Home Formulare Lista Documente
Lista Documente

Documente necesare pentru:Hotarare cu privire la actualizarea comisiei de analiza a reclamatiilor administrative ale persoanelor interesate vizand nerespectarea prevederilor Legii nr 544 pe 2OO1 constituita prin HCL Aroneanu nr 46 din 31 oct 2OO2 PDF Print

Hotararea nr. 53


ROMANIA
Consiliul local al comunei Aroneanu
Judetul Iasi
Hotararea nr. 53
[cu privire la actualizarea comisiei de analiza a reclamatiilor administrative ale persoanelor interesate viznd nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001, constituita prin H.C.L. Aroneanu nr. 46/31.10.2002]

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ARONEANU, legal constituit, ntrunit la lucrarile sedintei ordinare din data de 28 octombrie 2004

avnd n vedere: referatul de specialitate nregistrat sub numarul 4641/25.10.2004 al secretarului comunei Aroneanu, jr. Benoni Moruzi, prin care solicita Consiliului Local al comunei Aroneanu aprobarea: "actualizarii comisiei de analiza a reclamatiilor administrative ale persoanelor interesate viznd nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001, constituita prin H.C.L. Aroneanu nr. 46/31.10.2002", raport ntocmit n temeiul prevederilor art. 45 teza initiala din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;

dnd citire: H.C.L. Aroneanu nr. 46/31.10.2002 cu privire la constituirea comisiei de analiza a reclamatiilor administrative; proiectului de hotarare cu privire la aprobarea propunerii mai sus mentionate, proiect ntocmit de catre Primarul comunei Aroneanu, judetul Iasi, doamna Maricica Gnga n temeiul dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale; - avizului favorabil nregistrat sub numarul 4643/25.10.2004 al comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Aroneanu pentru proiectul de hotarre mai sus mentionat, aviz emis n temeiul prevederilor art. 45 teza finala si ale art. 56 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale; - avizului favorabil cu privire la legalitatea adoptarii prezentei hotarri al secretarului comunei Aroneanu, jr. Benoni Moruzi, prin contrasemnarea acesteia, n temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 215/2001;

examinnd prevederile legale n materie, respectiv: Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; H.G.R. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale; O.G.R. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;

ca urmare a competentelor stabilite prin: art. 38 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;

n temeiul prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale si din considerentele prezentate adopta urmatoarea
hotarre
ART. 01. (1) Se actualizeaza comisia de analiza a reclamatiilor administrative ale persoanelor interesate viznd nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale H.G.R. nr. 123/2002, constituita prin H.C.L. Aroneanu nr. 46/31.10.2002, dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Numele si prenumele Functia n cadrul autoritatii Functia n cadrul comisiei
01 Sanduleanu Ioan Consilier local Presedinte
02 Oboroceanu Diana Functionar public Secretar
03 Torcatoru Maria Functionar public Membru


(2) Drepturile si obligatiile comisiei sunt cele prevazute de actele normative n materie.
ART. 02. Nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunzatoare a prevederilor prezentei hotarri atrage de partea celor vinovati raspunderea materiala, civila, administrativa, disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz.
ART. 03. Copii de pe prezenta hotarre se vor comunica Primarului si persoanelor nominalizate la art. 1 pentru luarea la cunostinta si ducerea la ndeplinire; Prefecturii judetului Iasi serviciului controlul legalitatii actelor administrative de ndata, dar nu mai trziu de 3 zile de la data adoptarii n vederea verificarii legalitatii acesteia; altor persoane fizice sau juridice interesate, toate prin grija secretarului comunei Aroneanu.
Adoptata astazi, 28.10.2004
Presedinte de sedinta, Vizat pentru legalitate,
Brlescu Neculai Secretar - Jr. Benoni Moruzi
Int./red. MB-Ex. 2/Ds. 3/2004

Consiliul Local al comunei Aroneanu
Judetul Iasi
Comisie de specialitate
Nr. nreg. 4643 / 25.10.2004

A V I Z


Comisia de specialitate Juridica si de disciplina a Consiliului Local al comunei Aroneanu, judetul Iasi, ntrunita la lucrarile sedintei ordinare pe comisie din data de 26.10.2004,

Avnd n vedere H.C.L. Aroneanu nr. 21 / 26.06.2000. modificata si completata;
Avnd n vedere Dispozitia primarului nr. 579 / 21.10.2004;
Avnd n vedere referatul de specialitate nregistrat sub numarul 4641/25.10.2004 al secretarului comunei Aroneanu, jr. Benoni Moruzi, prin care solicita Consiliului Local al comunei Aroneanu aprobarea: "actualizarii comisiei de analiza a reclamatiilor administrative ale persoanelor interesate viznd nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001, constituita prin H.C.L. Aroneanu nr. 46/31.10.2002", referat ntocmit n temeiul dispozitiilor art. 45 teza initiala din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;

Dnd citire proiectului de hotarre nregistrat sub nr. 4642 / 25.10.2004 ntocmit de catre doamna Maricica Gnga, primar al comunei Aroneanu, cu privire la propunerea mai sus prezentata, proiect ntocmit n conformitate cu prevederile art. 46 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;

n temeiul dispozitiilor art. 45 teza finala si ale art. 56 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale si din considerentele prezentate,

Avizeaza favorabil

Proiectul de hotarre nr. 4642 / 25.10.2004 referitor la aprobarea: -actualizarii comisiei de analiza a reclamatiilor administrative ale persoanelor interesate viznd nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001, constituita prin H.C.L. Aroneanu nr. 46/31.10.2002", n conformitate cu normele legale n materie si astfel cum acesta a fost ntocmit si propune Consiliului Local aprobarea acestuia n forma prezentata.

Emis astazi 26.10.2004

Semnaturile membrilor comisiei:

1. Proca Dumitru, presedinte _

2. Brlescu Neculai , secretar,

3. Cioclu Ilie, membru, _

int./red. MB
ex. 2/ds. 3/2004

Referat,


Subsemnatul Benoni Moruzi, n calitate de secretar al comunei Aroneanu, solicit Consiliului Local Aroneanu aprobarea actualizarii comisiei de analiza a reclamatiilor administrative introduse de cetateni n legatura cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale H.G.R. nr. 123/2002.

n drept, mi intemeiez cererea pe dispozitiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; H.G.R. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001; Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale; O.G.R. nr. 30/2002 cu privire la aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale si pe Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Aroneanu;

n fapt, pna la data ntocmirii prezentului referat nu a fost adoptata o hotarre de consiliu care sa reglementeze cele mai sus prezentate, n conditiile n care HCL Aroneanu nr. 46/31.10.2002 si-a ncetat efectele juridice ncepnd cu data constituirii consiliului local nou ales.

25.10.2004
Secretar,

Jr. Benoni Moruzi

 


joomla site stats