Home Hotarari de Consiliu Hotarari 2015
Hotarari 2015 PDF Print E-mail

HOT?RRI

ADOPTATE N ANUL 2015

Nr. crt.

Nr. ?i data nregistr?rii la Prefectur?

Nr. ?i data nregistr?rii la Consiliul Local

Nr. ?i data actului administrativ

Con?inutul pe scurt al hot?rrii

01.

1.121/22.01.2015

431/22.01.2015

1/21.01.2015

Aprobarea: ,,suplimentarea contribu?iei proprii pentru obiectivul de investi?ii:,,Centru de zi pentru copiii defavoriza?i social, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

02.

1.121/22.01.2015

431/22.01.2015

2/21.01.2015

Aprobarea: ,, pentru anul 2015, a limitelor de venituri medii lunare pentru bunurile mobile si imobile, p?s?ri si animale, proprietatea solicitan?ilor de ajutor social n temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare

03.

1.121/22.01.2015

431/22.01.2015

3/21.01.2015

Aprobarea:,, Planului de ac?iuni ?i de lucr?ri de interes local pentru realizarea unor activit??i pe anul 2015 (lucr?ri, servicii, etc.) de interes comunitar, de c?tre personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001

04.

1.121/22.01.2015

431/22.01.2015

4/21.01.2015

Aprobarea:,,statelor de func?ii ?i a num?rului de asisten?i personali de la nivelul comunei Aroneanu, pentru anul 2015

05.

1.966/5.02.2015

824/4.02.2015

5/29.01.2015

Arobarea: -,,reclasific?rii drumurilor de interes local de la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

06.

1.966/5.02.2015

824/4.02.2015

6/29.01.2015

Cu privire la:,, darea n folosin?? unei suprafe?e de teren situat? n satul Rediu Aldei, comuna Aroneanu c?tre Parohia Sfntul Ilie (Monumentul istoric de categoria B), cu sediul n satul Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

07.

1.966/5.02.2015

824/4.02.2015

7/29.01.2015

Aprobarea:,,achizi?ia unui serviciu de proiectare pentru consolidare ?i reabilitate construc?ie existent? aflat? n domeniul public al Comunei Aroneanu, n vederea implement?rii ?i derul?rii proiectelor de minimis (atelier prefabricate din beton ?i prelucrare lemn)

08.

1.966/5.02.2015

824/4.02.2015

8/29.01.2015

Aprobarea: ,,Programului de m?suri privind gospod?rirea ?i nfrumuse?area comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2015

09.

1.966/5.02.2015

824/4.02.2015

9/29.01.2015

Aprobarea:,,contribu?iei financiare necesare la func?ionarea structurii de economie social? nfiin?at? la nivelul unit??ii administrativ teritoriale Aroneanu pentru confec?ionarea prefabricatelor din beton

10.

1.966/5.02.2015

824/4.02.2015

10/29.01.2015

Aprobarea:,,contribu?iei financiare necesare la func?ionarea structurii de economie social? nfiin?at? la nivelul unit??ii administrativ teritoriale Aroneanu pentru prelucrarea lemnului

11.

1.966/5.02.2015

824/4.02.2015

11/29.01.2015

Aprobarea: ,,achizi?iei unui serviciu de consultan??, proiectare ?i executare lucr?ri pentru mprejmuirea obiectivului de investi?ii Amenajare spa?ii verzi n Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

12.

1.966/5.02.2015

824/4.02.2015

12/29.01.2015

Aprobarea: ,,achizi?iei unui serviciu de printare, copiere, scanare pentru asigurarea desf??ur?rii n condi?ii optime a activit??ii la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

13.

1.966/5.02.2015

824/4.02.2015

13/29.01.2015

Aprobarea: ,,achizi?iei unui serviciu de ntocmire a proiectului de amenajament pastoral pentru paji?tile din Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

14.

1.966/5.02.2015

824/4.02.2015

14/29.01.2015

Aprobarea: ,,acceptarea unei dona?ii din partea Regiei Autonome ROMATSA

15.

1.966/5.02.2015

824/4.02.2015

15/29.01.2015

Aprobarea:,,achizi?iei unui serviciu de proiectare ?i execu?ie lucrare pentru reabilitare ?i eficientizarea iluminatului public stradal n sat Aroneanu, jude?ul Ia?i

16.

2.404/13.02.2015

1.014/12.02.2015

16/11.02.2015

Aprobarea: ,,atribuirii denumirilor unit??ilor de nv???mnt de pe raza comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul ?colar 2015-2016

17.

2.404/13.02.2015

1.014/12.02.2015

17/11.02.2015

Aprobarea: ,,bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2015

18.

2.404/13.02.2015

1.014/12.02.2015

18/11.02.2015

Aprobarea: ,,contract?rii ?i garant?rii unei finan??ri interne pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului de investi?ii - Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sf. Nicolae - Aroneanu, jude?ul Ia?i

19.

2.404/13.02.2015

1.014/12.02.2015

19/11.02.2015

Aprobarea: ,, desemn?rii reprezentan?ilor de la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru semnarea contractului de credit ?i a celui de garantare a unei finan??ri rambursabile interne pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului de investi?ii - Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sf. Nicolae - Aroneanu, jude?ul Ia?i

20.

3.431/02.03.2015

1.544/2.03.2015

20/26.02.2015

Aprobarea: ,,activit??ilor ?i a locurilor n care contravenien?ii persoane fizice vor efectua munc? n folosul comunit??ii

21.

3.431/02.03.2015

1.544/2.03.2015

21/26.02.2015

Aprobarea: ,,Raportului de activitate al Asocia?iei pentru Dezvoltare Rural? Aroneanu (A.D.R.A.) pe anul 2014

22.

3.431/02.03.2015

1.544/2.03.2015

22/26.02.2015

Aprobarea: ,,Programului de activit??i al Asocia?iei pentru Dezvoltare Rural? Aroneanu (A.D.R.A.) pe anul 2015

23.

3.431/02.03.2015

1.544/2.03.2015

23/26.02.2015

Aprobarea: ,,bugetului S.C. ECO ARONEANU S.R.L. asociat unic COMUNA ARONEANU, jude?ul Ia?i

24.

3.431/02.03.2015

1.544/2.03.2015

24/26.02.2015

Aprobarea: ,,Programului de activit??i al S.C. ECO ARONEANU S.R.L., asociat unic Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2015

25.

3.431/02.03.2015

1.544/2.03.2015

25/26.02.2015

Aprobarea: ,, Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, ?coala Gimnazial? Aron Vod? Aroneanu, Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu, ?coala de dans UNIC n vederea derul?rii proiectului intitulat UN M?R?I?OR PENTRU MAMA edi?ia a IV a

26.

3.431/02.03.2015

1.544/2.03.2015

26/26.02.2015

Aprobarea: ,,contului de ncheiere a execu?iei a bugetului comunei Aroneanu pe anul 2014

27.

3.431/02.03.2015

1.544/2.03.2015

27/26.02.2015

Aprobarea: ,,achizi?iei unui serviciu de consultan?? n vederea ntocmirii documentan?iei pentru P.U.D. ?i P.U.Z. n sat ?orogari, comuna Aroneanu, judetul Ia?i - Tarlaua 10, Parcela 1.856, Lot 51 Nr. cadastral 634.082

28.

3.431/02.03.2015

1.544/2.03.2015

28/26.02.2015

Aprobarea: ,, Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, ?coala Gimnazial? ,, Aron Vod? Aroneanu, Inspectoratul ?colar Jude?ean Ia?i ?i Filiala Jude?ean? Ia?i a Funda?iei ,,Holt Romnia Funda?ie de consultan?? ?i servicii sociale pentru copii ?i familii n vederea implement?rii proiectului mpreun? pentru copii!

29.

3.431/02.03.2015

1.544/2.03.2015

29/26.02.2015

Aprobarea: ,, Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, ?coala Gimnazial? ,,Aron Vod? Aroneanu, Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu jude?ul Ia?i n vederea implement?rii proiectului COMUNIC? ?I VEI REU?I! Consiliere psihopedagogic? pentru copii ?i p?rin?i

30.

3.431/02.03.2015

1.544/2.03.2015

30/26.02.2015

Aprobarea: ,,modific?rii Statutului Asocia?iei Regionale a Serviciilor de Ap? Canal Ia?i A.R.S.A.C.I.S. Ia?i, conform Actului Adi?ional nr. 13

31.

5.099/31.03.2015

2.336/31.03.2015

31/26.03.2015

Aprobarea: ,,modific?rii Hot?rrii Consiliului Local Aroneanu nr. 44 din 29 mai 2014 cu privire la stabilirea nivelurilor valorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora,respectiv a taxelor speciale precum ?i amenzilor pentru anul fiscal 2015

32.

5.099/31.03.2015

2.336/31.03.2015

32/26.03.2015

Aprobarea: ,,documenta?iei privind atribuirea contractului de nchiriere a unui imobill situat n incinta C?minului Cultural din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, n vederea stabilire sediu firm?

33.

5.099/31.03.2015

2.336/31.03.2015

33/26.03.2015

Aprobarea:,,atribuirii spre administrare, c?tre S.C. ECO ARONEANU S.R.L., a Parcului Prof. Constantin Simionescu, din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

34.

5.099/31.03.2015

2.336/31.03.2015

34/26.03.2015

Aprobarea: ,,extinderii Acordului de Cooperare ncheiat n data 9.10.2012 cu Asocia?ia Comunelor din Romnia Filiala Jude?ean? Ia?i cu un post de mecanic utilaje

35.

5.099/31.03.2015

2.336/31.03.2015

35/26.03.2015

Aprobarea: ,,rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2015

36.

5.099/31.03.2015

2.336/31.03.2015

36/26.03.2015

Aprobarea: ,,Metodologiei privind inspec?ia fiscal? n cazul contribuabililor persoane fizice ?i juridice

37.

5.099/31.03.2015

2.336/31.03.2015

37/26.03.2015

Aprobarea: ,,achizi?iei unui serviciu de consultan?? pentru ntocmirea strategiei de dezvoltare a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

38.

5.099/31.03.2015

2.336/31.03.2015

38/26.03.2015

Aprobarea: ,,achizi?iei unui serviciu specializat pentru paza suprafe?ei de 51 de ha teren mp?durit din satul Doroban?, comuna Aroneanu

39.

5.099/31.03.2015

2.336/31.03.2015

39/26.03.2015

Aprobarea: ,,Planului de amenajament pastoral la nivelul comunei Aroneanu pentru perioada 2015-2025

40.

5.099/31.03.2015

2.336/31.03.2015

40/26.03.2015

Aprobarea: ,,modificarea contractului de concesiune nregistrat sub nr. 2.215 din 21.04.2011 dintre U.A.T. Aroneanu ?i Asocia?ia pentru Dezvoltare Rural? Aroneanu A.D.R.A

41.

5.099/31.03.2015

2.336/31.03.2015

41/26.03.2015

Aprobarea: ,,graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul II 2015

42.

5.099/31.03.2015

2.336/31.03.2015

42/26.03.2015

Cu privire la: ,, alegerea unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul II - 2015

43.

5.099/31.03.2015

2.336/31.03.2015

43/26.03.2015

Aprobarea: ,,supliment?rii bugetului proiectului privind derularea unor activit??i educativ sportive pentru tineret, desf??urat n parteneriat cu Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu ?i Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

44.

5.099/31.03.2015

2.336/31.03.2015

44/26.03.2015

Aprobarea: ,,introducerii n domeniul public al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, cu obiectivului de investi?ii Sistem de Alimentare cu Ap? Potabil? n satul Rediu Aldei, comuna Aroneanu

45.

5.099/31.03.2015

2.336/31.03.2015

45/26.03.2015

Cu privire la: ,,delegarea gestiunii sistemului de alimentare cu ap? potabil? a satului Rediu-Aldei c?tre un operator atestat S.C. APA VITAL S.A. Ia?i

46.

5.099/31.03.2015

2.336/31.03.2015

46/26.03.2015

Aprobarea:,,documenta?iei tehnico-economice pentru lucr?ri suplimentare la finalizarea obiectivului de investi?ii Biserica Sf. Nicolae - Aroneanu, jude?ul Ia?i

47.

5.099/31.03.2015

2.336/31.03.2015

47/26.03.2015

Aprobarea: ,,fi?ei de date ?i a caietului de sarcini n vederea achizi?iei lucr?rilor suplimentare pentru finalizarea obiectivului de investi?ii Biserica Sf. Nicolae - Aroneanu, jude?ul Ia?i

48.

5.099/31.03.2015

2.336/31.03.2015

48/26.03.2015

Aprobarea: ,,achizi?iei de combustibili solizi lemne de foc pentru sezonul rece 2015-2016 necesari la sediul autorit??ii locale ?i la alte institu?ii ?i unit??i de interes local din subordine

49.

5.099/31.03.2015

2.336/31.03.2015

49/26.03.2015

Aprobarea:,, achizi?iei unei cantit??i de pe?te pentru popularea Iazului Aroneanu precum ?i achizi?ia de furaje pentru harna pe?tilor din Iaz Aroneanu

50.

6.987/7.05.2015

3.204/5.05.2015

50/30.04.2015

Cu privire la: ,, abrogarea unei prevederi din Hot?rrea Consiliului Local nr. 2 din 21.01.2015 cu privire la aprobarea pentru anul 2015, a limitelor de venituri medii lunare pentru bunurile mobile si imobile, p?s?ri si animale, proprietatea solicitan?ilor de ajutor social n temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare

51.

6.987/7.05.2015

3.204/5.05.2015

51/30.04.2015

Aprobarea: ,,achizi?iei unui echipament de sonorizare

52.

6.987/7.05.2015

3.204/5.05.2015

52/30.04.2015

Cu privire la:,, acceptarea unei dona?ii din partea Regiei Na?ionale a P?durilor RNP Romsilva

53.

6.987/7.05.2015

3.204/5.05.2015

53/30.04.2015

Aprobarea: ,,actualiz?rii cotiza?iilor la structurile asociative n cadrul c?rora Comuna Aroneanu de?ine calitatea de membru

54.

6.987/7.05.2015

3.204/5.05.2015

54/30.04.2015

Aprobarea: ,,Acordului de Parteneriat pentru Strategia de Dezvoltare Local? 2014-2020

55.

6.987/7.05.2015

3.204/5.05.2015

55/30.04.2015

Aprobarea:,,contribu?iei la func?ionarea Grupului de Ac?iune Local? ?tefan cel Mare

56.

6.987/7.05.2015

3.204/5.05.2015

56/30.04.2015

Aprobarea: ,,rezultatelor implement?rii Strategiei de Dezvoltare Local? n cadrul Grupului de Ac?iune Local? ?tefan cel Mare

57.

6.987/7.05.2015

3.204/5.05.2015

57/30.04.2015

Aprobarea: ,,aloc?rii sumei de 40.000 lei n vederea efectu?rii lucr?rilor de inventariere a terenurilor conform Legii nr. 165/2013

58.

6.987/7.05.2015

3.204/5.05.2015

58/30.04.2015

Aprobarea: ,,P.U.Z. - introducere teren n intravilanul satului ?orogari, Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, n suprafa?? total? de 3.537 mp. identificat cadastral n T. 57, Parcela P 1(1.825/26) n scopul construirii de locuin?e n regim de n?l?ime P ?i P + 1E, anexe gospod?re?ti cu dot?ri aferente (mprejmuire teren, parc?ri, racord utilit??i) beneficiar fiind ALEXANDRU A. VIORICA

59.

6.987/7.05.2015

3.204/5.05.2015

59/30.04.2015

Aprobarea: ,,achizi?iei unui serviciu de consultan?? pentru ntocmirea cererii de finan?are ?i a documentelor din suport pentru obiectivele de investi?ii privind alimentarea cu ap? ?i canalizarea n comuna Aroneanu

60.

6.987/7.05.2015

3.204/5.05.2015

60/30.04.2015

Aprobarea: ,,desemn?rii comisiei n vederea select?rii partenerului U.A.T. pentru nfiin?area unei structuri de economie social? la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

61.

6.987/7.05.2015

3.204/5.05.2015

61/30.04.2015

Aprobarea: ,,desemn?rii reprezentan?ilor de la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i n vederea semn?rii contractului de credit ?i a celui de garantare a unei finan??ri rambursabile interne pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului - Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sf. Nicolae - Aroneanu, jude?ul Ia?i

62.

6.987/7.05.2015

3.204/5.05.2015

62/30.04.2015

Aprobarea:,,rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2015

63.

6.987/7.05.2015

3.204/5.05.2015

63/30.04.2015

Aprobarea:,,indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii: ,,Consolidare ?i reabilitare construc?ie existent?, afl? pe domeniul public al Comunei Aroneanu

64.

6.987/7.05.2015

3.204/5.05.2015

64/30.04.2015

Aprobarea: ,,complet?rii Hot?rrii Consiliului Local Aroneanu nr. 47 din 30.09.2004 privind nsu?irea inventarului bunurilor apar?innd domeniului public al Comunei Aroneanu

65.

6.987/7.05.2015

3.204/5.05.2015

65/30.04.2015

Aprobarea: ,,achizi?iei unui serviciu de dirigen?ie ?antier ?i execu?ie lucrare la obiectivul de investi?ii: ,,Consolidare ?i reabilitare construc?ie existent?, afl? pe domeniul public al Comunei Aroneanu

66.

6.987/7.05.2015

3.204/5.05.2015

66/30.04.2015

Cu privire la:,, ncetarea cu acordul p?r?ilor a Contractului de Concesiune nregistrat sub nr. 2.215 din 21.04.2011 dintre U.A.T. Aroneanu ?i Asocia?ia pentru Dezvoltare Rural? Aroneanu A.D.R.A

67.

6.987/7.05.2015

3.204/5.05.2015

67/30.04.2015

Cu privire la: ,, darea n administrare ?i exploatare c?tre Asocia?ia pentru Dezvoltare Rural? Aroneanu A.D.R.A a unor bunuri apar?innd Comunei Aroneanu

68.

6.987/7.05.2015

3.204/5.05.2015

68/30.04.2015

Cu privire la: ,,organizarea, administrarea ?i exploatarea paji?tilor permanente proprietatea comunei Aroneanu

69.

7.628/18.05.2015

3.594/18.05.2015

69/14.05.2015

Aprobarea: ,,Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu - C?minul Cultural Aron - Vod?, Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu ?i ?coala Aron-Vod? Aroneanu, n vederea derul?rii proiectului la nivelul comunei Aroneanu denumit 1 IUNIE ZIUA COPILULUI

70.

7.628/18.05.2015

3.594/18.05.2015

70/14.05.2015

Aprobarea: ,,extinderii Acordului de Cooperare ncheiat n data 9.10.2012 cu Asocia?ia Comunelor din Romnia Filiala Jude?ean? Ia?i cu dou? posturi de muncitori

71.

7.628/18.05.2015

3.594/18.05.2015

71/14.05.2015

Aprobarea:,, modific?rilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu ap? ?i canalizare conform Actului Adi?ional nr. 13

72.

7.628/18.05.2015

3.594/18.05.2015

72/14.05.2015

Aprobarea:,, desemn?rii persoanelor care pot nlocui reprezentantul Comunei Aroneanu n Adunarea General? a Asocia?iei Regionale a Serviciilor de Ap? Canal

73.

7.628/18.05.2015

3.594/18.05.2015

73/14.05.2015

Aprobarea: ,, modific?rilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu ap? ?i canalizare, conform Actului Adi?ional nr. 14

74.

7.628/18.05.2015

3.594/18.05.2015

74/14.05.2015

Aprobarea:,, documenta?iei privind atribuirea contractului de nchiriere a iazului Aroneanu

75.

9.286/17.06.2015

4.385/16.06.2015

75/12.06.2015

Aprobarea: ,, servitute n favoarea S.C. TELEKOM ROMNIA COMMUNICATIONS S.R.L. pentru implementarea proiectului RO-NET - Construirea unei infrastructuri na?ionale de broadband n zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale

76.

9.286/17.06.2015

4.385/16.06.2015

76/12.06.2015

Aprobarea: ,, Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu, ?coala Aron Vod? Aroneanu ?i parohiile de rit ortodox din satele comunei Aroneanu, cu privire la organizarea activit??ilor specifice prilejuite de Zilele comunei Aroneanu pe anul 2015 - Edi?ia a VIII a

77.

9.286/17.06.2015

4.385/16.06.2015

77/12.06.2015

Aprobarea: ,, extinderii re?elei de alimentare cu energie electric? n satul Aroneanu, comuna Aroneanu

78.

9.286/17.06.2015

4.385/16.06.2015

78/12.06.2015

Aprobarea:,, supliment?rii bugetului proiectului privind derularea unor activit??i educativ sportive pentru tineret, desf??urat n parteneriat cu Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu ?i Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

79.

9.286/17.06.2015

4.385/16.06.2015

79/12.06.2015

Aprobarea: ,,contract?rii ?i garant?rii unei finan??ri interne pentru derularea proiectului de investi?ii - Achizi?ie buldoexcavator pentru Comuna Aroneanu, jud Ia?i

80.

9.286/17.06.2015

4.385/16.06.2015

80/12.06.2015

Aprobarea:,,desemn?rii reprezentan?ilor de la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru semnarea contractului de credit ?i a celui de garantare pentru derularea proiectului de investi?ii - Achizi?ie buldoexcavator pentru Comuna Aroneanu, jud Ia?i

81.

9.286/17.06.2015

4.385/16.06.2015

81/12.06.2015

Aprobarea:,,complet?rii Hot?rrii Consiliului Local Aroneanu nr. 47 din 30.09.2004 privind nsu?irea inventarului bunurilor apar?innd domeniului public al Comunei Aroneanu

82.

9.694/24.06.2015

4.599/23.06.2015

82/22.06.2015

Aprobarea: ,, ncheierii unui parteneriat de natur? social? ntre Comuna Aroneanu ?i Asocia?ia de Dezvoltare Rural? Aroneanu, n vederea constituirii unei societ??i cu r?spundere limitat? pentru implementarea unui proiect ce se finan?eaz? prin P.O.S.D.R.U.

83.

9.694/24.06.2015

4.599/23.06.2015

83/22.06.2015

Aprobarea:,,nfiin?area unei societ??i cu r?spundere limitat? de interes local, cu asocia?i comuna Aroneanu, prin Consiliul Local Aroneanu ?i Asocia?ia de Dezvoltare Rural? Aroneanu

84.

10.240/01.07.2015

4.779/30.06.2015

84/25.06.2015

Aprobarea:,, rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2015

85.

10.240/01.07.2015

4.779/30.06.2015

85/25.06.2015

Aprobarea:,, achizi?iei unui serviciu n vederea reactualiz?rii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii - Alimentare cu ap? din sursa R.A.J.A.C. Ia?i a localit??ilor Aroneanu, Doroban? ?i ?orogari din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

86.

10.240/01.07.2015

4.779/30.06.2015

86/25.06.2015

Aprobarea:,, achizi?iei unui serviciu n vederea reactualiz?rii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii Construire sistem centralizat de alimentare cu ap? n sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

87.

10.240/01.07.2015

4.779/30.06.2015

87/25.06.2015

Aprobarea:,, achizi?iei unui serviciu n vederea reactualiz?rii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii - Sistem centralizat de canalizare, racordat la re?eaua R.A.J.A.C. Ia?i pentru satele Aroneanu, Doroban?, ?orogari din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

88.

10.240/01.07.2015

4.779/30.06.2015

88/25.06.2015

Aprobarea:,, graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul III - 2015

89.

10.240/01.07.2015

4.779/30.06.2015

89/25.06.2015

Aprobarea:,, alegerii unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul III - 2015

90.

10.240/01.07.2015

4.779/30.06.2015

90/25.06.2015

Aprobarea:,,ncheierii Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu ?i Asocia?ia Excelen?? pe Portativ, n vederea derul?rii proiectului intitulat ,, Tabere de Var? MUZICA TE FACE MAI BUN

91.

11.693/29.07.2015

5.427/28.07.2015

91/23.07.2015

Aprobarea:,, achizi?iei de c?tre Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i a unui teren n suprafa?? de 6.100 mp. situat n Comuna Aroneanu Tarlaua 21, Parcela 564/1/8/1 ?i Parcela 564/1/8/2, proprietatea domnului PLE?CAN C. ?TEFAN

92.

11.693/29.07.2015

5.427/28.07.2015

92/23.07.2015

Aprobarea:,, achizi?iei unui serviciu de cur??enie pentru spa?iile interioare ?i exterioare ale unit??ii administrativ teritoriale Aroneanu, jude?ul Ia?i

93.

11.693/29.07.2015

5.427/28.07.2015

93/23.07.2015

Aprobarea:,, concesion?rii prin ncredin?are direct? a suprafe?ei de teren de 200 mp. situat n satul Doroban?, comuna Aroneanu c?tre doamna Romaniuc Mihaela Cristina, cu domiciliul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, pentru extindere construc?ie existent?

94.

11.693/29.07.2015

5.427/28.07.2015

94/23.07.2015

Aprobarea: ,,preluarea drumului comunal D.C. 15 tronson I, km 0+000-0+900 ?i a tronsonului II, km. 0+900-3+600 din administrarea Consiliului Jude?ean Ia?i

95.

11.693/29.07.2015

5.427/28.07.2015

95/23.07.2015

Aprobarea: ,, studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea suprafe?ei de 25.000 mp. identificat? cadastral n Tarlaua 58, Parcela 1.384 n vederea nfiin??rii unui centru recrea?ional nautic

96.

11.693/29.07.2015

5.427/28.07.2015

96/23.07.2015

Aprobarea: ,, rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2015

97.

11.693/29.07.2015

5.427/28.07.2015

97/23.07.2015

Aprobarea:,, P.U.Z. Introducere teren n intravilanul satului ?orogari, Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, n suprafa?? total? de 5.533 mp. identificat cadastral n T. 56, Nr. cadastral 64.501 n scopul construirii de locuin?e n regim de n?l?ime P ?i P + 1E, cu dot?ri aferente (mprejmuire teren, parc?ri, racord utilit??i) beneficiar fiind BOHATERE? VALENTIN ?I BOHATERE? ANA

98.

11.693/29.07.2015

5.427/28.07.2015

98/23.07.2015

Aprobarea:,, solicit?rii unei scrisori de garan?ie din partea Fondului Na?ional de Garantare a Creditului Rural IFN pentru ob?inerea avansului n vederea derul?rii proiectului de investi?ii - Achizi?ie buldoexcavator pentru Comuna Aroneanu, judetul Ia?i

99.

12.505/18.08.2015

5.899/18.08.2015

99/14.08.2015

Aprobarea: ,,complet?rii Hot?rrii Consiliului Local nr. 36 din 28 martie 2013 cu privire la aprobarea Instrument?rii Proiectului privind achizi?ia unui buldoexcavator pentru Comuna Aroneanu, jude?ul Iasi FINAN?AT PRIN F.E.A.D.R. PE M?SURA 322 -Renovarea, dezvoltarea satelor, mbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia ?i popula?ia rural? ?i punerea n valoare a mo?tenirii rurale- Axa 3 din Programul F.E.A.D.R

100.

12.502/18.08.2015

5.899/18.08.2015

100/14.08.2015

Aprobarea:,,rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2015

101.

13.193/04.09.2015

6.427/03.09.2015

101/27.08.2015

Aprobarea:,,indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii - Alimentare cu ap? din sursa R.A.J.A.C. Ia?i a localit??ilor Doroban? ?i ?orogari din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i finan?at prin Programul Opera?ional Sectorial Mediu Axa 1 (POS MEDIU 2007-2013)

102.

13.193/04.09.2015

6.427/03.09.2015

102/27.08.2015

Aprobarea:,, cofinan??rii din bugetul local pentru realizarea obiectivului de investi?ii - Alimentare cu ap? din sursa R.A.J.A.C. Ia?i a localit??ilor Doroban? ?i ?orogari din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, ce urmeaz? a fi finan?at prin Programul Opera?ional Sectorial Mediu Axa 1(POS MEDIU 2007-2013)

103.

13.193/04.09.2015

6.427/03.09.2015

103/27.08.2015

Aprobarea:,, asum?rii finaliz?rii lucr?rilor privind obiectivul de investi?ii - Alimentare cu ap? din sursa R.A.J.A.C. Ia?i a localit??ilor Doroban? ?i ?orogari din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, pn? la data de 31.12.2015, perioada de eligibilitate POS MEDIU 2007-2013

104.

13.193/04.09.2015

6.427/03.09.2015

104/27.08.2015

Aprobarea:,, punerii la dispozi?ie a terenului pentru implementarea proiectului - Alimentare cu ap? din sursa R.A.J.A.C. Ia?i a localit??ilor Doroban? ?i ?orogari din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, n vederea finan??rii prin Programul Opera?ional Sectorial Mediu Axa 1 (POS MEDIU 2007-2013)

105.

13.193/04.09.2015

6.427/03.09.2015

105/27.08.2015

Aprobarea:,,indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii - Sistem centralizat de canalizare, racordat la re?eaua R.A.J.A.C. Ia?i pentru satele Aroneanu, Doroban?, ?orogari din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i finan?at prin Programul Opera?ional Sectorial Mediu Axa 1 (POS MEDIU 2007-2013)

106.

13.193/04.09.2015

6.427/03.09.2015

106/27.08.2015

Aprobarea:,,cofinan??rii din bugetul local pentru realizarea obiectivului de investi?ii - Sistem centralizat de canalizare, racordat la re?eaua R.A.J.A.C. Ia?i pentru satele Aroneanu, Doroban?, ?orogari din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, ce urmeaz? a fi finan?at prin Programul Opera?ional Sectorial Mediu Axa 1(POS MEDIU 2007-2013)

107.

13.193/04.09.2015

6.427/03.09.2015

107/27.08.2015

Aprobarea:,, asum?rii finaliz?rii lucr?rilor privind obiectivul de investi?ii - Sistem centralizat de canalizare, racordat la re?eaua R.A.J.A.C. Ia?i pentru satele Aroneanu, Doroban?, ?orogari din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, pn? la data de 31.12.2015, perioada de eligibilitate POS MEDIU 2007-2013

108.

13.193/04.09.2015

6.427/03.09.2015

108/27.08.2015

Aprobarea:,, punerea la dispozi?ie a terenului pentru implementarea proiectului - Sistem centralizat de canalizare, racordat la re?eaua R.A.J.A.C. Ia?i pentru satele Aroneanu, Doroban?, ?orogari din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, n vederea finan??rii prin Programul Opera?ional Sectorial Mediu Axa 1 (POS MEDIU 2007-2013)

109.

13.193/04.09.2015

6.427/03.09.2015

109/27.08.2015

Aprobarea:,,achizi?iei lucr?rii pentru reabilitarea iluminatului public stradal la nivelul Comunei Aroneanu

110.

13.193/04.09.2015

6.427/03.09.2015

110/27.08.2015

Aprobarea: ,,rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2015

111.

13.193/04.09.2015

6.427/03.09.2015

111/27.08.2015

Aprobarea: ,,P.U.Z. + R.L.U Introducere teren n intravilanul satului Aroneanu, Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, n suprafa?? total? de 876 mp. identificat cadastral n T. 70, Nr. cadastral 60.400 n scopul construirii de locuin?e n regim de n?l?ime P ?i P +M, cu dot?ri aferente, beneficiar fiind Iftimoaie Adina Mariana

112.

13.193/04.09.2015

6.427/03.09.2015

112/27.08.2015

Aprobarea: ,,Strategiei de dezvoltare local? comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, pentru intervalul 2015-2020

113.

13.193/04.09.2015

6.427/03.09.2015

113/27.08.2015

Aprobarea: ,,Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i ?i Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru derularea de activit??i educativ sportive pentru tineret

114.

13.193/04.09.2015

6.427/03.09.2015

114/27.08.2015

Cu privire la: ,,desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local Aroneanu n Consiliul de Administra?ie al ?colii GimnazialeAron-Vod?, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

115.

13.193/04.09.2015

6.427/03.09.2015

115/27.08.2015

Cu privire la:,, desemnarea unui membru al Consiliului Local Aroneanu n Comisia de Evaluare ?i Asigurarea Calit??ii a ?colii Gimnaziale Aron-Vod?din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

116.

13.193/04.09.2015

6.427/ 03.09.2015

116/27.08.2015

Aprobarea:,, vnz?rii c?tre domnul Bab? Vlad Corneliu a suprafe?ei de 505 mp. din domeniul privat al Comunei Aroneanu, care face obiectul contractului de concesiune nr. 5.616 din 11.08.2014

117.

13.193/04.09.2015

6.427/03.09.2015

117/27.08.2015

Acceptare:,, dona?iei f?r? sarcini efectuat? de c?tre numi?ii Luca Vasile, Ciobanu Constantin ?i Ciobanu Andreea, Cibotaru Ovidiu ?i Ciubotaru Irina Elena, ?urp?nelu Gheorghe ?i ?urp?nelu Zna, Cojocaru Marcel ?i Cojocaru Maria Mihaela, Moscu Felicia, Ani?a Dana Alexandra, Gorea Mihai Gabriel, Drang? Daniel, Drang? Mih?i??, Drang? Natalia ?i Tunza Mihai constnd n terenul cu destina?ia cale de acces

118.

14.026/22.09.2015

6.858/21.09.2015

118/17.09.2015

Aprobarea:,, prelungirii scrisorii de garan?ie ncheiat? cu Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA, pentru derularea proiectului: Achizi?ie buldoexcavator pentru Comuna Aroneanu, jud. Ia?i

119.

14.026/22.09.2015

6.858/21.09.2015

119/17.09.2015

Aprobarea: ,,studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea suprafe?ei de 2.500 mp. identificat? cadastral n Tarlaua 58, Parcela 1.848, Nr. cadastral 64.674 ?i Nr. cadastral 64.681 n vederea desf??ur?rii unor servicii de pensiune agroturistic?, catering ?i corturi pentru evenimente privind popula?ia din mediul rural

120.

14.026/22.09.2015

6.858/21.09.2015

120/17.09.2015

Aprobarea:,,studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea suprafe?ei de 600 mp. identificat? cadastral n Tarlaua 34, Parcela 2.238 Nr. cadastral 61.511 n vederea nfiin??rii unei fabrici pentru producerea ambalajelor de carton

121.

14.026/22.09.2015

6.858/21.09.2015

121/17.09.2015

Aprobarea: ,,rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2015

122.

14.268/28.09.2015

7.057/28.09.2015

122/25.09.2015

Aprobarea:,,modific?rilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu ap? ?i canalizare ncheiat ntre A.R.S.A.C.I.S. ?i S.C. APAVITAL S.A. Ia?i

123.

14.268/28.09.2015

7.057/28.09.2015

123/25.09.2015

Aprobarea:,,studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea suprafe?ei de 944 mp. identificat? cadastral n Tarlaua 58, Parcela 1.846, Lot 51 Nr. cadastral 64.082 n vederea nfiin??rii unui centru de ngrijiri paliative ?i alte activit??i pentru mbun?t??irea s?n?t??ii umane

124.

14.268/28.09.2015

7.057/28.09.2015

124/25.09.2015

Aprobarea: ,,achizi?iei de echipamente ?i accesorii pentru buldoexcavator

125.

14.268/28.09.2015

7.057/28.09.2015

125/25.09.2015

Aprobarea: ,,vnz?rii c?tre domnul Ioanidis Bogdan Mihail a suprafe?ei de 506 mp. din domeniul privat al Comunei Aroneanu, care face obiectul contractului de concesiune nr. 8.592 din 21.11.2014

126.

14.268/28.09.2015

7.057/28.09.2015

126/25.09.2015

Aprobarea:,, graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul IV - 2015

127.

14.268/28.09.2015

7.057 28.09.2015

127/25.09.2015

Aprobarea:,,alegerii unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul IV - 2015

128.

14.268/28.09.2015

7.057/28.09.2015

128/25.09.2015

Aprobarea:,,rectific?rii bugetului al S.C. ECO ARONEANU S.R.L. asociat unic COMUNA ARONEANU, jude?ul Ia?i

129.

14.268/28.09.2015

7.057/28.09.2015

129/25.09.2015

Aprobarea: ,, Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, ?coala Gimnazial? Aron Vod? Aroneanu, Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu, ?coala de dans UNIC n vederea derul?rii proiectului intitulat ,,Mo?tenirea l?sat? peste veacuri Me?te?ugurile, cntecul ?i jocul popular romnesc

130.

14.268/28.09.2015

7.057/28.09.2015

130/25.09.2015

Aprobarea: ,,modific?rii Hot?rrii Consiliului Local nr. 116 din 27 august 2015 cu privire la aprobarea vnz?rii c?tre domnul Bab? Vlad Corneliu a suprafe?ei de 505 mp. din domeniul privat al Comunei Aroneanu, care face obiectul contractului de concesiune nr. 5.616 din 11.08.2014

131.

15.642/20.10.2015

7.660/19.10.2015

131/15.10.2015

Aprobarea:,, contract?rii ?i garant?rii unei finan??ri interne pentru derularea proiectului de investi?ii - Achizi?ie buldoexcavator pentru Comuna Aroneanu, jud Ia?i

132.

15.642/20.10.2015

7.660/19.10.2015

132/15.10.2015

Aprobarea:,, ncet?rii cu caracter temporar a activit??ii S.C. ECO ARONEANU S.R.L.(societate cu asociat unic Comuna Aroneanu), ncepnd cu data de 15 noiembrie 2015

133.

15.642/20.10.2015

7.660/19.10.2015

133/15.10.2015

Aprobarea:,,rectific?rii bugetului al S.C. ECO ARONEANU S.R.L. asociat unic COMUNA ARONEANU, jude?ul Ia?i

134.

15.642/20.10.2015

7.660/19.10.2015

134/15.10.2015

Aprobarea: ,,modific?rilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu ap? ?i canalizare ncheiat ntre A.R.S.A.C.I.S. ?i S.C. APAVITAL S.A. Ia?i

135.

15.642/20.10.2015

7.660/19.10.2015

135/15.10.2015

Aprobarea: ,, ncheierea unui contract de mprumut de folosin?? a autoutilitarei, ntre Comuna Aroneanu ?i S.C. ECO LEMN ARONEANU S.R.L

136.

15.642/20.10.2015

7.660/19.10.2015

136/15.10.2015

Aprobarea:,,complet?rii Actului Constitutiv al S.C. Eco Lemn Aroneanu S.R.L. cu asocia?i Comuna Aroneanu, prin Consiliul Local al comunei Aroneanu, ?i Asocia?ia de Dezvoltare Rural? Aroneanu

137.

15.642/20.10.2015

7.660/19.10.2015

137/15.10.2015

Aprobarea:,, achizi?iei de c?tre Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i a unui teren n suprafa?? de 5.000 mp. situat n Comuna Aroneanu Tarlaua 18/3, Parcela 533/1/10/6, proprietatea numi?ilor Cre?u Doreta, Cre?u Gheorghi?? ?i Cre?u Constantin - Dorin

138.

16.385/2.11.2015

8.069/2.11.2015

138/29.10.2015

Aprobarea: ,,achizi?iei de material antiderapant precum ?i nchirierea utilajelor care vor proceda la desz?pezirea drumurilor ?i c?ilor de acces, indiferent de categoria de folosin?? ?i clasificarea acestora, amplasate pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu

139.

16.385/2.11.2015

8.069/2.11.2015

139/29.10.2015

Aprobarea: ,,Acordului de Cooperare dintre Comuna Aroneanu ?i Funda?ia Solidaritate ?i Speran?? n vederea derul?rii proiectului Ini?ierea de Grupuri locale de educa?ie parental? nonformal? ?i transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor ?i tinerilor afla?i n situa?ii familiale de risc

140.

16.385/2.11.2015

8.069/2.11.2015

140/29.10.2015

Aprobarea: ,, P.U.Z. + R.L.U.- Introducere teren n intravilanul satului Aroneanu n suprafa?? total? de 13.042 mp. identificat cadastral cu Nr. cadastral 64.012 n scopul construirii de locuin?e n regim de n?l?ime P ?i P + 1E ?i o unitate de mic? produc?ie (atelier de tmpl?rie) beneficiari fiind Grojdea Mariana, Dr?gan Petru Ioan ?i Dr?gan Roxana Chi?a

141.

16.385/2.11.2015

8.069/2.11.2015

141/29.10.2015

Aprobarea:,, aloc?rii sumei de 8.500 lei pentru achizi?ie program informatic de produc?ie pentru eviden?a contabil? la S.C. Eco Lemn Aroneanu S.R.L. cu asocia?i Comuna Aroneanu, prin Consiliul Local al comunei Aroneanu, ?i Asocia?ia de Dezvoltare Rural? Aroneanu

142.

16.385/2.11.2015

8.069/2.11.2015

142/29.10.2015

Aprobarea:,,Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de management integrat al de?eurilor n jude?ul Ia?i

143.

16.385/2.11.2015

8.069/2.11.2015

143/29.10.2015

Aprobarea:,,extinderii Acordului de Cooperare ncheiat n data 9.10.2012 cu Asocia?ia Comunelor din Romnia Filiala Jude?ean? Ia?i cu un post de consilier juridic

144.

16.385/2.11.2015

8.069/2.11.2015

144/29.10.2015

Cu privire la:,, ncetarea cu acordul p?r?ilor a Contractului de Concesiune nregistrat sub nr. 5.607 din 11.08.2014 dintre U.A.T. Aroneanu ?i Manolachie Adina Gabriela

145.

17.580/20.11.2015

8.662/20.11.2015

145/18.11.2015

Aprobarea: ,,implement?rii proiectului - Sistem centralizat de canalizare, racordat la re?eaua R.A.J.A.C. Ia?i pentru satele Aroneanu, Doroban?, ?orogari din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

146.

17.580/20.11.2015

8.662/20.11.2015

146/18.11.2015

Aprobarea:,, indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii - Modernizare drumuri de interes local n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

147.

17.580/20.11.2015

8.662/20.11.2015

147/18.11.2015

Aprobarea: ,, cofinan??rii din bugetul local pentru realizarea obiectivului de investi?ii - Modernizare drumuri de interes local n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

148.

17.580/20.11.2015

8.662/20.11.2015

148/18.11.2015

Aprobarea:,, indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii - Amenajare parc n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

149.

17.580/20.11.2015

8.662/20.11.2015

149/18.11.2015

Aprobarea: ,,achizi?iei lucr?rii pentru obiectivul de investi?ii - Amenajare parc n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

150.

17.580/20.11.2015

8.662/20.11.2015

150/18.11.2015

Aprobarea: ,,indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii - Amplasare troi?? n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

151.

17.580/20.11.2015

8.662/20.11.2015

151/18.11.2015

Aprobarea: ,,achizi?iei lucr?rii pentru obiectivul de investi?ii - Amplasare troi?? n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

152.

17.580/20.11.2015

8.662/20.11.2015

152/18.11.2015

Aprobarea: ,,rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2015

153.

18.612/10.12.2015

9.000/4.12.2015

153/26.11.2015

Aprobarea: ,,valorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora precum ?i a taxelor speciale pentru anul fiscal 2016

154.

18.612/10.12.2015

9.000/4.12.2015

154/26.11.2015

Aprobarea:,, stabilirii de scutiri, de la plata impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren, precum ?i a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism ?i a autoriza?iei de construire n cazul unei calamit??i naturale, pe anul 2016

155.

18.612/10.12.2015

9.000/4.12.2015

155/26.11.2015

Aprobarea:,,ncadr?rii terenurilor amplasate n intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??, cu aplicabilitate n anul 2016

156.

18.612/10.12.2015

9.000/4.12.2015

156/26.11.2015

Aprobarea: ,, stabilirii de reduceri de la plata impozitului pe cl?diri ?i a impozitului pe teren pentru persoanele ale c?ror venituri lunare sunt mai mici dect salariul minim pe economie ori constau n exclusivitate din ajutor de ?omaj ?i/sau pensie de asisten?? social?, ncepnd cu anul 2016

157.

18.612/10.12.2015

9.000/4.12.2015

157/26.11.2015

Aprobarea:,,cuantumului bonifica?iei pentru plata integral? cu anticipa?ie de c?tre persoanele fizice a impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren ?i a impozitului pe mijloace de transport datorate pentru ntregul an fiscal 2016

158.

18.612/10.12.2015

9.000/4.12.2015

158/26.11.2015

Aprobarea:,,rectific?ri bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2015

159.

18.612/10.12.2015

9.000/4.12.2015

159/26.11.2015

Aprobarea: ,,ncheierii Acordului de Parteneriat dintre Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu, C?minul Cultural ,,Aron Vod? jude?ul Ia?i, Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, ?coala de dans UNIC, jude?ul Ia?i, n vederea implement?rii proiectului NOI CU PLUGUL AM PORNIT

160.

18.612/10.12.2015

9.000/4.12.2015

160/26.11.2015

Aprobarea:,, Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu ?i Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu, cu privire la organizarea activit??ilor prilejuite de s?rb?toarea Cr?ciunului ?i a Anului Nou precum ?i acordarea de daruri elevilor din ?colile de pe raza comunei Aroneanu

161.

18.612/10.12.2015

9.000/4.12.2015

161/26.11.2015

Aprobarea:,,complet?rii Hot?rrii Consiliului Local Aroneanu nr. 47 din 30.09.2004 privind nsu?irea inventarului bunurilor apar?innd domeniului public al Comunei Aroneanu

162.

19.458/23.12.2015

9.405/21.12.2015

162/16.12.2015

Aprobarea:,,reactualiz?rii inventarului cu bunurile apar?innd domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

163.

19.458/23.12.2015

9.405/21.12.2015

163/16.12.2015

Aprobarea: ,,planului de ocupare a func?iilor publice de la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu pe anul 2016

164.

19.458/23.12.2015

9.405/21.12.2015

164/16.12.2015

Aprobarea:,,graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul I - 2016

165.

19.458/23.12.2015

9.405/21.12.2015

165/16.12.2015

Aprobarea:,, alegerii unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul I - 2016

166.

19.458/23.12.2015

9.405/21.12.2015

166/16.12.2015

Aprobarea:,,cuantumului burselor sociale acordate elevilor ?colii Gimnaziale ,,Aron Vod? Aroneanu, jude?ul Ia?i

167.

19.458/23.12.2015

9.405/21.12.2015

167/16.12.2015

Aprobarea:,, P.U.Z. - Schimbare de destina?ie din complex de crea?ie n locuin?? n zona de protec?ie a monumentelor istorice a terenului n suprafa?? total? de 1.155 mp. identificat cu nr. cadastral 62.544, beneficiar fiind Marinuc Maria

168.

19.458/23.12.2015

9.405/21.12.2015

168/16.12.2015

Aprobarea:,,propunerea de evaluare a performan?elor profesionale individuale ale secretarului comunei Aroneanu, doamna Alexandru Anca Elena, pe anul 2015

169.

19.458/23.12.2015

9.405/21.12.2015

169/16.12.2015

Aprobarea:,,includerii n lista de investi?ii pe anul 2016 a proiectului Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sf. Nicolae - Aroneanu, jude?ul Ia?i

170.

19.458/23.12.2015

9.405/21.12.2015

170/16.12.2015

Aprobarea: ,,cofinan??rii din bugetul local pentru realizarea obiectivului de investi?ii - Alimentare cu apa in sistem centralizat din sursa RAJAC pentru satele Dorobant si Sorogari si Sistem centralizat de canalizare racordat la reteaua RAJAC Iasi pentru satele Aroneanu, Dorobant si Sorogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

171.

79/05.01.2016

9.611/30.12.2015

171/29.12.2015

Aprobarea: ,,rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2015

172.

79/05.01.2016

9.611/30.12.2015

172/29.12.2015

Aprobarea:,,anularea obliga?iilor de plat? datorate bugetului local, reprezentnd major?ri de ntrzieri

 

joomla site stats