron-Vodă” din comuna Aroneanu, județul Iași

117. HCL 117 din 12 decembrie 2019 – cu privire la aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, respectiv a taxelor speciale precum și a amenzilor pentru anul fiscal 2020

118. HCL 118 din 12 decembrie 2019 – cu privire la stabilirea de scutiri, de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, precum și a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism și a autorizației de construire în cazul unei calamități naturale, pe anul 2020

119. HCL 119 din 12 decembrie 2019 – cu privire la aprobarea încadrării terenurilor amplasate în intravilan și extravilan pe zone și categorii de folosință, cu aplicabilitate în anul 2020

120. HCL 120 din 12 decembrie 2019 – cu privire la stabilirea de reduceri de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe economie ori constau în exclusivitate din ajutor de șomaj și/sau pensie de asistență socială, începând cu anul 2020

121. HCL 121 din 12 decembrie 2019 – cu privire la aprobarea cuantumului bonificației pentru plata integrală cu anticipație de către persoanele fizice și juridice a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloc de transport datorate pentru întregul an fiscal 2020

122. HCL 122 din 12 decembrie 2019 – cu privire la aprobarea: „Strategiei anuale de achiziții publice a Comunei Aroneanu, județul Iași, pentru anul 2020”

123. HCL 123 din 12 decembrie 2019 – cu privire la aprobarea: „organizării și conducerii contabilității autorității locale a comunei Aroneanu pe bază de contract de prestări servicii în domeniul contabilității”

124. HCL 124 din 12 decembrie 2019 – privind aprobarea: „modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A. prin Actul Adițional nr. 33”

125. HCL 125 din 12 decembrie 2019 – cu privire la aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice de la nivelul autorității locale a comunei Aroneanu pe anul 2020

126. HCL 126 din 12 decembrie 2019 – cu privire la aprobarea graficului de ședințe ordinare a consiliului local pentru trimestru I – 2020

127. HCL 127 din 12 decembrie 2019 – cu privire la: „alegerea unui președinte de ședințe ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul I al anului 2020”

128. HCL 128 din 12 decembrie 2019 – cu privire la propunerea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Aroneanu, doamna Alexandru Anca Elena, pe anul 2019

129. HCL 129 din 12 decembrie 2019 – cu privire la aprobarea: „achiziției de servicii cadastrale și notariale în vederea perfectării documentației pentru schimbul de terenuri dintre Comuna Aroneanu și Parohia Sfântul Ilie din satul Rediu Aldei, comuna Aroneanu, județul Iași”

130. HCL 130 din 12 decembrie 2019 – aprobarea: „rectificării bugetului comunei Aroneanu, județul Iași, pe anul 2019”

131. HCL 131 din 22 decembrie 2019 – aprobarea: „rectificării bugetului comunei Aroneanu, județul Iași, pe anul 2019”

132. HCL 132 din 22 decembrie 2019 – cu privire la: „completarea inventarului domeniului public și privat al Comunei Aroneanu, județul Iași cu tractorul Valtra 104 Clasic, remorca Pronar T 672/2, Dacia Dokker Van Ambiance DCI 90 CP și cu echipamentele achiziționate prin instrumentarea proiectului „Dotarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat al comunei Aroneanu, Județul Iași”

133. HCL 133 din 22 decembrie 2019 – cu privire la aprobarea: „salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Aroneanu, județul Iași”

134. HCL 134 din 22 decembrie 2019 – cu privire la aprobarea: „actualizării grilei de salarizare pentru personalul angajat prin cooperare cu Asociația Comunelor din România – Filiala Județeană Iași”