Hotărâri ale consiliului local Aroneanu
2018

1. HCL 1 din 17 ianuarie 2018 – privind aprobarea: „documentației de atribuire (studiului de oportunitate, caiet de sarcini și modelul cadru al contractului de delegare a serviciului de salubritate) în vederea asigurării servciului public de salubritate de la nivelul Comunei Aroneanu, județul Iași

2. HCL 2 din 17 ianuarie 2018 – privind aprobarea: „contractului de delegare a serviciului public de salubritate către SC Edyl Industry SRL

3. HCL 3 din 17 ianuarie 2018 – cu privire la aprobarea: „rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Aroneanu, județul Iași pentru anul școlar 2018-2019

4. HCL 4 din 17 ianuarie 2018 – cu privire la aprobarea: „studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea suprafețelor de teren de 1.130mp, 2.108mp, și 23.368mp identificate cadastral cu nr. 65458, 65454, 65441, în vederea înființării unui complex de agrement

5. HCL 5 din 17 ianuarie 2018 – cu privire la aprobarea: „studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea suprafețelor de teren de 4.252mp, 5.074mp, și 49.972mp identificate cadastral cu nr. 65455, 65459, 65440, în vederea înființării unui complex de agrement

6. HCL 6 din 25 ianuarie 2018 – cu privire la: „aprobarea, pentru anul 2018, a limitelor de venituri medii lunare pentru bunurile mobile și imobile, păsări și animale, proprietatea solicitanților de ajutor social în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare”

7. HCL 7 din 25 ianuarie 2018 – cu privire la aprobarea: „Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru realizarea unor activități pe anul 2018 (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001”

8. HCL 8 din 25 ianuarie 2018 – cu privire la aprobarea statelor de funcții și a numărului de asistenți personali de la nivelul comunei Aroneanu, pentru anul 2018

9. HCL 9 din 25 ianuarie 2018 – cu privire la aprobarea: „achiziției unor servicii cadastrale în vederea efectuării măsurătorilor topografice pentru satele Aroneanu, Dorobanț, Rediu Aldei și Șorogari din comuna Aroneanu județul Iași executate pentru actualizare P.U.G. Comuna Aroneanu”

10. HCL 10 din 25 ianuarie 2018 – cu privire la aprobarea: „vânzării suprafeței de 542 mp din domeniul privat al comunei Aroneanu, județul Iași”

11. HCL 11 din 25 ianuarie 2018 – cu privire la aprobarea: „deschiderii unui cont bancar titular fiind Comuna Aroneanu, județul Iași, în vederea efectuării operațiunilor bancare la nivelul Comunei Aroneanu”

12. HCL 12 din 25 ianuarie 2018 – cu privire la aprobarea: „reprezentantului Comunei Aroneanu pentru a dispune de contul bancar în vederea efectuării operațiunilor bancare prin sistem POS la nivelul UAT Aroneanu”

13. HCL 13 din 25 ianuarie 2018 – cu privire la aprobarea: „extinderii Acordului de Cooperare încheiat în data 09.10.2012 cu Asociația Comunelor din România – Filiala Județeană Iași cu opt posturi de muncitori calificați și două posturi de muncitori necalificați”

14. HCL 14 din 25 ianuarie 2018 – cu privire la aprobarea: „completării Hotărârii Consiliului Local Aroneanu nr. 137 din 24 noiembrie 2017 cu privire la aprobarea cuantumului bonificației pentru plata integrală cu anticipație de către persoanele fizice a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloace de transport datorate pentru întregul an fiscal 2018”

15. HCL 15 din 22 februarie 2018 – cu privire la: „aprobarea bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2018”

16. HCL 16 din 22 februarie 2018 – cu privire la aprobarea: „Programului de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea comunei Aroneanu, județul Iași, pe anul 2018”

17. HCL 17 din 22 februarie 2018 – cu privire la aprobarea: „studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare pentru concesionarea suprafeței de teren de 1.340 mp categoria de folosință HB identificată cadastral cu nr. 65444 în vederea desfășurării unor activități de agrement”

18. HCL 18 din 22 februarie 2018 – cu privire la aprobarea: „studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare pentru concesionarea suprafeței de teren de 1.073 mp categoria de folosință HB identificată cadastral cu nr. 65443 în vederea desfășurării unor activități de agrement”

19. HCL 19 din 22 februarie 2018 – cu privire la aprobarea: „documentației de atribuire privind delegarea celor două contracte de concesiune privind activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași și operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași”

20. HCL 20 din 22 februarie 2018 – cu privire la aprobarea: „Acordului de parteneriat dintre Comuna Aroneanu, Școala gimnazială „Aron Vodă” Aroneanu, Asociația de Interes Comunitar Aroneanu, Școala de dans UNIC în vederea derulării proiectului intitulat „UN MĂRȚIȘOR PENTRU MAMA” ediția a VII a”

21. HCL 21 din 22 februarie 2018 – cu privire la aprobarea: „acordării în folosință gratuită a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Dieaconu Gheorghița – Antoneta pentru construire locuință proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003”

22. HCL 22 din 22 februarie 2018 – cu privire la aprobarea: „Actului Adițional nr. 23 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A.”

23. HCL 23 din 22 februarie 2018 – cu privire la aprobarea: Actului Adițional nr. 24 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A.”

24. HCL 24 din 22 februarie 2018 – cu privire la aprobarea: „achiziționării unui contract de servicii pentru întocmirea Documentației Tehnice de Autorizare a Construcției (D.T.A.C.), Proiectului Tehnic (P.Th.), Detaliilor Tehnice pentru Organizarea Execuției (D.T.O.E.) pentru obiectivul de investiții – Modernizare drumuri de interes local în comuna Aroneanu, județul Iași”

25. HCL 25 din 14 martie 2018 – cu privire la aprobarea: achiziției de combustibili solizi – lemne de foc – pentru sezonul rece 2018-2019 necesari la sediul autorității locale și la alte instituții și unități de inteles local în subordine”

26. HCL 26 din 14 martie 2018 – cu privire la aprobarea: „achiziției de piatră în vederea efectuării unor lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor, podurilor și podețelor de pe raza administrativ teritorială a comunei Aroneanu, județul Iași”

27. HCL 27 din 14 martie 2018 – cu privire la aprobarea: Acordului de Cooperare dintre comuna Aroneanu, județul Iași din România și comuna Cubolta, raionul Sîngerei din Republica Moldova”

28. HCL 28 din 14 martie 2018 – cu privire la aprobarea: „constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local – Asociația Metropolitană de Transport Public Iași”

29. HCL 29 din 14 martie 2018 – cu privire la aprobarea: vânzării prin licitație publică a suprafeței de teren de 778 mp având nr. cadastral 64061, din domeniul privat al comunei Aroneanu, județul Iași”

30. HCL 30 din 14 martie 2018 – privind aprobarea: „raportului de evaluare în vederea casării și valorificării prin vânzare a autoturismului Dacia Logan Laureate 1,6 MPI, aflat în domeniul privat al comunei Aroneanu, județul Iași”

31. HCL 31 din 29 martie 2018 – cu privire la aprobarea: „achiziției unor servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice”

32. HCL 32 din 29 martie 2018 – cu privire la „alegerea unui președinte de ședințe ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul II al anului 2018”

33. HCL 33 din 29 martie 2018 – cu privire la aprobarea: graficului de ședințe ordinare ale consiliului local pentru trimestrul II – 2018”

34. HCL 34 din 29 martie 2018 – cu privire la aprobarea: „contului de încheiere a execuției bugetului comunei Aroneanu pe anul 2017”

35. HCL 35 din 29 martie 2018 – cu privire la aprobarea: acordării în folosință gratuită a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Gherman Valentina pentru construire locuință proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003”

36. HCL 36 din 29 martie 2018 – privind aprobarea: „completării inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al Comunei Aroneanu, județul Iași”

37. HCL 37 din 29 martie 2018 – cu privire la aprobarea: „încheierii Acordului de Parteneriat din Asociația de Interes Comunitar Aroneanu, Școala „Aron-Vodă” județul Iași, Comuna Aroneanu Județul Iași, în vederea implementării proiectului „LADA CU ZESTRE A BUNICII”

38. HCL 38 din 29 martie 2018 – aprobarea rectificării bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2018

39. HCL 39 din 29 martie 2018 – cu privire la aprobarea: constituirii prin act juridic a dreptului de servitute asupra terenului în suprafață de 2.781 mp în favoarea doamnei Zlăvog Nicoleta, domiciliată în sat Șorogari, comuna Aroneanu, județul Iași”

40. HCL 40 din 29 martie 2018 – cu privire la aprobarea: constituirii prin act juridic a dreptului de servitute asupra terenului în suprafață de 16.000 mp în favoarea domnului Vieru Gheorghe și a doamnei Vieru Giorgeta”

41. HCL 41 din 26 aprilie 2018 – cu privire la aprobarea: „modificării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare precum și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și SC Apavital SA prin Actul Adițional nr. 25”

42. HCL 42 din 26 aprilie 2018 – cu privire la aprobarea: modificării Hotărârii Consiliului Local Aroneanu nr. 7 din 25 ianuarie 2018 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru realizarea unor activități pe anul 2018 (lucrări, servicii etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii 416/2001”

43. HCL 43 din 26 aprilie 2018 – cu privire la aprobarea: „extinderii Acordului de Cooperare încheiat în data de 09.10.2012 cu Asociația Comunelor din România – Filiala Județeană Iași cu un post de muncitor necalificat”

44. HCL 44 din 26 aprilie 2018 – cu privire la aprobarea: „acordării în folosință gratuită a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Taciuc Liviu-Marian pentru construire locuință proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003”

45. HCL 45 din 26 aprilie 2018 – cu privire la aprobarea „Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, Școala Gimnazială „Aron Vodă” Aroneanu și Asociația de Interes Comunitar Aroneanu, în vederea derulării proiectului intitulat „Centenarul Marii Uniri””

46. HCL 46 din 26 aprilie 2018 – privind aprobarea: „modificării Hotărârii Consiliului Local Aroneanu nr. 2 din 17 ianuarie 2018 cu privire la aprobarea contractului de delegare a serviciului public de salubritate către SC Edyl Industry SRL”

47. HCL 47 din 26 aprilie 2018 –  aprobarea: „rectificării bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2018”

48. HCL 48 din 26 aprilie 2018 – cu privire la aprobarea: „achiziției unor servicii de proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții – Reabilitare grădiniță și extindere pentru creșă în comuna Aroneanu, județul Iași

49. HCL 49 din 26 aprilie 2018 – cu privire la aprobarea: „achiziției utilajelor și echipamentelor aferente proiectului – Dotarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Comunei Aroneanu, județul Iași”

50. HCL 50 din 26 aprilie 2018 – cu privire la: „acceptarea ofertei de donație pentru un teren în suprafață de 1000mp situat în extravilanul satului Șorogari, comuna Aroneanu, județul Iași

51. HCL 51 din 26 aprilie 2018 – cu privire la aprobarea: „acordării în folosință gratuită a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Iacobuți Simona Andreea pentru construire locuință proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003”

52. HCL 52 din 26 aprilie 2018 – cu privire la aprobarea: „acordării în folosință gratuită a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Manta Ioana pentru construire locuință proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003”

53. HCL 53 din 11 mai 2018 –  cu privire la: „alegerea unui președinte de ședințe al consiliului local al comunei Aroneanu pentru ședința extraordinară din 11 mai 2018”

54. HCL 54 din 11 mai 2018 – privind aprobarea: „completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice cu alimentare de apă și de canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și SC APAVITAL SA prin Actul Adițional nr. 26”

55. HCL 55 din 11 mai 2018 – privind aprobarea: „Actului Adițional nr. 21 la Actul Constitutiv și a Actului Adițional nr. 22 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.”

56. HCL 56 din 11 mai 2018 – privind aprobarea: „înființării compartimentului de Asistență Socială organizat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, a organigramei și statutului de funcții cu numărul de personal, în vederea furnizării de servicii sociale la nivelul autorității locale a comunei Aroneanu, județul Iași

57. HCL 57 din 11 mai 2018 – cu privire la aprobarea: „contractării unui împrumut în valoare de 1.645 mii lei, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale”

58. HCL 58 din 18 mai 2018 – privind aprobarea: „Acordului de Parteneriat încheiat între Comuna Aroneanu, județul Iași și Parohia Rediu-Aldei din satul Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, județul Iași în vederea implementării proiectului – „Cross-border cultural and historical preservation: the Restoration and consolidation of ”Sf. Ilie” Church, Aroneanu commune, Iași County and of Leonard Mansion, Cubolta commune, Singerei rayon

59. HCL 59 din 31 mai 2018 – cu privire la aprobarea: „Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu – Căminul Cultural Aron-Vodă, Asociația de Interes Comunitar Aroneanu și Școala Aron-Vodă Aroneanu, în vederea derulării proiectului la nivelul comunei Aroneanu denumit: „1 IUNIE ZIUA COPILULUI””

60. HCL 60 din 31 mai 2018 – cu privire la aprobarea: „alocării unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Gheorghe” Dorobanț, din comuna Aroneanu, județul Iași

61. HCL 61 din 31 mai 2018 – cu privire la aprobarea: „achiziției unor servicii de proiectare și asistență tehnică pe timpul execuției lucrărilor din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții – Construire și dotare așezământ cultural în comuna Aroneanu, județul Iași”

62. HCL 62 din 31 mai 2018 – cu privire la aprobarea: „achiziției unor servicii de proiectare pentru obținere autorizație de gospodărire a apelor pentru acumularea Aroneanu”

63. HCL 63 din 31 mai 2018 –  cu privire la aprobarea: „vânzării suprafeței de 749 m2 din domeniul privat al Comunei Aroneanu, județul Iași”

64. HCL 64 din 31 mai 2018 – cu privire la aprobarea: „vânzării suprafeței de 516 m2 din domeniul privat al Comunei Aroneanu, județul Iași”

65. HCL 65 din 31 mai 2018 – privind aprobarea: „completării inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al Comunei Aroneanu, județul Iași”

66. HCL 66 din 31 mai 2018 – cu privire la aprobarea: „achiziției unui serviciu pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale, altele decât cele contractate/finalizate la nivelul Comunei Aroneanu, județul Iași

67. HCL 67 din 31 mai 2018 – cu privire la aprobarea: „modificării H.C.L. Aroneanu nr. 6/22.06.2016 cu privire la constituirea comisiilor de specialitate, stabilirea numărului și a denumirii acestora, stabilirea numărului și a membrilor fiecărei comisii și modalitatea de atribuire a locurilor ce îi revin fiecărui grup de consilieri, precum și componența nominală a acestora”

68. HCL 68 din 28 iunie 2018 – cu privire la: „alegerea unui președinte de ședințe ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul III al anului 2018”

69. HCL 69 din 28 iunie 2018 – cu privire la aprobarea: „graficului de ședințe ordinare ale consiliului local pentru trimestrul III-2018”

70. HCL 70 din 28 iunie 2018 – privind aprobarea: „inventarului domeniului public și privat al comunei Aroneanu, județul Iași pentru anul 2017”

71. HCL 71 din 28 iunie 2018 – cu privire la aprobarea: „acordării în folosință gratuită a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Zlăvog Ovidiu Petronel, pentru construire locuință proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003”

72. HCL 72 din 28 iunie 2018 –  cu privire la aprobarea: „Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, Asociația de Interes Comunitar Aroneanu, Școala „Aron Vodă” Aroneanu și parohiile de rit ortodox din satele comunei Aroneanu, cu privire la organizarea activităților specifice prilejuite de Zilele comunei Aroneanu pe anul 2018 – Ediția a XI-a”

73. HCL 73 din 28 iunie 2018 – privind aprobarea: „achiziției unui serviciu de asistență socială în vederea acreditării furnizorului de servicii sociale de la nivelul Comunei Aroneanu, județul Iași”

74. HCL 74 din 28 iunie 2018 – cu privire la aprobarea: „vânzarii suprafeței de teren de 673 mp din domeniul privat al Comunei Aroneanu, județul Iași”

75. HCL 75 din 28 iunie 2018 – cu privire la aprobarea: „P.U.Z. – Introducere teren în intravilan și lotizare pentru construire locuințe individuale în comuna Aroneanu, județul Iași, nr. cadastral 65274, beneficiar fiind Andronic Niculescu Adrian Constantin

76. HCL 76 din 28 iunie 2018 – privind aprobarea: „rectificării bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2018”

77. HCL 77 din 26 iulie 2018 –  cu privire la aprobarea: „organigramei și statul de funcții al comunei Aroneanu, județul Iași”

78. HCL 78 din 26 iulie 2018 – cu privire la aprobarea: „modificării Hotărârii Consiliului Local Aroneanu nr. 147 din 18 decembrie 2017 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice de la nivelul autorității locale a comunei Aroneanu pe anul 2018 ”

79. HCL 79 din 26 iulie 2018 – cu privire la aprobarea: „achiziției unor servicii de întreținere a fotocopiatoarelor ce deservesc compartimentele din cadrul comunei Aroneanu, județul Iași”

80. HCL 80 din 26 iulie 2018 – privind acordarea: „mandatului special în vederea exprimării votului în A.G.A. – A.R.S.A.C.I.S. cu privire la cererea de aderare a comunei Poienari-jud. Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea actelor adiționale nr. 23 și nr. 24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul A.R.S.A.C.I.S.

81. HCL 81 din 26 iulie 2018 – privind aprobarea: „modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adiționar nr. 28”

82. HCL 82 din 26 iulie 2018 – privind aprobarea: „raportului de evaluare privind construcțiile și terenurile aparținând domeniului public și privat al comunei Aroneanu, județul Iași”

83. HCL 83 din 26 iulie 2018 –  aprobarea: „rectificării bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2018”

84. HCL 84 din 26 iulie 2018 – cu privire la: „acceptarea ofertei de donație pentru un teren situat în intravilanul satului Șorogari, comuna Aroneanu, județul Iași”

85. HCL 85 din 26 iulie 2018 – cu privire la: „acceptarea ofertei de donație pentru un teren situat în intravilanul satului Șorogari, comuna Aroneanu, județul Iași”

86. HCL 86 din 26 iulie 2018 –  cu privire la: acceptarea ofertei de donație pentru un teren situat în intravilanul satului Șorogari, comuna Aroneanu, județul Iași”

87. HCL 87 din 26 iulie 2018 – cu privire la: acceptarea ofertei de donație pentru un teren situat în intravilanul satului Șorogari, comuna Aroneanu, județul Iași”

88. HCL 88 din 26 iulie 2018 – cu privire la: acceptarea ofertei de donație pentru un teren situat în intravilanul satului Șorogari, comuna Aroneanu, județul Iași”

89. HCL 89 din 26 iulie 2018 – cu privire la aprobarea: „proiectului și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții – Înființare centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice în comuna Aroneanu, județul Iași

90. HCL 90 din 3 august 2018 – cu privire la aprobarea: „proiectului – Înființare centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice în comuna Aroneanu, județul Iași și cheltuielile aferente acestuia

91. HCL 91 din 3 august 2018 – cu privire la aprobarea: „ indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul – Înființare centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice în comuna Aroneanu, județul Iași

92. HCL 92 din 13 august 2018 – cu privire la aprobarea: „studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea suprafețelor de teren de 1.022mp, 1.085mp și 8.425mp identificate cadastral cu nr. 65712, 1063 și 65678 în vederea înființării unei unități de cazare cu restaurant și desfășurării unor activități de agrement

93. HCL 93 din 13 august 2018 – cu privire la aporbarea: vânzării suprafeței de teren de 596 mp din domeniul privat al Comunei Aroneanu, județul Iași”

94. HCL 94 din 13 august 2018 – cu privire la: „acordarea în folosință gratuită unei suprafețe de teren situată în satul Rediu Aldei, comuna Aroneanu către Asociația Casa Share, în vederea construirii unei case sociale

95. HCL 95 din 13 august 2018 – cu privire la aprobarea: achiziției unor lucrări de reparații generale pentru clădirea centralei termice din cadrul Școlii Gimnaziale Aron-Vodă din satul Dorobanț, comuna Aroneanu, județul Iași”

96. HCL 96 din 13 august 2018 – privind aprobarea: „introducerii în domeniul public a investiției „Sistem centralizat de canalizare racordat la rețeaua APAVITAL pentru satele Aroneanu, Dorobanț și Șorogari, comuna Aroneanu” și punerea la dispoziție în vederea operării, administrării și exploatării în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/14.07.2016 către SC APAVITAL SA

97. HCL 97 din 05 septembrie 2018 – aprobarea: „rectificării bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2018”

98. HCL 98 din 27 septembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „vânzării prin licitație publică a suprafețelor de teren de 289 mp și 31 mp identificate cadastral cu nr. 65723 și 65716, din domeniul privat al comunei Aroneanu, județul Iași”

99. HCL 99 din 27 septembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „achiziției unor servicii de consultață în domeniul securității și sănătății în muncă

100. HCL 100 din 27 septembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „vânzării suprafeței de teren de 501 mp din domeniul privat al comunei Aroneanu, județul Iași”

101. HCL 101 din 27 septembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „modificării Hotărârii Consiliului Local Aroneanu nr. 65 din 27.04.2017 cu privire la aprobarea achiziției de către comuna Aroneanu, județul Iași a unui teren în suprafață de 1500 mp situat în comuna Aroneanu identificat cadastral în tarlaua 83, parcela 519-520 proprietatea numiților Cojocaru Gh. Maria, Cazacu Constantin, Sănduleanu Ecaterina și Chelaru Elena”

102. HCL 102 din 27 septembrie 2018 –  cu privire la: „desemnarea unui reprezentant din partea consiliului local Aroneanu în comisia de evaluare și asigurare a calității Școlii Gimnaziale Aron Vodă din comuna Aroneanu, județul Iași”

103. HCL 103 din 27 septembrie 2018 – cu privire la: desemnarea unui reprezentant din partea consiliului local Aroneanu în consiliul de administrație a Școlii Gimnaziale Aron Vodă din comuna Aroneanu, județul Iași”

104. HCL 104 din 27 septembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „achiziției unor servicii de proiectare, detalii de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții: „Înființare centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în comuna Aroneanu, județul Iași””

105. HCL 105 din 27 septembrie 2018 –  cu privire la aprobarea: achiziției unui serviciu de audit financiar pentru obiectivul de investiție: „Înființare centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în comuna Aroneanu, județul Iași””

106. HCL 106 din 27 septembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „asigurării suportului IT în vederea organizării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei „Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro

107. HCL 107 din 27 septembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „acordării în folosință gratuită a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Donică Alexandru-Ionuț pentru construire locuință proprietate personală, în conformitate cu prevederile legii nr. 15/2003

108. HCL 108 din 27 septembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „graficului de ședințe ordinare ale Consiliului Local pentru trimestrul IV – 2018

109. HCL 109 din 27 septembrie 2018 – cu privire la: „alegerea unui președinte de ședințe ale Consiliului Local al Comunei Aroneanu pentru trimestrul IV al anului 2018

110. HCL 110 din 27 septembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „achiziției unor servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice în vederea derulării procedurilor simplificate pentru obiectivul de investiții „Înființare centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în comuna Aroneanu, județul Iași””

111. HCL 111 din 27 septembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea suprafețelor de teren de 778mp, 3917mp, 5016mp, 2435mp, 89mp, 472mp, identificate cadastral cu nr. 65700, 65714, 65445, 65446, 65768 și 65765, în vederea construrii unor căsuțe de vacanță, unități de cazare și de alimentație publică și desfășurare activități de agrement

112. HCL 112 din 27 septembrie 2018 – cu privire la aporbarea: studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea suprafețelor de teren de 4818mp, 86486mp, 60141mp și 17285mp identificate cadastral cu nr. 65780, 65702, 65719, 65718 pentru realizare, amenajare hidrotehnică în scopul desfășurării unor activități de pescuit, acvacultură și înființare unități de cazare cu restaurant”

113. HCL 113 din 27 septembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „rectificării bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2018

114. HCL 114 din 27 septembrie 2018 – cu privire la aprobarea: alocării unui sprijin financiar parohiilor din satele Aroneanu și Dorobanț din comuna Aroneanu, județul Iași”

115. HCL 115 din 27 septembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „achiziției lucrării pentru reabilitare și extindere rețea iluminat public stradal la nivelul comunei Aroneanu

116. HCL 116 din 19 octombrie 2018 – cu privire la: „conferirea titlului de CETĂȚEAN CE ONOARE AL COMUNEI ARONEANU domnului Bălănescu Ionuț Matei”

117. HCL 117 din 19 octombrie 2018 – cu privire la: „conferirea titlului de CETĂȚEAN CE ONOARE AL COMUNEI ARONEANU domnului Bălănescu Sorin”

118. HCL 118 din 19 octombrie 2018 – cu privire la: „conferirea titlului de CETĂȚEAN CE ONOARE AL COMUNEI ARONEANU doamnei Bălănescu Liliana”

119. HCL 119 din 19 octombrie 2018 – cu privire la: „conferirea titlului de CETĂȚEAN CE ONOARE AL COMUNEI ARONEANU doamnei Bălănescu Ioana-Ilinca”

120. HCL 120 din 19 octombrie 2018 –  cu privire la: „conferirea titlului de CETĂȚEAN CE ONOARE AL COMUNEI ARONEANU doamnei Lepădatu Silvia”

121. HCL 121 din 19 octombrie 2018 – cu privire la: „conferirea titlului de CETĂȚEAN CE ONOARE AL COMUNEI ARONEANU domnului Lepădatu Valeriu”

122. HCL 122 din 19 octombrie 2018 – cu privire la aprobarea: „rectificării bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2018

123. HCL 123 din 19 octombrie 2018 – cu privire la aprobarea: „vânzării suprafeței de teren de 664m2 din domeniul privat al comunei Aroneanu, județul Iași

124. HCL 124 din 19 octombrie 2018 – cu privire la aprobarea: „vânzării suprafeței de teren de 604m2 din domeniul privat al comunei Aroneanu, județul Iași

125. HCL 125 din 19 octombrie 2018 – cu privire la: „acceptarea ofertei de donație pentru un teren situat în extravilanul satului Aroneanu, comuna Aroneau, județul Iași

126. HCL 126 din 19 octombrie 2018 – cu privire la: „acceptarea ofertei de donație pentru un teren situat în extravilanul satului Aroneanu, comuna Aroneau, județul Iași

127. HCL 127 din 12 noiembrie 2018 – cu privire la aprobarea: Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubritate la nivelul comunei Aroneanu, județul Iași”

128. HCL 128 din 12 noiembrie 2018 – cu privire la aprobarea: Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de iluminat public stradal la nivelul comunei Aroneanu, județul Iași”

129. HCL 129 din 12 noiembrie 2018 – cu privire la aprobarea: Regulamentului pentru stabilirea taxei de oficiere a căsătoriei în afara sediului unității administrativ teritoriale Aroneanu”

130. HCL 130 din 12 noiembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „Instrumentării proiectului Sprijin pentru autosustenabilitate a 24 de inteprinderi sociale în regiunea de dezvoltare Nord Est prin POCU 2014-2020, apelul de proiecte AP4/PI9.v/OS4.16, a acordului de parteneriat între comuna Aroneanu, județul Iași și Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare și a cheltuielilor legate de proiect

131. HCL 131 din 12 noiembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „achiziției de către comuna Aroneanu, județul Iași a unui teren în suprafață de 588mp situat în comuna Aroneanu identificat cadastral în Tarlaua 1, Parcela 3/30 proprietatea numitului Sculeac Romeo”

132. HCL 132 din 22 noiembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „nivelurilor impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, respectiv a taxelor speciale precum și a amenzilor pentru anul fiscal 2019”

133. HCL 133 din 22 noiembrie 2018 –  cu privire la stabilirea de scutiri, de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, precum și a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism și a autorizației de construire în cazul unei calamități naturale, pe anul 2019;

134. HCL 134 din 22 noiembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „încadrării terenurilor amplasate în intravilan și extravilan pe zone și categorii de folosință cu aplicabilitate în anul 2019”;

135. HCL 135 din 22 noiembrie 2018 – cu privire la stabilirea de reduceri de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe economie ori constau în exclusivitate din ajutor de șomaj și/sau pensie de asistență socială, începând cu anul 2019;

136. HCL 136 din 22 noiembrie 2018 –  cu privire la aprobarea cuantumului bonificației pentru plata integrală cu anticipație de către persoanele fizice și juridice a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloc de transport datorate pentru întregul an fiscal 2019;

137. HCL 137 din 22 noiembrie 2018 – privind acordarea: „mandatului special în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. cu privire la cererea de aderare a comunei Ion Creangă – jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea Actelor Adiționale nr. 25 și nr. 26 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul A.R.S.A.C.I.S.”;

138. HCL 138 din 22 noiembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „organizării și conducerii contabilității autorității locale a comunei Aroneanu pe bază de contract de prestări-servicii în domeniul contabilității”;

139. HCL 139 din 22 noiembrie 2018 – privind aprobarea: „completării inventarului bunurilor aparținând domeniului public a comunei Aroneanu, județul Iași”;

140. HCL 140 din 22 noiembrie 2018 – aprobarea: „P.U.Z. și R.L.U. pentru introducere teren în suprafață de 1.000 m2, identificat cadastral cu nr. 64733, intravilan comuna Aroneanu, județul Iași, în scopul construirii sediu asociație, beneficiar fiind Asociația Iacob Negruzzi”;

141. HCL 141 din 22 noiembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „încheierii Acordului de Parteneriat între Asociația de Interes Comunitar Aroneanu, Căminul Cultural „Aron Vodă„ județul Iași, Comuna Aroneanu județul Iași, Școala de dans UNIC, județul Iași în vederea implementării proiectului „Noi cu plugul am pornit„, ediția a VIII-a”;

142. HCL 142 din 22 noiembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „achiziției de material antiderapant precum și închirierea utilajelor care vor proceda la deszăpezirea drumurilor și căilor de acces, indiferent de categoria de folosință și clasificarea acestora, amplasate pe raza administrativ teritorială a comunei Aroneanu”;

143. HCL 143 din 22 noiembrie 2018 – aprobarea: alocării unui sprijin financiar parohiilor din satele Aroneanu și Șorogari, din comuna Aroneanu, județul Iași”

144. HCL 144 din 22 noiembrie 2018 – privind aprobarea: „punerii la dispoziția concesionarului serviciului public a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemului de distribuție a gazelor naturale și a stației de reglare măsurare, pe toată durata concesiunii, precum și terenurilor necesare organizării de șantier pe toată durata realizării investițiilor, în mod gratuit”

145. HCL 145 din 22 noiembrie 2018 – cu privire la aprobarea: participării UAT Aroneanu în calitate de asociat, la parteneriat cu Centrul Diecezan Caritas Iași – partener 1, în vederea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul „Servicii integrate pentru vârstnici din comuna Aroneanu, județul Iași””

146. HCL 146 din 1 decembrie 2018 – aprobarea: „Acordului de Finanțare dintre comuna Aroneanu, județul Iași, România și comuna Cubolta, raionul Sîngerei, Republica Moldova pentru implementarea proiectului „Edificarea monumentului de for public Bustul lui Pantelimon Halippa în satul Cubolta, raionul Sîngerei

147. HCL 147 din 10 decembrie 2018 – cu privire la aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice de la nivelul autorității locale a comunei Aroneanu pe anul 2019

148. HCL 148 din 10 decembrie 2018 – privind aprobarea: „modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și SC ApaVital SA prin Actul Adițional nr. 29”

149. HCL 149 din 10 decembrie 2018 – privind aprobarea: „acordării mandatului special în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. referitor la cererea de aderare a comunei Stănița – jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea Actelor Adiționale nr. 27 și nr. 28 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul A.R.S.A.C.I.S.”;

150. HCL 150 din 10 decembrie 2018 – aprobarea: „rectificării bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2018”

151. HCL 151 din 10 decembrie 2018 –  cu privire la: alegerea unui președinte de ședințe ale Consiliului Local al Comunei Aroneanu pentru trimestrul I al anului 2019”;

152. HCL 152 din 10 decembrie 2018 – cu privire la aprobarea graficului de ședințe ordinare ale consiliului local pentru trimestrul I 2019;

153. HCL 153 din 10 decembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „scoaterii din domeniul public al comunei Aroneanu și din administrarea Consiliului Local al comunei Aroneanu a suprafeței de 103m2 identificată cadastral cu nr.65677 și introducerea în domeniul privat al comunei Aroneanu și din administrarea consiliului local Aroneanu, pentru constituire drept de servitute de trecere

154. HCL 154 din 20 decembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „Regulamentului propriu de organizare și funcționare a Compartimentului de Asistență Socială organizat la nivelul comunei Aroneanu”;

155. HCL 155 din 20 decembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale și a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțare din bugetul comunei Aroneanu”;

156. HCL 156 din 20 decembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism, al comunei Aroneanu, județul Iași aprobate prin HCL Aroneanu cu nr. 51 din 30 august 2001 până la data de 31 decembrie 2023”;

157. HCL 157 din 20 decembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Aroneanu, județul Iași”;

158. HCL 158 din 20 decembrie 2018 – cu privire la aporbarea: actualizării grilei de salarizare pentru personalul angajat prin cooperare cu Asociația Comunelor din România – Filiala Județeană Iași”;

159. HCL 159 din 20 decembrie 2018 – cu privire la aporbarea: studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea suprafeței de teren de 3.000mp, identificată cadastral cu nr. 64556, în vederea amenajării unui siloz pentru cereale, garaj, și rampă pentru utilaje agricole, precum și construire anexă gospodărească a exploatației agricole”;

160. HCL 160 din 20 decembrie 2018 – cu privire la aporbarea: studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea suprafeței de teren de 1.000mp, identificată cadastral cu nr. 61506, în vederea construirii unei hale metalice și stabilire sediu firmă”;

161. HCL 161 din 20 decembrie 2018 – cu privire la aprobarea: „Strategiei anuale de achiziții publice a Comunei Aroneanu, județul Iași, pentru anul 2019”;

162. HCL 162 din 20 decembrie 2018 – aprobarea: „rectificării bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2018”;

163. HCL 163 din 20 decembrie 2018 – cu privire la aporbarea: studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea suprafețelor de teren de 3.4.74mp, 1.465mp, 2.223mp și 760mp identificate cadastral cu nr. 65859, 65860, 65715, 65767 în vederea construirii de unități de cazare și spații de agrement”;

164. HCL 164 din 20 decembrie 2018 – cu privire la propunerea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Aroneanu, doamna Alexandru Anca Elena, pe anul 2018;

165. HCL 165 din 20 decembrie 2018 – privind aprobarea: „prelungirii și modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în Comuna Aroneanu, județul Iași nr. 525 din 22.01.2018”.