Home Hotarari de Consiliu Hotarari 2012
Hotarari 2012 PDF Print E-mail
ROMNIA
JUDE?UL IA?I
COMUNA ARONEANU

CONSILIUL LOCAL

Telefon/fax 0232/299.255 Cod fiscal 4540038 Cod po?tal 707020 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it internet: http : www.comunaaroneanu.ro

HOT?RRI

ADOPTATE N ANUL 2012

Nr. crt.

Nr. ?i data nregistr?rii la Prefectur?

Nr. ?i data nregistr?rii la Consiliul Local

Nr. ?i data actului administrativ

Con?inutul pe scurt al hot?rrii

01

2816/06.02.2012

573 /02.02.2012

1/26.01.2012

Aprobarea pentru anul 2012, a limitelor de venituri medii lunare pentru bunurile mobile si imobile, p?s?ri si animale, proprietatea solicitan?ilor de ajutor social n temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare

02

2816/06.02.2012

573 /02.02.2012

2/26.01.2012

Aprobarea:Planului de ac?iuni ?i de lucr?ri de interes local pentru realizarea unor activit??i pe anul 2012 (lucr?ri, servicii, etc.) de interes comunitar, de c?tre personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001

03

2816/06.02.2012

573 /02.02.2012

3/26.01.2012

AprobareaProgramului de m?suri privind gospod?rirea ?i nfrumuse?area comunei Aroneanu pe anul 2012

04

2816/06.02.2012

573 /02.02.2012

4/26.01.2012

Aprobarea statelor de func?ii ?i a num?rului de asisten?i personali de la nivelul comunei Aroneanu, pentru anul 2012

05

2816/06.02.2012

573 /02.02.2012

5/26.01.2012

Aprobareaacord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Aanei Alexandru, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

06

2816/06.02.2012

573 /02.02.2012

6/26.01.2012

Aprobarea acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Aanei Cristian-D?nu?, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

07

2816/06.02.2012

573 /02.02.2012

7/26.01.2012

Aprobareaacord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului N?stase Constantin-Silviu, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

08

2816/06.02.2012

573 /02.02.2012

8/26.01.2012

Aprobareaacord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Cuvuliuc Ilie-Cristinel, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

09

2816/06.02.2012

573 /02.02.2012

9/26.01.2012

Aprobareaindicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii Lucr?ri de restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sf. Nicolae - Aroneanu, jude?ul Ia?i - Faza: D.T.A.C.

10

2816/06.02.2012

573 /02.02.2012

10/26.01.2012

Aprobareaachizi?ion?rii de c?tre Comuna Aroneanu a unui teren n suprafa?? de 5600 m.p. situat n extravilan Comuna Aroneanu Tarlaua 61/1, Parcela 1936/71, proprietatea numi?ilor Butnaru Constantin ?i Av?d?nei Lenu?a

11

2816/06.02.2012

573 /02.02.2012

11/26.01.2012

Aprobarea exploat?rii masei lemnoase de pe terenul n suprafa?? de 2,30 ha teren agricol ocupat cu vegeta?ie forestier?, situat n Tarlaua 29, Parcela 666/2(Tarlaua Le?a), teren apar?innd patrimoniului public al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

12

2816/06.02.2012

573 /02.02.2012

12/26.01.2012

Aprobarea achizi?ion?rii unui contract de servicii pentru ntocmirea Documenta?iei Tehnice de Autorizarea Construc?iei (D.T.A.C.), Proiectului tehnic(P.th), Detaliilor de Execu?ie(D.E.) ?i a caietului de sarcini pentru execu?ia obiectivului de investi?ii: Amenajare Rond de circula?ie sens giratoriu ?i c?i adiacente, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

13

3572/15.02.2012

656 /08.02.2012

13/07.02.2012

Aprobarea bugetului comunei Aroneanu pe anul 2012

14

3572/15.02.2012

656 /08.02.2012

14/07.02.2012

Aprobarea:ncheierii Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu-Biblioteca Public? Aroneanu, ?coala General? Aron-Vod? Aroneanu ?i Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu n vederea organiz?rii Concursului Foto - Edi?ia a IV-a denumit IARNA N ARONEANU

15

3572/15.02.2012

656 /08.02.2012

15/07.02.2012

Aprobarea:ncheierii Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu-Biblioteca Public? Aroneanu, ?coala General? Aron-Vod? Aroneanu ?i Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu n vederea organiz?rii activit??ilor prilejuite de ZILELE ION CREANG?

16

4769/01.03.2012

1126 /29.02.2012

16/23.02.2012

Aprobarea modific?rii H.C.L. Aroneanu nr. 1 din 26 ianuarie 2012 cu privire la aprobarea limitelor de venituri medii lunare pentru bunurile mobile si imobile, p?s?ri si animale, proprietatea solicitan?ilor de ajutor social n temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2012

17

4769/01.03.2012

1126 /29.02.2012

17/23.02.2012

Aprobare:PUZ INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, JUD. IA?I, N SUPRAFA?? DE 7.000,00 M.P., T 60, NR. CADASTRALE 60.145 60.154, N SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUIN?E ?I DOT?RI AFERENTE, BENEFICIAR FIIND CUZIC IOAN-CRISTIAN

18

4769/01.03.2012

1126 /29.02.2012

18/23.02.2012

Aprobare:PUZ INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, JUD. IA?I, N SUPRAFA?? DE 13.661 M.P., T 46, P1(1218/1/1), NR. CADASTRAL 10.551, N SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUIN?E P ?I P + M CU DOT?RI AFERENTE, BENEFICIAR FIIND MANCA? ELENA

19

4769/01.03.2012

1126 /29.02.2012

19/23.02.2012

Aprobarea procedurii de atribuirie a denumirilor unit??ilor de nv???mnt de pe raza comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

20

4769/01.03.2012

1126 /29.02.2012

20/23.02.2012

Aprobarea :ncheierii Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu - Biblioteca Public? Aroneanu, ?coala Gimnazial? Aron Vod? Aroneanu, Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu, n vederea derul?rii proiectului intitulat UN M?R?I?OR PENTRU MAMA

21

4769/01.03.2012

1126 /29.02.2012

21/23.02.2012

Aprobarea:ncheierii Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu - Biblioteca Public? Aroneanu, ?coala Gimnazial? Aron Vod? Aroneanu, Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu ?i Bisericile de cult ortodox din satele comunei Aroneanu, n vederea derul?rii proiectului intitulat: N?dejdea Bisericii str?bune r?mne pe mini bune

22

4769/01.03.2012

1126 /29.02.2012

22/23.02.2012

Aprobarea: rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2012

23

4769/01.03.2012

1126 /29.02.2012

23/23.02.2012

Aprobarea:achizi?ion?rii de c?tre Comuna Aroneanu a unui teren n suprafa?? total? de 1,35 ha. situat n extravilan Comuna Aroneanu, Tarlalele 22/1 ?i 24/1, Parcelele 613/2/3 ?i 589/13, proprietatea numitului Spiridon Viorel

24

6672/23.03.2012

1557/20.03.2012

24/16.03.2012

Aprobarea ncheierii Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu ?i ?coala Gimnazial? Aron Vod? Aroneanu, n vederea derul?rii proiectului intitulat ROLUL EVALU?RII N ORIENTAREA ?I OPTIMIZAREA NV???RII N CLASELE PRIMARE

25

6672/23.03.2012

1557/20.03.2012

25/16.03.2012

Aprobarea:achizi?ion?rii de material (pietri?, nisip, piatr? concasat? etc.) ?i a transportului acestuia, necesar pentru lucr?rile de pietruire a drumurilor de interes local de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

26

6672/23.03.2012

1557/20.03.2012

26/16.03.2012

Aprobarea:nchirierii de utilaje(camioane, autogreder, buldoexcavator, compactor etc.) necesare pentru lucr?rile de pietruire a drumurilor de interes local de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

27

7318/02.04.2012

1805 /30.03.2012

27/29.03.2012

Aprobareaalegerii unui pre?edinte de ?edin?e ale Consiliului Local al comunei Aroneanu pentru trimestrul II 2012

28

7318/02.04.2012

1805 /30.03.2012

28/29.03.2012

Aprobareagraficului de ?edin?e ordinare ale Consiliului Local Aroneanu pentru trimestrul II 2012

29

7318/02.04.2012

1805 /30.03.2012

29/29.03.2012

AprobareaAvizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, JUD. IA?I, N SUPRAFA?? TOTAL? DE 13.519 M.P., T 62/2, , nr. cadastral 61759, proiect ntocmit n decembrie 2011, N SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUIN?E P ?I P+1E CU DOT?RI AFERENTE

30

7318/02.04.2012

1805 /30.03.2012

30/29.03.2012

Aprobareamodific?rii Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare al Consiliului Local Aroneanu,

31

7318/02.04.2012

1805 /30.03.2012

31/29.03.2012

Aprobareaachizi?ion?rii unui contract de servicii pentru ntocmirea Documenta?iei Tehnice de Autorizarea Construc?iei (D.T.A.C.), Proiectului tehnic(P.th), Detaliilor de Execu?ie(D.E.) ?i a caietului de sarcini pentru execu?ia obiectivului de investi?ii: AMENAJ?RI SPA?II VERZI, C?I ACCES, MPREJMUIRE, PARCARE, LA ?COALA GIMNAZIAL? ARON-VOD? DIN SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I,

32

7318/02.04.2012

1805 /30.03.2012

32/29.03.2012

Aprobareaacord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Mndru Constantin, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,

33

7318/02.04.2012

1805 /30.03.2012

33/29.03.2012

Aprobareaacord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Tudorache Szel-Andrei, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,

34

7318/02.04.2012

1805 /30.03.2012

34/29.03.2012

Aprobareaacord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Te?u C?t?lin, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

35

7318/02.04.2012

1805 /30.03.2012

35/29.03.2012

Aprobareancheierii Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu ?i ?coala Gimnazial? Aron Vod? Aroneanu, n vederea derul?rii proiectului intitulat SFINTELE PA?TE N DATINI ?I OBICEIURI EDI?IA A II-A 2012

36

7318/02.04.2012

1805 /30.03.2012

36/29.03.2012

Aprobarea:aloc?rii unor fonduri din bugetul comunei pentru Parohia de rit ortodox Sf. Ilie din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, n vederea efectu?rii unor lucr?ri de construire la Casa de pr?znuire,

37

7318/02.04.2012

1805 /30.03.2012

37/29.03.2012

Aprobarea:aloc?rii sumei de 500 lei din bugetul comunei, pentru Grupul de Ac?iune Local? ?tefan Cel Mare din care face parte ?i U.A.T. Aroneanu, n vederea ntocmirii unei documenta?ii pentru depunere proiect,

38

10.972/22.05.2012

2820 /10.05.2012

38/26.04.2012

Aprobarea:Avizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, JUD. IA?I, N SUPRAFA?? TOTAL? DE 18.347 m.p., T 62/4, nr. cadastrale: 1555/1; 1555/2; 1555/3; 1555/4; 1555/5; 1555/6; 1555/7; 1555/8, N SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUIN?E P ?I P+M CU DOT?RI AFERENTE, beneficiari fiind Luca Av. Vasile ?.a.,

39

10.972/22.05.2012

2820 /10.05.2012

39/26.04.2012

Aprobarea:achizi?ion?rii unui contract de servicii pentru reevaluarea patrimoniului public ?i privat al comunei Aroneanu

40

10.972/22.05.2012

2820 /10.05.2012

40/26.04.2012

Aprobarea:modific?rii componen?ei Comisiei Consultative de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

41

10.972/22.05.2012

2820 /10.05.2012

41/26.04.2012

Aprobarea:Planului de ac?iune mpotriva polu?rii apelor cu nitra?i de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

42

10.972/22.05.2012

2820 /10.05.2012

42/26.04.2012

Aprobarea: Avizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT REDIU-ALDEI, COMUNA ARONEANU, JUD. IA?I, N SUPRAFA?? TOTAL? DE 5.300 m.p., T 35, nr. cadastrale: 182/1 ?i 182/2;, N SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUIN?E INDIVIDUALE ?I DOT?RI AFERENTE, beneficiar fiind Codreanu Paul,

43

10.972/22.05.2012

2820 /10.05.2012

43/26.04.2012

Aprobarea: acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Ionescu Constantin, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

44

10.972/22.05.2012

2820 /10.05.2012

44/26.04.2012

Aprobarea: acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Cojocaru Ilie-Costel, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

45

10.972/22.05.2012

2820 /10.05.2012

45/26.04.2012

Aprobarea: rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2012

46

10.972/22.05.2012

2820 /10.05.2012

46/26.04.2012

Aprobarea: acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Solonaru Adriana-Diana, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

47

10.972/22.05.2012

2820 /10.05.2012

47/26.04.2012

Aprobarea: acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Gavril Alexandra, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

48

10.972/22.05.2012

2820 /10.05.2012

48/26.04.2012

Aprobarea: achizi?ion?rii unui contract de servicii pentru implementarea la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu ?i al institu?iilor ?i serviciilor publice de interes local, a Sistemului de Control Managerial n conformitate cu O.M.F.P. nr. 946/2005 ?i O.M.F.P. nr. 1649/2011 privind Codul Controlului Intern

49

10.972/22.05.2012

2820 /10.05.2012

49/26.04.2012

Aprobarea: contului de execu?ie a bugetului comunei Aroneanu pe anul 2011

50

10.972/22.05.2012

2820 /10.05.2012

50/26.04.2012

Aprobarea: modelului conven?iei cadru pentru e?alonarea la plat? a debitelor restante la bugetul comunei Aroneanu

51

10.972/22.05.2012

2820 /10.05.2012

51/26.04.2012

Aprobarea: achizi?ion?rii de c?tre Comuna Aroneanu a unui teren n suprafa?? total? de 8488 m.p. situat n extravilan Comuna Aroneanu, Tarlaua 61/1, Parcela 1936/1/85, categ. de folosin?? p??uni, proprietatea numitului Luca I. Adrian,

52

10.972/22.05.2012

2820 /10.05.2012

52/26.04.2012

Aprobarea: Conven?iei de Colaborare dintre Comuna Aroneanu, Comisia Consultativ? Aroneanu, alte autorit??i locale ?i institu?ii publice (Institu?ia Prefectului Jude?ului Ia?i, D.G.A.S.P.C. Ia?i, UNICEF ?.a.) n vederea derul?rii proiectului la nivelul comunei Aroneanu denumit Sprijinirea copiilor invizibili,

53

10.972/22.05.2012

2820 /10.05.2012

53/26.04.2012

Aprobarea: Raportului de activitate al A.D.R.A. Aroneanu pe anul 2012

54

10.972/22.05.2012

2820 /10.05.2012

54/26.04.2012

Aprobarea: Programului de activit??i al A.D.R.A. Aroneanu pe anul 2012

55

10.972/22.05.2012

2820 /10.05.2012

55/26.04.2012

Aprobarea: Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, A.I.C. Aroneanu ?i ?coala Aron-Vod? Aroneanu, n vederea derul?rii proiectului la nivelul comunei Aroneanu denumit: D? o ?ans? copilului prin educa?ie

56

10.972/22.05.2012

2820 /10.05.2012

56/26.04.2012

Aprobarea: achizi?ion?rii unei cantit??i de pe?te pentru popularea Iazului Aroneanu precum ?i achizi?ia de furaje pentru harna pe?tilor din Iaz Aroneanu,

57

10.972/22.05.2012

2820 /10.05.2012

57/26.04.2012

Aprobarea: acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei ?alaru Andrada-Amalia, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,

58

10.972/22.05.2012

2820 /10.05.2012

58/26.04.2012

Aprobarea: Protocolului de Colaborare dintre Comuna Aroneanu, A.I.C. Aroneanu ?i ?coala Aron Vod? Aroneanu n vederea derul?rii concursului pe teme geografice Universul Satului Ie?ean - Edi?ia a III-a,

59

10.972/22.05.2012

2820 /10.05.2012

59/26.04.2012

Aprobarea: Avizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT DOROBAN?, COMUNA ARONEANU, JUD. IA?I, N SUPRAFA?? TOTAL? DE 3,75 HA., TARLAUA 10, PARCELA 209, N SCOPUL CONSTRUIRII DE SERE DE LEGUME ?I ANEXE, BENEFICIAR FIIND COMUNA ARONEANU,

60

10.973/22.05.2012

3007/18.05.2012

60/16.05.2012

Aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU AFERENT- LOTIZARE ?I CONSTRUIRE LOCUIN?E PE TEREN PROPRIETATE, INTRAVILAN SAT DOROBAN?, COMUNA ARONEANU, SECTOR CADASTRAL T 84, nr. cad. 60646; 60647 ?i 60648, suprafa?? teren 4300 m.p. proiect 6/2011, ntocmit de S.C. TEHNIS M.K.S. S.R.L. IA?I, beneficiari fiind: CIUT? ALINA-MIHAELA, CIUT? MARIUS ?I ROIBU DOREL

61

10.973/22.05.2012

3007/18.05.2012

61/16.05.2012

Aprobarea:nchirierii unei suprafe?e de teren de 90 m.p. pentru amplasare construc?ie cu caracter provizoriu n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i - Tarlaua 83, Parcela 118/1

62

10.973/22.05.2012

3007/18.05.2012

62/16.05.2012

Aprobarea:modific?rii H.C.L. Aroneanu nr. 29/31.03.2011 referitoare la organizarea ?i conducerea contabilit??ii autorit??ii locale a comunei Aroneanu pe baz? de contract de prest?ri servicii n domeniul contabilit??ii, n sensul prelungirii termenului cu un an, ncepnd cu 01.04.2012

63

11.989/05.06.2012

3323/01.06.2012

63/31.05.2012

Aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu - Biblioteca public? Aroneanu, A.I.C. Aroneanu ?i ?coala Aron-Vod? Aroneanu, n vederea derul?rii proiectului la nivelul comunei Aroneanu denumit:

1 IUNIE ZIUA COPILULUI

64

11.989/05.06.2012

3323 /01.06.2012

64/31.05.2012

Aprobarea nsu?irii unor documente aprobate n cadrul ?edin?ei Adun?rii Generale ADIS, din data de 25.05.2012

65

11.989/05.06.2012

3323 /01.06.2012

65/31.05.2012

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, pe anul 2012

66.

11.989/05.06.2012

3323 /01.06.2012

65/31.05.2012

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, pe anul 2012

67.

14.720/11.07.2012

3946/02.07.2012

67/28.06.2012.

Aprobarea: Documenta?iei Tehnice de Autorizarea Construc?iei (D.T.A.C.), Proiectului tehnic(P.th), Detaliilor de Execu?ie(D.E.) ?i a caietului de sarcini pentru execu?ia obiectivului de investi?ii: Amenajare Rond de circula?ie sens giratoriu ?i c?i adiacente, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i,,

68.

14.720/11.07.2012

3946/02.07.2012

68/28.06.2012.

Aprobarea raportului de evaluare, studiului de oportunitate, a caietului de sarcini ?i a documenta?iei anex? n vederea atribuirii contractului de nchiriere/concesiune a unui teren n suprafa?? de 200 mp, situat n sat ?orogari, comuna Aroneanu pentru construire laborator de fabricare nghe?at?, imobil aflat n domeniul public al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i,,

69.

14.720/11.07.2012

3946/02.07.2012

69/28.06.2012.

Aprobareaconstituirii unei comisii de negociere pentru achizi?ionarea unui teren n vederea amplas?rii unui transformator de re?ea pentru proiectul local de investi?ii denumit: MBUN?T??IREA NIVELULUI DE TENSIUNE N RE?EAUA DE JOAS? TENSIUNE AFERENT? PTA1 ARONEANU, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I,,

70.

14.720/11.07.2012

3946/02.07.2012

70/28.06.2012.

Aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu - Biblioteca public? Aroneanu, A.I.C. Aroneanu ?i ?coala Aron-Vod? Aroneanu, n vederea achizi?ion?rii de c?r?i pentru acordarea de premii elevilor de la ?coala Aron Vod? Aroneanu, la ncheierea anului ?colar 2011 2012,,

71.

14.720/11.07.2012

3946/02.07.2012

71/28.06.2012.

Aprobareaachizi?ion?rii de combustibili solizi lemne de foc pentru sezonul rece 2012-2013 necesari la sediul autorit??ii locale ?i la alte institu?ii ?i unit??i de interes local,,

72.

14.720/11.07.2012

3946/02.07.2012

72/28.06.2012.

Aprobarea: transform?rii posturilor vacante de referent (M) cu contract de munc? avnd atribu?ii de cadastru ntr-un post de administrator public (S) precum ?i transformarea postului cu contract de munc? de muncitor calificat III (G) ntr-un post de consilier personal al primarului(S), din organigrama aparatului de specialitate a primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i,,

73.

14.720/11.07.2012

3946/02.07.2012

73/28.06.2012.

Aprobarea : PUZ + RLU INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, JUD. IA?I, N SUPRAFA?? TOTAL? DE 13.519 M.P., T 62/2, , nr. cadastral 61759, proiect ntocmit n decembrie 2011, N SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUIN?E P ?I P+1E CU DOT?RI AFERENTE,,

74.

14.720/11.07.2012

3946/02.07.2012

74/28.06.2012.

Aprobarea: acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Vieru Costel, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,,

75.

14.720/11.07.2012

3946/02.07.2012

75/28.06.2012.

Aprobarea: acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Mur?rescu Nela-Elena, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,,

76.

14.720/11.07.2012

3946/02.07.2012

76/28.06.2012.

Aprobarea: acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Popovici Valentin, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,,

77.

14.720/11.07.2012

3946/02.07.2012

77/28.06.2012.

Aprobarea: acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Laz?r Valentina pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,,

78.

14.720/11.07.2012

3946/02.07.2012

78/28.06.2012.

Aprobarea: acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Enia Oana Nicoleta, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,,

79.

14.720/11.07.2012

3946/02.07.2012

79/28.06.2012.

Aprobarea: acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Manolache Lauren?iu Traian, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,,

80.

14.720/11.07.2012

3946/02.07.2012

80/28.06.2012.

Aprobarea: acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Enia Gabriela, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,,

81.

14.720/11.07.2012

3946/02.07.2012

81/28.06.2012.

Aprobarea: acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Tudorache Szel Denis , pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,,

82.

14.720/11.07.2012

3946/02.07.2012

82/28.06.2012.

Aprobarea: Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu, ?coala Aron Vod? Aroneanu ?i Parohiile de rit ortodox din satele comunei Aroneanu, cu privire la organizarea activit??ilor specifice prilejuite de Zilele comunei Aroneanu pe anul 2012-Edi?ia a V-a,,

83.

14.720/11.07.2012

3946/02.07.2012

83/28.06.2012.

Aprobarea: cererii Comunei Aroneanu de redobndire a spa?iului medical mpreun? cu terenul aferent situat n sat Aroneanu comuna Aroneanu jude?ul Ia?i nstr?inat ini?ial c?tre Cabinet Medical Individual Medicina de Familie ,, Dr. Naconecini Angelica precum ?i stabilirea unei comisii de negociere n acest sens din cadrul autorit??ii locale,,

84.

14.720/11.07.2012

3946/02.07.2012

84/28.06.2012.

Aprobarea: atribuirii spre folosin?? prin contract de administrare, c?tre Asocia?ia de Dezvoltare Rural? Aroneanu a Parcului ,, Ion Buzdugan din sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i,,

85.

14.720/11.07.2012

3946/02.07.2012

85/28.06.2012.

Constatarea: ,, prin care se ia act de demisia domnului Ni?? Alexandru-Irinel din func?ia de consilier local al C.L. Aroneanu,

86.

14.932/16.07.2012

4266/12.07.2012.

86/04.07.2012.

Aprobarea: ,, transmiterii n folosin?? gratuit? a unui teren in suprafa?? de 650 mp. c?tre S.C. E-ON MOLDOVA DISTRIBU?IE S.A., pentru mbun?t??irea nivelul de tensiune n re?eaua J.P. aferent? PTA1 Aroneanu, jude?ul Ia?i faza S.F.,,

87.

14.932/16.07.2012

4266/12.07.2012.

87/04.07.2012.

Aprobarea: ,, rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, ca urmare a supliment?rii veniturilor pe trimestrul al II lea al anului 2012 ,,

88.

14.932/16.07.2012

426612.07.2012.

88/04.07.2012.

Aprobarea: ,, Statutului Comunei Aroneanu,,

89.

14.932/16.07.2012

89/04.07.2012.

Aprobarea: ,,Regulamentului de Organizare si Func?ionare al Consiliului Local al Comunei Aroneanu,,

90.

14.932/16.07.2012

4266/12.07.20212.

90/04.07.2012.

Aprobarea: ,,Regulamentului de Organizare si Func?ioanre al Comunei Aroneanu,, Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu ?i al institu?iilor ?i serviciilor publice de interes local, precum ?i aprobarea Regulamentului de Ordine Interioar? al aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu ?i al institu?iilor ?i serviciilor publice de interes local,,

91.

14.932/16.07.2012

4266/12.07.2012.

91/04.07.2012.

Aprobarea: ,,valid?rii domnului Bran Petru n func?ia de consilier local al Consiliului Local Aroneanu,,

92.

14.932/16.07.2012

4266/12.07.2012.

92/04.07.2012.

Aprobarea: ,,acordarea de burse sociale pentru liceeni din comuna Aroneanu avnd rezultate deosebite la nv???tur? ?i o situa?ie material? n dificultate,,

93.

15.935/01.08.2012

4678/31.07.2012.

93/26.07.2012.

Aprobarea:,,rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2012,,

94.

15.935/01.08.2012

4.678/31.07.2012.

94/26.07.2012

Aprobarea: ,, desemn?rii reprezentantului Comunei Aroneanu n Asocia?ia Regional? a Serviciilor de Ap? Canal Ia?i - ARSACIS

95.

15.935/01.08.2012

4.678/31.07.2012.

95/26.07.2012

Aprobarea: acord?rii n comodat (folosin?? gratuit?), a spa?iului din C?minul Cultural Aroneanu Sala Mare c?tre A.C.O.R. n vederea func?ion?rii punctului de informare de la nivelul Comunei Aroneanu pentru derularea proiectului: << Comuna, promotor al dezvolt?rii spiritului antreprenorial n mediul rural >>,,

96.

15.935/01.08.2012

4.678/31.07.2012.

96/26.07.2012

Aprobarea: ,,Acordului de cooperare cu Asocia?ia Comunelor din Romnia n vederea organiz?rii ?i exercit?rii unor activit??i stabilite prin lege autorit??ilor administra?iei publice locale

97.

15.935/01.08.2012

4.678/31.07.2012.

97/26.07.2012

Aprobarea: ,,modific?rii componen?ei comisiei de inventariere a terenurilor din intravilanul comunei Aroneanu, care se vor atribui n folosin?? gratuit? tinerilor, n conformitate cu Legea nr. 15/2003,

98.

15.935/01.08.2012

4.678/31.07.2012.

98/26.07.2012

Aprobarea: ,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Murgoci Robert Florin, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

99.

15.935/01.08.2012

4.678/31.07.2012.

99/26.07.2012

Aprobarea: ,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Liga Alexandru Daniel, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

100.

15.935/01.08.2012

4.678/31.07.2012.

100/26.07.2012.

Aprobarea: ,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei ?uhan Alina Elena, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,,

101.

15.935/01.08.2012

4.678/31.07.2012.

101/26.07.2012.

Aprobarea: ,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Darie Alin Ionu?, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,,

102.

15.935/01.08.2012

4.678/31.07.2012.

102/26.07.2012.

Aprobarea: :,, acord?rii n comodat (folosin?? gratuit?), a spa?iului din incinta Bazei Sportive ?orogari , comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i n vederea stabilirii sediului social al A.C.O.R.

103.

15.935/01.08.2012

4.678/31.07.2012.

103/26.07.2012.

Aprobarea: ,,nfiin??rii Compartimentului de Asisten?? Social?, organizat n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, a organigramei ?i statului de func?ii cu num?rul de personal, n vederea furniz?rii de servicii sociale la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu

104.

15.935/01.08.2012

4.678/31.07.2012.

104/26.07.2012.

Aprobarea: acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Laz?r Samuel, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

105.

15.935/01.08.2012

4.678/31.07.2012.

105/26.07.2012.

Aprobarea: ,,Avizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT REDIU ALDEI, COMUNA ARONEANU, JUD. IA?I, sector cadastral T35, nr. cadastral 182, n suprafa?? total? de 5.300 m.p, N SCOPUL CONSTRUIRII DE BIROURI FIRM?, SERVICII MEDIA ?I PUBLICITATE proiect ntocmit de S.C. EVO DESIGN S.R.L. IA?I, n luna mai 2012 beneficiar CODREANU PAUL

106.

15.935/01.08.2012

4.678/31.07.2012.

106/26.07.2012.

Aprobarea: ,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Cre?u M?d?lina, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

107.

15.935/01.08.2012

4.678/31.07.2012.

107/26.07.2012.

Aprobarea:,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Cre?u Petrina Simona, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,

108.

15.935/01.08.2012

4.678/31.07.2012.

108/26.07.2012.

Aprobarea:,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Neagu Radu - Cosmin , pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

109.

15.935/01.08.2012

4.678/31.07.2012.

109/26.07.2012.

Aprobarea: : ,,acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Iopsu Daniel - Gigi , pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

110.

15.935/01.08.2012

4.678/31.07.2012.

110/26.07.2012.

Aprobarea:,, achizi?ion?rii unui serviciu de proiectare n vederea ntocmirii unui P.U.Z. + R.L.U. pentru INTRODUCERE TEREN N SUPRAFA?? DE 4.86 HA. N INTRAVILANUL SATULUI ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I, N SCOPUL LOTIZ?RII PENTRU CONSTRUIRE DE LOCUIN?E CU DOT?RILE AFERENTE

111.

17.825/06.09.2012

5.256/31.08.2012.

111/30.08.2012

Aprobarea: ,,mandat?rii domnului Benoni Moruzi pentru semnarea unor documente n cadrul ?edin?ei Adun?rii Generale A.D.I.S. Ia?i,,

112.

17.825/06.09.2012

5.256/31.08.2012.

112/30.08.2012

Aprobarea: ,,Codului de Conduit? pentru func?ionarii publici ?i personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i ,,

113.

17.825/06.09.2012

5.256/31.08.2012.

113/30.08.2012

Aprobarea: ,,Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare a cimitirelor de pe raza Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i,,

114.

17.825/06.09.2012

5.256/31.08.2012.

114/30.08.2012

Aprobarea: ,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Ionescu Ionela, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 ,,

115.

17.825/06.09.2012

5.256/31.08.2012.

115/30.08.2012

Aprobarea: ,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Laz?r David, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

116.

17.825/06.09.2012

5.256/31.08.2012.

116/30.08.2012

Aprobarea: ,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Chiriac Vlad, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,,

117.

17.825/06.09.2012

5.256/31.08.2012.

117/30.08.2012

Aprobarea: ,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei R?ileanu Raluca Elena, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,,

118.

17.825/06.09.2012

5.256/31.08.2012.

118/30.08.2012

Aprobarea: ,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Topcianu Alina - Florentina, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 ,,

119.

17.825/06.09.2012

5.256/31.08.2012.

119/30.08.2012

Aprobarea: ,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Ro?can Ana - Maria, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,,

120.

17.825/06.09.2012

5.256/31.08.2012.

120/30.08.2012

Aprobarea: ,,Avizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT DOROBAN?, COMUNA ARONEANU, JUD. IA?I, N SUPRAFA?? TOTAL? DE 10.198 M.P. identificat cadastral n T. 84, nr. cadastral 1136/1 ?i 1136/2 respectiv T. 41 nr. cadastral 1137/1, 1137/2, 1137/3, 1137/4, 1137/5, 1137/6, 1137/7, 1137/8 ?i 1137/9, N SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUIN?E P ?I P+1E CU DOT?RI AFERENTE,, (Ciornei Romeo s.a.)

121.

17.825/06.09.2012

5.256/31.08.2012.

121/30.08.2012

Aprobarea: ,, Avizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT DOROBAN?, COMUNA ARONEANU, JUD. IA?I, N SUPRAFA?? TOTAL? DE 45.812 M.P. identificat cadastral n T. 10, Parcela 209, N SCOPUL CONSTRUIRII DE SERE DE LEGUME ?I ANEXE (Comuna Aroneanu)

122.

17.825/06.09.2012

5.256/31.08.2012.

122/30.08.2012

Aprobarea: ,,achizi?ion?rii unei centrale termice, a caloriferelor respectiv a materialor necesare pentru realizarea instala?iei termice n vederea dot?rii Postului de Poli?iei din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i precum ?i a S?lii de Sport din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

123.

19.128/27.09.2012.

5.910/26.09.2012.

123/21.09.2012

Aprobarea: : ,, contract?rii ?i garant?rii unei finan??ri rambursabile interne n valoare de 500.000 lei n vederea derul?rii proiectului <<Promovare la nivel na?ional a resurselor turistice din zona comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i din cadrul Programului Opera?ional Regional 2007-2013, Axa prioritar? 5 Dezvoltare durabil? ?i promovarea turismului, Domeniul major de interven?ie 5.3 Promovarea poten?ialului turistic ?i crearea infrastructurii necesare n scopul cre?terii atractivit??ii Romniei ca destina?ie turistic?>>

124.

19.128/27.09.2012.

5.910/26.09.2012.

124/21.09.2012

Aprobarea: ,,deschiderii unui cont bancar necesar pentru desf??urarea creditului aferent derul?rii proiectului <<Promovare la nivel na?ional a resurselor turistice din zona comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i din cadrul Programului Opera?ional Regional 2007-2013, Axa prioritar? 5 Dezvoltare durabil? ?i promovarea turismului, Domeniul major de interven?ie 5.3 Promovarea poten?ialului turistic ?i crearea infrastructurii necesare n scopul cre?terii atractivit??ii Romniei ca destina?ie turistic?>>

125.

19.128/27.09.2012.

5.910/26.09.2012.

125/21.09.2012

Aprobarea: ,, Avizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU introducere teren n intravilan n sat ?orogari, Comuna Aroneanu, jud. Ia?i, n suprafa?? total? de 11.515 m.p. identificat cadastral n T. 57, cu numerele cadastrale 1.305/1/2, 61.372, 61.332, 61.373, 1.012/1 respectiv 1.012/2, n scopul construirii de locuin?e P ?i P+1E cu dot?ri aferente, beneficiari fiind: Gr?jdeanu Marian ?i Gr?jdeanu L?cr?mioara, Ol?ra?u Gabriel ?i Ol?ra?u Oana Giorgiana, Epure Vlad, R??canu Petronel, Lunc? Popa Mihaela - Carmen,,

126.

19.128/27.09.2012.

5.910/26.09.2012.

126/21.09.2012

Aprobarea: ,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Dumitru Mihai Alexandru, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 ,,

127.

19.128/27.09.2012.

5.910/26.09.2012.

127/21.09.2012

Aprobarea: ,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Ionescu C?t?lin, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 ,,

128.

19.128/27.09.2012.

5.910/26.09.2012.

128/21.09.2012

Aprobarea: ,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Puiu Doru, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,,

129.

19.128/27.09.2012.

5.910/26.09.2012.

129/21.09.2012

Aprobarea: acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Puiu Anca, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,,

130.

19.503/02.10.2012.

6.021/01.10.2012.

130/27.09.2012

Aprobarea: ntocmirii unei eviden?e separate cu documenta?ia privind procedura de colectare a crean?elor reprezentnd amenzi contraven?ionale aplicate persoanelor fizice, nencasate pn? la data de 01.10.2012 preluate de la Direc?ia General? a Finan?elor Publice Ia?i,,

131.

19.503/02.10.2012

6.021/01.10.2012.

131/27.09.2012

Aprobarea: ,, alegerii unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul IV - 2012,,

132.

19.503/02.10.2012

6.021/01.10.2012.

132/27.09.2012

Aprobarea: ,, graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul IV - 2012,,

133.

19.503/02.10.2012

6.021/01.10.2012.

133/27.09.2012

Aprobarea: ,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Torc?toru ?tefan, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 ,,

134.

19.503/02.10.2012

6.021/01.10.2012.

134/27.09.2012

Aprobarea: ,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Boca Mihai - Gabriel, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 ,,

135.

19.503/02.10.2012

6.021/01.10.2012.

135/27.09.2012

Aprobarea: ,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Iftime Vasile, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,,

136.

19.503/02.10.2012

6.021/01.10.2012

136/27.09.2012

Aprobarea: ,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Chira?cu Mihaela, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,,

137.

19.503/02.10.2012

6.021/01.10.2012.

137/27.09.2012

Aprobarea: ,, valid?rii mandatului de consilier local al domnului Ioni?? Viorel, aflat pe lista P.D.L. Aroneanu,,

138.

19.503/02.10.2012

6.021/01.10.2012.

138/27.09.2012

Aprobarea: ,,modific?rii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii: ,, Alimentare cu ap? potabil? n satul Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i,,

139.

19.503/02.10.2012

6.021/01.10.2012.

139/27.09.2012

Aprobarea: ,,desemn?rii unui reprezentant din partea Consiliul Local Aroneanu n Comisia de Evaluare ?i Asigurarea Cali??ii a ?colii ,, Aron Vod?,,- Aroneanu, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i,,

140.

19.503/02.10.2012

6.021/01.10.2012.

140/27.09.2012

Aprobarea: ,,desemn?rii unui reprezentant din partea Consiliul Local Aroneanu n Consiliul de Administra?ie al ?colii ,, Aron Vod?,, - Aroneanu, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i,,

141.

20.092/10.10.2012.

6.300/10.10.2012

141/08.10.2012.

Aprobarea: : ,, desemn?rii reprezentan?ilor de la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru semnarea contractului de credit ?i a celui de garantare a unei finan??ri rambursabile interne n valoare de 500.000 lei n vederea derul?rii proiectului <<Promovare la nivel na?ional a resurselor turistice din zona comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i din cadrul Programului Opera?ional Regional 2007-2013, Axa prioritar? 5 Dezvoltare durabil? ?i promovarea turismului, Domeniul major de interven?ie 5.3 Promovarea poten?ialului turistic ?i crearea infrastructurii necesare n scopul cre?terii atractivit??ii Romniei ca destina?ie turistic?>> ,,

142.

20.092/10.10.2012.

6.300/10.10.2012

142/08.10.2012.

Aprobarea: ,, Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare n comuna Aroneanu c?tre S.C. SALUBRIS S.A. IA?I,,

143.

20.092/10.10.2012.

6.300/10.10.2012

143/08.10.2012.

Aprobarea: ,, Actului Adi?ional nr.6 la Actul Constitutiv ?i Statutul Asocia?iei Regionale a Serviciilor de Ap? Canal Ia?i A.R.S.A.C.I.S. Ia?i ,,

144.

20.092/10.10.2012.

6.300/10.10.2012

144/08.10.2012.

Aprobarea: ,, modific?rilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu ap? ?i canalizare ncheiat ntre A.R.S.A.C.I.S. Ia?i ?i S.C. APA VITAL S.A. Ia?i,,

145.

21.673/31.10.2012.

6.740/29.10.2012

145/25.10.2012.

Aprobarea: ,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Ionescu Ioan, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,,

146.

21.673/31.10.2012.

6.740/29.10.2012

146/25.10.2012.

Aprobarea: ,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Macovei Andrei, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,,

147.

21.673/31.10.2012.

6.740/29.10.2012.

147/25.10.2012.

Aprobarea: ,,valid?rii mandatului de consilier local al doamnei Gnga Maricica, aflat? pe lista P.P.D.D.,,

148.

21.673/31.10.2012.

6.740/29.10.2012.

148/25.10.2012.

Aprobarea: ,,valid?rii mandatului de consilier local al domnului Cre?u Mihai, aflat? pe lista P.P.D.D.,,

149.

24.170/04.12.2012.

7.445/03.12.2012

149/29.11.2012

Aprobarea: ,, rectific?rii bugetului Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pe anul 2012,,

150.

24.170/04.12.2012

7.445/03.12.2012

150/29.11.2012

Aprobarea: : ,,Elabor?rii P.U.Z. + R.L.U .- introducere teren n intravilan n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, sector cadastral T 70 ?i T 70/1: nr. cadastral 1487 cu C.F. nr. 61.356 n suprafa?? de 11.185 mp. precum ?i nr. cadastral 1486 cu C.F. 61.357 n suprafa?? de 16.815 mp. n scopul construirii de locuin?e cu dot?rile aferente, beneficiari fiind LUCA MARIANA ?i LUCA DOREL,,

151.

24.170/04.12.2012

7.445/03.12.2012

151/29.11.2012

Aprobarea: ,, acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Gabrovschi Tudor, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,,

152.

24.170/04.12.2012

7.445/03.12.2012

152/29.11.2012

Aprobarea cu privire la : ,, darea n folosin?? gratuit? (comodat) a unei imprimante din inventarul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i c?tre Postul de Poli?iei din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i,,

153.

24.170/04.12.2012

7.445/03.12.2012

153/29.11.2012

Aprobarea: ,, desemn?rii reprezentan?ilor de la nivelul Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i pentru semnarea contractului de credit ?i a celui de garantare a unei finan??ri rambursabile interne n valoare de 500.000 lei n vederea derul?rii proiectului <<Promovare la nivel na?ional a resurselor turistice din zona comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i din cadrul Programului Opera?ional Regional 2007-2013, Axa prioritar? 5 Dezvoltare durabil? ?i promovarea turismului, Domeniul major de interven?ie 5.3 Promovarea poten?ialului turistic ?i crearea infrastructurii necesare n scopul cre?terii atractivit??ii Romniei ca destina?ie turistic?>> ,,

154.

24.170/04.12.2012

7.445/03.12.2012

154/29.11.2012

Aprobarea: ,,Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu ?i Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu, cu privire la organizarea activit??ilor prilejuite de s?rb?toarea Cr?ciunului ?i a Anului Nou precum ?i acordarea de daruri elevilor din ?colile de pe raza comunei Aroneanu

155.

24.170/04.12.2012

7.445/03.12.2012

155/29.11.2012

Aprobarea: : ,, prelungirii termenului contractului de nchiriere a unui spa?iu n suprafa?? de 53 mp din incinta dispensarului medical Aroneanu n scopul func?ion?rii n acesta a unei farmacii

156.

25.981/28.12.2012.

7.865/28.12.2012

156/20.12.2012

Aprobarea: ,, nivelurilor valorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, a taxelor speciale precum ?i amenzilor pentru anul fiscal 2013,,

157.

25.981/28.12.2012.

7.865/28.12.2012

157/20.12.2012

Aprobarea cu privire la: ,, stabilirea de scutiri, de la plata impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren, precum ?i a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism ?i a autoriza?iei de construire n cazul unei calamit??i naturale, pe anul 2013,,

158.

25.981/28.12.2012.

7.865/28.12.2012

158/20.12.2012

Aprobarea: ,, ncadr?rii terenurilor amplasate n intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??, cu aplicabilitate n anul 2013,,

159.

25.981/28.12.2012.

7.865/28.12.2012

159/20.12.2012

Aprobarea : ,, reducerilor de la plata taxelor ?i impozitelor locale pe anul 2013 pentru locuin?ele folosite de persoanele de pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu ca locuin?e de domiciliu, precum ?i pentru terenul aferent,,

160.

25.981/28.12.2012.

7.865/28.12.2012

160/20.12.2012

Aprobarea cu privire la: ,, stabilirea de reduceri de la plata impozitului pe cl?diri ?i a impozitului pe teren pentru persoanele ale c?ror venituri lunare sunt mai mici dect salariul minim pe economie ori constau n exclusivitate din ajutor de ?omaj ?i/sau pensie de asisten?? social?, ncepnd cu anul 2013,,

161.

25.981/28.12.2012.

7.865/28.12.2012

161/20.12.2012

Aprobarea: ,, cuantumului bonifica?iei pentru plata integral? cu anticipa?ie de c?tre persoanele fizice a impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren ?i a taxei auto datorate pentru ntregul an fiscal 2013,,

162.

25.981/28.12.2012.

7.865/28.12.2012

162/20.12.2012

Aprobarea: ,, planului de ocupare a func?iilor publice de la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu pe anul 2013

163.

25.981/28.12.2012.

7.865/28.12.2012

163/20.12.2012

Aprobarea: ,,acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Horobe? Ciprian Ionu?, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,,

164.

25.981/28.12.2012.

7.865/28.12.2012

164/20.12.2012

Aprobarea: ,,acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Loboda Alexandru, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,,

165.

25.981/28.12.2012.

7.865/28.12.2012

165/20.12.2012

Aprobarea: ,,acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Cambarov Sergiu, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,,

166.

25.981/28.12.2012.

7.865/28.12.2012

166/20.12.2012

Aprobarea cu privire la: ,, alegerea unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul I 2013,,

167.

25.981/28.12.2012.

7.865/28.12.2012

167/20.12.2012

Aprobarea: ,, graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul I - 2013 ,,

168.

25.981/28.12.2012.

7.865/28.12.2012

168/20.12.2012

Aprobarea cu privire la: ,, propunerea de evaluare a performan?elor profesionale individuale ale secretarului comunei Aroneanu, doamna Alexandru Anca Elena pe anul 2012,,

169.

25.981/28.12.2012.

7.865/28.12.2012

169/20.12.2012

Aprobarea: ,, ncheierii Acordului de Parteneriat dintre C?minul Cultural ,,Aron Vod? jude?ul Ia?i, Comuna Aroneanu Biblioteca Public? Aroneanu, jude?ul Ia?i, ?coala de dans UNIC, jude?ul Ia?i, n vederea implement?rii proiectului NOI CU PLUGUL AM PORNIT

170.

25.981/28.12.2012.

7.865/28.12.2012

170/20.12.2012.

Aprobarea: ,, contract?rii ?i garant?rii unei finan??ri rambursabile interne n valoare de 2.200.000 lei reprezentnd cofinan?area urm?toarelor proiecte: <<a. Programul de mbun?t??ire a calit??ii mediului prin mp?durirea terenurilor agricole degratate; b. Baz? sportiv? multifunc?ional? format? din teren de sport pentru handbal, baschet, tenis, minifotbal ?i contruc?ii anexe cuprinznd: vestiare, mprejmuire, iluminat nocturn? ?i parcare n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i; c. Amenajare spa?ii verzi n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i; d. Sistem integrat de canalizare pentru localit??ile Aroneanu, Doroban? ?i ?orogari comuna Aroneanu, jude?ul Ia?I; e. nlocuire sistem clasic cu pompe de c?ldur? sol- ap? ?i panouri solare pentru preparare ap? cald? menajer? la ?coala General? Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i >>

171.

25.981/28.12.2012.

7.865/28.12.2012

171/20.12.2012.

Aprobarea: ,, achizi?ion?rii unui serviciu de desz?pezire a drumurilor ?i c?ilor de acces, indiferent de categoria ?i clasificarea acestora, amplasate pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu,,

172.

25.981/28.12.2012.

7.865/28.12.2012

172/20.12.2012.

Aprobarea: ,, modific?rii indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investi?ii ,, Lucr?ri de restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sf. Nicolae Aroneanu, jude?ul Ia?i Faza D.T.A.C.,,

Secretar,

Alexandru Anca Elena

 

joomla site stats