Home Hotarari de Consiliu Hotarari 2011
Hotarari 2011 PDF Print E-mail

ROMNIA
JUDE?UL IA?I
COMUNA ARONEANU

CONSILIUL LOCAL


Telefon/fax 0232/299.255 Cod fiscal 4540038 Cod po?tal 707020 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it internet: http : www.comunaaroneanu.ro

HOT?RRI

ADOPTATE N ANUL 2011

Nr. crt.

Nr. ?i data nregistr?rii la Prefectur?

Nr. ?i data nregistr?rii la Consiliul Local

Nr. ?i data actului administrativ

Con?inutul pe scurt al hot?rrii

01

3565/17.02.2011

698/03.02.2011

1/27.01.2011

Aprobarea documenta?iei tehnico-economice constnd n documenta?ia tehnic? de autorizare, documenta?ia tehnic? de execu?ie ?i a caietului de sarcini, pentru obiectivul de investi?ii: Alimentare cu ap? potabil? n satul Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

02

3565/17.02.2011

698/03.02.2011

2/27.01.2011

AprobareaAvizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT REDIU-ALDEI, COMUNA ARONEANU, JUD. IA?I, N SCOPUL CONSTRUIRII DE SERE DE LEGUME ?I ANEXE, SECTOR CADASTRAL Tarlaua T 33 - Parcelele: 697, 693,691 ?i Tarlaua 34 Parcela 699, beneficiar fiind COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

03

3565/17.02.2011

698/03.02.2011

3/27.01.2011

Aprobarea efectu?rii pl??ii de executare silit? c?tre BEJ Brc? Gabriel, din excedentul anului 2010 al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, n contul datoriei c?tre Compania S.C. Quantum S.R.L. Ia?i

04

3565/17.02.2011

698/03.02.2011

4/27.01.2011

AprobareaProgramului de ac?iune de la nivelul comunei Aroneanu pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitra?i, din surse agricole

05

3565/17.02.2011

698/03.02.2011

5/27.01.2011

Aprobareapentru anul 2011, a limitelor de venituri medii lunare pentru bunurile mobile si imobile, p?s?ri si animale, proprietatea solicitan?ilor de ajutor social n temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

06

3565/17.02.2011

698/03.02.2011

6/27.01.2011

Aprobareastatelor de func?ii ?i a num?rului de asisten?i personali de la nivelul comunei Aroneanu, pentru anul 2011

07

3565/17.02.2011

698/03.02.2011

7/27.01.2011

Aprobarea Planului de ac?iuni ?i de lucr?ri de interes local pentru realizarea unor activit??i pe anul 2011 (lucr?ri, servicii, etc.) de interes comunitar, de c?tre personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001.

08

3566/17.02.2011

931/15.02.2011

8/10.02.2011

Aprobarea bugetului comunei Aroneanu pe anul 2011

09

3566/17.02.2011

931/15.02.2011

9/10.02.2011

Aprobarea contului de execu?ie al bugetului comunei Aroneanu pe anul 2010

10

3566/17.02.2011

931/15.02.2011

10/10.02.2011

Aprobarea ncheierii Acordului de Parteneriat dintre Funda?ia Serviciilor Sociale Bethany ?i Comuna Aroneanu, n vederea implement?rii proiectului TRANZIT Cre?terea accesului pe pia?a muncii ?i incluziunea social? a femeilor victime ale violen?ei domestice ?i a altor persoane vulnerabile, proiect finan?at prin POS DRU /71/6.3./S/42016

11

3566/17.02.2011

931/15.02.2011

11/10.02.2011

Aprobarea ncheierii Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu ?i Asocia?ia Centrul Regional de Resurse Umane Promovarea ?i Dezvoltarea Economiei Sociale Nord-Est - Ia?i, n vederea implement?rii proiectului POS DRU denumit: Promovare economie social? ?i creare unitate protejat? n Comuna Aroneanu

12

3566/17.02.2011

931/15.02.2011

12/10.02.2011

Aprobarea ncheierii Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu ?i A.J.P.S. Ia?i, S.C. Eurofin Proiect S.R.L. Ia?i, Asociaa?ia ART-Me?te?ugurile Prutului Ia?i ?i S.C. TARA PROIECT SRL IA?I, n vederea implement?rii proiectului POS DRU denumit CREO 3 Creativitate pentru Ocuparea n Economia Social?

13

3566/17.02.2011

931/15.02.2011

13/10.02.2011

Aprobarea ac?iunii de depunere a Cererii de finan?are pentru proiectul: Promovarea la nivel na?ional a resurselor turistice din zona comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

14

6316/21.03.2011

1450/14.03.2011

14/24.02.2011

Aprobarea decont?rii cheltuielilor cu nscrierea ?i participarea la cursurile organizate de O.C.P.I. Ia?i n specializarea cadastru, pentru domnii Ni?? Alexandru-Irinel ?i Androne Eduard-Nelu, angaja?i n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i,

15

6316/21.03.2011

1450/14.03.2011

15/24.02.2011

Aprobareaachizi?ion?rii unui PUZ + RLU pentru INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT REDIU-ALDEI, COMUNA ARONEANU, JUD. IA?I, N SUPRAFA?? DE 60.369 M.P., N SCOPUL DERUL?RII UNOR ACTIVIT??I DE ACVACULTUR? ?I PROCESAREA PE?TELUI, EXPLOATA?IE AGRICOL?, PROCESARE PRODUSE ZOOTEHNICE ?I AGRICOLE, CAZARE PENSIUNE

16

6316/21.03.2011

1450/14.03.2011

16/24.02.2011

AprobareaAvizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU pentru INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT REDIU-ALDEI, COMUNA ARONEANU, JUD. IA?I, N SUPRAFA?? DE 60.369 M.P., N SCOPUL DERUL?RII UNOR ACTIVIT??I DE ACVACULTUR? ?I PROCESAREA PE?TELUI, EXPLOATA?IE AGRICOL?, PROCESARE PRODUSE ZOOTEHNICE ?I AGRICOLE, CAZARE PENSIUNE,

17

6316/21.03.2011

1450/14.03.2011

17/24.02.2011

Aprobarearevoc?rii H.C.L. Aroneanu nr. 13 din 10.02.2011, referitoare la aprobarea ac?iunii de modificare a cererii de finan?are pentru proiectul: Promovarea la nivel na?ional a resurselor turistice din zona comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

18

8408/13.04.2011

1926/08.04.2011

18/31.03.2011

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2011

19

8408/13.04.2011

1926/08.04.2011

19/31.03.2011

Aprobarea alegerii unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul II - 2011

20

8408/13.04.2011

1926/08.04.2011

20/31.03.2011

Aprobareagraficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul II - 2011

21

8408/13.04.2011

1926/08.04.2011

21/31.03.2011

AprobareaPUZ - INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUIN?E P ?I P + M CU DOT?RI AFERENTE, N SUPRAFA?? DE 2742,00 M.P., SITUAT N TARLAUA T 72, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I, beneficiari fiind COBZARU ROMEO ?I AGAVRILOAIE ELENA

22

8408/13.04.2011

1926/08.04.2011

22/31.03.2011

AprobareaRegulamentului local referitor la implicarea publicului n elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului PUG/PUZ/PUD, n conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului cu nr. 2701 din 30 decembrie 2010

23

8408/13.04.2011

1926/08.04.2011

23/31.03.2011

AprobareaCriteriilor de acordare parcele de teren n folosin?? gratuit?, tinerilor, n vederea construirii de locuin?e proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

24

8408/13.04.2011

1926/08.04.2011

24/31.03.2011

Aprobareaacord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren, doamnei Cara Maria-C?t?lina, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

25

8408/13.04.2011

1926/08.04.2011

25/31.03.2011

Aprobareaacord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren, domnului Teslaru Gheorghi??, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

26

8408/13.04.2011

1926/08.04.2011

26/31.03.2011

Aprobareaacord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren, doamnei Danilov Lenu?a-L?cr?mioara, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

27

8408/13.04.2011

1926/08.04.2011

27/31.03.2011

Aprobareastabilirii loca?iilor la nivelul comunei Aroneanu pentru colectarea de?eurilor de echipamente electrice ?i electronice(DEEE)

28

8408/13.04.2011

1926/08.04.2011

28/31.03.2011

Aprobareaacord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren, domnului Lungu Ionu?, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

29

8408/13.04.2011

1926/08.04.2011

29/31.03.2011

Aprobareaorganiz?rii ?i conducerii contabilit??ii autorit??ii locale a comunei Aroneanu pe baz? de contract de prest?ri de servicii n domeniul contabilit??ii, pe durata de un an, ncepnd cu data de 01.04.2011

30

8408/13.04.2011

1926/08.04.2011

30/31.03.2011

AprobareaAvizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT REDIU-ALDEI, COMUNA ARONEANU, JUD. IA?I, N SCOPUL CONSTRUIRII DE SERE DE LEGUME ?I ANEXE, SECTOR CADASTRAL Tarlaua T 33 - Parcelele: 697, 693, 691 ?i Tarlaua 34 Parcela 699, beneficiari fiind Samoil? Drago? Ionu? - Intreprindere individual?, Samoil? Bogdan-Constantin-Intreprindere individual?, Spiridon Codrin-Gabriel- ntreprindere individual?, Ciobanu C. Costel- ntreprindere individual? ?i S.C. Ferma Ciobanu S.R.L.,

31

8408/13.04.2011

1926/08.04.2011

31/31.03.2011

Aprobarearaportului de evaluare, a studiului de oportunitate ?i a caietului sarcini pentru concesionarea unui teren n suprafa?? de 4,51 ha., situat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, n vederea construirii de sere legume ?i anexe

32

10276/06.05.2011

2292/29.04.2011

32/21.04.2011

Aprobarea caietului de sarcini a fi?ei de date a achizi?iei ?i a detaliilor de execu?ie pentru licita?ia n vederea execu?iei obiectivului de investi?ii Extindere alimentare cu ap? potabil? n satul Rediu-Aldei comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

33

10276/06.05.2011

2292/29.04.2011

33/21.04.2011

Aprobarea ncheierii Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu-Biblioteca Public? Aroneanu, ?coala General? Aroneanu, Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu ?i Asocia?ia World Vision Ia?i, n vederea implement?rii proiectului SFINTELE PA?TE N DATINI ?I OBICEIURI

34

10276/06.05.2011

2292/29.04.2011

34/21.04.2011

Aprobarea prelungirii cu 2 ani a valabilit??ii Planului Urbanistic General ?i al Regulamentului Local de Urbanism, ale Comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, aprobate prin H.C.L. Aroneanu cu nr. 51 din 30 august 2001

35

10276/06.05.2011

2292/29.04.2011

35/21.04.2011

Aprobarea Regulamentului local de pescuit ?i a stabilirii taxelor speciale n vederea administr?rii luciului Iazului Aroneanu ?i a terenului aferent

36

10276/06.05.2011

2292/29.04.2011

36/21.04.2011

AprobareaRegulamentului de organizare ?i Func?ionare al Bazei Sportive Multifunc?ionale din sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i precum ?i stabilirea de taxe speciale la Baza Sportiv?

37

10276/06.05.2011

2292/29.04.2011

37/21.04.2011

Aprobarearectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2011

38

10276/06.05.2011

2292/29.04.2011

38/21.04.2011

Aprobareaatribuirii spre folosin?? prin contract de administrare, c?tre A.D.R.A. Aroneanu, a Iazului din sat Aroneanu ?i a Bazei Sportive Multifunc?ionale din sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

39

10276/06.05.2011

2292/29.04.2011

39/21.04.2011

Aprobareadocumenta?iei constnd n studiu de oportunitate, caiet de sarcini ?i contract de concesionare, n vederea concesion?rii unei suprafe?e de teren cu destina?ia de p??une comunal?

40

10276/06.05.2011

2292/29.04.2011

40/21.04.2011

Aprobarea:achizi?ion?rii unei cantit??i de una ton? pe?te pentru popularea Iazului din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

41

10276/06.05.2011

2292/29.04.2011

41/21.04.2011

Aprobarea supliment?rii patrimoniului public al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, cu suprafa?a de 2,30 ha teren agricol ocupat cu vegeta?ie forestier?, prin constatare n urma m?sur?torilor efectuate.

42

10832/12.05.2011

2476/06.05.2011

42/28.04.2011

Aprobareapred?rii amplasamentului necesar implement?rii prin P.N.D.I. a obiectivului de investi?ii: Modernizare drumuri de interes local n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i,

43

10832/12.05.2011

2476/06.05.2011

43/28.04.2011

Aprobarea Programului de m?suri privind gospod?rirea ?i nfrumuse?area localit??ii pe anul 2011

44

10832/12.05.2011

2476/06.05.2011

44/28.04.2011

Aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu ?i Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu, n vederea angaj?rii unui asistent social comunitar pentru derularea proiectului la nivel local cu titlul: D? o ?ans? copilului prin educa?ie,

45

10832/12.05.2011

2476/06.05.2011

45/28.04.2011

Aprobarea contului de execu?ie la data de 31 martie 2011 ?i a rectific?rii bugetului cu sumele ncasate peste nivelul prevederilor bugetare trimestriale cumulate,

46

10832/12.05.2011

2476/06.05.2011

46/28.04.2011

Aprobarea achizi?iei de rechizite necesare derul?rii proiectului M?suri active pentru prevenirea abandonului ?colar depus spre finan?are n cadrul POS DRU AXA PRIORITAR? 2 CORELAREA NV???RII PE TOT PARCURSUL VIE?II CU PIA?A MUNCII, DOMENIUL MAJOR DE INTERVEN?IE 2.2 , cu titlul proiectului Prevenirea ?i corelarea p?r?sirii timpurii a ?colii, din cadrul Acordului Parteneriat dintre Comunele Dume?ti, Aroneanu, Horle?ti ?i Asocia?ia Inter Concordia Boto?ani.

47

13356/10.06.2011

3020/03.06.2011

47/26.05.2011

Aprobarea:documenta?iei constnd n studiu de oportunitate, caiet de sarcini ?i raport de evaluare n vederea concesion?rii unui teren n suprafa?? de 3800 m.p. situat n sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, pentru derularea unor activit??i pe proiecte FEADR

48

13356/10.06.2011

3020/03.06.2011

48/26.05.2011

Aprobareaachizi?ion?rii unui studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii:CENTRU DE ZI PENTRU COPIII DEFAVORIZA?I SOCIAL, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

49

13356/10.06.2011

3020/03.06.2011

49/26.05.2011

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici prev?zu?i n studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii:CENTRU DE ZI PENTRU COPIII DEFAVORIZA?I SOCIAL, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

50

13356/10.06.2011

3020/03.06.2011

50/26.05.2011

Aprobarea achizi?ion?rii de combustibili solizi lemne de foc pentru sezonul rece 2011-2012 necesari la sediul autorit??ii locale ?i la alte institu?ii ?i unit??i de interes local

51

13356/10.06.2011

3020/03.06.2011

51/26.05.2011

Aprobarea achizi?ion?rii unui contract de servicii constnd n: Studii de teren pentru reactualizarea Planului Urbanistic General al Comunei ARONEANU

52

13356/10.06.2011

3020/03.06.2011

52/26.05.2011

Aprobarea achizi?ion?rii unui contract de servicii constnd n: Servicii de arhitectur? pentru reactualizarea Planului Urbanistic General al Comunei ARONEANU

53

13356/10.06.2011

3020/03.06.2011

53/26.05.2011

Aprobareaacord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Ionescu Ionu?-Teodor, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

54

13356/10.06.2011

3020/03.06.2011

54/26.05.2011

Aprobareaachizi?ion?rii unui contract de servicii de editare ?i tip?rire materiale publicitare precum ?i pentru formare profesori ?i personal implicat n proiectul denumit: M?suri active pentru prevenirea abandonului ?colar din cadrul POS DRU AXA PRIORITAR? 2 CORELAREA NV???RII PE TOT PARCURSUL VIE?II CU PIA?A MUNCII, DOMENIUL MAJOR DE INTERVEN?IE 2.2 , cu titlul proiectului Prevenirea ?i corelarea p?r?sirii timpurii a ?colii, din cadrul Acordului Parteneriat dintre Comunele Dume?ti, Aroneanu, Horle?ti ?i Asocia?ia Inter Concordia Boto?ani)

55

13356/10.06.2011

3020/03.06.2011

55/26.05.2011

Aprobarea modific?rii H.C.L. Aroneanu cu nr. 5 din 27.01.2011 cu privire la aprobarea, pentru anul 2011, a limitelor de venituri medii lunare pentru bunurile mobile si imobile, p?s?ri si animale, proprietatea solicitan?ilor de ajutor social n temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare

56

13356/10.06.2011

3020/03.06.2011

56/26.05.2011

Aprobarea:modific?rii H.C.L. Aroneanu cu nr. 7 din 27.01.2011 cu privire la aprobarea:Planului de ac?iuni ?i de lucr?ri de interes local pentru realizarea unor activit??i pe anul 2011 (lucr?ri, servicii, etc.) de interes comunitar, de c?tre personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001

57

13356/10.06.2011

3020/03.06.2011

57/26.05.2011

Aprobarea:documenta?iei constnd n studiu de oportunitate, caiet de sarcini ?i raport de evaluare n vederea concesion?rii unui teren n suprafa?? de 6000 m.p. situat n sat ?orogari, comuna Aroneanu, pentru construire centru medical ?i dou? pensiuni

58

13356/10.06.2011

3020/03.06.2011

58/26.05.2011

Aprobareamodific?rilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu ap? ?i canalizare ncheiat ntre ARSACIS ?i S.C. APAVITAL S.A. Ia?i

59

13356/10.06.2011

3020/03.06.2011

59/26.05.2011

Aprobareaatribuirii denumirii Parcul Ion Buzdugan, din sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

60

13356/10.06.2011

3020/03.06.2011

60/26.05.2011

Aprobareaatribuirii denumirii Parcul Prof. Constantin Simionescu, obiectiv ce va fi edificat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

61

13356/10.06.2011

3020/03.06.2011

61/26.05.2011

Aprobareaaloc?rii unor fonduri n valoare de 80.000 lei Parohiei din sat Aroneanu, pentru reabilitare ?i modernizare cas? parohial?

62

13356/10.06.2011

3020/03.06.2011

62/26.05.2011

Aprobareaachizi?ion?rii de b?nci, gr?tare, pubele ?i mobilier urban n vederea amplas?rii acestora pe malurile Iazului din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

63

13356/10.06.2011

3020/03.06.2011

63/26.05.2011

Aprobareaachizi?ion?rii de furaje pentru hrana pe?tilor din Iaz Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

64

13676/15.06.2011

3187/10.06.2011

64/09.06.2011

Aprobarearectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2011,

65

13676/15.06.2011

3187/10.06.2011

65/09.06.2011

Aprobarea :PUZ+RLU - INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT REDIU-ALDEI, COMUNA ARONEANU, JUD. IA?I, N SCOPUL CONSTRUIRII DE SERE DE LEGUME ?I ANEXE, SECTOR CADASTRAL Tarlaua T 33 - Parcelele: 697, 693, 691 ?i Tarlaua 34 Parcela 699, beneficiari fiind Samoil? Drago? Ionu? - Intreprindere individual?, Samoil? Bogdan-Constantin-Intreprindere individual?, Spiridon Codrin-Gabriel- ntreprindere individual?, Ciobanu C. Costel- ntreprindere individual? ?i S.C. Ferma Ciobanu S.R.L.

66

15794/11.07.2011

3788/08.07.2011

66/30.06.2011

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, pe anul 2011

67

15794/11.07.2011

3788/08.07.2011

67/30.06.2011

Aprobarea alegerii unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul III 2011

68

15794/11.07.2011

3788/08.07.2011

68/30.06.2011

Aprobarea graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul III 2011

69

15794/11.07.2011

3788/08.07.2011

69/30.06.2011

Aprobarea supliment?rii listei de inventar cu terenurile din intravilanul comunei Aroneanu, aflate n domeniul privat al comunei, care se vor atribui n folosin?? gratuit? tinerilor n conformitate cu Legea nr. 15/2003

70

15794/11.07.2011

3788/08.07.2011

70/30.06.2011

Aprobarea achizi?ion?rii unui contract de servicii de proiectare pentru ntocmire studiu de fezabilitate, cerere de finan?are, elaborare studiu de iradia?ie solar? ?i a poten?ialului energetic, pentru obiectivul de investi?ii: Completare sistem de nc?lzire termic? ?i a apei menajere pentru Baza sportiv? din satul ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

71

15794/11.07.2011

3788/08.07.2011

71/30.06.2011

Aprobarea modific?rii fi?ei cu perimetrul de ameliorare prin mp?durire pentru proiectul denumit PROGRAMUL DE MBUN?T??IRE A CALIT??II MEDIULUI PRIN MP?DURIREA TERENURILOR AGRICOLE DEGRADATE, de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

72

15794/11.07.2011

3788/08.07.2011

72/30.06.2011

Aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu, ?coala Aron Vod? Aroneanu ?i parohiile de rit ortodox din satele comunei Aroneanu, cu privire la organizarea activit??ilor specifice prilejuite de Zilele comunei Aroneanu pe anul 2011-Edi?ia a IV-a

73

15794/11.07.2011

3788/08.07.2011

73/30.06.2011

Aprobarea achizi?ion?rii de material (pietri?, nisip, piatr? concasat? ?i agregate) ?i a transportului acestuia, necesar efectu?rii lucr?rilor de ntre?inere a drumurilor de interes local de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

74

15794/11.07.2011

3788/08.07.2011

74/30.06.2011

Aprobarea efectu?rii unor lucr?ri de ntre?inere ?i de igienizare, necesare la sediul administrativ al comunei din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

75

15794/11.07.2011

3788/08.07.2011

75/30.06.2011

Aprobarea efectu?rii unor lucr?ri de ntre?inere ?i de repara?ii necesare la sediul ?colii din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i,

76

15794/11.07.2011

3788/08.07.2011

76/30.06.2011

Aprobarea :acordarea n comodat(folosin?? gratuit?), a unui spa?iu din incinta S?lii de Educa?ie fizic? ?colar? din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, n vederea func?ion?rii unui cabinet medical individual - medicin? de familie

77

15794/11.07.2011

3788/08.07.2011

77/30.06.2011

Aprobarea punerii la dispozi?ie a unui teren din patrimoniul comunei Aroneanu, pentru construire gr?dini??, prin Programul Na?ional de Dezvoltare a Infrastructurii(P.N.D.I.)]

78

15794/11.07.2011

3788/08.07.2011

78/30.06.2011

Aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu ?i Centrul de Informare si Suport Comunitar AIDRom - Ia?i, n vederea acces?rii de fonduri pentru proiecte de investi?ii de interes local

79

15794/11.07.2011

3788/08.07.2011

79/30.06.2011

Aprobarea achizi?ion?rii unui contract de servicii de proiectare pentru ntocmirea unui studiu de fezabilitate n vederea realiz?rii de piste pentru bicicli?ti n comuna Aroneanu

80

16954/27.07.2011

4098/26.07.2011

80/21.07.2011

Aprobareaindicatorilor tehnico-economici detalia?i n Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ie: Realizarea de piste pentru bicicli?ti n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

81

16954/27.07.2011

4098/26.07.2011

81/21.07.2011

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, pe anul 2011

82

16954/27.07.2011

4098/26.07.2011

82/21.07.2011

Aprobareaacord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Negru Ramona, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

83

16954/27.07.2011

4098/26.07.2011

83/21.07.2011

Aprobarea:P.U.Z. + R.L.U. INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, SECTOR CADASTRAL T45 Nr. Cad. 1326, Cartea Funciar? nr. 60604, N SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUIN?? N REGIM DE N?L?IME D+P+1E, CU DOT?RI AFERENTE, elaborat? de BIROU ARHITECTUR? 3, arhitect IOAN ANGELA - proiect 41/2010, beneficiari fiind NI?ESCU SEBASTIAN ?I NI?ESCU IULIANA-OANA

84

19793/13.09.2011

4736/05.09.2011

84/29.08.2011

Aprobarea:documenta?iei constnd n studiu de oportunitate, caiet de sarcini ?i raport de evaluare n vederea concesion?rii unui teren n suprafa?? de 1100 m.p. situat n sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, n vederea derul?rii de activit??i industriale nepoluante

85

19793/13.09.2011

4736/05.09.2011

85/29.08.2011

Aprobareaacord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului C?unic? Petru-Ionu?, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

86

19793/13.09.2011

4736/05.09.2011

86/29.08.2011

AprobareaP.U.Z. - INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN SAT ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, N SUPRAFA?? DE 20.000 M.P. SECTOR CADASTRAL T 45/4 Nr. Cad. 1447, N SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUIN?E ?I DOT?RI AFERENTE PE TEREN PROPRIETATE, beneficiar fiind BALICA VIOREL GEORGEL

87

19793/13.09.2011

4736/05.09.2011

87/29.08.2011

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, pe anul 2011

88

19793/13.09.2011

4736/05.09.2011

88/29.08.2011

Aprobarea Actului Aditional la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar? pentru Salubritate A.D.I.S. Ia?i

89

19793/13.09.2011

4736/05.09.2011

89/29.08.2011

Aprobarea Acordului de parteneriat dintre Comuna Aroneanu ?i Asocia?ia World Vision n vederea derul?rii proiectului denumit : S?rb?torim mpreun? cu World Vision

90

19793/13.09.2011

4736/05.09.2011

90/29.08.2011

Aprobarea achizi?ion?rii unui contract de servicii pentru ntocmirea Documenta?iei Tehnice de Autorizarea Construc?iei (D.T.A.C.), Proiectului tehnic(P.th) ?i a Detaliilor de Execu?ie(D.E.) pentru obiectivul de investi?ii: Amenaj?ri spa?ii verzi n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

91

19793/13.09.2011

4736/05.09.2011

91/29.08.2011

Aprobareaindicatorilor tehnico-economici prev?zu?i n Documenta?ia Tehnic? de Autorizare a Construc?iei (D.T.A.C.), Proiectul tehnic(P.th) ?i n Detaliile de Execu?ie(D.E.) pentru obiectivul de investi?ii: Amenaj?ri spa?ii verzi n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

92

19793/13.09.2011

4736/05.09.2011

92/29.08.2011

Aprobareaachizi?ion?rii unui contract de servicii n vederea ntocmirii Documenta?iei Tehnice de Autorizarea Construc?iei (D.T.A.C.),Proiectului Tehnic (P.th) ?i a Detaliilor de Execu?ie(D.E.) pentru: Lucr?ri de restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sf. Nicolae - Aroneanu, jude?ul Ia?i

93

19793/13.09.2011

4736/05.09.2011

93/29.08.2011

Aprobarea caietului de sarcini a fi?ei de date a achizi?iei ?i a detaliilor de execu?ie pentru licita?ia n vederea execu?iei obiectivului de investi?ii: Amenaj?ri spa?ii verzi n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

94

20652/22.09.2011

5146/ 20.09.2011

94/16.09.2011

Aprobarea:Avizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT REDIU-ALDEI, COMUNA ARONEANU, JUD. IA?I, N SUPRAFA?? DE 6.400 M.P., T 34, Parcela 2238 cu nr. cadastrale: 61118, 61119, 61121, 61122, 61506, 61507, 61508, 61510, 61511, 61512, N SCOPUL CONSTRUIRII DE UNIT??I DE MIC? INDUSTRIE CU ACTIVIT??I DE PRODUC?IE ?I SERVICII beneficiar fiind Comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

95

20652/22.09.2011

5146/ 20.09.2011

95/16.09.2011

Aprobareaalegerii unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul IV - 2011

96

20652/22.09.2011

5146/ 20.09.2011

96/16.09.2011

Aprobareagraficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul IV - 2011

97

20652/22.09.2011

5146/ 20.09.2011

97/16.09.2011

Aprobarearectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2011

98

20652/22.09.2011

5146/ 20.09.2011

98/16.09.2011

Aprobareadesemn?rii unui reprezentant din partea Consiliului Local Aroneanu n Consiliul de Administra?ie al ?colii Aron-Vod? - Aroneanu

99

20652/22.09.2011

5146/ 20.09.2011

99/16.09.2011

Aprobareadesemn?rii unui reprezentant din partea Consiliului Local Aroneanu n Comisia de Evaluare ?i Asigurarea Calit??ii din cadrul ?colii Aron-Vod?- Aroneanu

100

20652/22.09.2011

5146/ 20.09.2011

100/16.09.2011

Aprobarea achizi?iilor necesare implement?rii proiectului denumit: Promovarea la nivel na?ional a resurselor turistice din zona comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

101

20652/22.09.2011

5146/ 20.09.2011

101/16.09.2011

Aprobareaachizi?ion?rii unei motocoase ?i a unui motocultor cu acesoriile necesare, pentru efectuare lucr?ri de ntre?inere parc Aroneanu

102

20652/22.09.2011

5146/ 20.09.2011

102/16.09.2011

Aprobareaindicatorilor tehnico-economici detalia?i n Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ie: Modernizare drumuri de interes local, respectiv: D.E. 2144; D.S. 898; D.S. 770; D.S. 817; D.S. 734; D.S. 629; D.S. 658; D.S. 697; D.S. 724; D.S. 630; D.S. 566; D.S. 657; D.S. 504; D.S. 811; D.S.171; D.S. 233; D.S. 434; D.S. 405; D.S. 363; D.S. 207; D.S. 234; D.S. 279; D.S. 159; D.S. 232; D.S. 256; D.S. 433; D.S. 303; D.S. 404/1; D.S. 404/2; D.S. 404; D.S. 323; D.S. 278; D.E. 1914; D.E. 1847; D.S. 189; D.S. 97; D.S. 51; D.S. 1538; D.S. 140, situate n sat Aroneanu ?i sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

103

20652/22.09.2011

5146/ 20.09.2011

103/16.09.2011

Aprobarea punerii la dispozi?ia Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului a terenului necesar implement?rii obiectivului de investi?ii: - Modernizare drumuri de interes local, respectiv: D.E. 2144; D.S. 898; D.S. 770; D.S. 817; D.S. 734; D.S. 629; D.S. 658; D.S. 697; D.S. 724; D.S. 630; D.S. 566; D.S. 657; D.S. 504; D.S. 811; D.S.171; D.S. 233; D.S. 434; D.S. 405; D.S. 363; D.S. 207; D.S. 234; D.S. 279; D.S. 159; D.S. 232; D.S. 256; D.S. 433; D.S. 303; D.S. 404/1; D.S. 404/2; D.S. 404; D.S. 323; D.S. 278; D.E. 1914; D.E. 1847; D.S. 189; D.S. 97; D.S. 51; D.S. 1538; D.S. 140, situate n sat Aroneanu ?i sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

104

20652/22.09.2011

5146/ 20.09.2011

104/16.09.2011

AprobareaPUZ + RLU INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT REDIU-ALDEI, COMUNA ARONEANU, JUD. IA?I, N SUPRAFA?? DE 6.400 M.P., T 34, Parcela 2238 cu nr. cadastrale: 61118, 61119, 61121, 61122, 61506, 61507, 61508, 61510, 61511, 61512, N SCOPUL CONSTRUIRII DE UNIT??I DE MIC? INDUSTRIE CU ACTIVIT??I DE PRODUC?IE ?I SERVICII

105

21547/04.10.2011

5392/30.09.2011

105/29.09.2011

Aprobarea :avizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, JUD. IA?I, N SUPRAFA?? DE 7.000 M.P., T 60, nr. cad. 60145; 60146; 60147; 60148; 60149; 60150; 60151; 60152; 60153; 60154;, proiect 48/2010, N SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUIN?E ?I DOT?RI AFERENTE

106

21547/04.10.2011

5392/30.09.2011

106/29.09.2011

Aprobarea:Acordului de parteneriat n vederea implement?rii proiectului IGIENA ACAS? ?I LA ?COAL?

107

21547/04.10.2011

5392/30.09.2011

107/29.09.2011

Aprobarea:Acordului de parteneriat n vederea implement?rii proiectului DANSUL, S?N?TATE ?I BUN? DISPOZI?IE

108

24052/31.10.2011

5886/31.10.2011

108/27.10.2011

Aprobarearectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2011

109

24052/31.10.2011

5886/31.10.2011

109/27.10.2011

Aprobarea:Avizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, JUD. IA?I, N SUPRAFA?? DE 13.661 M.P., T 46, Parcela V1(1218/1/1), nr. cad. 1055, proiect 138/2011, N SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUIN?E P ?I P+M CU DOT?RI AFERENTE

110

24052/31.10.2011

5886/31.10.2011

110/27.10.2011

Aprobarea:acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Svartz Maria, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

111

24052/31.10.2011

5886/31.10.2011

111/27.10.2011

Aprobarea:modific?rii componen?ei comisiei de inventariere a terenurilor din intravilanul comunei Aroneanu, care se vor atribui n folosin?? gratuit? tinerilor, n conformitate cu Legea nr. 15/2003

112

27109/06.12.2011

6594/30.11.2011

112/24.11.2011

Aprobareasupliment?rii listei de inventar cu terenurile din intravilanul comunei Aroneanu, aflate n domeniul privat al comunei, care se vor atribui n folosin?? gratuit? tinerilor n conformitate cu Legea nr. 15/2003

113

27109/06.12.2011

6594/30.11.2011

113/24.11.2011

Aprobarea:acord?rii n folosin?? gratuit? a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, doamnei Lupu Ana- Maria, pentru construire locuin?? proprietate personal?, n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

114

27109/06.12.2011

6594/30.11.2011

114/24.11.2011

Aprobarea:rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2011

115

27109/06.12.2011

6594/30.11.2011

115/24.11.2011

Aprobarea:prelungirii termenului contractului de nchiriere a unui spa?iu n suprafa?? de 53 mp din incinta dispensarului medical Aroneanu n scopul func?ion?rii n acesta a unei farmacii

116

27109/06.12.2011

6594/30.11.2011

116/24.11.2011

Aprobarea: Indicatorilor tehnico-economici prev?zu?i n Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL N SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

117

27109/06.12.2011

6594/30.11.2011

117/24.11.2011

Aprobarea: Indicatorilor tehnico-economici prev?zu?i n Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL N SAT ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

118

27109/06.12.2011

6594/30.11.2011

118/24.11.2011

Aprobarea: decont?rii cheltuielilor de transport pentru personalul didactic din cadrul ?colii Aron-Vod? Aroneanu

119

27109/06.12.2011

6594/30.11.2011

119/24.11.2011

Aprobarea: acord?rii unei burse de merit numitei Popa Elena-Diana, elev n cadrul ?colii Aron-Vod?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

120

27109/06.12.2011

6594/30.11.2011

120/24.11.2011

Aprobarea: modific?rii indicatorilor tehnico-economici la proiectul tehnic privind obiectivul de investi?ii SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU AP? ?I CANALIZARE DIN SURSA RAJAC IA?I A LOCALIT??ILOR ARONEANU, DOROBAN?, ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

121

27109/06.12.2011

6594/30.11.2011

121/24.11.2011

Aprobarea: pred?rii c?tre M.D.R.T. a amplasamentului necesar implement?rii prin P.N.D.I. a obiectivului de investi?ii: Modernizare drumuri de interes local n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

122

27109/06.12.2011

6594/30.11.2011

122/24.11.2011

Aprobarea: pred?rii c?tre M.D.R.T. a amplasamentului necesar implement?rii prin P.N.D.I. a obiectivului de investi?ii: Modernizare drumuri de interes local n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

123

28796/28.12.2011

6963/27.12.2011

123/22.12.2011

Aprobareavalorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora ?i precum ?i a taxelor speciale pentru anul fiscal 2012

124

28796/28.12.2011

6963/27.12.2011

124/22.12.2011

Aprobarea:stabilirii de scutiri, de la plata impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren, precum ?i a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism ?i a autoriza?iei de construire n cazul unei calamit??i naturale, pe anul 2012

125

28796/28.12.2011

6963/27.12.2011

125/22.12.2011

Aprobarea: ncadr?rii terenurilor amplasate n intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??, cu aplicabilitate n anul 2012

126

28796/28.12.2011

6963/27.12.2011

126/22.12.2011

Aprobarea: reducerilor de la plata taxelor ?i impozitelor locale pe anul 2012 pentru locuin?ele folosite de persoanele de pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu ca locuin?e de domiciliu, precum ?i pentru terenul aferent

127

28796/28.12.2011

6963/27.12.2011

127/22.12.2011

Aprobarea:stabilirii de reduceri de la plata impozitului pe cl?diri ?i a impozitului pe teren pentru persoanele ale c?ror venituri lunare sunt mai mici dect salariul minim pe economie ori constau n exclusivitate din ajutor de ?omaj ?i/sau pensie de asisten?? social?, ncepnd cu anul 2012

128

28796/28.12.2011

6963/27.12.2011

128/22.12.2011

Aprobarea:cuantumului bonifica?iei pentru plata integral? cu anticipa?ie de c?tre persoanele fizice a impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren ?i a taxei auto datorate pentru ntregul an fiscal 2012

129

28796/28.12.2011

6963/27.12.2011

129/22.12.2011

Aprobarea:Planului de ocupare a func?iilor publice de la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu, pe anul 2012

130

28796/28.12.2011

6963/27.12.2011

130/22.12.2011

Aprobarea:propunerii de evaluare a performan?elor profesionale individuale ale secretarului comunei Aroneanu, domnul Manca? Gabriel, pe anul 2011

131

28796/28.12.2011

6963/27.12.2011

131/22.12.2011

Aprobarea:alegerii unui pre?edinte de ?edin?e ale Consiliului Local al comunei Aroneanu pentru trimestrul I 2012

132

28796/28.12.2011

6963/27.12.2011

132/22.12.2011

Aprobarea:graficului de ?edin?e ordinare ale Consiliului Local Aroneanu pentru trimestrul I 2012

133

28796/28.12.2011

6963/27.12.2011

133/22.12.2011

Aprobarea:rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2011

134

28796/28.12.2011

6963/27.12.2011

134/22.12.2011

Aprobarea:Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu ?i Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu, cu privire la organizarea activit??ilor prilejuite de s?rb?toarea Cr?ciunului ?i a Anului Nou precum ?i acordarea de daruri elevilor din ?colile de pe raza comunei Aroneanu

Secretar,

Jr. Manca? Gabriel

PROCES-VERBAL

Subsemnatul Manca? Gabriel, secretaral comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, constat prin prezentul proces-verbal c? n anul 2011 Consiliul Local Aroneanu a adoptat un num?r de 134 hot?rri.

Hot?rrile sunt nregistrate n ordinea emiterii lor n prezentul registru. Pentru anul 2012, nscrierile vor ncepe cu nr. 1/2012.

Secretar

Jr. Manca? Gabriel

 

joomla site stats