Home Hotarari de Consiliu Hotarari 2014
Hotarari 2014 PDF Print E-mail
ROMNIA
JUDE?UL IA?I
COMUNA ARONEANU

CONSILIUL LOCAL

Telefon/fax 0232/299.255 Cod fiscal 4540038 Cod po?tal 707020 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it internet: http : www.comunaaroneanu.ro

HOT?RRI

ADOPTATE N ANUL 2014

Nr. crt.

Nr. ?i data nregistr?rii la Prefectur?

Nr. ?i data nregistr?rii la Consiliul Local

Nr. ?i data actului administrativ

Con?inutul pe scurt al hot?rrii

01.

2.095/05.02.2014

728/3.02.2014

1/30.01.2014

Aprobarea: ,, pentru anul 2014, a limitelor de venituri medii lunare pentru bunurile mobile si imobile, p?s?ri si animale, proprietatea solicitan?ilor de ajutor social n temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare

02.

2.095/05.02.2014

728/3.02.2014

2/30.01.2014

Aprobarea:,, Planului de ac?iuni ?i de lucr?ri de interes local pentru realizarea unor activit??i pe anul 2014 (lucr?ri, servicii, etc.) de interes comunitar, de c?tre personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001

03.

2.095/05.02.2014

728/3.02.2014

3/30.01.2014

Aprobarea:,, statelor de func?ii ?i a num?rului de asisten?i personali de la nivelul comunei Aroneanu, pentru anul 2014

04.

2.095/05.02.2014

728/3.02.2014

4/30.01.2014

Aprobarea:,, bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2014

05.

2.095/05.02.2014

728/3.02.2014

5/30.01.2014

Aprobarea:,, ncheierii Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, ?coala Gimnazial? ,, Aron Vod? Aroneanu, Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu jude?ul Ia?i n vederea implement?rii proiectului COMUNIC? ?I VEI REU?I! Consiliere psihopedagogic? pentru copii ?i p?rin?i

06.

2.095/05.02.2014

728/3.02.2014

6/30.01.2014

Aprobarea:,, ncheierii Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, ?coala Gimnazial? Aron-Vod? Aroneanu ?i Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu n vederea organiz?rii activit??ilor prilejuite de proiectul PRIM?VARA LA ROMNI

07.

3.940/6.03.2014

1.472/4.03.2014

7/27.02.2014

Aprobarea: ,, ncheierii Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu-Biblioteca Public? Aroneanu, ?coala Gimnazial? Aron-Vod? Aroneanu ?i Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu n vederea organiz?rii activit??ilor prilejuite de ZILELE ION CREANG? LA BIBLIOTECA PUBLIC? ARONEANU

08.

3.940/6.03.2014

1.472/4.03.2014

8/27.02.2014

Aprobarea:,, abrog?rii unor prevederi ale Hot?rrii Consiliului Local Aroneanu nr. 133 din 17 decembrie 2013 referitoare la aprobarea:,,Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare n Comuna Aroneanu c?tre S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L

09.

3.940/6.03.2014

1.472/4.03.2014

9/27.02.2014

Aprobarea:,, achizi?iei unui serviciu de colectarea de?eurilor nepericuloase de pe raza administrativ teritorial? a Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

10.

3.940/6.03.2014

1.472/4.03.2014

10/27.02.2014

Aprobarea:,, Raportului de activitate al Asocia?iei pentru Dezvoltare Rural? Aroneanu (A.D.R.A.) pe anul 2013

11.

3.940/6.03.2014

1.472/4.03.2014

11/27.02.2014

Aprobarea:,, ,, Programului de activit??i al Asocia?iei pentru Dezvoltare Rural? Aroneanu (A.D.R.A.) pe anul 2014

12.

3.940/6.03.2014

1.472/4.03.2014

12/27.02.2014

Aprobarea:,, ncheierii Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu - Biblioteca Public? Aroneanu, ?coala Gimnazial? Aron Vod? Aroneanu, Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu, ?coala de dans UNIC n vederea derul?rii proiectului intitulat UN M?R?I?OR PENTRU MAMA edi?ia a III a

13.

3.940/6.03.2014

1.472/4.03.2014

13/27.02.2014

Aprobarea:,, achizi?iei unei autoutilitare

14.

3.940/6.03.2014

1.472/4.03.2014

14/27.02.2014

Aprobarea:,, achizi?iei unui serviciu de recuperare a obliga?iilor de plat? restante aflate n sold la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

15.

3.940/6.03.2014

1.472/4.03.2014

15/27.02.2014

Aprobarea:,, bugetului S.C. ECO ARONEANU S.R.L. asociat unic COMUNA ARONEANU, jude?ul Ia?i

16.

3.940/6.03.2014

1.472/4.03.2014

16/27.02.2014

Aprobarea:,, Programului de activit??i al S.C. ECO ARONEANU S.R.L., asociat unic Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2014

17.

3.940/6.03.2014

1.472/4.03.2014

17/27.02.2014

Aprobarea:,, documenta?iei constnd n studiu de oportunitate, caiet de sarcini ?i contract de concesionare, n vederea concesion?rii unei suprafe?e de teren cu destina?ia de paji?te

18.

3.940/6.03.2014

1.472/4.03.2014

18/27.02.2014

Aprobarea:,, rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2014

19.

3.940/6.03.2014

1.472/4.03.2014

19/27.02.2014

Aprobarea:,, documenta?iei privind atribuirea contractului de nchiriere a unei suprafe?e de teren de 1.000 m.p. situat pe malul lacului Aroneanu n vederea amplas?rii unui cort pentru organizare evenimente

20.

5.768/2.04.2014

2.222/02.04.2014

20/27.03.2014

Aprobarea: ,,desemnarea reprezentantului legal al Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i n societatea comercial? ECO Aroneanu S.R.L. (cu asociat unic Comuna Aroneanu)

21.

5.768/2.04.2014

2.222/02.04.2014

21/27.03.2014

Aprobarea: ,,ncheierii Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, Biblioteca Public? Aroneanu, C?minul Cultural Aroneanu, Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu ?i ?coala Gimnazial? Aron Vod? Aroneanu, n vederea derul?rii proiectului intitulat SFINTELE PA?TE N DATINI ?I OBICEIURI EDI?IA A III-A 2014

22.

5.768/2.04.2014

2.222/02.04.2014

22/27.03.2014

Aprobarea: ,,ncheierii Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, C?minul Cultural Aroneanu, Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu ?i ?coala Gimnazial? Aron Vod? Aroneanu, n vederea derul?rii proiectului intitulat VECHI TRADI?II ROMNE?TI REN?SCTE LA ARONEANU

23.

5.768/2.04.2014

2.222/02.04.2014

23/27.03.2014

Aprobarea: ,, achizi?ion?rii de combustibili solizi lemne de foc pentru sezonul rece 2014-2015 necesari la sediul autorit??ii locale ?i la alte institu?ii ?i unit??i de interes local din subordine

24.

5.768/2.04.2014

2.222/02.04.2014

24/27.03.2014

Aprobarea: ,, achizi?ion?rii unei cantit??i de pe?te pentru popularea Iazului Aroneanu precum ?i achizi?ia de furaje pentru harna pe?tilor din Iaz Aroneanu

25.

5.768/2.04.2014

2.222/02.04.2014

25/27.03.2014

Aprobarea: ,,extinderii Acordului de Cooperare ncheiat n data 9.10.2012 cu Asocia?ia Comunelor din Romnia Filiala Jude?ean? Ia?i cu un post de responsabil achizi?ii

26.

5.768/2.04.2014

2.222/02.04.2014

26/27.03.2014

Aprobarea: ,, Acordului de cooperare cu Asocia?ia Comunelor din Romnia Filiala Jude?ean? Ia?i n vederea organiz?rii ?i exercit?rii unor activit??i de audit public intern

27.

5.768/2.04.2014

2.222/02.04.2014

27/27.03.2014

Aprobarea: ,,achizi?iei unui serviciu de evaluare a riscului de accidente sau mboln?vire profesional? precum ?i a factorilor de risc la care sunt supu?i angaja?ii aparatului de specialitate al primarului, Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

28.

5.768/2.04.2014

2.222/02.04.2014

28/27.03.2014

Aprobarea: ,,graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul II - 2014

29.

5.768/2.04.2014

2.222/02.04.2014

29/27.03.2014

Aprobarea:,,alegerii unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul II-2014

30.

5.768/2.04.2014

2.222/02.04.2014

30/27.03.2014

Aprobarea: ,,achizi?iei unui serviciu de promovare a obiectivului - Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sf. Nicolae - Aroneanu, jude?ul Ia?i

31.

5.768/2.04.2014

2.222/02.04.2014

31/27.03.2014

Aprobarea:,, supliment?rii patrimoniului public al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, cu obiectivul ?coala cu clasele I-VIII Aroneanu, comuna Aroneanu

32.

5.768/2.04.2014

2.222/02.04.2014

32/27.03.2014

Aprobarea: ,, achizi?iei unui num?r de 15.000 de puie?i n vederea amenaj?rii unui gard viu n jurul lacului Aroneanu

33.

5.768/2.04.2014

2.222/02.04.2014

33/27.03.2014

Aprobarea:,, raportului de evaluare n vederea cas?rii ?i valorific?rii prin vnzare a tractorului U 683 aflat n domeniul privat al Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

34.

5.768/2.04.2014

2.222/02.04.2014

34/27.03.2014

Aprobarea:,,achizi?iei unui serviciu de management proiect pentru obiectivul de investi?ii - Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sf. Nicolae - Aroneanu, jude?ul Ia?i

35.

5.768/2.04.2014

2.222/02.04.2014

35/27.03.2014

Aprobarea:,,achizi?iei unui serviciu de management proiect pentru obiectivul de investi?ii - CENTRU DE ZI PENTRU COPIII DEFAVORIZA?I SOCIAL

36.

5.768/2.04.2014

2.222/02.04.2014

36/27.03.2014

Aprobarea: ,, achizi?ion?rii unui contract de servicii pentru ntocmirea Documenta?iei Tehnice de Autorizarea Construc?iei (D.T.A.C.), Proiectului tehnic(P.th), Detaliilor de Execu?ie(D.E.) ?i a lucr?rilor pentru obiectivul de investi?ii:CENTRU DE ZI PENTRU COPIII DEFAVORIZA?I SOCIAL

37.

5.768/2.04.2014

2.222/02.04.2014

37/27.03.2014

Aprobarea: ,,modific?rii studiului de oportunitate ?i a caietului de sarcini n vederea nchierierii suprafe?ei de 1.000 mp., identificat? cadastral n Tarlaua 58, Parcela 1.853, pentru amplasarea unui cort n vederea organiz?rii de evenimente

38.

7.004/28.04.2014

2.739/28.04.2014

38/24.04.2014

Aprobarea: ,,ncheierii Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu ?i Funda?ia Ecologic? Green, n vederea derul?rii proiectului intitulat INVESTI?IA N TINERI, INVESTI?IA N VIITORUL T?U

39.

7.004/28.04.2014

2.739/28.04.2014

39/24.04.2014

Aprobarea: ,, achizi?iei de puie?i de salcm n vederea amenaj?rii aliniamentelor drumurilor comunale de pe raza Comunei Aroneanu

40.

7.004/28.04.2014

2.739/28.04.2014

40/24.04.2014

Aprobarea: , achizi?ion?rii de material (pietri?, nisip, piatr? concasat? ?i agregate) ?i a transportului acestuia, necesar efectu?rii lucr?rilor de ntre?inere a drumurilor de interes local de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i,

41.

7.004/28.04.2014

2.739/28.04.2014

41/24.04.2014

Aprobarea: ,, rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2014

42.

7.280/05.05.2014

2.849/05.05.2014

42/28.04.2014

Aprobarea:,, P.U.Z. ?i R.L.U. introducere teren n intravilanul satului ?orogari, Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, n suprafa?? total? de 51.072 mp. identificat cadastral n T. 58, Parcela 1.846 n scopul construirii de locuin?e n regim de n?l?ime P ?i P + 1E, beneficiar fiind COMUNA ARONEANU

43.

7.280/05.05.2014

2.849/05.05.2014

43/28.04.2014

Aprobarea: ,,valorific?rii suprafe?elelor de teren din rezerva Comisiei Locale de Fond Funciar Aroneanu, pn? la punerea n posesie efectiv?, prin arendare

44.

9.158/04.06.2014

3427/02.06.2014

44/29.05.2014

Aprobarea: ,,valorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora precum ?i a taxelor speciale pentru anul fiscal 2015

45.

9.158/04.06.2014

3427/02.06.2014

45/29.05.2014

Aprobarea: ,,stabilirii de scutiri, de la plata impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren, precum ?i a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism ?i a autoriza?iei de construire n cazul unei calamit??i naturale, pe anul 2015

46.

9.158/04.06.2014

3427/02.06.2014

46/29.05.2014

Aprobarea: ,,ncadr?rii terenurilor amplasate n intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??, cu aplicabilitate n anul 2015

47.

9.158/04.06.2014

3427/02.06.2014

47/29.05.2014

Aprobarea: ,, reducerilor de la plata taxelor ?i impozitelor locale pe anul 2015 pentru locuin?ele folosite de persoanele de pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu ca locuin?e de domiciliu, precum ?i pentru terenul aferent

48.

9.158/04.06.2014

3427/02.06.2014

48/29.05.2014

Aprobarea: ,, stabilirii de reduceri de la plata impozitului pe cl?diri ?i a impozitului pe teren pentru persoanele ale c?ror venituri lunare sunt mai mici dect salariul minim pe economie ori constau n exclusivitate din ajutor de ?omaj ?i/sau pensie de asisten?? social?, ncepnd cu anul 2015

49.

9.158/04.06.2014

3427/02.06.2014

49/29.05.2014

Aprobarea: ,,cuantumului bonifica?iei pentru plata integral? cu anticipa?ie de c?tre persoanele fizice a impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren ?i a taxei auto datorate pentru ntregul an fiscal 2015

50.

9.158/04.06.2014

3427/02.06.2014

50/29.05.2014

Aprobarea: ,,rectific?ri bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2014

51.

9.158/04.06.2014

3427/02.06.2014

51/29.05.2014

Aprobarea: ,,ncheierii Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, ?coala Gimnazial? Aron-Vod? Aroneanu ?i Asocia?ia PRO UMANITARIA n vederea derul?rii proiectului educa?ional ,,FasTranckVision

52.

9.158/04.06.2014

3427/02.06.2014

52/29.05.2014

Aprobarea: ,,ncheierii Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu ?i Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu n vederea derul?rii proiectului ,, ?coal? de var? pentru copiii de la ?ar?

53.

9.158/04.06.2014

3427/02.06.2014

53/29.05.2014

Aprobarea: ,, Acordului de Cooperare dintre Asocia?ia Aeronautic? Romn? ?i Comuna Aroneanu n vederea desf??ur?rii spectacolului aeronautic cu programe demonstrative executate cu avioane de nalt? acroba?ie, hidroavioane, avioane ultrau?oare, baloane cu aer cald, lans?ri de para?uti?ti, evolu?ii nautice, expozi?ie cu profil aeronautic etc., n cadrul festivalului ,, AeroNautic Show- Ia?i 2014 organizat pe lacul Aroneanu, jude?ul Ia?i

54.

9.158/04.06.2014

3427/02.06.2014

54/29.05.2014

Aprobarea: ,, concesion?rii prin ncredin?are direct? a suprafe?ei de teren de 80 mp. situat n satul Rediu Aldei, comuna Aroneanu c?tre S.C. CONSUMCOOP S.R.L. avnd C.U.I. 15437640, cu sediul n strada Sfntul Laz?r nr. 394, jude?ul Ia?i

55.

9.158/04.06.2014

3427/02.06.2014

55/29.05.2014

Aprobarea: ,,P.U.Z. + R.L.U. - Introducere teren n intravilanul satului Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, identificat cadastral n sectorul cadastral T 41, Num?r Cadastral 60.373 n suprafa?? de 15.552 mp., n scopul construirii de locuin?e n regim P ?i P+1E, beneficiar fiind d-l PRIS?CARIU MIHAI SORIN

56.

9.158/04.06.2014

3427/02.06.2014

56/29.05.2014

Aprobarea: ,, Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu - Biblioteca public? Aroneanu, Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu ?i ?coala Aron-Vod? Aroneanu, n vederea derul?rii proiectului la nivelul comunei Aroneanu denumit:1 IUNIE ZIUA COPILULUI

57.

9.158/04.06.2014

3427/02.06.2014

57/29.05.2014

Aprobarea: ,, modific?rii Hot?rrii Consiliului Local Aroneanu nr. 45 din 25 aprilie 2013 privind Regulamentul local de pescuit pentru Iazul Aroneanu, situat n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

58.

9.158/04.06.2014

3427/02.06.2014

58/29.05.2014

Aprobarea: ,,contului de ncheiere a execu?iei a bugetului comunei Aroneanu pe anul 2013

59.

9.158/04.06.2014

3427/02.06.2014

59/29.05.2014

Aprobarea: ,,modific?rii Hot?rrii Consiliului Local Aroneanu nr. 88 din 24 iunie 2014 privind trecerea terenului n suprafa?? de 77263,88 m.p.(Lot 1 + Lot 2) situat n sat Doroban?, comuna Aroneanu (Tarlaua 10, Parcela 222, nr. cad. 1477 ?i Parcela 209 nr. cad. 1468, - categ. de folosin?? p??une), din domeniul public al comunei Aroneanu, n domeniul privat al comunei. Aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Raportului de evaluare ?i a Documenta?iei PTh, pentru concesionarea de loturi de teren pe suprafa?? total? de mai sus, n vederea construirii de locuin?e individuale. Aprobarea Regulamentului de selectare a participan?ilor n vederea particip?rii la licita?ia pentru atribuirea de loturi de teren prin concesiune, n vederea construirii de locuin?e individuale

60.

9.954/19.06.2014

3846/17.06.2014

60/12.06.2014

Aprobarea: ,,studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea de loturilor de teren din intravilanul satului ?orogari, comuna Aroneanu, n vederea construirii de locuin?e individuale

61.

9.954/19.06.2014

3846/17.06.2014

61/12.06.2014

Aprobarea:,, achizi?iei de c?tre Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i a unui teren n suprafa?? de 675 mp. situat n Comuna Aroneanu Tarlaua 83, Parcela 2025/30/1, proprietatea doamnei COJOCARIU ELEONORA, pe care se afl? amplasate rezervoarele de ap? ale comunei Aroneanu

62.

9.954/19.06.2014

3846/17.06.2014

62/12.06.2014

Aprobarea:,,modific?rii Hot?rrii Consiliului Local Aroneanu nr. 86 din 26 septembrie 2013 privind stabilirea situa?iilor deosebite n care se poate acorda ajutoare de urgen??

63.

9.954/19.06.2014

3846/17.06.2014

63/12.06.2014

Aprobarea:,, Programului de m?suri privind gospod?rirea ?i nfrumuse?area comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2014

64.

10.528/30.06.2014

4136/30.06.2014

64/26.06.2014

Aprobarea: ,, Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu, ?coala Aron Vod? Aroneanu ?i parohiile de rit ortodox din satele comunei Aroneanu, cu privire la organizarea activit??ilor specifice prilejuite de Zilele comunei Aroneanu pe anul 2014 -Edi?ia a VII-a

65.

10.528/30.06.2014

4136/30.06.2014

65/26.06.2014

Aprobarea: ,,achizi?iei unui serviciu de consultan?? n vederea actualiz?rii ?i ob?inerii avizelor pentru P.U.Z. n sat Doroban?, comuna Aroneanu, judetul Ia?i - Tarlaua 10, Parcela 222 Nr. cadastral 63.495 ?i Parcela 209 Nr. cadastral 63.874, cu suprafa?a total? de 83.628 mp. avnd ca obiectiv zon? reziden?ial? pentru construire locuin?e

66.

10.528/30.06.2014

4136/30.06.2014

66/26.06.2014

Aprobarea: ,, graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul III - 2014

67.

10.528/30.06.2014

4136/30.06.2014

67/26.06.2014

Aprobarea:,,alegerii unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul III-2014

68.

10.528/30.06.2014

4136/30.06.2014

68/26.06.2014

Aprobarea: ,,P..U.Z. ?i R.L.U. introducere teren n intravilanul satului Doroban?, Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, n suprafa?? total? de 10.008 mp. identificat cadastral n T. 61, Numar cadastral 61.651 61.663 n scopul construirii de locuin?e n regim de n?l?ime P ?i P + 1E cu dot?rile aferente beneficiar fiind Zl?vog Bogdan Paul ?i Zl?vog Irina Mioara, Meri?escu Viorel ?i Meri?escu Antoneta, ?aga Costel ?i ?aga Consuela Marcela

69.

10.528/30.06.2014

4136/30.06.2014

69/26.06.2014

Aprobarea: ,. rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2014

70.

10.528/30.06.2014

4136/30.06.2014

70/26.06.2014

Aprobarea: ,,unei burse de c?tre consiliul local Aroneanu ncepnd cu anul bugetar 2015

71.

10.528/30.06.2014

4136/30.06.2014

71/26.06.2014

Aprobarea:,,extinderii Acordului de Cooperare ncheiat n data 9.10.2012 cu Asocia?ia Comunelor din Romnia Filiala Jude?ean? Ia?i cu un post de inginer n construc?ii civile, industriale ?i agricole

72.

12.074/30.07.2014

5335/29.07.2014

72/24.07.2014

Aprobarea: ,, prelungirii contractului de nchiriere a spa?iului n suprafa?? de 90 mp. situat n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, Tarlaua 83, Parcela 118/1 n scopul func?ion?rii cu caracter provizoriu a unui depozit de materiale de construc?ii

73.

12.074/30.07.2014

5335/29.07.2014

73/24.07.2014

Aprobarea: ,, prelungirii contractului de comodat a unui spa?iu din incinta S?lii de Educa?ie Fizic? ?colar? din sat Doroban?, comuna Aroneanu, n vederea func?ion?rii unui cabinet medical individual medicin? de familie

74.

12.074/30.07.2014

5335/29.07.2014

74/24.07.2014

Aprobarea: ,, rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2014

75.

12.074/30.07.2014

5335/29.07.2014

75/24.07.2014

Aprobarea: ,, Actului Adi?ional nr. 11 la Actul Constitutiv ?i Actul Adi?ional nr. 12 la Statutul Asocia?iei Regionale a Serviciilor de Ap? Canal Ia?i A.R.S.A.C.I.S. Ia?i

76.

12.074/30.07.2014

5335/29.07.2014

76/24.07.2014

Aprobarea: ,, modific?rilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu ap? ?i canalizare ncheiat ntre A.R.S.A.C.I.S. Ia?i ?i S.C. APA VITAL S.A. Ia?i.

77.

12.074/30.07.2014

5335/29.07.2014

77/24.07.2014

Aprobarea: ,, extinderii Acordului de Cooperare ncheiat n data 9.10.2012 cu Asocia?ia Comunelor din Romnia Filiala Jude?ean? Ia?i cu un post de operator rol

78.

13.827/03.09.2014

6.206 /3.09.2014

78/28.08.2014

Aprobarea: ,, achizi?iei unui serviciu n vederea ntocmirii arhivei electronice la nivelul unit??ii administrativ teritoriale Aroneanu

79.

13.827/03.09.2014

6.206 / 3.09.2014

79/28.08.2014

Aprobarea: ,,documenta?iei privind atribuirea contractului de nchiriere a unei suprafe?e de teren, n vederea amplas?rii unei construc?ii provizorii pentru alimenta?ie public?

80.

13.827/03.09.2014

6.206/ 3.09.2014

80/28.08.2014

Aprobarea: ,, rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2014

81.

15.361/29.09.2014

7.019/ 29.09.2014

81/25.09.2014

Aprobarea: ,, desemn?rii unui reprezentant din partea Consiliului Local Aroneanu n Consiliul de Administra?ie al ?colii Gimnaziale Aron-Vod?, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

82.

15.361/29.09.2014

7.019/ 29.09.2014

82/25.09.2014

Aprobarea: ,, desemn?rii unui membru al Consiliului Local Aroneanu n Comisia de Evaluare ?i Asigurarea Calit??ii a ?colii Gimnaziale Aron-Vod?, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

83.

15.361/29.09.2014

7.019/ 29.09.2014

83/25.09.2014

Aprobarea: ,, achizi?iei de c?tre Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i a unui teren n suprafa?? de 8.695 mp. situat n Comuna Aroneanu Tarlaua 61/1, Parcela 1.936/67, proprietatea domnului CUVULIUC NECULAI

84.

15.361/29.09.2014

7.019/ 29.09.2014

84/25.09.2014

Aprobarea: ,, documenta?iei de atribuire pentru execu?ia lucr?rii privind obiectivul de investi?ii - Centru de zi pentru copiii defavoriza?i social, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

85.

15.361/29.09.2014

7.019/ 29.09.2014

85/25.09.2014

Aprobarea: ,, achizi?iei unui serviciu de consultan?? ?i proiectare (D.T.A.C, A.C. Pth., D.E.E. ?i D.E.) pentru obiectivul de investi?ii amenajare drum, alimentare cu ap?, canalizare ?i extindere re?ea alimentare cu energie electric? ?i iluminat public stradal pentru zona P.U.Z. din sat ?orogari

86.

15.361/29.09.2014

7.019/ 29.09.2014

86/25.09.2014

Aprobarea: ,,achizi?iEei unui serviciu de consultan?? ?i proiectare (D.T.A.C, A.C. Pth., D.E.E. ?i D.E.) pentru obiectivul de investi?ii amenajare drumuri n Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

87.

15.361/29.09.2014

7.019/ 29.09.2014

87/25.09.2014

Aprobarea: ,,Acordului de Parteneriat ncheiat ntre Comuna Aroneanu, Jude?ul Ia?i ?i Parohia Sf. Ilie din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, n vederea depunerii cererii de finan?are, ntocmirii documenta?iei tehnico-economice ?i implement?rii proiectului pentru obiectivul de investi?ii Restaurare Biserica Sf. Ilie

88.

15.361/29.09.2014

7.019/ 29.09.2014

88/25.09.2014

Aprobarea: ,,dona?iei efectuat? de A.N.C.O.M., constnd n automobilul Dacia Logan intrat n domeniul privat al Comunei Aroneanu

89.

15.361/29.09.2014

7.019/ 29.09.2014

89/25.09.2014

Aprobarea: ,,parteneriatului dintre Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i ?i Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru derularea de activit??i educativ sportive pentru tineret

90.

15.361/29.09.2014

7.019/ 29.09.2014

90/25.09.2014

Aprobarea: ,,studiului de oportunitate, a caietului de sarcini precum ?i a contractului de nchiriere cadru pentru nchirierea unui spa?iu n vederea func?ion?rii unei farmacii

91.

15.361/29.09.2014

7.019/ 29.09.2014

91/25.09.2014

Aprobarea: ,,rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2014

92.

15.361/29.09.2014

7.019/ 29.09.2014

92/25.09.2014

Aprobarea: ,,graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local al Comunei Aroneanu pentru trimestrul IV - 2014

93.

15.361/29.09.2014

7.019/ 29.09.2014

93/25.09.2014

Aprobarea: ,,alegerii unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul IV-2014

94.

15.361/29.09.2014

7.019/ 29.09.2014

94/25.09.2014

Aprobarea: ,, modific?rii H.C.L. nr. 60 din 12 iunie 2014 cu privire la aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea de loturilor de teren din intravilanul satului ?orogari, comuna Aroneanu, n vederea construirii de locuin?e individuale

95.

15.361/29.09.2014

7.019/ 29.09.2014

95/25.09.2014

,Abrogarea prevederilor H.C.L. nr. 43 privind aprobarea valorific?rii suprafe?elor de teren din rezerva Comisiei Locale de Fond Funciar Aroneanu, pn? la punerea n posesie efectiv?, prin arendare

96.

15.361/29.09.2014

7.019/ 29.09.2014

96/25.09.2014

Aprobarea: ,,achizi?iei de material (piatr? concasat?) necesar pentru efectuarea lucr?rilor de ntre?inere a drumurilor de interes local de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

97.

15.361/29.09.2014

7.019/ 29.09.2014

97/25.09.2014

Aprobarea: ,,nchirierii de utilaje(camioane, autogreder, buldoexcavator, compactor etc.) necesare pentru transportul materialelor ct ?i pentru realizarea lucr?rilor de pietruire a drumurilor de interes local de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

98.

15.361/29.09.2014

7.019/ 29.09.2014

98/25.09.2014

Aprobarea: ,,modific?rii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii:,,CENTRU DE ZI PENTRU COPIII DEFAVORIZA?I SOCIAL, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

99.

15.361/29.09.2014

7.019/ 29.09.2014

99/25.09.2014

Aprobarea: ,, P.U.Z. ?i R.L.U. introducere teren n intravilanul satului Aroneanu, Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, n suprafa?? total? de 18.366 mp. identificat cadastral n T. 62/4, Nr. cadastral 1.555/1, 1.555/2, 1.555/3, 1.555/4, 1.555/5, 1.555/6, 1.555/7, 1.555/8, 60.262, 60.263, 60.264, 60.265, 60.266, 60.267, 60.268, 60.269, n scopul construirii de locuin?e n regim de n?l?ime P ?i P + M

100.

15.361/29.09.2014

7.019/ 29.09.2014

100/25.09.2014

Aprobarea: ,,extinderii re?elei de alimentare cu ap? potabil? n comuna Aroneanu,jude?ul Ia?i

101.

15.361/29.09.2014

7.019/ 29.09.2014

101/25.09.2014

Aprobarea: ,, modific?rii prevederilor H.C.L. nr. 19 din 27.02.2014 cu privire la aprobarea documenta?iei privind atribuirea contractului de nchiriere a unei suprafe?e de teren de 1.000 m.p. situat pe malul lacului Aroneanu n vederea amplas?rii unui cort pentru organizare evenimente

102.

16.126/9.10.2014

7.341/ 9.10.2014

102/8.10.2014

Aprobarea: ,,modific?rii prevederilor Hot?rrii Consiliului Local Aroneanu nr. 42 din 28.04.2014 ?i Hot?rrii Consiliului Local Aroneanu nr. 59 din 29.05.2014

103.

16.126/9.10.2014

7.341/9.10.2014

103/8.10.2014

Aprobarea: ,,achizi?iei unui serviciu de consultan?? pentru ntocmirea cererii de finan?are ?i a documentelor din suport, privind obiectivul de investi?ii - Sistem integrat de alimentare cu ap? ?i canalizare din sursa R.A.J.A.C. Ia?i a localit??ilor Aroneanu, Doroban?, ?orogari din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

104.

16.126/9.10.2014

7.341/9.10.2014

104/8.10.2014

Aprobarea: ,,achizi?iei de elemente prefabricate din beton pentru ntre?inere ?i repara?ii poduri ?i pode?e la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

105.

16.126/9.10.2014

7.341/9.10.2014

105/8.10.2014

Aprobarea: ,,rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2014

106.

17.318/31.10.2014

8.027/31.10.2014

106/30.10.2014

Aprobarea: ,,lucr?rilor de ntre?inere a drumului comunal D.C 18 Aroneanu ?orogari, de la nivelul comunei Aroneanu

107.

17.318/31.10.2014

8.027/31.10.2014

107/30.10.2014

Aprobarea: ,,achizi?iei de material antiderapant precum ?i nchirierea utilajelor care vor proceda la desz?pezirea drumurilor ?i c?ilor de acces, indiferent de categoria de folosin?? ?i clasificarea acestora, amplasate pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu

108.

17.318/31.10.2014

8.027/31.10.2014

108/30.10.2014

Aprobarea:, Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, ?coala Gimnazial? Aron Vod? Aroneanu, Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu, ?coala de dans UNIC n vederea derul?rii proiectului intitulat Mo?tenirea l?sat? peste veacuri Me?te?ugurile, cntecul ?i jocul popular romnesc

109.

17.318/31.10.2014

8.027/31.10.2014

109/30.10.2014

Aprobarea: ,,acord?rii n folosin?? gratuit? a unui suprafe?e de teren c?tre Agen?ia Na?ional? pentru Protec?ia Mediului Ia?i pentru amplasarea sta?iei automate de monitorizare a calit??ii aerului IS -4

110.

17.318/31.10.2014

8.027/31.10.2014

110/30.10.2014

Aprobarea: ,,rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2014

111.

19.658/04.12.2014

8.781 din 2.12.2014

111/27.11.2014

Aprobarea: ,, acord?rii unui sprijin financiar Prohiei de rit otodox din satul Rediu Aldei, comuna Aroneanu, judetul Ia?i pentru cheltuielile privind realizarea lucr?rilor de bran?ament la re?eaua de ap? potabil? ?i avizele necesare

112.

19.658/04.12.2014

8.781 din 2.12.2014

112/27.11.2014

Aprobarea: ,,ncheierii Acordului de Parteneriat dintre Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu, C?minul Cultural ,,Aron Vod? jude?ul Ia?i, Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, ?coala de dans UNIC, jude?ul Ia?i, n vederea implement?rii proiectului NOI CU PLUGUL AM PORNIT

113.

19.658/04.12.2014

8.781 din 2.12.2014

113/27.11.2014

Aprobarea:,, Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu ?i Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu, cu privire la organizarea activit??ilor prilejuite de s?rb?toarea Cr?ciunului ?i a Anului Nou precum ?i acordarea de daruri elevilor din ?colile de pe raza comunei Aroneanu

114.

19.658/04.12.2014

8.781 din 2.12.2014

114/27.11.2014

Aprobarea: ,,rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2014

115.

19.658/04.12.2014

8.781 din 2.12.2014

115/27.11.2014

Aprobarea: ,, scoaterii din domeniul public al comunei Aroneanu, a unor construc?ii, situate n intravilanul comunei Aroneanu, n vederea cas?rii acestora prin demolare

116.

20.902/22.12.2014

9.139 din 19.12.2014

116/18.12.2014

Aprobarea: ,,reactualiz?rii inventarului cu bunurile apar?innd domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

117.

20.902/22.12.2014

9.139 din 19.12.2014

117/18.12.2014

Aprobarea: ,, planului de ocupare a func?iilor publice de la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu pe anul 2015

118.

20.902/22.12.2014

9.139 din 19.12.2014

118/18.12.2014

Aprobarea: ,,graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul I - 2015

119.

20.902/22.12.2014

9.139 din 19.12.2014

119/18.12.2014

Aprobarea: ,, alegerea unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul I - 2015

120.

20.902/22.12.2014

9.139 din 19.12.2014

120/18.12.2014

Aprobarea: ,, rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2014

121.

20.902/22.12.2014

9.139 din 19.12.2014

121/18.12.2014

Aprobarea ,,P.U.Z. ?i R.L.U. introducere teren n intravilanul satului ?orogari, Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, n suprafa?? total? de 8.000 mp. identificat cadastral n T. 57, Nr. cadastrale 61.764 61.770 n scopul construirii de locuin?e ?i dot?ri aferente, beneficiari fiind Zaharia Cristina Nicoleta, Marcoci Dumitru, Marcoci Mirela, Bercea Sebastian Dorin ?i Bercea Nicoleta Irina

122.

20.902/22.12.2014

9.139 din 19.12.2014

122/18.12.2014

Propunerea:,, de evaluare a performan?elor profesionale individuale ale secretarului comunei Aroneanu, doamna Alexandru Anca Elena, pe anul 2014

Secretar,

Alexandru Anca Elena

 

joomla site stats