Home Activitate Activitate
Activitate

vDispozi?ii 2008 PDF Print E-mail

DISPOZI?II EMISE N ANUL 2008

 
Dispozi?ii 2007 PDF Print E-mail

DISPOZI?II EMISE N ANUL 2007

 
Dispozi?ii 2006 PDF Print E-mail

Primarul comunei Aroneanu

DISPOZI?II EMISE N ANUL 2006

 
RAPORT AL ACTIVIT??II PRIMARULUI PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2009 PDF Print E-mail

RAPORT
AL ACTIVIT??II PRIMARULUI
PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2009
(IULIE-AUGUST-SEPTEMBRIE/2009)

REFERITOR LA ACTIVITATEA CURENT?:
n perioada iulie-august-septembrie/2009 n activitatea curent? am efectuat urm?toarele activit??i:
Am emis un num?r de 469 dispozi?ii, prin care am reglementat diferite domenii de activitate din cadrul administra?iei publice locale
mpreun? cu consilierii locali ai PD-L am ini?iat un num?r de 30 proiecte de hot?rri, care au fost supuse aprob?rii consiliului local.
Am emis 37 certificate de urbanism.
Am emis 22 autoriza?ii de construire.
Am emis 361 adeverin?e diverse.
Am emis 84 certificate de atestare fiscal?.
Am acordat audien?e ?i consiliere oric?rei persoane care mi s-a adresat n acest sens.
n perioada 27 iulie 2009 20 august 2009 mi-am efectuat concediul de odihn?, perioad? n care atribu?iile specifice primarului au fost delegate viceprimarului comunei, domnului Paul Zl?vog.
REFERITOR LA ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE ?I GOSPOD?RIRE COMUNAL?:
Am asigurat buna ntre?inere a drumurilor cu rigolele aferente care au f?cut obiectul moderniz?ri ?i/sau ntre?inerii n anul 2008 s-au ntre?inut zonele de protec?ie a drumurilor prin cosirea vegeta?iei spontane, s-au v?ruit arborii de pe domeniul public al comunei, s-au salubrizat c?ile de acces, zonele de protec?ie ale acestora, rigolele ?i malurile iazului Aroneanu ori de cte ori a fost necesar; avnd n vedere perioada foarte secetoas? ce a caracterizat acest an a trebuit s? ntre?inem prin ud?ri periodice arborii planta?i din prim?var?. Am efectuat demersurile necesare pentru ncheierea unui contract cu un operator atestat n activitatea de salubrizare Salubris Ia?i pe de o parte, precum ?i achizi?ia unor containere europubele pe de alt? parte. n func?ie de momentul furniz?rii europubelelor se poate ncepe ?i activitatea de colectare a de?eurilor menajere. Fac precizarea c? operatorul serviciului de salubrizare condi?ioneaz? activitatea sa ?i de asigurarea accesului vehiculelor n orice sezon pe drumurile publice gospod?riile care au acces direct la drumurile numai din p?mnt nu vor putea fi beneficiare ale acestui serviciu n prim? faz?.
Am organizat festivit??ile specifice celei de a doua edi?ii a ZILELEOR COMUNEI ARONEANU. Activit??ile au constat n competi?ii sportive la care au participat tinerii care ?i-au manifestat acest interes, concursuri literare ?i artistice, expozi?ie culinar?, expozi?ie de icoane, expozi?ie de produse tradi?ionale, premierea familiilor care au atins 50 de ani de la c?s?torie, mese festive, etc. Toate aceste activit??i au fost posibile numai cu concursul celor care s-au implicat, respectiv: ?coala general? Aron-Vod? Aroneanu prin doamna director Irina Lupu, ?coala general? Doroban? prin doamna director Simona Stupcanu, Parohia Aroneanu prin preot paroh Ovidiu Buzenchi, Parohia Doroban? prin preot paroh D?nu? Rotariu, Parohia Rediu-Aldei prin preot paroh Iulian Florescu, Parohia ?orogari prin preot paroh Daniel Nohai, - Postul de Poli?ie Aroneanu prin agent principal Mihai Niculi??, - Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu prin pre?edinte preot paroh Ovidiu Buzenchi, - Biblioteca Public? prin doamna Petronela F?lticeanu, - C?minul Cultural prin doamna Teodora Munteanu.
REFERITOR LA RELA?IA CU ?COLILE ?I UNIT??ILE DE CULT:
Am asigurat finan?area achizi?ion?rii combustibililor solizi pentru ?colile generale din comun?. n acest moment sunt cump?rate lemnele necesare pentru asigurarea nc?lzirii ?colilor n anul ?colar 2009-2010.
Am asigurat finan?area premierii elevilor cu rezultate deosebite n anul ?colar 2008-2009. Elevii care au ob?inut locurile I-III din fiecare clas? a ?colilor generale de pe raza comunei Aroneanu au beneficiat de o excursie. Aceast? premiere este la cea de a doua edi?ie, asigurnd pe aceast? cale elevii ?colilor generale c? cei cu rezultate deosebite n anul ?colar 2009-2010 vor beneficia n continuare de sprijinul autorit??ii publice locale.
Am asigurat finan?area de la bugetul local a reabilit?rii casei parohiale din satul Doroban?. Astfel, s-a instalat sistemul centralizat de nc?lzire central? termic? ?i calorifere s-a introdus apa curent? pentru baie ?i buc?t?rie, s-au nlocuit u?ile, geamurile ?i du?umelele, s-a reabilitat plafonul, s-a reabilitat instala?ia electric?, etc. Fac precizarea c? numai jum?tate din bani vor fi pl?ti?i din bugetul local al anului 2009, diferen?a fiind dispus? prin credit de angajament aferent bugetului anului 2010.
Am asigurat finan?area de la bugetul local a cheltuielilor cu serviciile de consultan?? pentru proiectul Reabilitare Biserica Sf Nicolae - Aroneanu. Proiectul este depus n vederea ob?inerii finan??rii, s-a trecut de faza verific?rii conformit??ii ?i eligibilit??ii cheltuielilor, urmnd a se face ?i evaluarea tehnic?. Solu?ia comisiei de evaluare v? va fi adus? la cuno?tin?? imediat? ce ne va fi comunicat?.
Am asigurat finan?area de la bugetul local a cheltuielilor cu serviciile de proiectare pentru Casa Parohial? Rediu-Aldei. Imediat ce se va finaliza ?i lucrarea la instala?ia electric? autoritatea local? se angajeaz? s? suporte ?i aceste cheltuieli.
REFERITOR LA SERVICIILE ?I LUCR?RILE PUBLICE:
Au nceput lucr?rile la terenul de sport cu variante multifun?ionale (minifotbal, tenis, handbal, volei, etc) ?i a unui vestiar cu o suprafa?? desf??urat? de aproximativ 160 mp n satul ?orogari. n aceste condi?ii s-a dat ordin de ncepere a lucr?rilor pentru 15 august 2009. Termenul de finalizare a investi?iei este 15 decembrie 2009. Avnd n vedere utilit??ile asigurate vestiare, grupuri sanitare, du?uri, etc - e posibil ca n viitorul apropiat s? dispun amenajarea unui nou teren de joc n imediata vecin?tate a celui la care acum deja se lucreaz?. Finan?area investi?iei este asigurat? din fonduri de la bugetul de stat ?i fonduri de la bugetul local.
n septembrie/2009 am finalizat lucr?rile de construire a unei s?li de sport n satul Doroban?. A fost ntocmit procesul-verbal de recep?ie la terminarea lucr?rilor, investi?ia fiind preluat? ?i nregistrat? n domeniul public al comunei Aroneanu ?i predat? spre administrare ?colii generale Doroban?. Finan?area a fost asigurat? din fonduri de la bugetul de stat ?i fonduri de la bugetul local.
A fost scoas? la licita?ie lucrarea de canalizare a satelor Aroneanu, Doroban? ?i ?orogari. Urmare a unor erori din fi?a de date a achizi?iei ?i a unei contesta?ii, licita?ia a fost anulat? ?i s-au demarat procedurile pentru organizarea uneia noi. Finan?area este asigurat? din fonduri de la bugetul de stat prin Ministerul Mediului - ?i din fonduri de la bugetul local.
Au fost organizate licita?iile pentru modernizarea prin asfaltare a drumului comunal Aroneanu-Doroban?, - ulterior s-au nregistrat contesta?ii, procedura de atribuire ncheindu-se cu atribuirea contractului c?tre firma S.C. EUROCONSTRUCT GROUP S.R.L. IA?I. ntrzierile n nceperea lucr?rilor sunt o consecin?? a problemelor ntmpinate urmare a proiect?rii studiile geotehnice ?i expertiza drumului au propus schimbarea solu?iei tehnice propuse ini?ial, acest lucru ducnd implicit la majorarea bugetului alocat pentru lucrarea respectiv?. Investi?ia pentru cei 3,6 km se ridic? la aproximativ 2.200.000 de lei. Finan?area este asigurat? din fonduri de la bugetul de stat sume alocate prin Ministerul Tarnsporturilor.
S-au finalizat lucr?rile de distribu?ie cu ap? potabil? a satului ?orogari, n luna septembrie/2009 s-a procedat la recep?ia investi?iei. Am finalizat lucr?rile de extindere a re?elei de distribu?ie cu ap? potabil? a satului Aroneanu, iar n luna septembrie/2009 am procedat la recep?ionarea lucr?rii. Pe data de 17.09.2009, am procedat la predarea ntregii instala?ii c?tre Asocia?ia Regional? a Serviciului de Ap? ?i Canalizare Ia?i, a c?rei membru este ?i comuna Aroneanu din anul 2009, urmnd ca aceast? entitate s? o predea spre administrare S.C. ApaVital S.A. Ia?i. Finan?area investi?iei a fost asigurat? din fonduri de la bugetul de stat. Pentru lucr?rile respective au fost aloca?i de Guvern, n luna mai/2009, nc? 1.280.000 de lei, din care au fost achitate datoriile aferente anului trecut iar cu diferen?a au fost continuate lucr?rile n acest an. Fa?? de antreprenor autoritatea local? mai are o datorie de aproximativ 400.000 de lei.
Am nceput lucr?rile la pietruirea drumurilor din satul Doroban?. Totodat? voi proceda la amplasarea de poduri ?i pode?e la intersec?iile drumurilor pentru a prelua apele pluviale prin rigole. Lucrarea se va finaliza n luna decembrie/2009. n func?ie de aloc?rile financiare care vor urma n trimestrul IV al anului 2009, mi-am propus ca toate uli?ele func?ionale din satul Doroban? s? fie pietruite.
CENTRALIZATOR CU LUCR?RILE EFECTUATE, SERVICIILE PRESTATE ?I BUNURILE ACHIZI?IONATE DIN IUNIE/2008 PN? N PREZENT
Nr. crt.Denumirea lucr?rii efectuate, serviciului prestat, bunului achizi?ionat Data finaliz?riiValoarea investi?iei lei
01Achizi?ie fier?straie ?i motocositoare mecaniceAugust/2008 6.500
02Reabilitare ?coala cls. I-VIII sat Doroban?, com. Aroneanu Septembrie/2008 550.000
03nlocuire centrale termice la ?coala general? Rediu-Aldei Noiembrie/2008 40.000
04Recompartimentare sediu prim?rie, montare central? ?i instala?ii termice, instala?ii sanitare, instala?ii de aer condi?ionat noiembrie/2008 55.000
05Montare central? ?i instala?ii termice la ?coala general? Aroneanu Noiembrie/2008 65.000
06Amplasare poduri pe drumurile din satul Aroneanu 9 poduri Noiembrie/2008 25.000
07Extindere re?ea de distribu?ie a aliment?rii cu ap? potabil? a satului Doroban? 13 km. Noiembrie/2008 1.000.000
08Achizi?ionare echipamente de desz?pezit, s?r?ri?? ?i cup? nc?rc?toare pentru tractorul din dotarea autorit??ii locale decembrie/2008 35.000
09Reabilitare prin pietruire drumuri n satele Aroneanu, Doroban?, Rediu-Aldei 10,54 km Decembrie/2008 150.000
10Reabilitare drum comunal Aroneanu - Rediu-Aldei covor asfaltic 4,30 KMDecembrie/2008 2.800.000
11Reabilitare drum Aroneanu-Ia?i covor asfaltic - 2,5 km decembrie/2008 750.000
12Construire sal? de educa?ie fizic? ?colar?Septembrie/2009 1.200.000
13Extindere re?ea de distribu?ie alimentare cu ap? potabil? n satul Aroneanu 5,5 km.
Reabilitare bazin 150 mc.
Extindere aduc?iune alimentare cu ap? potabil? a satelor Aroneanu, Doroban? ?i ?orogari 5,00 km.
Sta?ie de clorinare 1 bucat?.
nlocuire echipamente la sta?ia de pompare Aroneanu ?i sistem de automatizare;
Extindere re?ea de distribu?ie a aliment?rii cu ap? potabil? n satul ?orogari 7 km;
Sta?ie de pompare ap? potabil? n satul ?orogari 1 bucat? Decembrie/2009 1.800.000
TOTAL 8.476.500

Investi?iile n perioada de mai sus s-au ridicat la aproximativ 2.000.000 de euro, cifr? care nu mai poate fi comparat? cu ceva similar din anii preceden?i ?i chiar dintr-un mandat ncheiat. Toate acestea au fost posibile numai cu sprijinul oamenilor din comunitate care m-au sus?inut ?i care au crezut c? mpreun? vom reu?i modernizarea infrastructurii de care beneficiaz? comunitatea.
CENTRALIZATOR CU DATORII ALE COMUNEI ARONEANU
C?TRE DIVER?I ANTREPRENORI DE LUCR?RI, PRESTATORI DE SERVICII SAU FURNIZORI DE BUNURI
Nr. crt.Denumirea lucr?rii efectuate, serviciului prestat, bunului furnizatAnul ?i luna scaden?ei Suma restant? lei
01Modernizare drum Aroneanu Rediu-Aldei 4,3 km 2008/decembrie700.000
02Reabilitare drumuri, poduri ?i pode?e Aroneanu2008/octombrie 85.000
03Studii ?i proiecte diverse2008/decembrie 120.000
04Extindere alimentare cu ap? potabil?2009/iunie 400.000
05Studii ?i proiecte diverse2009/iunie 180.000
06Energie electric?-iluminat public2009/iunie 75.000
Total 1.560.000

mi doresc ca activitatea primarului s? fie supus? unei transparen?e totale ?i n acest sens mi propun ca la fiecare 3 luni s?-mi fac public? prezentarea activit??ii, pentru a se cunoa?te stadiul ?i evolu?ia fiec?rei lucr?ri sau activit??i de interes public. n acest sens voi organiza ?i ntlniri cu cet??enii pentru dezbateri publice.
Sunt un partener al cet??enilor ?i solicit sprijinul dumneavoastr? ori de cte ori este necesar pentru a solu?iona problemele curente cu care se confrunt? comunitatea.
Cu deosebit? considera?ie v? mul?ume?te primarul comunei Aroneanu
Benoni Moruzi

 
RAPORT AL ACTIVIT??II PRIMARULUI PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2009 PDF Print E-mail

RAPORT AL ACTIVIT??II PRIMARULUI PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2009 (OCTOMBRIE-NOIEMBRIE-DECEMBRIE/2009)

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/comunaar/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/comunaar/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/comunaar/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/comunaar/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/comunaar/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/comunaar/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/comunaar/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/comunaar/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/comunaar/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/comunaar/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96
«StartPrev12345NextEnd»

Page 2 of 5

joomla site stats