Home Hotărâri
Hotărâri PDF Print

2020

 

1. HCL 1 din 30 ianuarie 2020 - cu privire la: „aprobarea, pentru anul 2020, a limitelor de venituri medii lunare pentru bunurile mobile și imobile, păsări și animale, proprietatea solicitanților de ajutor social în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

2. HCL 2 din 30 ianuarie 2020 - cu privire la aprobarea: „Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru realizarea unor activități pe anul 2020 (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii 416/2001”

3. HCL 3 din 30 ianuarie 2020 - cu privire la aprobarea: „statelor de funcții și a numărului de asistenți personali de la nivelul comunei Aroneanu, pentru anul 2020

4. HCL 4 din 30 ianuarie 2020 - cu privire la aprobarea: „rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Aroneanu, județul Iași pentru anul școlar 2020-2021

5. HCL 5 din 30 ianuarie 2020 - cu privire la aprobarea: „Programului de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2020”

6. HCL 6 din 30 ianuarie 2020 - cu privire la: „stabilirea cotei părți ce revine Școlii Gimnaziale Aron Vodă în calitate de titular al bunurilor aflate în administrare”

7. HCL 7 din 30 ianuarie 2020 - cu privire la aprobarea: „modificării  Hotărârii Consiliului Local Aroneanu nr. 92/2019 cu privire la aprobarea organigramei și a statelor de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, județul Iași, precum și al instituțiiol și serviciilor publice de interes local

8. HCL 8 din 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea: „Modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A. prin Actul Adițional nr. 34”

9. HCL 9 din 30 ianuarie 2020 - cu privire la aprobarea: „finanțării activităților aferente lunilor ianuarie și februarie 2020 din cadrul proiectului - „Aroneanu - Sat European de Tineret 2020””

10. HCL 10 din 30 ianuarie 2020 - cu privire la aprobarea: „stadiului de înscriere în registrul agricol pentru semestrul II al anului 2019 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități”

11. HCL 11 din 30 ianuarie 2020 - cu privire la aprobarea: „actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul - Înființare rețea de distribuție de gaze naturale în Comuna Aroneanu, județul Iași cu satele aparținătoare”

12. HCL 12 din 04 februarie 2020 - cu privire la aprobarea: „punerii la dispoziție cu titlu gratuit a terenului în vederea amplasării rețelelor electrice pe domeniul public al comunei Aroneanu, pentru autorizarea obiectivului de investiții - „Extindere rețele electrice JT+MT în localitatea Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași, zona cu nr. cadastrale 64503, 64504, 64586”

13. HCL 13 din 04 februarie 2020 - cu privire la aprobarea: „punerii la dispoziție cu titlu gratuit a terenului în vederea amplasării rețelelor electrice pe domeniul public al comunei Aroneanu, pentru autorizarea obiectivului de investiții - „Extindere rețele electrice JT+MT în localitatea Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași, zona cu nr. cadastral 64851, Stradela Dimineții

14. HCL 14 din 21 februarie 2020 - aprobarea bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2020

15. HCL 15 din 21 februarie 2020 - privind aprobarea: „Modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A. prin Actul Adițional nr. 35”

16. HCL 16 din 21 februarie 2020 - cu privire la aprobarea: „acordării în folosință gratuită a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Bargan Mihai pentru construire locuință proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

17. HCL 17 din 21 februarie 2020 - cu privire la aprobarea: „actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții - Reabilitare grădiniță și extindere pentru creșă în comuna Aroneanu, județul Iași”

18. HCL 18 din 21 februarie 2020 - cu privire la aprobarea: „cofinanțării pentru obiectivul de investiții - Reabilitare grădiniță și extindere pentru creșă în comuna Aroneanu, județul Iași”

19. HCL 19 din 21 februarie 2020 - cu privire la aprobarea: „achiziției unor lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții - Reabilitare grădiniță și extindere pentru creșă în comuna Aroneanu, județul Iași”

20. HCL 20 din 27 februarie 2020 - privind: „acordarea de mandat special în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. referitor la completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - A.R.S.A.C.I.S.

21. HCL 21 din 27 februarie 2020 - cu privire la aprobarea: „Acordului de Parteneriat dintre  Comuna Aroneanu, Școala Gimnazială „Aron Vodă” Aroneanu, Asociația de Interes Comunitar Aroneanu, Școala de dans UNIC în vederea derulării proiectului intitulat „UN MĂRȚIȘOR PENTRU MAMA” - ediția a IX-a”

22. HCL 22 din 27 februarie 2020 - cu privire la aprobarea: „acordului unității administrativ teritoriale Aroneanu privind aprobarea ameliorării terenurilor degradate în vederea împăduririi”

23. HCL 23 din 27 februarie 2020 - cu privire la aprobarea: „finanțării activităților aferente lunii martie 2020 din cadrul proiectului - „Aroneanu - Sat European de Tineret 2020””

24. HCL 24 din 27 februarie 2020 - cu privire la aprobarea „încheierii Acordului de Parteneriat dintre Asociația de Interes Comunitar Aroneanu, Școala „Aron Vodă”, județul Iași, Comuna Aroneanu, județul Iași, în vederea implementării proiectului „LADA CU ZESTRE A BUNICII”

25. HCL 25 din 16 martie 2020 - cu privire la aprobarea: „alocării unui sprijin financiar Parohiei Sf. Gheorghe - Dorobanț din comuna Aroneanu, județul Iași”

 

 

Anul 2019

Anul 2018

 

 

 

joomla site stats