Home Hotarari de Consiliu Hotarari 2013
Hotarari 2013 PDF Print E-mail

ROMNIA
JUDE?UL IA?I
COMUNA ARONEANU

CONSILIUL LOCAL


Telefon/fax 0232/299.255 Cod fiscal 4540038 Cod po?tal 707020 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it internet: http : www.comunaaroneanu.ro

HOT?RRI

ADOPTATE N ANUL 2013

Nr. crt.

Nr. ?i data nregistr?rii la Prefectur?

Nr. ?i data nregistr?rii la Consiliul Local

Nr. ?i data actului administrativ

Con?inutul pe scurt al hot?rrii

01.

225/08.01.2013

102/7.01.2013

1/7.01.2013

Aprobarea: ,, prelungirii valabilit??ii Planului Urbanistic General ?i al Regulamentului Local de Urbanism, ale Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, aprobate prin H.C.L. Aroneanu cu nr. 51 din 30 august 2001 pn? la data de 30 decembrie 2015,,

02.

225/08.01.2013

102/7.01.2013

2/7.01.2013

Aprobarea: ,, ncheierii Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, ?coala Gimnazial? ,, Aron Vod? Aroneanu, Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu jude?ul Ia?i n vederea implement?rii proiectului COMUNIC? ?I VEI REU?I! Consiliere psihopedagogic? pentru copii ?i p?rin?i ,,

03.

225/08.01.2013

102/7.01.2013

3/7.01.2013

Aprobarea: ,, atribuirii denumirilor unit??ilor de nv???mnt de pe raza comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul ?colar 2013-2014 ,,

04.

1.060/18.01.2013

238/15.01.2013

4/15.01.2013

Aprobarea: ,, nivelurilor valorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora,respectiv a taxelor speciale precum ?i amenzilor pentru anul fiscal 2013,,

05.

1.060/18.01.2013

238/15.01.2013

5/15.01.2013

Aprobarea:,, modificarea H.C.L. Aroneanu nr. 31 din 31.03.2011 cu privire la aprobarea:,, documenta?iei constnd n studiu de oportunitate, raport de evaluare, caiet de sarcini, pentru concesionarea unui teren n suprafa?? de 45.100 m.p. situat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, n vederea construirii de sere legume ?i anexe ,,

06.

2.347/05.02.2013

646/04.02.2013

6/31.01.2013

Aprobarea: ,, pentru anul 2013, a limitelor de venituri medii lunare pentru bunurile mobile si imobile, p?s?ri si animale, proprietatea solicitan?ilor de ajutor social n temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare

07.

2.347/05.02.2013

646/04.02.2013

7/31.01.2013

Aprobarea:,, Planului de ac?iuni ?i de lucr?ri de interes local pentru realizarea unor activit??i pe anul 2013 (lucr?ri, servicii, etc.) de interes comunitar, de c?tre personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001

08.

2.347/05.02.2013

646/04.02.2013

8/31.01.2013

Aprobarea:,, Raportului de activitate al Asocia?iei pentru Dezvoltare Rural? Aroneanu (A.D.R.A.) pe anul 2012

09.

2.347/05.02.2013

646/04.02.2013

9/31.01.2013

Aprobarea:,, Programului de activit??i al Asocia?iei pentru Dezvoltare Rural? Aroneanu (A.D.R.A.) pe anul 2013

10.

2.347/05.02.2013

646/04.02.2013

10/31.01.2013

Aprobarea:,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Panainte Lucia Elena, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

11.

2.347/05.02.2013

646/04.02.2013

11/31.01.2013

Aprobarea:,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Muscalu Alina, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

12.

2.347/05.02.2013

646/04.02.2013

12/31.01.2013

Aprobarea:,, ,, Elabor?rii P.U.Z. + R.L.U.- teren n intravilan n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i sector cadastral T. 84 cu nmerele cadastrale 60.646, 60.647 respectiv 60.648 n suprafa?? de 4.300 mp. n scopul lotiz?rii ?i construirii de locuin?e cu dot?rile aferente, beneficiari fiind CIUT? ALINA MIHAELA, CIUT? MARIUS ?i ROIBU DOREL

13.

2.347/05.02.2013

646/04.02.2013

13/31.01.2013

Aprobarea:,, ncheierii Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu-Biblioteca Public? Aroneanu, ?coala General? Aron-Vod? Aroneanu ?i Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu n vederea organiz?rii activit??ilor prilejuite de ZILELE ION CREANG? LA BIBLIOTECA PUBLIC? ARONEANU

14.

2.347/05.02.2013

646/04.02.2013

14/31.01.2013

Constatarea :,, prin care se ia act de demisia doamnei Rotariu Rodica - Daniela din func?ia de consilier local al Consiliului Local Aroneanu, jude?ul Ia?i

15.

2.347/05.02.2013

646/04.02.2013

15/31.01.2013

Aprobarea:,, aborgarea unor prevederi din H.C.L. Aroneanu nr. 4 din 15.01.2013 privind nivelurile valorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, a taxelor speciale precum ?i amenzilor pentru anul fiscal 2013

16.

2.347/05.02.2013

646/04.02.2013

16/31.01.2013

Aprobarea:,, valid?rii doamnei Pu?ca?u Rodica n func?ia de consilier local al Consiliului Local Aroneanu, jude?ul Ia?i

17.

2.347/05.02.2013

646/04.02.2013

17/31.01.2013

Aprobarea:,, aprobarea stetelor de func?ii ?i a num?rului de asisten?i personali de la nivelul comunei Aroneanu, pentru anul 2013

18.

4.414/05.03.2013

1.142/01.03.2013

18/28.02.2013

Aprobarea: ,, contract?rii ?i garant?rii unei finan??ri rambursabile interne n valoare de 1.150.000 lei reprezentnd cofinan?area proiectului: ,,Sistem integrat de canalizare pentru localit??ile Aroneanu, Doroban? ?i ?orogari comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

19.

4.414/05.03.2013

1.142/01.03.2013

19/28.02.2013

Aprobarea:,, contract?rii ?i garant?rii unei finan??ri rambursabile interne n valoare de 145.470 lei reprezentnd cofinan?area proiectului: ,, nlocuire sistem clasic cu pompe de c?ldur? sol - ap? ?i panouri solare pentru preparare ap? cald? menajer? la ?coala General? Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

20.

4.414/05.03.2013

1.142/01.03.2013

20/28.02.2013

Aprobarea:,, contract?rii ?i garant?rii unei finan??ri rambursabile interne n valoare de 278.714,08 lei reprezentnd cofinan?area proiectului: ,,Baz? sportiv? multifunc?ional? format? din teren de sport pentru handbal, baschet, tenis, minifotbal ?i contruc?ii anexe cuprinznd: vestiare, mprejmuire, iluminat nocturn? ?i parcare n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

21.

4.414/05.03.2013

1.142/01.03.2013

21/28.02.2013

Aprobarea:,, modific?rii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii Lucr?ri de restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sf. Nicolae - Aroneanu, jude?ul Ia?i - Faza: D.T.A.C.

22.

4.414/05.03.2013

1.142/01.03.2013

22/28.02.2013

Aprobarea:,, amplas?rii pe domeniul public al Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i a obiectivului: ,,Conduct? de interconectare a Sistemului Na?ional de Transport Gaze din Romnia cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direc?ia Ia?i (Romnia) Ungheni(Republica Moldova)

23.

4.414/05.03.2013

1.142/01.03.2013

23/28.02.2013

Aprobarea:,, ncheierii Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu - Biblioteca Public? Aroneanu, ?coala Gimnazial? Aron Vod? Aroneanu, Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu, ?coala de Dans UNIC n vederea derul?rii proiectului UN M?R?I?OR PENTRU MAMA- edi?ia a II a

24.

4.414/05.03.2013

1.142/01.03.2013

24/28.02.2013

Aprobarea:,, atribuirii denumirilor unit??ilor de nv???mnt de pe raza comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul ?colar 2013-2014

25.

4.414/05.03.2013

1.142/01.03.2013

25/28.02.2013

Aprobarea:,, caietului de sarcini pentru nchirierii unei suprafe?e de teren de 24 m.p. n vederea amplas?rii unor module n sat Aroneanu ?i n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

26.

4.414/05.03.2013

1.142/01.03.2013

26/28.02.2013

Aprobarea:,, contract?rii unei finan??ri rambursabile interne n valoare de 298.026 lei reprezentnd reprezentnd achitarea arieratelor inregistrate de catre comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i,,

27.

6.069/25.03.2013

1.663/22.03.2013

27/20.03.2013

Aprobarea: ,, achizi?iei unui serviciu de paz? ?i interven?ie rapid? permanent? pentru obiectivul Iaz Aroneanu, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

28.

6.069/25.03.2013

1.663/22.03.2013

28/20.03.2013

Aprobarea:,, achizi?iei unei cantitati de 3000 kg pe?te crap viu pentru popularea Iazului Aroneanu, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

29.

6.069/25.03.2013

1.663/22.03.2013

29/20.03.2013

Aprobarea:,, taxelor speciale n vederea administr?rii luciului Iazului Aroneanu din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

30.

6.069/25.03.2013

1.663/22.03.2013

30/20.03.2013

Aprobarea:,, fi?ei tehnice n vederea achizi?ion?rii unui buldoexcavator

31.

6.069/25.03.2013

1.663/22.03.2013

31/20.03.2013

Aprobarea:,, graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul II 2013

32.

6.069/25.03.2013

1.663/22.03.2013

32/20.03.2013

Aprobarea:,, alegerea unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul II - 2013

33.

7.477/10.04.2013

2.023/05.04.2013

33/28.03.2013

Aprobarea: ,, bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2013 .

34.

7.477/10.04.2013

2.023/05.04.2013

34/28.03.2013

Aprobarea:,, contului de execu?ie pentru anul 2012.

35.

7.477/10.04.2013

2.023/05.04.2013

35/28.03.2013

Aprobarea:,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Ionescu C?t?lin - Constantin, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003.

36.

7.477/10.04.2013

2.023/05.04.2013

36/28.03.2013

Aprobarea:,, instrument?rii proiectului privind achizi?ia unui buldoexcavator pentru Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i finan?at prin F.E.A.D.R. M?sura 322, Axa 3 - Renovarea, dezvoltarea satelor, mbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia ?i popula?ia rural? ?i punerea n valoare a mo?tenirii rurale .

37.

7.477/10.04.2013

2.023/05.04.2013

37/28.03.2013

Aprobarea:,, achizi?ion?rii unui contract de servicii( serviciu de consultan??), pentru depunerea cererii de finan?are n cadrul M?surii 322 (F.E.A.D.R.) - ,, Renovarea, dezvoltarea satelor, mbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia ?i popula?ia rural? ?i punerea n valoare a mo?tenirii rurale pentru obiectivul de investi?ii: Achizi?ia unui buldoexcavator pentru Comuna Aroneanu, judetul Ia?i

38.

7.477/10.04.2013

2.023/05.04.2013

38/28.03.2013

Aprobarea:,, PUZ - RLU INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT DOROBAN?, COMUNA ARONEANU, JUD. IA?I, N SUPRAFA?? TOTAL? DE 45.812 M.P. identificat cadastral n T. 10, Parcela 209 cu numerele cadastrale: 63.755, 63.756, 63.757, 63.758,63.759 N SCOPUL CONSTRUIRII DE SERE DE LEGUME ?I ANEXE , beneficiari fiind COMUNA ARONEANU.

39.

7.477/10.04.2013

2.023/05.04.2013

39/28.03.2013

Aprobarea:,, modificarea Strategiei de dezvoltare durabil? a Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anii 2009-2013.

40.

7.944/16.04.2013

2.242/16.04.2013

40/12.04.2013

Aprobarea: ,, achizi?iei de c?tre Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i a unui teren n suprafa?? de 22.088 mp. situat n Comuna Aroneanu Tarlaua 61/1, Parcela 1936/72, proprietatea domnului PU?CA?U MANOLE .

41.

7.944/16.04.2013

2.242/16.04.2013

41/12.04.2013

Aprobarea:,, rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

42.

7.944/16.04.2013

2.242/16.04.2013

42/12.04.2013

Aprobarea:,, nsu?irii de c?tre Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i a Procesului Verbal de negociere a cuantumului indemniza?iei reprezentnd contravaloarea utiliz?rii terenurilor pe perioada execu?iei lucr?rilor la obiectivul de investi?ii: ,,Conduct? de interconectare a Sistemului Na?ional de Transport Gaze din Romnia cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direc?ia Ia?i (Romnia) Ungheni(Republica Moldova).

43.

7.944/16.04.2013

2.242/16.04.2013

43/12.04.2013

Aprobarea:,, achizi?ion?rii de material (pietri?, nisip, piatr? concasat? ?i agregate), necesar efectu?rii lucr?rilor de ntre?inere a drumurilor de interes local de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i .

44.

7.944/16.04.2013

2.242/16.04.2013

44/12.04.2013

Aprobarea:,, cotiza?iei anuale a Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i n calitate de membru al Grupului de Ac?iune Local? ?tefan Cel Mare

45.

8.725/29.04.2013

2.509/26.04.2013

45/25.04.2013

Aprobarea: ,, Regulamentului local de pescuit pentru Iazul Aroneanu, situat n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

46.

8.725/29.04.2013

2.509/26.04.2013

46/25.04.2013

Aprobarea:,, Programului de m?suri privind gospod?rirea ?i nfrumuse?area comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2013.

47.

8.725/29.04.2013

2.509/26.04.2013

47/25.04.2013

Aprobarea:,, Strategiei locale pentru educa?ie la nivelul localit??ii Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

48.

8.725/29.04.2013

2.509/26.04.2013

48/25.04.2013

Aprobarea:,, ,,Strategiei locale pentru educa?ie la nivelul localit??ii Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

49.

8.725/29.04.2013

2.509/26.04.2013

49/25.04.2013

Aprobarea:,, Actului Adi?ional nr. 7 la Actul Constitutiv ?i Actului Adi?ional nr. 8 la Statutul Asocia?iei Regionale a Serviciilor de Ap? Canal Ia?i A.R.S.A.C.I.S.

50.

8.725/29.04.2013

2.509/26.04.2013

50/25.04.2013

Aprobarea:,, modific?rilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu ap? ?i canalizare

51.

8.725/29.04.2013

2.509/26.04.2013

51/25.04.2013

Aprobare:,, plata redeven?ei de c?tre S.C. APA VITAL S.A. pentru bunurile de retur concesionate

52.

10.047/22.05.2013

2.915/21.05.2013

52/20.05.2013

Aprobarea: ,, decont?rii cheltuielilor de transport pentru personalul didactic din cadrul ?colii ,, Aron-Vod? Aroneanu, jude?ul Ia?i

53.

10.047/22.05.2013

2.915/21.05.2013

53/20.05.2013

Aprobarea:,, punerii la dispozi?ie a unui spa?iu n folosin?? gratuit? comodat - din C?minul Cultural Aroneanu c?tre Grupul de Ac?iune Local? ?tefan cel Mare.

54.

10.047/22.05.2013

2.915/21.05.2013

54/20.05.2013

Aprobarea:,, prelungirii maturit??ii contractului de creditare pentru derularea proiectului <<Promovare la nivel na?ional a resurselor turistice din zona comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i din cadrul Programului Opera?ional Regional 2007-2013, Axa prioritar? 5 Dezvoltare durabil? ?i promovarea turismului, Domeniul major de interven?ie 5.3 Promovarea poten?ialului turistic ?i crearea infrastructurii necesare n scopul cre?terii atractivit??ii Romniei ca destina?ie turistic?>>.

55.

10.047/22.05.2013

2.915/21.05.2013

55/20.05.2013

Aprobarea:,, ,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Boac? Cosmin, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

56.

10.047/22.05.2013

2.915/21.05.2013

56/20.05.2013

Aprobarea:,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Andrian Liviu Marcel, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

57.

10.047/22.05.2013

2.915/21.05.2013

57/20.05.2013

Aprobarea:,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Liche Daniel Adrian, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

58.

10.047/22.05.2013

2.915/21.05.2013

58/20.05.2013

Aprobarea:,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Burduhosu Gabriela, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

59.

10.047/22.05.2013

2.915/21.05.2013

59/20.05.2013

Aprobarea:,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Gaftoneanu Iulian - Ciprian, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

60.

11.161/06.06.2013

3.223/06.06.2013

60/03.06.2013

Aprobarea: ,, modific?rii H.C.L. Aroneanu nr. 54 din 20 mai 2013 pentru prelungirea maturit??ii contractului de creditare n vederea derul?rii proiectului <<Promovare la nivel na?ional a resurselor turistice din zona comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i din cadrul Programului Opera?ional Regional 2007-2013, Axa prioritar? 5 Dezvoltare durabil? ?i promovarea turismului, Domeniul major de interven?ie 5.3 Promovarea poten?ialului turistic ?i crearea infrastructurii necesare n scopul cre?terii atractivit??ii Romniei ca destina?ie turistic?>>

61.

11.161/06.06.2013

3.223/06.06.2013

61/03.06.2013

Aprobarea:,, implement?rii proiectului Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol n format electronic SIGRA-IS 1, Jude?ul Ia?i, din cadrul Programului Opera?ional Sectorial Cre?terea Competitivit??ii Economice 2007 2013, Axa III Tehnologia Informa?iei ?i Comunica?iilor pentru sectoarele privat ?i public, Domeniului Major de Interven?ie 3.2 Dezvoltarea si cre?terea eficien?ei serviciilor publice electronice, conform condi?iilor prev?zute n cadrul Acordului de parteneriat.

62.

11.161/06.06.2013

3.223/06.06.2013

62/03.06.2013

Aprobarea:,, proiectului ?i a cheltuielilor legate de proiectulSistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol n format electronic SIGRA-IS 1, Jude?ul Ia?i, n cadrul Programului Opera?ional Sectorial Cre?terea Competitivit??ii Economice 2007 2013, Axa III Tehnologia Informa?iei ?i Comunica?iilor pentru sectoarele privat ?i public, Domeniului Major de Interven?ie 3.2 Dezvoltarea si cresterea eficien?ei serviciilor publice electronice, Opera?iunea 3.2.1 Sus?inerea implement?rii de solu?ii de e-guvernare ?i asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, apel 3, conform condi?iilor prev?zute n cadrul Acordului de parteneriat.

63.

11.161/06.06.2013

3.223/06.06.2013

63/03.06.2013

Aprobarea:,, ,, Planului Strategic al Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, n domeniul asisten?ei sociale pentru perioada 2013-2015

64.

11.161/06.06.2013

3.223/06.06.2013

64/03.06.2013

Aprobarea:,, achizi?iei unui serviciu pentru neutralizarea subproduselor ce nu sunt destinate consumului uman de la o unitate de ecarisare autorizat?, conform legisla?iei n vigoare

65.

11.161/06.06.2013

3.223/06.06.2013

65/03.06.2013

Aprobarea:,, n?elegerii de Cooperare dintre Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i ?i satul Bu?a, raionul Yampil, regiunea Vinni?a, Ucraina

66.

11.161/06.06.2013

3.223/06.06.2013

66/03.06.2013

Aprobarea:,, rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2013

67.

11.161/06.06.2013

3.223/06.06.2013

67/03.06.2013

Aprobarea:,, P.U.Z. + R.L.U. Introducere teren n intravilan n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, identificat cadastral n Tarlau 84, cu numerele cadastrale: 1136/1 ?i 1136/2 respectiv n Tarlaua 41 cu numerele cadastrale: 1137/1, 1137/2, 1137/3, 1137/4, 1137/5, 1137/6, 1137/7, 1137/8 ?i 1137/9 n suprafa?? de 10.198 mp. n scopul contruirii de locuin?e P ?i P+1E, beneficiari fiind: CIORNEI ROMEO ?i CIORNEI ELENA, POPA CONSTANTIN ?i POPA NICOLETA-MARCELINA, POPA I. IOAN ?i POPA ANGELICA, SRGHIE ANDREI LAUREN?IU, MEDLING YASMIN

68.

11.778/17.06.2013

3.446/14.06.2013

68/11.06.2013

Aprobarea: ,, modific?rii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii Lucr?ri de restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sf. Nicolae - Aroneanu, jude?ul Ia?i - Faza: D.T.A.C.

69.

11.778/17.06.2013

3.446/14.06.2013

69/11.06.2013

Aprobarea:,, graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul III - 2013.

70.

11.778/17.06.2013

3.446/14.06.2013

70/11.06.2013

Aprobarea:,, alegerii unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul III-2013.

71.

11.778/17.06.2013

3.446/14.06.2013

71/11.06.2013

Aprobarea:,, ,, parteneriatului dintre Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i ?i Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru derularea de activit??i educativ sportive pentru tineret

72.

11.778/17.06.2013

3.446/14.06.2013

72/11.06.2013

Aprobarea:,, constituirea Asocia?iei de Dezvoltare Intercomunitar? de utilit??i publice pentru serviciul de transport public local - ASOCIA?IA METROPOLITAN? PENTRU DEZOLTAREA SERVICIILOR ?I INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT (AMSIT) IA?I

73.

12.500/01.07.2013

3.692/28.06.2013

73/27.06.2013

Aprobarea:,, Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu, ?coala Aron Vod? Aroneanu ?i Parohiile de rit ortodox din satele comunei Aroneanu, cu privire la organizarea activit??ilor specifice prilejuite de Zilele Comunei Aroneanu anul 2013 Edi?ia a VI a

74.

12.500/01.07.2013

3.692/28.06.2013

74/27.06.2013

Aprobarea:,, rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2013

75.

12.500/01.07.2013

3.692/28.06.2013

75/27.06.2013

Aprobarea:,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Tarcan Ionu? - ?tef?nu?, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

76.

12.500/01.07.2013

3.692/28.06.2013

76/27.06.2013

Aprobarea:,, achizi?ion?rii de combustibili solizi lemne de foc pentru sezonul rece 2013-2014 necesari la sediul autorit??ii locale ?i la alte institu?ii ?i unit??i de interes local

77.

13.949/22.07.2013

4.104/22.07.2013

77/15.07.2013

Aprobarea:,, atribuirii n folosin?? gratuit? n favoarea S.C. E-ON Moldova Distribu?ie S.A. a terenului apar?innd domeniului public al Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe care este amplasat racordul aerian de 20 KV (9 stlpi)

78.

13.949/22.07.2013

4.104/22.07.2013

78/15.07.2013

Aprobarea:,, prelungirii contractului de nchiriere a spa?iului n suprafa?? de 90 mp. situat n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, Tarlaua 83, Parcela 118/1 n scopul func?ion?rii cu caracter provizoriu a unui depozit de materiale de construc?ii.

79.

13.949/22.07.2013

4.104/22.07.2013

79/15.07.2013

Aprobarea:,, prelungirii contractului de comodat a unui spa?iu din incinta S?lii de Educa?ie Fizic? ?colar? din sat Doroban?, comuna Aroneanu, n vederea func?ion?rii unui cabinet medical individual medicin? de familie,,.

80.

14.462/01.08.2013

4.300/31.07.2013

80/25.07.2013

Aprobarea: ,, reactualiz?rii inventarului cu bunurile apar?innd domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

81.

14.462/01.08.2013

4.300/31.07.2013

81/25.07.2013

Aprobarea:,, Acordului de Cooperare dintre Asocia?ia Aeronautic? Romn? ?i Comuna Aroneanu n vederea desf??ur?rii spectacolului aeronautic cu programe demonstrative executate cu avioane de nalt? acroba?ie, hidroavioane, avioane ultrau?oare, baloane cu aer cald, lans?ri de para?uti?ti, evolu?ii nautice, expozi?ie cu profil aeronautic etc., n cadrul festivalului ,, AeroNautic Show- Ia?i 2013 organizat pe lacul Aroneanu, jude?ul Ia?i.

82.

15.757/05.09.2013

4.854/05.09.2013

82/30.08.2013

Aprobarea: ,, rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2013

83.

15.757/05.09.2013

4.854/05.09.2013

83/30.08.2013

Aprobarea:,, modific?rii H.C.L. Aroneanu nr. 110 din 26.07.2012 cu privire la aprobarea:,, achizi?ion?rii unui serviciu de proiectare n vederea ntocmirii unui P.U.Z. + R.L.U. pentru introducere teren n suprafa?? de 4.86 ha., n intravilanul satului ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, n scopul lotiz?rii pentru construire de locuin?e cu dot?rile aferente,, .

84.

16.283/16.09.2013

4.991/12.09.2013

84/11.09.2013

Aprobarea: ,, studiului de oportunitate, a caietului de sarcini precum ?i a contractului de nchiriere cadru pentru nchirierea spa?iului de 50 mp. situat n incinta Dispensarului Comunal Aroneanu, n vederea func?ion?rii unei farmacii

85.

16.283/16.09.2013

4.991/12.09.2013

85/11.09.2013

Aprobarea:,, acord?rii n comodat a terenului n suprafa?? de 45.50 mp. n scopul amplas?rii unor euro-containere din panouri sandwich pe structura metalic? pentru stabilirea sediului social/punctului de lucru Grupului de Ac?iune Local? ?tefan cel Mare,, .

86.

17.312/02.10.2013

5.178/02.10.2013

86/26.09.2013

Aprobarea: ,, stabilirea situa?iilor deosebite n care se poate acorda ajutoare de urgen??.

87.

17.312/02.10.2013

5.178/02.10.2013

87/26.09.2013

Aprobarea:,, graficului de ?edin?e ordinare ale Consiliului Local Aroneanu pentru trimestrul IV 2013,, .

88.

17.312/02.10.2013

5.178/02.10.2013

88/26.09.2013

Aprobarea:,, alegerii unui pre?edinte de ?edin?e ale Consiliului Local Aroneanu pentru trimestrul IV 2013,, .

89.

17.312/02.10.2013

5.178/02.10.2013

89/26.09.2013

Aprobarea:,, achizi?iei l?mpilor (economice - led) de iluminat stradal pentru sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i,, .

90.

17.312/02.10.2013

5.178/02.10.2013

90/26.09.2013

Aprobarea: ,, rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2013.

91.

19.363/05.11.2013

6.232/04.11.2013

91/30.10.2013

Aprobarea: ,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Vicu Ramona Nicoleta, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003.

92.

19.363/05.11.2013

6.232/04.11.2013

92/30.10.2013

Aprobarea:,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Coneac Gheorghe, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,, .

93.

19.363/05.11.2013

6.232/04.11.2013

93/30.10.2013

Aprobarea:,, modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de re?ele de comunica?ii electronice pe proprietate public? ?i privat? a Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i,,

94.

19.363/05.11.2013

6.232/04.11.2013

94/30.10.2013

Aprobarea:,, nchirierii de utilaje(camioane, autogreder, buldoexcavator, compactor etc.) necesare pentru transportul materialelor ct ?i pentru realizarea lucr?rilor de pietruire a drumurilor de interes local de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i,, .

95.

19.363/05.11.2013

6.232/04.11.2013

95/30.10.2013

Aprobarea: ,, Actului Adi?ional nr. 9 la Actul Constitutiv ?i Actului Adi?ional nr. 10 la Statutul Asocia?iei Regionale a Serviciilor de Ap? Canal Ia?i A.R.S.A.C.I.S..

96.

19.363/05.11.2013

6.232/04.11.2013

96/30.10.2013

Aprobarea: ,, modific?rilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu ap? ?i canalizare.

97.

19.363/05.11.2013

6.232/04.11.2013

97/30.10.2013

Aaprobarea: ,, fi?ei de date ?i a caietului de sarcini pentru scoaterea la licita?ie a obiectivului de investi?ii ,, Restaurare, consolidare, reabilitare la Biserica Sfntul Nicolae - Aroneanu.

98.

19.363/05.11.2013

6.232/04.11.2013

98/30.10.2013

Aprobarea: ,, aloc?rii unui sprijin financiar Parohiilor din satele Doroban? ?i Rediu-Aldei, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

99.

19.363/05.11.2013

6.232/04.11.2013

99/30.10.2013

Aprobarea: ,, rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2013.

100.

19.363/05.11.2013

6.232/04.11.2013

100/30.10.2013

Aprobarea: ,, organigramei ?i a statelor de func?ii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, precum ?i al institu?iilor ?i serviciilor publice de interes local.

101.

20.166/20.11.2013

6.553/20.11.2013

101/15.11.2013

Aprobarea: ,,achizi?ion?rii de material (piatr? concasat?) ?i a transportului acestuia, necesar pentru lucr?rile de ntre?inere a drumurilor pietruite de interes local de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

102.

20.166/20.11.2013

6.553/20.11.2013

102/15.11.2013

Aprobarea:,, achizi?ion?rii de c?tre Comuna Aroneanu a unui teren n suprafa?? de 42 m.p. situat n intravilan Comuna Aroneanu Tarlaua 65/1, Parcela 2096/3, Nr. cadastral 64.224 proprietatea numi?ilor Crnu Vasile ?i Crnu Claudia Sidonia n vederea amplas?rii unui transformator ,, .

103.

20.166/20.11.2013

6.553/20.11.2013

103/15.11.2013

Aprobarea: ,,rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2013,,

104.

20.166/20.11.2013

6.553/20.11.2013

104/15.11.2013

Aprobarea:,,relu?rii activit??ii societ??ii comerciale ECO Aroneanu S.R.L. (cu asociat unic Comuna Aroneanu),, .

105.

20.166/20.11.2013

6.553/20.11.2013

105/15.11.2013

Aprobarea:,,desemnarea administratorului societ??ii comerciale ECO Aroneanu S.R.L. (cu asociat unic Comuna Aroneanu).

106.

20.166/20.11.2013

6.553/20.11.2013

106/15.11.2013

Aprobarea: ,,achizi?ion?rii de material antiderapant precum ?i nchirierea utilajelor care vor proceda la desz?pezirea drumurilor ?i c?ilor de acces, indiferent de categoria de folosin?? ?i clasificarea acestora, amplasate pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu.

107.

20.166/20.11.2013

6.553/20.11.2013

107/15.11.2013

Aprobarea: ,,modific?rii Hot?rrii Consiliului Local Aroneanu nr. 100 cu privire la aprobarea organigramei ?i a statelor de func?ii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, precum ?i al institu?iilor ?i serviciilor publice de interes local.

108.

20.166/20.11.2013

6.553/20.11.2013

108/15.11.2013

Aprobarea: ,,punerii la dispozi?ie a unui spa?iu n folosin?? gratuit? comodat - din C?minul Cultural Aroneanu n vederea func?ion?rii Agen?iei Aroneanu din cadrul Oficiului Jude?ean de Po?t? Ia?i.

109.

21.050/04.12.2013

6.855/04.12.2013

109/28.11.2013

Aprobarea: ,,valorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora precum ?i a taxelor speciale pentru anul fiscal 2014.

110.

21.050/04.12.2013

6.855/04.12.2013

110/28.11.2013

Aprobarea: ,,stabilirii de scutiri, de la plata impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren, precum ?i a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism ?i a autoriza?iei de construire n cazul unei calamit??i naturale, pe anul 2014 ,, .

111.

21.050/04.12.2013

6.855/04.12.2013

111/28.11.2013

Aprobarea: ,,ncadr?rii terenurilor amplasate n intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??, cu aplicabilitate n anul 2014 ,,

112.

21.050/04.12.2013

6.855/04.12.2013

112/28.11.2013

Aprobarea: ,, reducerilor de la plata taxelor ?i impozitelor locale pe anul 2014 pentru locuin?ele folosite de persoanele de pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu ca locuin?e de domiciliu, precum ?i pentru terenul aferent ,, .

113.

21.050/04.12.2013

6.855/04.12.2013

113/28.11.2013

Aprobarea: ,, stabilirii de reduceri de la plata impozitului pe cl?diri ?i a impozitului pe teren pentru persoanele ale c?ror venituri lunare sunt mai mici dect salariul minim pe economie ori constau n exclusivitate din ajutor de ?omaj ?i/sau pensie de asisten?? social?, ncepnd cu anul 2014.

114.

21.050/04.12.2013

6.855/04.12.2013

114/28.11.2013

Aprobarea:,,cuantumului bonifica?iei pentru plata integral? cu anticipa?ie de c?tre persoanele fizice a impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren ?i a taxei auto datorate pentru ntregul an fiscal 2014.

115.

21.050/04.12.2013

6.855/04.12.2013

115/28.11.2013

Aprobarea:,,ncheierii Acordului de Parteneriat n vederea implement?ri proiectului ,, D?ruiesc, D?ruie?ti, D?ruim.

116.

21.050/04.12.2013

6.855/04.12.2013

116/28.11.2013

Aprobarea: ,, P.U.Z. + R.L.U. - Introducere teren n intravilanul satului Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, identificat cadastral n sectorul cadastral T 62/2, Num?r Cadastral 63.683, n suprafa?? de 10.691 mp., n scopul construirii de sere de legume ?i cl?dire anex?, beneficiar fiind d-l M?RG?RINT R?ZVAN ADRIAN.

117.

21.050/04.12.2013

6.855/04.12.2013

117/28.11.2013

Aprobarea:,,ncheierii Acordului de Parteneriat dintre C?minul Cultural ,,Aron Vod? jude?ul Ia?i, Comuna Aroneanu Biblioteca Public? Aroneanu, jude?ul Ia?i, ?coala de dans UNIC, jude?ul Ia?i, n vederea implement?rii proiectului NOI CU PLUGUL AM PORNIT.

118.

21.050/04.12.2013

6.855/04.12.2013

118/28.11.2013

Aprobarea:,, rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2013.

119.

21.050/04.12.2013

6.855/04.12.2013

119/28.11.2013

Aprobarea:,,Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu ?i Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu, cu privire la organizarea activit??ilor prilejuite de s?rb?toarea Cr?ciunului ?i a Anului Nou precum ?i acordarea de daruri elevilor din ?colile de pe raza comunei Aroneanu .

120.

21.050/04.12.2013

6.855/04.12.2013

120/28.11.2013

Aprobarea: ,, achizi?ion?rii unui contract de servicii pentru ntocmirea Documenta?iei Tehnice de Autorizarea Construc?iei (D.T.A.C.), Documenta?iei de Organizarea Execu?iei Lucr?rilor (D.T.O.E.), Proiectului tehnic(P.th), Detaliilor de Execu?ie(D.E.) pentru obiectivul de investi?ii: CENTRU DE ZI PENTRU COPII DEFAVORIZA?I SOCIAL, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

121.

21.050/04.12.2013

6.855/04.12.2013

121/28.11.2013

Aprobarea:,,aloc?rii unor sume pentru cheltuielile neprev?zute ocazionate de mbun??irea nivelului de tensiune n re?eaua de joas? tensiune aferent? PTA 1 Aroneanu

122.

21.166/06.12.2013

6.943/06.12.2013

122/5.12.2013

Aprobarea:,,asigur?rii transportului gratuit pentru personalul didactic din cadrul ?colii Gimnaziale Aron-Vod?.

123.

21.166/06.12.2013

6.943/06.12.2013

123/5.12.2013

Aprobarea:,,achizi?iei unui sistem de supraveghere video pentru obiectivul ?coala Gimnazial? Aron Vod?, n vederea cre?terii siguran?ei unit??ii de nv???mnt,, .

124.

21.166/06.12.2013

6.943/06.12.2013

124/5.12.2013

Aprobarea:,,atribuirii denumirilor unit??ilor de nv???mnt de pe raza comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, pentru anul ?colar 2014-2015 ,, .

125.

21.166/06.12.2013

6.943/06.12.2013

125/5.12.2013

Aprobarea: ,, planului de ocupare a func?iilor publice de la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu pe anul 2014 , .

126.

21.166/06.12.2013

6.943/06.12.2013

126/5.12.2013

Aprobarea:,,alegerii unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul I 2014.

127.

21.166/06.12.2013

6.943/06.12.2013

127/5.12.2013

Aprobarea: ,, graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul I - 2014.

128.

21.166/06.12.2013

6.943/06.12.2013

128/5.12.2013

Aprobarea: ,,propunerea de evaluare a performan?elor profesionale individuale ale secretarului comunei Aroneanu, doamna Alexandru Anca Elena pe anul 2013.

129.

22.030/19.12.2013

7.238/18.12.2013

129/17.12.2013

Aprobarea: ,,achizi?iei unui echipament G.N.S.S. (Sistem Satelitar de Naviga?ie Global?) pentru realizarea lucr?rilor de geodezie, cadastru la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

130.

22.030/19.12.2013

7.238/18.12.2013

130/17.12.2013

Aprobarea:,, vnz?rii terenului n suprafa?? de 1.680 mp. identificat cadastral n Tarlaua 58, Nr. cadastral 60.106, sat ?orogari, comuna Aroneanu pe care se afl? amplasat? pensiunea agroturistic? ,, Gr?dina Verde.

131.

22.030/19.12.2013

7.238/18.12.2013

131/17.12.2013

Aprobarea:,, rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru anul 2013.

132.

22.030/19.12.2013

7.238/18.12.2013

132/17.12.2013

Aprobarea:,, achizi?iei perimetrelor de teren pe care se vor amplasa stlpii pentru mbun?t??irea nivelului de tensiune n re?ea de joas? tensiune aferent? PTA 1 Aroneanu .

133.

22.030/19.12.2013

7.238/18.12.2013

133/17.12.2013

Aprobarea: ,,Contractului de delegare a serviciului public de salubrizare n comuna Aroneanu, c?tre S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L..

Secretar,

Alexandru Anca Elena

 

joomla site stats