Fă tot ce poți, cu ceea ce ai, acolo unde te afli! Theodore Roosevelt (1858-1919)

Asezare

Din punct de vedere al încadrarii în teritoriu, comuna Aroneanu face parte din sistemul periurban al municipiului Iasi fiind considerata comuna limitrofa.
Teritoriul comunei Aroneanu este situat în partea de sud-est a Câmpiei Moldovei, subdiviziunea Jijiei inferioare si a Bahluiului.
Comuna Aroneanu este situata la 4,5 km nord de municipiul Iasi, ocupând o pozitie central-estica în cuprinsul judetului. Legatura cu orasul Iasi este asigurata printr-un drum modernizat, statia CFR cea mai apropiata fiind tot în Iasi.
Comuna Aroneanu se învecineaza cu comuna Victoria în partea de nord, Golaesti la nord-est, Holboca la sud-est, Popricani la vest si cu municipiul Iasi la partea de sud-vest.
Comuna, în comparatie cu comunele vecine, este mica ca suprafata ea fiind de altfel în grupa comunelor mici ale judetului Iasi având o suprafata totala de 3900 ha.
In componenta comunei intra satele : Aroneanu, Dorobant, Rediu Aldei si Sorogari.

ISTORIC

Satul Aroneanu este centrul comunei, situându-se pe o terasa cu altitudini sub 200 m. Exista ca asezare cel putin din secolul al XVI-lea, în anul 1594 domnitorul Aron Voda ridicând aici o biserica.
Dorobant este situat la nord de centrul comunei, luând fiinta la începutul secolului al XX-lea prin împroprietarirea locuitorilor veniti din satele învecinate, precum si a tinerilor casatoriti. Intrucât multi din acesti tineri au facut armata la regimentul 13 Dorobanti Iasi, satul a primit numele respectiv. In jurul satului au fost descoperite numeroase urme arheologice din paleoliticul final, neolitic, epoca bronzului, fierului, perioada marilor migratii, cât si din feudalism. Satul Dorobant dispune de resurse naturale variate : iazuri si paduri.
Rediu Aldei se situeaza la aproximativ 4 km de centrul comunei, pe directia nord-est, pe versantul nordic al dealului cu acelasi nume. Desi este atestat documentar din 1772, cu o biserica din 1718, începuturile existentei sale se pierd în trecut, descoperindu-se urme de civilizatie dinaintea erei noastre.
Sorogari este plasat la proximitatea vestica a centrului de comuna, în apropierea lacului Aroneanu, pe versantul estic al dealului Sorogari. Satul este atestat istoric din 1592. In vatra satului, precum si în împrejurimi au fost descoperite urme ale civilizatiei din epoca bronzului, începutul migratiilor si feudalismul dezvoltat (sec. XV-XVIII).

Cadru natural

Teritoriul comunei Aroneanu se afla în partea de est a judetului si din punct de vedere geomorfologic se încadreaza în Câmpia Moldovei, Depresiunea Jijiei. Relieful se prezinta sub forma de interfluvii largi, cu platouri întinse si cu versanti cu diferite grade de înclinare. Pe interfluvii se întâlnesc terenuri foarte fertile. Pantele sunt cuprinse între 50 si 250 si adesea sunt afectate de procese de eroziune sau de alunecari. Solurile dominante sunt cele din grupa cernoziomului levigat, iar pe suprafetele mai mici se întâlnesc si lacovisti si soloneturi de coasta afectate de procese de eroziune.
Clima este temperat continentala, cu ierni geroase si veri foarte calde. Temperatura medie anuala este de 9,60C, iar media precipitatiilor anuale nu depaseste 475 mm.

Comuna Aroneanu