Home Taxe si Impozite Taxe si impozite
Taxe si impozite

HCL nr. 133/27.11.2017

cu privire la aprobarea nivelurilor valorilor impozabile a impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, respectiv a taxelor speciale precum și amenzilor pentru anul fiscal 2018

 

HCL nr. 103/16.08.2017

cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 115 din data de 24.11.2016


HCL nr. 115/24.11.2016

cu privire la aprobarea nivelurilor valorilor impozabile a impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, respectiv a taxelor speciale precum și amenzilor pentru anul fiscal 2017Taxe si impozite - anexe 2010 PDF Print E-mail

Anexa nr. I la H.C.L. Aroneanu nr. 149 din 26.11.2009

IMPOZITUL ?I TAXA PE CL?DIRI

V A L O R I L E I M P O Z A B I L E[1]

pe metru p?trat de suprafa?? construit? desf??urat? la cl?diri, n cazul persoanelor fizice

Nr. crt.

Felul cl?dirilor si a altor construc?ii impozabile

Valoarea impozabila (lei/m2)*

Observa?ii

Cu instala?ii de apa, canalizare, electrice, nc?lzire (condi?ii cumulative)**

F?r? instala?ii de apa, canalizare, electrice, nc?lzire

00

01

02

03

04

1. CL?DIRI APRECIATE CA FIIND CORPURI PRINCIPALE

00

01

02

03

04

A

Cl?diri cu pere?i sau cadre din beton armat sau cu pere?i exteriori din c?r?mid? ars? sau din orice alte materiale rezultate n urma unui tratament termic ?i/sau chimic

967

574

majorare cu 20%

B

Cl?diri cu pere?ii exteriori din lemn, din piatr? natural?, din c?r?mid? nears?, din v?l?tuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic ?i/sau chimic

263

164

majorare cu 20%

2. CL?DIRI ANEXE, SITUATE N AFARA CORPULUI PRINCIPAL AL CL?DIRII

00

01

02

03

04

A

Cl?dire anex? cu pere?i sau cadre din beton armat sau cu pere?i exteriori din c?r?mid? ars? sau din orice alte materiale rezultate n urma unui tratament termic ?i/sau chimic

164

148

majorare cu 20%

B

Cl?dire anex? cu pere?ii exteriori din lemn, din piatr? natural?, din c?r?mid? nears?, din v?l?tuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic ?i/sau chimic

98

65

majorare cu 20%

Impozitul pe cl?diri, n cazul persoanelor fizice, este n cot? de 0,10% din valoarea impozabil?.

n cazul contribuabilului care de?ine la aceea?i adres? nc?peri amplasate la subsol, demisol ?i/sau mansard?, utilizate ca locuin??, n oricare dintre tipurile de cl?diri men?ionate mai sus valoarea impozabil? se reduce cu 75% din suma care s-ar aplica cl?dirii.

n cazul contribuabilului care de?ine la aceea?i adres? nc?peri amplasate la subsol, demisol ?i/sau mansard?, utilizate n alte scopuri dect cel de locuin??, n oricare dintre tipurile de cl?diri men?ionate mai sus valoarea impozabil? se reduce cu 50% din suma care s-ar aplica cl?dirii.

1. ncepnd cu data de 01.01.2010 pentru cl?dirile proprietate public? sau privat? a statului ori a unit??ilor administrativ-teritoriale, concesionate, nchiriate, date n folosin?? ori administrare, dup? caz, persoanelor juridice, se stabile?te taxa pe cl?diri, care reprezint? sarcina fiscal? a concesionarilor, locatarilor dreptului de proprietate sau de folosin??, dup? caz, n condi?ii similare impozitului pe cl?diri.

2. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localit??i ?i zone n cadrul acestora se vor aplica urm?torii coeficien?i de corec?ie pozitiv?:

Nr. crt.

Zona in cadrul localit??ii

Rangul localit??ii

Coeficientul de corec?ie pozitiva

Rangul localit??ii

Coeficientul de corec?ie pozitiva

01

A

IV

1,10

V

1,05

02

B

IV

1,05

V

1,00

03

C

IV

1,00

V

0,95

04

D

IV

0,95

V

0,90

3. Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce de?in mai multe cl?diri n proprietate, se face n conformitate cu prevederile art. 252 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

4. 4.1. Impozitul pe cl?diri, n cazul contribuabililor prev?zu?i la art. 253 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (persoanele juridice, sau orice al?i contribuabili dect persoanele fizice) se calculeaz? prin aplicarea cotei de 1,00% asupra valorii de inventar a cl?dirii, nregistrat? n contabilitatea acestora, conform prevederilor legale n vigoare. Rezultatul opera?iunii al?turat men?ionate se majoreaz? cu 20% n temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

4.2. Dac? persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a cl?dirilor dobndite nainte de 01.01.1998, pn? la data intr?rii n vigoare a prevederilor Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cota impozitului pe cl?diri este de 10% aplicat? la valoarea de inventar a cl?dirii, nregistrat? n contabilitatea acestora. Rezultatul opera?iunii al?turat men?ionate se majoreaz? cu 20% n temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

4.3. Pentru cl?dirile ale c?ror valori au fost recuperate integral pe calea amortiz?rii, valoarea impozabil? se reduce cu 15%.

4.4. Pentru cl?dirile care fac obiectul contractelor de leasing financiar, se aplic? urm?toarele reguli:

a. impozitul pe cl?dire se datoreaz? de proprietar;

b. valoarea care se ia n considerare la calculul impozitului pe cl?diri este valoarea cl?dirii nregistrat? n contractul de leasing financiar. Valoarea al?turat men?ionat? se majoreaz? cu 20% n temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

5. Lista cuprinznd cl?dirile care nu sunt supuse impozitului pe cl?diri este redat? la art. 250 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Nedepunerea solicit?rilor din partea persoanelor interesate n termenul prev?zut de pct. 24.09 al Titlului IX din H.G.R. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal se sanc?ioneaz? cu dec?derea.

nt./red. M.B.

Ex. 2

Ds. 3/2009

I M P O Z I T U L ? I T A X A[2]

pe terenurile situate n intravilan sau extravilan

Art. 01. (1) Contribuabilii care de?in n proprietate terenuri pe raza administrativ - teritorial? a comunei Aroneanu, amplasate n intravilan* ?i ncadrate la categoria de folosin?? cur?i-construc?ii, datoreaz? impozit pe teren, n func?ie de rangul localit??ii ?i zona n cadrul localit??ii, dup? cum urmeaz?:

Nr. crt.

Zona in cadrul localit??ii

Rangul localit??ii

Lei / ha

Zona in cadrul localit??ii

Rangul localit??ii

Lei/ha

1

A

IV

919

A

V

736

2

B

IV

736

B

V

552

3

C

IV

552

C

V

367

4

D

IV

360

D

V

184

ART 02 (1) Contribuabilii care de?in n proprietate terenuri situate pe raza administrativ - teritorial? a comunei Aroneanu, situate n intravilanul* localit??ilor, ncadrate la alte categorii de folosin?? dect cur?i-construc?ii, datoreaz? impozit pe teren*, dup? cum urmeaz? :

Nr. crt.

Categoria de folosin??

Rangul localit??ii

Zona A

Lei/ha

Zona B

Lei/ha

Zona C

Lei/ha

Zona D

Lei/ha

01

Arabil

IV V

29

22

19

16

02

P??une

IV V

22

19

16

13

03

Fne?e

IV V

22

19

16

13

04

Vii

IV V

48

36

29

19

05

Livad?

IV V

55

48

36

29

06

P?dure sau alt teren cu vegeta?ie forestier?

IV V

29

22

19

16

07

Teren cu ape

IV V

16

13

8

X

08

Drumuri ?i c?i ferate

IV V

X

X

X

X

09

Terenuri neproductive

IV V

X

X

X

X

(2) ncepnd cu data de 01.01.2010 pentru terenurile proprietate public? sau privat? a statului ori a unit??ilor administrativ-teritoriale, concesionate, nchiriate, date n folosin?? ori administrare, dup? caz, se stabile?te taxa pe teren, care reprezint? sarcina fiscal? a concesionarilor, locatarilor dreptului de proprietate sau de folosin??, dup? caz, n condi?ii similare impozitului pe teren.

Art. 03. (1) Valorile stabilite conform tabelului prev?zut la articolului 2 din prezenta anex? se nmul?esc cu coeficientul de corec?ie corespunz?tor, prev?zut n urm?torul tabel:

Rangul localit??ii

Coeficientul de corec?ie

IV

1,10

V

1,00

Art. 04. Pentru terenurile amplasate n extravilan, impozitul pe teren se stabile?te prin nmul?irea num?rului de hectare ale terenului cu suma corespunz?toare din urm?torul tabel:

Nr. crt.

Categoria de folosin??

ZONA - lei/ha

A

B

C

D

01

Teren cu construc?ii

32

29

26

23

02

Arabil

52

49

47

43

03

P??une

29

26

23

20

04

Fnea??

29

26

23

20

05

Vie pe rod alta dect cea prev?zut? la nr. crt. 05.01.

58

55

52

49

05.01.

Vie pn? la intrarea pe rod

X

X

X

X

06

Livad? pe rod alta dect cea prev?zut? la nr. crt. 06.01.

58

55

52

49

06.01.

Livad? pn? la intrarea pe rod

X

X

X

X

07

P?dure sau alt teren cu vegeta?ie forestier? cu excep?ia celui prev?zut la pct. 07.01.

17

14

12

8

07.01.

P?dure n vrst? de pn? la 20 de ani ?i p?dure cu rol de protec?ie

X

X

X

X

08

Teren cu ap?, altul dect cel cu amenaj?ri piscicole

6

5

2

1

08.01.

Teren cu amenaj?ri piscicole

35

32

29

26

09

Drumuri ?i c?i ferate

X

X

X

X

10

Teren neproductiv

X

X

X

X

(2) ncepnd cu data de 01.01.2010 pentru terenurile proprietate public? sau privat? a statului ori a unit??ilor administrativ-teritoriale, concesionate, nchiriate, date n folosin?? ori administrare, dup? caz, se stabile?te taxa pe teren, care reprezint? sarcina fiscal? a concesionarilor, locatarilor dreptului de proprietate sau de folosin??, dup? caz, n condi?ii similare impozitului pe teren.

nt./red. MB

Ex. 2

Ds. 3/2009


Anexa nr. III la H.C.L. Aroneanu nr. 149 din 26.11.2009

T A X A

A S U P R A M I J L O A C E L O R D E T R A N S P O R T [3]

MIJLOACELE DE TRANSPORT CU TRAC?IUNE MECANIC?

Art. 01. Contribuabilii care de?in n proprietate mijloace de transport cu trac?iune mecanic?, datoreaz? taxe, dup? cum urmeaz?:

Nr. Crt.

Tipul mijlocului de transport

TAXA N Lei/an/200 cm3 sau frac?iune din aceasta

Observa?ii

00

01

02

03

A. I. PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT CU TRAC?IUNE MECANIC?

00

01

02

03

01

Motorete, scutere, motociclete ?i autoturisme cu capacitatea cilindric? de pn? la 1600 cm3 inclusiv

10

===

02

Autoturisme cu capacitatea cilindric? ntre 1601 cm3 ?i 2000 cm3 inclusiv

22

===

03

Autoturisme cu capacitatea cilindric? ntre 2001 cm3 ?i 2600 cm3 inclusiv

43

===

04

Autoturisme cu capacitatea cilindric? ntre 2601 cm3 ?i 3000 cm3 inclusiv

86

===

05

Autoturisme cu capacitatea cilindric? peste 3001 cm3

116

===

06

Autobuze, autocare, microbuze

29

===

07

Alte autovehicule cu masa total? maxim? autorizat? de pn? la 12 tone inclusiv, precum ?i autoturismele de teren din produc?ia intern?

36

===

08

Tractoare nmatriculate

22

===

A. II. PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT MARF? CU MASA TOTAL? MAXIM? AUTORIZAT? DE PESTE 12 TONE

Nr. crt

Num?rul axelor ?i masa total? maxim? autorizat? (n tone)

Impozitul, n lei, pentru vehicule angajate exclusiv n opera?iunile de transport intern

Impozitul, n lei, pentru vehicule angajate n opera?iunile de transport intern ?i interna?ional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatic? sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatic? sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

00

01

02

03

04

05

1. Vehicule cu 2 axe ?i cu:

00

01

02

03

04

05

01

Masa nu mai pu?in de 12 tone dar nu mai mult de 13 tone

0

122

0

152

02

Masa nu mai pu?in de13 tone dar nu mai mult de 14 tone

122

338

152

422

03

Masa nu mai pu?in de 14 tone dar nu mai mult de 15 tone

338

475

422

307

04

Masa nu mai pu?in de 15 tone dar nu mai mult de 18 tone

475

1.076

594

1.345

2.Vehicule cu trei axe ?i cu:

00

01

02

03

04

05

01

Masa nu mai pu?in 15 tone dar nu mai mult de 17 tone

122

212

152

265

02

Masa nu mai pu?in 17 tone dar nu mai mult de 19 tone

212

437

265

545

03

Masa nu mai pu?in 19 tone dar nu mai mult de 21 tone

437

566

545

707

04

Masa nu mai pu?in 21 tone dar nu mai mult de 23 tone

566

872

707

1.090

05

Masa nu mai pu?in 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

872

1.355

1.090

1.694

06

Masa nu mai pu?in 25 tone dar nu mai mult de 26 tone

872

1.355

1.090

1.694

3. Autovehicule cu patru axe ?i cu:

00

01

02

03

04

05

01

Masa nu mai pu?in de 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

566

573

707

718

02

Masa nu mai pu?in de 25 tone dar nu mai mult de 27 tone

574

896

718

1.120

03

Masa nu mai pu?in de 27 tone dar nu mai mult de 29 tone

896

1.422

1.159

1.777

04

Masa nu mai pu?in de 29 tone dar nu mai mult de 31 tone

1.422

2.110

1.777

2.636

05

Masa nu mai pu?in de 31 tone dar nu mai mult de 32 tone

1.422

2.110

1.777

2.197

A.III. COMBINA?II DE AUTOVEHICULE (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) DE TRANSPORT DE MARF? CU MASA TOTAL? MAXIM? AUTORIZAT? DE PESTE 12 TONE

Nr. crt.

Num?rul axelor ?i masa total? maxima autorizat? (n tone)

Impozitul, n lei, pentru vehicule angajate exclusiv n opera?iunile de transport intern

Impozitul, n lei, pentru vehicule angajate n opera?iunile de transport intern ?i interna?ional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatic? sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatic? sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

00

01

02

03

04

05

  1. Autovehicule cu 2+1 axe si cu:

00

01

02

03

04

05

01

Masa nu mai pu?in de 12 tone dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

02

Masa nu mai pu?in de 14 tone dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

03

Masa nu mai pu?in de 16 tone dar nu mai mult de 18 tone

0

0

55

70

04

Masa nu mai pu?in de 18 tone dar nu mai mult de 20 tone

55

126

70

157

05

Masa nu mai pu?in de 20 tone dar nu mai mult de 22 tone

126

295

157

368

06

Masa nu mai pu?in de 22 tone dar nu mai mult de 23 tone

295

382

368

476

07

Masa nu mai pu?in de 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

382

688

476

859

08

Masa nu mai pu?in de 25 tone dar nu mai mult de 25 tone

688

1.206

859

1.507

Autovehicule cu 2+2 axe ?i:

00

01

02

03

04

05

01

Masa nu mai pu?in de 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

119

276

148

344

02

Masa nu mai pu?in de 25 tone dar nu mai mult de 26 tone

276

452

344

565

03

Masa nu mai pu?in de 26 tone dar nu mai mult de 28 tone

452

664

565

830

04

Masa nu mai pu?in de 28 tone dar nu mai mult de 29 tone

664

802

830

1.002

05

Masa nu mai pu?in de 29 tone dar nu mai mult de 31 tone

802

1.316

1.002

1.645

06

Masa nu mai pu?in de 31 tone dar nu mai mult de 33 tone

1.316

1.826

1.645

2.282

07

Masa nu mai pu?in de 33 tone dar nu mai mult de 36 tone

1.826

2.773

2.282

2.147

08

Masa nu mai pu?in de 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

1.826

2.773

2.282

2.147

Autovehicule cu 2+3 axe ?i cu:

00

01

02

03

04

05

01

Masa nu mai pu?in de 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

1.453

2.023

1.817

2.528

02

Masa nu mai pu?in de 38 tone dar nu mai mult de 38 tone

2.023

2.749

2.528

3.436

4. Autovehicule cu 3+2 axe ?i cu:

00

01

02

03

04

05

01

Masa nu mai pu?in de 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

1.284

1.783

1.606

2.228

02

Masa nu mai pu?in de 38 tone dar nu mai mult de 40 tone

1.783

2.466

2.228

3.083

03

Masa nu mai pu?in de 40 tone dar nu mai mult de 44 tone

2.466

3.648

3.083

4.560

5. Autovehicule cu 3+3 axe ?i cu:

00

01

02

03

04

05

01

Masa nu mai pu?in de 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

731

884

913

1.105

02

Masa nu mai pu?in de 38 tone dar nu mai mult de 40 tone

884

1.320

1.105

1.650

03

Masa nu mai pu?in de 40 tone dar nu mai mult de 44 tone

1.320

2.101

1.650

2.627

B. REMORCI, SEMIREMORCI ?I RULOTE*

Nr. crt.

Masa total? maxim? autorizat?

Lei/an

00

01

02

01

Pn? la o ton?, inclusiv

10

02

Peste 1 ton? dar nu mai mult de 3 tone

35

03

Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone

53

04

Peste 5 tone

66

C. MIJLOACELE DE TRANSPORT PE AP?

Nr. crt.

Denumirea

Lei/an

00

01

02

01

Luntre, b?rci f?r? motor folosite pentru pescuit ?i uz personal

22

02

B?rci f?r? motor, folosite n alte scopuri

58

03

B?rci cu motor

217

04

Nave de sport ?i agrement

1.152

05

Scutere de ap?

217

06. Remorchere ?i mping?toare:

00

01

02

061

Pn? la 500 CP, inclusiv

576

062

ntre 500 CP ?i pn? la 2000 CP, inclusiv

940

063

Peste 2000 CP ?i pn? la 4000 CP

1.446

064

Peste 4000 CP

2.314

07

Vapoare pentru fiecare 1000 tdw sau frac?iune din aceasta

188

D - CEAMURI, ?LEPURI ?I BARJE FLUVIALE, N FUNC?IE DE CAPACITATE:

00

01

02

01

Cu capacitatea de nc?rcare de pn? la 1500 tone inclusiv

188

02

Cu capacitate de nc?rcare de peste 1.500 tone ?i pn? la 3.000 tone ,inclusiv

289

03

Cu capacitatea de nc?rcare de peste 3000 tone

506

nt./red. MB

Ex. 2

Ds. 3/20009


Anexa nr. IV la H.C.L. Aroneanu nr. 149 din 26.11.2009

A. TAXA[4]

pentru eliberarea certificatelor, avizelor ?i autoriza?iilor

Art. 01. (1) Persoanele care trebuie s? ob?in? un certificat, aviz sau alt? autoriza?ie prev?zut? de capitolul V din Titlul IX al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, trebuie s? pl?teasc? taxe, nainte de eliberarea actului solicitat, dup? cum urmeaz?:

1. pentru eliberarea certificatului de urbanism, n func?ie de suprafa?a pentru care se solicit?:

Nr. crt.

Suprafa?a (m/p)

Taxa (lei)

00

01

02

01

Pn? la 150 mp inclusiv

3

02

ntre 151 si 250 mp inclusiv

3

03

ntre 251 si 500 mp inclusiv

5

04

ntre 501 si 750 mp inclusiv

6

05

ntre 751 si 1000 mp inclusiv

7

06

Peste 1000 mp

7 + 0,01 lei/mp pentru ceea ce dep??e?te suprafa?a de 1000 mp

2. (1)Pentru eliberarea autoriza?iei de construire pentru o cl?dire ce urmeaz? s? fie folosit? ca locuin?? sau anex? la locuin?? taxa este de 0,50% din valoarea autorizat? a lucr?rilor de construc?ii, inclusiv a instala?iilor aferente acestora. Pentru persoanele fizice, n cazul n care valoarea declarat? a lucr?rilor de c?tre solicitant este mai mic? dect valoarea impozabil? a cl?dirii determinat? potrivit anexei (I) la prezenta hot?rre, regularizarea taxei se va face pe baza valorii calculate astfel. Rezultatul opera?iunilor al?turat men?ionate se majoreaz? cu 20% n temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

(2) Pentru eliberarea autoriza?iei de foraje sau excav?ri, necesare studiilor geotehnice, ridic?rilor topografice, exploat?rilor de carier?, balastierelor, sondelor de gaze ?i petrol, precum ?i altor exploat?ri, taxa datorat? se calculeaz? nmul?ind num?rul de metri p?tra?i de teren afectat de foraj sau de excava?ie cu valoarea de 8 lei.

(3) Taxa pentru eliberarea autoriza?iei necesare pentru lucr?rile de organizare de ?antier n vederea realiz?rii unei construc?ii, care nu sunt incluse n alt? autoriza?ie de construire, este egal? cu 3% din valoarea autorizat? a lucr?rilor de organizare de ?antier. Rezultatul opera?iunii al?turat men?ionate se majoreaz? cu 20% n temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

(4) Taxa pentru eliberarea autoriza?iei de amenajare de tabere de corturi, c?su?e sau rulote, ori campinguri este egal? cu 3% din valoarea autorizat? a construc?iei. Rezultatul opera?iunii al?turat men?ionate se majoreaz? cu 20% n temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

(5) Taxa pentru eliberarea autoriza?iei de construire pentru chio?curi, tonete, cabine, spa?ii de expunere, situate pe c?ile ?i n spa?iile publice, precum ?i pentru amplasarea panourilor de afi?aj, a firmelor ?i reclamelor este de 8 lei pentru fiecare metru p?trat de suprafa?? ocupat? de construc?ie.

(6) Taxa pentru eliberarea autoriza?iei de construire pentru orice alt? construc?ie dect cele prev?zute n alt alineat al prezentului articol, este egal? cu 1% din valoarea autorizat? a lucr?rilor de construc?ie, inclusiv instala?iile aferente. Rezultatul opera?iunii al?turat men?ionate se majoreaz? cu 20% n temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

(7) Taxa pentru eliberarea autoriza?iei de desfiin?are total? sau par?ial? a unei construc?ii este egal? cu 0,1% din valoarea impozabil? a construc?iei, stabilit? pentru determinarea impozitului pe cl?diri. n cazul desfiin??rii par?iale a unei construc?ii, taxa pentru eliberarea autoriza?iei se modific? astfel nct s? reflecte por?iunea din construc?ie care urmeaz? a fi demolat?. Rezultatul opera?iunilor al?turat men?ionate se majoreaz? cu 20% n temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

(8) Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a unei autoriza?ii de construire este egal? cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autoriza?iei ini?iale.

(9) Taxa pentru eliberarea unei autoriza?ii privind lucr?rile de racorduri ?i bran?amente la re?ele publice de ap?, canalizare, gaze, termice, energie electric?, telefonie ?i televiziune prin cablu este de 13 lei pentru fiecare racord.

(10) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de c?tre comisia de urbanism ?i amenajarea teritoriului, de c?tre primar sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului jude?ean se stabile?te n sum? de 16 lei.

(11) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatur? stradal? ?i adres? este de 10 lei.

(12) Pentru taxele prev?zute mai sus, stabilite pe baza valorii autorizate a lucr?rilor de construc?ie, se aplic? urm?toarele reguli:

a. taxa datorat? se stabile?te pe baza valorii lucr?rilor de construc?ie declarate de persoana care solicit? avizul ?i se pl?te?te nainte de emiterea avizului;

b. n termen de 15 zile de la data finaliz?rii lucr?rilor de construc?ie, dar nu mai trziu de 15 zile de la data la care expir? autoriza?ia respectiv?, persoana care a ob?inut autoriza?ia trebuie s? depun? o declara?ie privind valoarea lucr?rilor de construc?ie la compartimentul de specialitate al aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu;

c. pn? n cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situa?ia final? privind valoarea lucr?rilor de construc?ii, compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, are obliga?ia de a stabili taxa datorat? pe baza valorii reale a lucr?rilor de construire.

B. T A X A

Pentru eliberarea autoriza?iilor pentru a desf??ura o activitate economic? ?i a altor autoriza?ii similare:

Art. 1. Taxa pentru eliberarea unei autoriza?ii de func?ionare pentru desf??urarea activit??ilor economice taxa datorat? este 16 lei. Autoriza?iile se avizeaz? anual pn? la data de 31 decembrie a anului n curs pentru anul urm?tor. Taxa de avizare reprezint? 50% din cuantumul taxei ini?iale.

Art. 2. Taxa pentru eliberarea unei autoriza?ii de func?ionare taxa este de 20 lei.

Art. 3. Taxa pentru eliberarea copiilor heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri de?inute de autoritatea local? taxa este 15 lei/mp sau frac?iune de mp.

Art. 4. Taxa pentru eliberarea certificatului de produc?tor taxa este 20 de lei.

Art. 5. Taxa pentru eliberarea/vizarea anual? a autoriza?iei privind desf??urarea unei activit??i de alimenta?ie public? taxa este 300 de lei/an.

nt./red/ MB

Ex. 2

Ds. 3/2009


Anexa nr. V la H.C.L. Aroneanu nr. 149 din 26.11.2009

A. T A X A[5]

PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAM? ?I PUBLICITATE

ART. 01. Orice persoan?, care beneficiaz? de servicii de reclam? ?i publicitate n baza unui contract sau a unui alt fel de n?elegere ncheiat? cu alt? persoan?, datoreaz? plata taxei pentru servicii de reclam? ?i publicitate care este de 3% din valoarea cuprins? n contract. Din valoarea contractului se va scade T.V.A.-ul. Rezultatul opera?iunilor al?turat men?ionate se majoreaz? cu 20% n temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

B. T A X A

PENTRU AFI?AJ N SCOP DE RECLAM? ?I PUBLICITATE

ART. 01. Orice persoan? care utilizeaz? un panou, afi?aj sau structur? de afi?aj pentru reclam? ?i publicitate ntr-un loc public datoreaz? plata taxei anuale care se calculeaz? prin nmul?irea num?rului de metri p?tra?i sau a frac?iunii de metru p?trat a suprafe?ei afi?ajului cu suma stabilit? de consiliul local, dup? cum urmeaz?:

a. n cazul unui afi?aj situat la locul n care persoana deruleaz? o activitate economic?, suma este de 34 lei/mp sau frac?iune de mp.

b. n cazul oric?rui alt panou, afi?aj sau structur? de afi?aj pentru reclam? ?i publicitate, suma este de 24 lei/mp sau frac?iune de mp.

ART. 02. Contribuabilii care datoreaz? taxa de afi?aj n scop de reclam? ?i publicitate n forma prezentat? la art. 1 lit. (a-b) din prezenta anex?, sunt obliga?i s? depun? anual la compartimentul de specialitate contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu declara?ia anual? de impunere.

nt./red. MB

Ex. 2

Ds. 3/2009


Anexa nr. VI la H.C.L. Aroneanu nr. 149 din 26.11.2009

I M P O Z I T U L[6]

pe spectacole

ART. 01. (1) Orice persoan? care organizeaz? activit??i artistice ?i distractive de videotec? ?i discotec? datoreaz? impozitul pe spectacole care se stabile?te n func?ie de suprafa?a incintei n care se desf??oar? spectacolul, dup? cum urmeaz?:

1. Impozitul pe spectacole se calculeaz? prin aplicarea cotei de impozit la suma ncasat? din vnzarea biletelor de intrare ?i a abonamentelor, dup? cum urmeaz?:

a. n cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o pies? de teatru, balet, oper?, operet?, concert filarmonic, sau alt? manifestare muzical?, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice alt? competi?ie sportiv? intern? sau interna?ional?, cota de impozit este de 2% . Rezultatul opera?iunilor al?turat men?ionate se majoreaz? cu 20% n temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

b. n cazul oric?rei alte manifest?ri artistice dect cele enumerate la lit. (a) cota de impozit este egal? cu 5%. Rezultatul opera?iunilor al?turat men?ionate se majoreaz? cu 20% n temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

(2) Persoana care datoreaz? impozitul pe spectacole are urm?toarele obliga?ii:

a. s? nregistreze biletele de intrare ?i/sau abonamentele la compartimentul de specialitate contabilitate al aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu;

b. s? asigure, la cererea compartimentului de specialitate aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, documentele justificative privind calculul ?i plata impozitului pe spectacole.

ART. 02. (1) Orice persoan? care organizeaz? activit??i artistice ?i distractive de videotec? ?i discotec? datoreaz? impozitul pe spectacole care se stabile?te n func?ie de suprafa?a incintei n care se desf??oar? spectacolul, dup? cum urmeaz?:

a. n cazul videotecilor 1 leu/mp/zi.

b. n cazul discotecilor 0,15 lei/mp/zi.

(2) Pentru determinarea impozitului pe spectacole asupra nivelurilor men?ionate la alineatul (I) se aplic? coeficientul de corec?ie pozitiv? dup? cum urmeaz?:

Rangul localit??ii

Coeficient de corec?ie

IV

1,10

V

1,00

nt./red. MB

Ex. 2

Ds. 3/2009


Anexa nr. VII la H.C.L. Aroneanu nr. 149 din 26.11.2009

T A X A[7]

hotelier?

ART. 01. (1) Pentru ?ederea n hoteluri sau alte unit??i de cazare, declarate conform legii, persoanele fizice n vrst? de peste 18 ani datoreaz? taxa hotelier? n coeficient de 5% aplicat la tarifele practicate de unitate pentru fiecare zi de ?edere, indiferent de durata sejurului. Rezultatul opera?iunilor al?turat men?ionate se majoreaz? cu 20% n temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

(2) n cazul unit??ilor de cazare amplasate ntr-o sta?iune turistic?, cota taxei se datoreaz? pentru o singur? noapte, indiferent de perioada real? de cazare.

nt./red. MB

Ex. 2

Ds. 3/2009


Anexa nr. VIII la H.C.L. Aroneanu nr. 149 din 26.11.2009

T A X E L O C A L E

Art. 01. (1) Contribuabilii, persoane fizice sau juridice, au obliga?ia pl??ii taxelor locale, n cuantumurile stabilite n tabelul de mai jos ?i dup? procedura stabilit? de normele Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu.

(2) Modelul permisului de parcare ?i procedura de eviden?iere sunt stabilite prin normele Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu.

(3) Modelul de cerere ?i cel al autoriza?iei pentru utilizarea temporar? a locurilor publice pentru depozitarea de materiale este stabilit prin normele Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu.

(4) Modelul cererii ?i cel al autoriza?iei pentru utilizarea temporar? a locurilor publice pentru realizarea de lucr?ri sunt stabilite prin normele Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu.

(5) Modelul abonamentului ?i al biletului valoric, precum ?i procedura de eviden?iere a acestora pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comer?ului n pie?e, trguri, n oboare, standuri situate de-a lungul drumurilor publice, n parc?ri sau n alte locuri sunt stabilite prin normele Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu.

(6) Modelul biletelor sau abonamentelor ?i procedura de eviden?iere a acestora pentru intrarea n parcuri, n gr?dini zoologice, n gr?dini botanice, n trguri, n blciuri, la ?tranduri, la expozi?ii, la locuri de agrement sau alte similare, sunt stabilite prin normele Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu.

(7) Modelul cererilor pentru ob?inerea autoriza?iei pentru ocuparea terenurilor cu construc?ii provizorii, modelul autoriza?iei pentru ocuparea terenurilor cu oricare dintre aceste situa?ii precum ?i procedura de eviden?iere sunt stabilite prin normele Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu.

(8) Modelul biletului de intrare la vizitarea obiectivelor ?i procedura de eviden?iere a acestora sunt stabilite prin normele Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu.

Nr. Articol

Denumirea serviciului prestat, a actului ntocmit ?i eliberat, etc.

Cuantumul taxei zilnice (lei)

00

01

02

A. Utilizarea temporar? a locurilor publice

00

01

02

01

Pentru parcarea ocazional? a vehiculelor (lei/vehicul/zi)

16

02

Pentru parcarea curent? a vehiculelor (lei/vehicul/zi)

10

03

Pentru depozitarea de materii ?i materiale (lei/mp/zi)

5

04

Pentru realizarea unor lucr?ri pe domeniul public (lei/mp/zi)

10

05

Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comer?ului n locuri publice (lei/mp/zi)

10

06

Pentru accesul n parcuri, la locuri de agrement sau altele similare (lei/persoan?/ zi)

5

07

Pentru ocuparea terenurilor cu construc?ii provizorii, autorizate n condi?iile legii (lei/mp/zi)

3

B. Vizitarea locurilor publice

00

01

02

01

Vizitarea muzeelor (lei/vizitator/zi)

2

02

Vizitarea caselor memoriale (lei/vizitator/zi)

2

03

Vizitarea monumentelor istorice (lei/vizitator/zi)

2

04

Vizitarea monumentelor de arhitectur? (lei/vizitator/zi)

2

05

Vizitarea monumentelor arheologice (lei/vizitator/zi)

2

C. De?inerea de c?tre persoanele fizice n proprietate sau folosin??, dup? caz, de utilaje destinate s? func?ioneze n scopul ob?inerii de venit

00

01

02

01

Tractoare (lei/bucat?/zi)

16

02

Motocultoare (lei/bucat?/zi)

2

03

Motocositoare (lei/bucat?/zi)

3

04

Pluguri cu trac?iune animal? (lei/bucat?/zi)

1

05

Cultivatoare (lei/bucat?/zi)

1

06

Grape cu trac?iune mecanic? toate tipurile (lei/bucat?/zi)

1

07

Combinatoare (lei/bucat?/zi)

1

08

Sem?n?tori cu trac?iune mecanic? (lei/bucat?/zi)

2

09

Sem?n?tori cu trac?iune animal? (lei/bucat?/zi)

1

10

Ma?ini pentru plantat cartofi (lei/bucat?/zi)

2

11

Ma?ini pentru mpr??tiat ngr???minte (lei/bucat?/zi)

3

12

Ma?ini de stropit ?i pr?fuit cu trac?iune mecanic? (lei/bucat?/zi)

4

13

Ma?ini pentru erbicidat (lei/bucat?/zi)

4

14

Combine autopropulsate pentru recoltat (lei/bucat?/zi)

2

15

Cositori cu trac?iune mecanic? (lei/bucat?/zi)

10

16

Remorci pentru tractor (lei/bucat?/zi)

15

17

Autovehicule pentru transport marf? (lei/bucat?/zi)

20

18

Care ?i c?ru?e (lei/bucat?/zi)

0,5

nt./red. M.B.

Ex. 2/Ds.3./2009


Anexa nr. IX la H.C.L. Aroneanu nr. 149 din 26.11.2009

ALTE T A X E LOCALE

Pentru de?inerea de vehicule lente

ART. 01. Contribuabilii proprietari sau de?in?torii cu orice titlu de vehicule lente pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanuau obliga?ia pl??ii taxei pe vehiculele lente, dup? cum urmeaz?:

Nr. crt.

Denumirea vehiculului lent

Cuantumul taxei (lei/an/vehicul)

00

01

02

01

Autocositoare

41

02

Autoexcavator (excavator pe auto?asiu)

41

03

Autogreder

41

04

Autoscreper

41

05

Autostivuitor

41

06

Buldozer pe pneuri

41

07

Combin? agricol? pentru recoltat cereale sau furaje

41

08

Compactor autopropulsat

41

09

Electrocar cu echipamente: sudura, grup electrogen, pompa etc.

41

10

Excavator cu racle?i pentru s?pat ?an?uri

41

11

Excavator cu rotor pentru s?pat ?an?uri

41

12

Excavator pe pneuri

41

13

Freza autopropulsat? pentru canale

41

14

Freza autopropulsat? pentru p?mnt stabilizat

41

15

Frez? rutier?

41

16

nc?rc?tor cu o cup? pe pneuri

41

17

Instala?ie autopropulsat? de sortare-concasare

41

18

Macara cu greifer

41

19

Macara mobil? pe pneuri

41

20

Macara turn autopropulsat?

41

21

Ma?ina autopropulsat? multifunc?ional? pentru lucr?ri de terasamente

41

22

Ma?ina autopropulsat? pentru construc?ia ?i ntre?inerea drumurilor

41

23

Ma?in? autopropulsat? pentru decopertarea mbr?c?mintei asflatice la drumuri

41

24

Ma?in? autopropulsat? pentru finisarea drumurilor

41

25

Ma?in? autopropulsat? pentru forat

41

26

Ma?ina autopropulsat? pentru turnat asfalt

41

27

Plug de z?pad? autopropulsat

41

28

Sa?iu autopropulsat cu fer?str?u pentru t?iat lemn

41

29

Tractor pe pneuri

41

30

Troliu autopropulsat

41

31

Utilaj multifunc?ional pentru ntre?inerea drumurilor

41

32

Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de ap?

41

33

Vehicul pentru m?cinat ?i compactat de?euri

41

34

Vehicul pentru marcarea drumurilor

41

35

Vehicul pentru t?iat ?i compactat de?euri

41

nt./red. MB

Ex. 2

Ds. 3/2009


Anexa nr. X la H.C.L. Aroneanu nr. 149 din 26.11.2009

T A X E

S P E C I A L E

Art. 01. (1) Pentru func?ionarea unor servicii publice locale, create n interesul persoanelor fizice ?i/sau juridice, dup? caz, consiliul local Aroneanu, aprob? instituirea taxelor speciale.

(2) Cuantumul taxelor speciale se stabile?te anual, iar veniturile ob?inute din acestea se utilizeaz? integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru nfiin?area serviciilor publice locale, precum ?i pentru finan?area cheltuielilor de ntre?inere ?i func?ionare ale acestor servicii.

(3) Prin Regulamentul aprobat de Consiliul Local Aroneanu, s-au stabilit condi?iile ?i sectoarele de activitate n care se pot institui taxele speciale, modul de organizare ?i func?ionare a serviciilor publice pentru care se propun taxele respective, modalit??ile de consultare ?i de ob?inere a acordului persoanelor fizice ?i juridice beneficiare ale serviciilor respective.

(4) Hot?rrea luat? de consiliul local, n leg?tur? cu perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice ?i juridice pl?titoare va fi afi?at? la sediul acestuia sau vor fi publicate n pres?, dup? caz.

(5) mpotriva acestei hot?rri persoanele interesate pot face contesta?ie n termen de 15 zile de la afi?area sau publicarea acesteia. Dup? expirarea acestui termen consiliul local se ntrune?te ?i delibereaz? asupra contesta?iilor primite.

(6) Taxele speciale se ncaseaz? numai de la persoanele fizice ?i/sau juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

(7) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se ncaseaz? ntr-un cont distinct, deschis n afara bugetului local, fiind utilizate n scopurile pentru care au fost nfiin?ate, iar contul de execu?ie al acestora se aprob? de consiliul local.

(8) Taxele speciale constituie venituri cu destina?ie special? ale bugetului local fiind utilizate pentru scopul n care au fost nfiin?ate. Sumele neutilizate n anul curent se reporteaz? pentru anul urm?tor cu aceea?i destina?ie. Taxele speciale se stabilesc cu ncepere de la 01.01.2010, dup? cum urmeaz?:

Nr. crt.

Denumirea serviciului prestat/solicit?rii/actului, etc

Cuantumul taxei speciale (lei)

00

01

02

01. - P??unatul animalelor pe islazul comunal

00

01

02

01.01

Bovine, cabaline de peste 1 an (lei/bucat?/an)

12

01.02

Bovine, cabaline de pn? la 1 an (lei/bucat?/an)

6

01.03

Ovine, caprine de pn? la 1 an (lei/bucat?/an)

4

01.04

Ovine, caprine de peste 1 an (lei/bucat?/an)

5

02. Ad?postirea ?i ntre?inerea animalelor nesupravegheate pn? la preluarea acestora de c?tre st?pn, proprietar, administrator:

02.01

Bovine, cabaline de peste 1 an (lei/bucat?/zi)

20

02.02

Bovine, cabaline de pn? la 1 an (lei/bucat?/zi)

12

02.03

Ovine, caprine de pn? la 1 an (lei/bucat?/zi)

8

02.04

Ovine, caprine de peste 1 an (lei/bucat?/zi)

5

03. Imprimate eliberate la solicitarea persoanelor interesate pentru:

00

01

02

03.01

Adeverin?e de rol, de venituri, certificate de neurm?rire fiscal?, etc (lei/imprimat)

3

03.02

Adeverin?e de proprietate la Legilor nr. 18/1991;- 169/1997; - 1/2000 (lei/imprimat)

3

03.03

Imprimate pentru starea civil?, altele dect certificate (lei/imprimat)

1

03.04

Imprimate pentru dezbaterea mo?tenirii anexa 24 (lei/imprimat)

25

03.05

Imprimate pentru contracte de nchiriere, arendare, etc (lei/imprimat)

2

03.06

Imprimate altele dect cele mai sus prezentate (lei/imprimat)

1

03.07

Certificate de na?tere (lei/imprimat)

10

03.08

Certificate de c?s?torie (lei/imprimat)

15

03.09

Certificate de deces (lei/imprimat)

1

04. ntocmirea urm?toarelor acte:

00

01

02

04.01

Contractelor de arend? sau nchiriere (lei/act ntocmit)

2

04.02

ntocmirea altor acte pentru persoanele fizice sau juridice solicitante care nu intr?, de regul?, n atribu?iile autorit??ii locale (lei/act ntocmit)

1

05. Punerea la dispozi?ia persoanelor interesate n vederea consult?rii, la solicitarea acestora, a urm?toarelor nscrisuri din eviden?ele autorit??ii locale:

00

01

02

05.01

Documenta?iei primare ce st? la baza nscrierii n registrele agricole (contracte de vnzare-cump?rare, contracte de partaj succesoral, voluntar, tranzac?ii judec?tore?ti, etc) (lei/act)

6

05.02

Documenta?ii ce stau la baza emiterii certificatului de urbanism (lei/certificat)

2

05.03

Documenta?ii ce stau la baza emiterii autoriza?iei de construire (lei/autoriza?ie)

3

05.04

Documenta?ii ce stau la baza nscrierii n registrul special de arend? (lei/contract)

1

06. Pentru sus?inerea activit??ii de protec?ie civil?:

00

01

02

06.01

Construc?ii cu aria desf??urat? de pn? la 50 mp, inclusiv (lei/mp)

0,20

06.02

Construc?ii cu aria desf??urat? de peste 50 m.p. ?i pn? la 100 mp inclusiv (lei/mp)

0,30

06.03

Construc?ii cu aria desf??urat? de peste 100 mp (lei/mp)

0,40

07. M?sur?ri, rem?sur?ri, alinieri propriet??i de c?tre serviciul comunitar de cadastru?i agricultur? din subordinea consiliului local la solicitarea persoanelor interesate:

00

01

02

07.01

M?sur?ri propriet??i extravilane la solicitarea persoanelor interesate (lei/ora de m?surare n teren)

18

07.02

Rem?sur?ri propriet??i extravilane la solicitarea persoanelor interesate (lei/ora de rem?surare n teren)

30

07.03

Aliniere propriet??i intravilane la solicitarea persoanelor interesate, n vederea ngr?dirii propriet??ii (lei/ora de rem?surare n teren)

15

07.04

Realiniere propriet??i intravilane, la solicitarea persoanelor interesate, n vederea ngr?dirii propriet??ii (lei/ora de realiniere)

20

07.05

Asisten?? ?i consultan?? agricol? (lei/P.F./A..F./consultare)

1

08. Acces la serviciile oferite de c?minul cultural:

01

02

03

08.01

Acces n sala de discoteca n zilele obi?nuite (lei/persoan?)

3

08.02

Acces n sala de discotec? n zilele de s?rb?tori sau hramuri biserice?ti organizate cu orchestr? (lei/persoan?)

3

08.03

nchirierea s?lii c?minului cultural pentru petreceri ocazionale (lei/petrecere/or?)

20

08.04

nchirierea s?lii c?minului cultural pentru ?edin?e ?i/sau adun?ri politice (lei/?edin??/or?)

10

08.05

nchirierea s?lii c?minului cultural pentru ?edin?e ?i/sau adun?ri politice n zilele libere sau s?rb?torile legale (lei/?edin??/or?)

15

08.06

Abonament pentru utilizare internet (lei/lun?/utilizator(unitate central?)

10

09. Utilizarea domeniului public oferite n Zona de Agrement de pe malul lacului Aroneanu:

00

01

02

09.01

Parcarea autoturismelor, indiferent de capacitatea cilindric? (lei/autoturism/zi)

2

09.02

Amplasarea corturilor (lei/cort/zi)

1

09.03

Persoane fizice sau juridice care presteaz? diverse activit??i c?tre consumatorii din zona de agrement (lei/zi/societate/PF/AF)

5

09.04

Practicarea activit??ii de pescuit sportiv (lei/instrument/zi)

10

09.05

Practicarea activit??ii de pescuit sportiv (lei/instrument/lun?)

60

10. Alte servicii oferite la solicitarea persoanelor interesate:

10.01

Afi?area diferitelor anun?uri publicitare (etc) (lei/anun?/zi)

0,5

10.02

Afi?area anun?urilor publicitare pentru certificatele de urbanism ?i autoriza?iile de construire (lei/anun?/zi)

0,1

10.03

Xerocopierea diferitelor acte ?i/sau documente (lei/xerocopie)

0,3

12. Contribu?ii pentru sus?inerea ?i func?ionarea Serviciului Voluntar pentru Situa?ii de Urgen??:

11.01

Constituirea fondului necesar pentru buna func?ionare a serviciului voluntar pentru situa?ii de urgen?? (lei/societate comercial?/an)

15

11.02

Constituirea fondului necesar pentru buna func?ionare a a serviciului voluntar pentru situa?ii de urgen?? (lei/P.F/A.F./an)

5

11.03

Constituirea fondului necesar pentru buna func?ionare a a serviciului voluntar pentru situa?ii de urgen?? (lei/gospod?rie/an)

1

12. Consultarea arhivei de?inute de autoritatea local?:

12.01

Consultarea arhivei la solicitarea persoanelor interesate (lei/solicitare)

2

13. Folosirea fne?ei din tarlaua denumit? popular Le?a:

13.01

Folosirea fne?ei din tarlaua denumit? popular Le?a de c?tre persoanele fizice sau juridice interesate n scopul recolt?rii produc?iei de pe aceasta n anul 2009 (lei/hectar/an)

80

14. Sus?inerea financiar? a obiectivelor viznd infrastructura, ntre?inerea, gospod?rirea ?i nfrumuse?area localit??ilor ce vor fi realizate par?ial prin contribu?ia direct? a cet??enilor:

14.01.

Amenajarea, ntre?inerea ?i repararea drumurilor apar?innd domeniului public al comunei. S?parea ?i amenajarea ?an?urilor ?i a rigolelor de pe domeniul public al comunei. Amenajarea, ntre?inerea ?i repararea podurilor apar?innd domeniului public al comunei. Cur??area cursurilor de ap?, a b?l?ilor precum ?i a malurilor acestora care apar?in domeniului public al comunei. Amenajarea ?i ntre?inerea locurilor de joac? ?i a parcurilor apar?innd domeniului public al comunei. (lei/gospod?rie/an)

5

14.02.

Amenajarea, ntre?inerea ?i repararea drumurilor apar?innd domeniului public al comunei. S?parea ?i amenajarea ?an?urilor ?i a rigolelor de pe domeniul public al comunei. Amenajarea, ntre?inerea ?i repararea podurilor apar?innd domeniului public al comunei. Cur??area cursurilor de ap?, a b?l?ilor precum ?i a malurilor acestora care apar?in domeniului public al comunei. Amenajarea ?i ntre?inerea locurilor de joac? ?i a parcurilor apar?innd domeniului public al comunei. (lei/societate comercial?/an)

15

14.03.

Amenajarea, ntre?inerea ?i repararea drumurilor apar?innd domeniului public al comunei. S?parea ?i amenajarea ?an?urilor ?i a rigolelor de pe domeniul public al comunei. Amenajarea, ntre?inerea ?i repararea podurilor apar?innd domeniului public al comunei. Cur??area cursurilor de ap?, a b?l?ilor precum ?i a malurilor acestora care apar?in domeniului public al comunei. Amenajarea ?i ntre?inerea locurilor de joac? ?i a parcurilor apar?innd domeniului public al comunei. (lei/PF/AF/II/IF/an)

10

14.04.

Sus?inerea financiar? a comunit??ii pentru cofinan?area proiectelor de infrastructur? noi sau n derulare. (lei/gospod?rie/an)

5

14.05.

Sus?inerea financiar? a comunit??ii pentru cofinan?area proiectelor de infrastructur? noi sau n derulare. (lei/societate comercial?/an)

15

14.06.

Sus?inerea financiar? a comunit??ii pentru cofinan?area proiectelor de infrastructur? noi sau n derulare. (lei/PF/AF/II/IF/an)

10

15. - Contribu?ii pentru sus?inerea particip?rii comunei n diverse asocia?ii de interes general

15.01.

Contribu?ia comunit??ii la Agen?ia Regional? de Dezvoltare Nord-est (lei/locuitor/an)

1

15.02.

Contribu?ia comunit??ii la Asocia?ia Regional? a Serviciilor de Ap? ?i Canalizare Ia?i (lei/locuitor/an)

1

15.03.

Contribu?ia comunit??ii la Asocia?ia Comunelor din Romnia (lei/locuitor/an)

0,5

15.04.

Contribu?ia comunit??ii la Asocia?ia de Dezvoltare Intercomunitar? pentru Salubritate Ia?i (lei/locuitor/an)

0,5

15.05

Contribu?ia comunit??ii la Asocia?ia Zonei Metropolitane Ia?i (lei/locuitor/an)

1

16. - Contribu?ii pentru sus?inerea nfiin??rii serviciului public de salubrizare

16.01.

Contribu?ia comunit??ii n vederea sus?inerii nfiin??rii ?i func?ion?rii serviciului public de salubrizare (lei/gospod?rie/an)

1

16.02

Contribu?ia comunit??ii n vederea sus?inerii nfiin??rii ?i func?ion?rii serviciului public de salubrizare (lei/societate comercial?/an)

15

16.03

Contribu?ia comunit??ii n vederea sus?inerii nfiin??rii ?i func?ion?rii serviciului public de salubrizare (lei/PF/AF/II/IF/an)

10

16.04

Salubrizarea gospod?riilor individuale (lei/sac 110litri)

5

nt./red. MB

Ex. 2

Ds. 3/2009[1] Valorile prezentate n anex? sunt dup? aplicarea coeficientului de majorare de 20% fa?? de nivelul stabilit de lege, n temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

** n cazurile n care nu sunt ntrunite cumulativ aceste condi?ii se vor utiliza valorile impozabile n lei/mp prev?zute n coloana 3.

[2] Valorile prezentate n prezenta anex? sunt dup? aplicarea coeficientului de majorare de 20%, fa?? de nivelul stabilit de lege, n temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

* intravilanul localit??ilor este cel aprobat, avizat ?i reglementat prin Proiectul nr. 14.275/1997 reprezentnd Planul Urbanistic General, la care se adaug? suprafe?ele de teren care au f?cut obiectul Planurilor Urbanistice Zonale.

* pentru localit??ile rurale de rangul IV se va aplica coeficientul de corec?ie de 1,10 iar pentru cele de rangul V coeficientul de corec?ie este de 1,00.

[3] Valorile prezentate n prezenta anex? sunt dup? aplicarea coeficientului de majorare de 20% fa?? de nivelul stabilit de lege, n temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu excep?ia celor de la lit. A.II.

* Care nu fac parte dintr-o combina?ie de autovehicule prev?zut? n tabelul de mai sus.

[4] Valorile prezentate n prezenta anex? sunt dup? aplicarea coeficientului de majorare de 20%, n temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

[5] Valorile prezentate n prezenta anex? sunt dup? aplicarea coeficientului de majorare de la 1% pn? la 20%, dup? caz, fa?? de nivelul stabilit de lege, n temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

[6] Valorile prezentate n prezenta anex? sunt dup? aplicarea coeficientului de majorare de la 1% - 20%, dup? caz, fa?? de nivelul stabilit de lege, n temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

[7] Valorile prezentate n prezenta anex? sunt dup? aplicarea coeficientului de majorare de 20% fa?? de nivelul stabilit de lege, n temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/comunaar/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/comunaar/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/comunaar/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/comunaar/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/comunaar/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/comunaar/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96
«StartPrev123NextEnd»

Page 3 of 3

joomla site stats