Hotarare cu privire la actualizarea comisiei de analiza a reclamatiilor administrative ale persoanelor interesate vizand nerespectarea prevederilor Legii nr 544 pe 2OO1 constituita prin HCL Aroneanu nr 46 din 31 oct 2OO2 Print

Hotararea nr. 53


ROMANIA
Consiliul local al comunei Aroneanu
Judetul Iasi
Hotararea nr. 53
[cu privire la actualizarea comisiei de analiza a reclamatiilor administrative ale persoanelor interesate vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001, constituita prin H.C.L. Aroneanu nr. 46/31.10.2002]

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ARONEANU, legal constituit, întrunit la lucrarile sedintei ordinare din data de 28 octombrie 2004

având în vedere: referatul de specialitate înregistrat sub numarul 4641/25.10.2004 al secretarului comunei Aroneanu, jr. Benoni Moruzi, prin care solicita Consiliului Local al comunei Aroneanu aprobarea: "actualizarii comisiei de analiza a reclamatiilor administrative ale persoanelor interesate vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001, constituita prin H.C.L. Aroneanu nr. 46/31.10.2002", raport întocmit în temeiul prevederilor art. 45 teza initiala din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;

dând citire : H.C.L. Aroneanu nr. 46/31.10.2002 cu privire la constituirea comisiei de analiza a reclamatiilor administrative; proiectului de hotarare cu privire la aprobarea propunerii mai sus mentionate, proiect întocmit de catre Primarul comunei Aroneanu, judetul Iasi, doamna Maricica Gânga în temeiul dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale; - avizului favorabil înregistrat sub numarul 4643/25.10.2004 al comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Aroneanu pentru proiectul de hotarâre mai sus mentionat, aviz emis în temeiul prevederilor art. 45 teza finala si ale art. 56 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale; - avizului favorabil cu privire la legalitatea adoptarii prezentei hotarâri al secretarului comunei Aroneanu, jr. Benoni Moruzi, prin contrasemnarea acesteia, în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 215/2001;

examinând prevederile legale în materie, respectiv: Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; H.G.R. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale; O.G.R. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;

ca urmare a competentelor stabilite prin: art. 38 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;

în temeiul prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale si din considerentele prezentate adopta urmatoarea
hotarâre
ART. 01. (1) Se actualizeaza comisia de analiza a reclamatiilor administrative ale persoanelor interesate vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale H.G.R. nr. 123/2002, constituita prin H.C.L. Aroneanu nr. 46/31.10.2002, dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Numele si prenumele Functia în cadrul autoritatii Functia în cadrul comisiei
01 Sanduleanu Ioan Consilier local Presedinte
02 Oboroceanu Diana Functionar public Secretar
03 Torcatoru Maria Functionar public Membru


(2) Drepturile si obligatiile comisiei sunt cele prevazute de actele normative în materie.
ART. 02. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a prevederilor prezentei hotarâri atrage de partea celor vinovati raspunderea materiala, civila, administrativa, disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz.
ART. 03. Copii de pe prezenta hotarâre se vor comunica Primarului si persoanelor nominalizate la art. 1 pentru luarea la cunostinta si ducerea la îndeplinire ; Prefecturii judetului Iasi serviciului controlul legalitatii actelor administrative de îndata, dar nu mai târziu de 3 zile de la data adoptarii în vederea verificarii legalitatii acesteia ; altor persoane fizice sau juridice interesate, toate prin grija secretarului comunei Aroneanu.
Adoptata astazi, 28.10.2004
Presedinte de sedinta, Vizat pentru legalitate,
Bârlescu Neculai Secretar - Jr. Benoni Moruzi
Int./red. MB-Ex. 2/Ds. 3/2004

Consiliul Local al comunei Aroneanu
Judetul Iasi
Comisie de specialitate
Nr. înreg. 4643 / 25.10.2004

A V I Z


Comisia de specialitate Juridica si de disciplina a Consiliului Local al comunei Aroneanu, judetul Iasi, întrunita la lucrarile sedintei ordinare pe comisie din data de 26.10.2004,

Având în vedere H.C.L. Aroneanu nr. 21 / 26.06.2000. modificata si completata;
Având în vedere Dispozitia primarului nr. 579 / 21.10.2004;
Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numarul 4641/25.10.2004 al secretarului comunei Aroneanu, jr. Benoni Moruzi, prin care solicita Consiliului Local al comunei Aroneanu aprobarea: "actualizarii comisiei de analiza a reclamatiilor administrative ale persoanelor interesate vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001, constituita prin H.C.L. Aroneanu nr. 46/31.10.2002", referat întocmit în temeiul dispozitiilor art. 45 teza initiala din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;

Dând citire proiectului de hotarâre înregistrat sub nr. 4642 / 25.10.2004 întocmit de catre doamna Maricica Gânga, primar al comunei Aroneanu, cu privire la propunerea mai sus prezentata, proiect întocmit în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;

În temeiul dispozitiilor art. 45 teza finala si ale art. 56 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale si din considerentele prezentate,

Avizeaza favorabil

Proiectul de hotarâre nr. 4642 / 25.10.2004 referitor la aprobarea: -actualizarii comisiei de analiza a reclamatiilor administrative ale persoanelor interesate vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001, constituita prin H.C.L. Aroneanu nr. 46/31.10.2002", în conformitate cu normele legale în materie si astfel cum acesta a fost întocmit si propune Consiliului Local aprobarea acestuia în forma prezentata.

Emis astazi 26.10.2004

Semnaturile membrilor comisiei:

1. Proca Dumitru, presedinte _

2. Bârlescu Neculai , secretar,

3. Cioclu Ilie, membru, _

int./red. MB
ex. 2/ds. 3/2004

Referat,


Subsemnatul Benoni Moruzi, în calitate de secretar al comunei Aroneanu, solicit Consiliului Local Aroneanu aprobarea actualizarii comisiei de analiza a reclamatiilor administrative introduse de cetateni în legatura cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale H.G.R. nr. 123/2002.

în drept, îmi intemeiez cererea pe dispozitiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; H.G.R. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001; Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale ; O.G.R. nr. 30/2002 cu privire la aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale si pe Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Aroneanu;

în fapt, pâna la data întocmirii prezentului referat nu a fost adoptata o hotarâre de consiliu care sa reglementeze cele mai sus prezentate, în conditiile în care HCL Aroneanu nr. 46/31.10.2002 si-a încetat efectele juridice începând cu data constituirii consiliului local nou ales.

25.10.2004
Secretar,

Jr. Benoni Moruzi