Home Hotarari de Consiliu Hotarari 2010
Hotarari 2010 PDF Print E-mail
ROMNIA
JUDE?UL IA?I
COMUNA ARONEANU

CONSILIUL LOCAL


Telefon/fax 0232/299.255 Cod fiscal 4540038 Cod po?tal 707020 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

internet: http : www.comunaaroneanu.ro

HOT?RRI

ADOPTATE N ANUL 2010

Nr. crt.

Nr. ?i data nregistr?rii la Prefectur?

Nr. ?i data nregistr?rii la Consiliul Local

Nr. ?i data actului administrativ

Con?inutul pe scurt al hot?rrii

01

3840/18.02.2010

613/04.02.2010

1/28.01.2010

Aprobarea pentru anul 2010, a limitelor de venituri medii lunare pentru bunurile mobile si imobile, p?s?ri si animale, proprietatea solicitan?ilor de ajutor social n temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

02

3840/18.02.2010

613/04.02.2010

2/28.01.2010

Aprobarea statelor de func?ii ?i a num?rului de asisten?i personali de la nivelul comunei Aroneanu, pentru anul 2010

03

3840/18.02.2010

613/04.02.2010

3/28.01.2010

Aprobarea P.U.Z +R.L.U. - INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN SAT ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I, PENTRU CONSTRUIRE CASE DE VACAN??, beneficiari fiind Dasc?lul Ioan, Scutariu Robert-Constantin, ?erbescu Marian, Buruian? Mircea, Ciut? Costel-Dan, Tanas? Gheorghe

04

3840/18.02.2010

613/04.02.2010

4/28.01.2010

Aprobarea P.U.Z. + R.L.U. pentru Introducere teren n intravilan- construire locuin?e ?i utilit??i - sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, beneficiar fiind doamna Matei Iuliana cu domiciliul n Ia?i

05

3840/18.02.2010

613/04.02.2010

5/28.01.2010

Aprobarea acord?rii unui spa?iu n folosin?? gratuit? - comodat la ?coala din sat Rediu-Aldei(corpul vechi), n vederea func?ion?rii unui cabinet veterinar

06

3840/18.02.2010

613/04.02.2010

6/28.01.2010

AprobareaContractului de Parteneriat ncheiat ntre Comuna Aroneanu ?i ?coala Rediu-Aldei, n vederea implement?rii proiectului ecologic PRIETENII NATURII

07

3840/18.02.2010

613/04.02.2010

7/28.01.2010

Aprobarea PUZ + RLU - INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, PENTRU CONSTRUIRE LOCUIN?E ?I DOT?RI AFERENTE, SECTOR CADASTRAL T45, NR. CADASTRAL 604/2, 604/1, 605, 1413, 1075/2, 1107/1/4, 1107/2/4, , beneficiari fiind R?DEANU CONSTANTIN ?I DASKALOU GEORGIOU - THEODORA

08

3840/18.02.2010

613/04.02.2010

8/28.01.2010

AprobareaIndicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii - Extindere alimentare cu ap? potabil? n satul Rediu-Aldei comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

09

3840/18.02.2010

613/04.02.2010

9/28.01.2010

AprobareaIndicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii - nfiin?are re?ea de canalizare a apelor menajere uzate n sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

10

3840/18.02.2010

613/04.02.2010

10/28.01.2010

Aprobarea atribuirii spre folosin?? prin contract de administrare, c?tre A.D.R.A. Aroneanu, a p??unii comunale Aroneanu.

11

4995/04.03.2010

1090/01.03.2010

11/19.02.2010

Aprobarea bugetului comunei Aroneanu pe anul 2010

12

4995/04.03.2010

1090/01.03.2010

12/19.02.2010

Aprobarea contului de execu?ie a bugetului comunei Aroneanu pe anul 2009

13

4995/04.03.2010

1090/01.03.2010

13/19.02.2010

Aprobarea achizi?ion?rii studiului de prefezabilitate pentru subproiectul Centru de zi pentru primire minori din cadrul Proiectului Servicii comunitare de prevenire a separ?rii copilului de familia sa ?i instruirea personalului aferent

14

4995/04.03.2010

1090/01.03.2010

14/19.02.2010

Aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU - INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN ?I CONSTRUIRE LOCUIN?E ?I DOT?RI AFERENTE N SAT ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, SECTOR CADASTRAL T 56, NR. CADASTRAL 1140/17; 1140/18, beneficiari fiind VELICA OCTAVIAN ?I BURSUC C?T?LIN-COSTEL

15

4995/04.03.2010

1090/01.03.2010

15/19.02.2010

Aprobarea PUZ + RLU - INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, PENTRU CONSTRUIRE LOCUIN?E, ANEXE, MPREJMUIRE ?I DOT?RI AFERENTE, SECTOR CADASTRAL T 70, PARCELELE: A1(2142/6) cu nr. cad. 10; A1(2142/7) cu nr. cad. 11; A1(2142/8) cu nr. cad. 12;, beneficiari fiind ZAMFIRESCU CONSTANTIN ?I ELENA, POPA GICU ?I DORINA, STANCIU MINODORA ?I RADU

16

4995/04.03.2010

1090/01.03.2010

16/19.02.2010

Aprobarea nfiin??rii serviciului comunitar de utilit??i publice-Aroneanu - pentru administrarea domeniului public ?i privat al comunei

17

4995/04.03.2010

1090/01.03.2010

17/19.02.2010

Aprobarea contribu?iei financiare a autorit??ii locale a comunei Aroneanu pentru personalul angajat n temeiul Legii nr. 76/2002 din cadrul serviciului comunitar de utilit??i publice-Aroneanu

18

6310/18.03.2010

1369/15.03.2010

18/12.03.2010

Aprobarea particip?rii comunei Aroneanu la Programul Rena?terea satului romnesc - 10 case pentru speciali?ti

19

7630/02.04.2010

1765/01.04.2010

19/22.03.2010

Aprobarea studiului de prefezabilitate pentru construire CENTRU DE ZI PENTRU COPIII DEFAVORIZA?I SOCIAL ARONEANU

20

7630/02.04.2010

1765/01.04.2010

20/22.03.2010

Aprobarea nfiin??rii serviciului CENTRU DE ZI PENTRU COPIII DEFAVORIZA?I SOCIAL ARONEANU, cu sediul n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

21

7630/02.04.2010

1765/01.04.2010

21/22.03.2010

Aprobarea modific?rilor Actului Constitutiv ?i Statutului ARSACIS Ia?i

22

7630/02.04.2010

1765/01.04.2010

22/22.03.2010

Aprobarea modific?rilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu ap? ?i canalizare

23

7630/02.04.2010

1765/01.04.2010

23/22.03.2010

Aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU - INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT ARONEANU, SECTOR CADASTRAL T72 CU NUMERE CADASTRALE: (88-1228)/1 17, 91, 201/2 elaborat de S.C. TEHNOURB S.R.L. IA?I proiect 017/2010, beneficiari fiind CLICINSCHI DRAGO?-FLORIN ?i CLICINSCHI IOAN-VICTOR

24

7630/02.04.2010

1765/01.04.2010

24/22.03.2010

Aprobarea acordarea, ncepnd cu data de 01 septembrie 2010, a avizului favorabil al Consiliului Local Aroneanu pentru func?ionarea cu personalitate juridic? a structurii de nv???mnt a ?colii cu clasele I-VIII Aroneanu, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

25

7630/02.04.2010

1765/01.04.2010

25/22.03.2010

Neacordarea, ncepnd cu 01 septembrie 2010, a avizului favorabil al Consiliului Local Aroneanu, n vederea func?ion?rii cu personalitate juridic? a structurii de nv???mnt a ?colii cu clasele I-VIII Doroban? din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

26

9126/21.04.2010

1791/06.04.2010

26/25.03.2010

Aprobarea alegerii unui pre?edinte de ?edin?e al consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul II - 2010

27

9126/21.04.2010

1791/06.04.2010

27/25.03.2010

Aprobarea graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul II 2010

28

9126/21.04.2010

1791/06.04.2010

28/25.03.2010

Aprobarea Planului de m?suri privind realizarea unor activit??i pe lunile aprilie- decembrie/2010 (lucr?ri, servicii, etc) de interes comunitar de c?tre personalul angajat n temeiul Legii nr. 76/2002 ?i personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001

29

9126/21.04.2010

1791/06.04.2010

29/25.03.2010

Aprobarea achizi?ion?rii de combustibili solizi lemne de foc pentru sezonul rece 2010-2011 necesari la sediul autorit??ii locale, ?coli, biblioteca public? ?i c?minul cultural

30

9126/21.04.2010

1791/06.04.2010

30/25.03.2010

Aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Introducere teren n intravilan pentru construire locuin?e ?i dot?ri aferente, situat pe teren proprietate, n extravilanul comunei Aroneanu, zona sat ?orogari, T 56, nr. cad. 1140/17, 1140/18, n suprafa?? total? de 1163,01 m.p, beneficiari fiind Velica Octavian ?i Bursuc C?t?lin Costel

31

9126/21.04.2010

1791/06.04.2010

31/25.03.2010

Aprobarea stabilirii suprafe?ei minime de teren ncadrat n categoria de folosin?? cur?i construc?ii(C.C.)-, pentru solicitan?ii de autoriza?ii de construire, pe terenurile din Planul Urbanistic General al comunei Aroneanu

32

9126/21.04.2010

1791/06.04.2010

32/25.03.2010

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2010

33

9126/21.04.2010

1791/06.04.2010

33/25.03.2010

Aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire obiectiv turistic(pensiune turistic?) ?i introducere teren n intravilanul satului ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, T. 58, P? 1840, n suprafa?? de 1996 m.p., beneficiar fiind Comuna Aroneanu

34

9128/21.04.2010

2030/16.04.2010

34/12.04.2010

Aprobarea:supliment?rii cu un post de muncitor calificat a num?rului personalului contractual din cadrul Serviciului public de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu

35

9128/21.04.2010

2030/16.04.2010

35/12.04.2010

Aprobarea :Avizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU - INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, SECTOR CADASTRAL T69 CU NUMERE CADASTRALE: (8-364)/2, 60334 ?i 60335, elaborat de S.C. EVO DESIGN S.R.L. IA?I proiect 47/2010, beneficiari fiind MURARU SORIN, MURARU MONICA, GRAMA VIOREL, GRAMA PETRONELA, AELENEI CONSTANTIN, AELENEI MANUELA

36

12645/26.05.2010

2811/14.05.2010

36/29.04.2010

Aprobarea:constituirii comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenului n suprafa?? de 1680 m.p. situat n sat ?orogari Tarlaua 58 - Lot 1 parcela 1P, nr. cadastral 60106, categ. de folosin?? p??une, n vederea construirii unei pensiuni agroturistice

37

12645/26.05.2010

2811/14.05.2010

37/29.04.2010

Aprobarea:modific?rii ?i complet?rii H.C.L. Aroneanu cu nr. 109/24.09.2009, privind concesionarea unor terenuri situate n satele Doroban? ?i Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, n vederea construirii de sere legume ?i anexe, prin FEADR m?sura 121, precum ?i constituirea comisiei de evaluare a ofertelor

38

12645/26.05.2010

2811/14.05.2010

38/29.04.2010

Aprobarea:modific?rii ?i complet?rii H.C.L. Aroneanu cu nr. 155/26.11.2009, privind concesionarea unor terenuri situate n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, n vederea implement?rii programului Instalarea tinerilor fermieri M?sura 112 din cadrul Programului Na?ional de Dezvoltare Rural?(PLANTA?IE C?TIN?), precum ?i constituirea comisiei de evaluare a ofertelor

39

12645/26.05.2010

2811/14.05.2010

39/29.04.2010

Aprobarea modific?rii ?i complet?rii H.C.L. Aroneanu cu nr. 129/29.10.2009, privind concesionarea unor terenuri situate n sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, pentru derularea unor activit??i de acvacultur? precum ?i constituirea comisiei de evaluare a ofertelor

40

12645/26.05.2010

2811/14.05.2010

40/29.04.2010

Aprobareaconstituirii comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenului n suprafa?? total? de 50 m.p. situat n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i-Tarlaua 83 Parcela C.C. 1(646), n vederea construirii unei parc?ri

41

12645/26.05.2010

2811/14.05.2010

41/29.04.2010

Aprobareamodific?rii ?i complet?rii H.C.L. Aroneanu cu nr. 156/26.11.2009, privind concesionarea unui teren n suprafa?? de 1200 m.p. situat n sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, pentru -nfiin?are ntreprindere pentru producerea ?i service-ul de autovehicule pentru transport rutier, tuning ?i producerea artizanal? de tapi?erie auto-, precum ?i constituirea comisiei de evaluare a ofertelor

42

12645/26.05.2010

2811/14.05.2010

42/29.04.2010

Aprobareadecont?rii cheltuielilor de transport aferente perioadei septembrie 2009 martie 2010, pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

43

12645/26.05.2010

2811/14.05.2010

43/29.04.2010

Aprobareastabilirii taxelor speciale n vederea administr?rii luciului iazului Aroneanu ?i a terenului aferent

44

12645/26.05.2010

2811/14.05.2010

44/29.04.2010

Aprobarea P.U.Z - Lotizare teren ?i Introducere teren n intravilan n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, sector cadastral T. 69, nr. cadastral 1409/1-1409/14, beneficiari fiind Filip V. Victor, Macahon Cristian-?tefan ?i Macahon Mariana, Ailiesei Daniela, Damian Dumitru, Sandor Florin-Andrei ?i Sandor Lenu?a-

45

12645/26.05.2010

2811/14.05.2010

45/29.04.2010

AprobareaIndicatorilor tehnico-economici din cadrul studiului de fezabilitate precum ?i aprobarea indicatorilor de monitorizare pentru obiectivul de investi?ii Instala?ii de producere a energiei electrice din surs? fotovoltaic? solar?, n cadrul Programului de Sprijin Financiar - Axa 4, a Programului Opera?ional Sectorial - Cre?terea competitivit??ii economice

46

12645/26.05.2010

2811/14.05.2010

46/29.04.2010

Aprobareaparticip?rii comunei Aroneanu la Programul na?ional de responsabilitate social? Impreuna pentru fiecare- pentru ecologizarea Iazului Aroneanu cu proiectul denumit ECOmuna Aroneanu

47

12645/26.05.2010

2811/14.05.2010

47/29.04.2010

Aprobareaachizi?ion?rii unui serviciu de consultan?? pentru depunerea cererii de finan?are n cadrul Programului transfrontalier de cooperare Romnia-Ucraina-Republica Moldova, pentru obiectivul de investi?ii: Restaurarea, consolidarea ?i reabilitarea Bisericii Sf. Nicolae din sat Aroneanu Monument istoric categ. A.

48

12645/26.05.2010

2811/14.05.2010

48/29.04.2010

Aprobareaachizi?ion?rii unui serviciu de consultan?? pentru depunerea cererii de finan?are n cadrul Programului transfrontalier de cooperare Romnia-Ucraina-Republica Moldova, pentru obiectivele de investi?ii: nfiin?are re?ea de canalizare a apelor menajere uzate n sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i ?i Extindere alimentare cu ap? potabil? n satul Rediu-Aldei comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

49

12645/26.05.2010

2811/14.05.2010

49/29.04.2010

Aprobareaachizi?ion?rii unui serviciu de consultan?? pentru participarea comunei Aroneanu la Programul Opera?ioanl Regional 2007-2013 - Axa prioritar? 5 - Dezvoltarea durabil? ?i promovarea turismului Domeniul de interven?ie 5.3 Promovarea poten?ialului turistic ?i crearea infrastructurii necesare, n scopul cre?terii atractivit??ii Romniei ca destina?ie turistic? Opera?iunea-Dezvoltarea ?i consolidarea turismului intern prin sprijinirea promov?rii produselor specifice ?i a activit??ilor de marketing specifice

50

12645/26.05.2010

2811/14.05.2010

50/29.04.2010

AprobareaAcordului de colaborare ncheiat ntre Comuna Aroneanu, Organiza?ia World Vision-biroul zonal Ia?i, ?coala Aron Vod? Aroneanu ?i ?coala cu cl. I-VIII Doroban?, pentru derularea n comuna Aroneanu a cursului de educator parental denumit: Cum s? devenim p?rin?i mai buni

51

12645/26.05.2010

2811/14.05.2010

51/29.04.2010

Aprobareanfiin??rii a dou? posturi de muncitori cu contract de munc? pe durat? determinat?, n vederea angaj?rii, cu avizul A.J.O.F.M. Ia?i, a dou? persoane, n conformitate cu prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea ?i combaterea marginaliz?rii sociale

52

12645/26.05.2010

2811/14.05.2010

52/29.04.2010

AprobareaActului Adi?ional nr. 1 la Conven?ia nr. 2089/20.06.2008 privind Finan?area programelor multianuale prioritare de mediu ?i gospod?rire a apelor, din cadrul PROGRAMULUI : REABILITARE ?I EXTINDERE INFRASTRUCTUR? DE AP? ?I AP? UZAT?, SUBPROGRAMUL: SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU AP? ?I CANALIZARE DIN SURSA RAJAC IA?I A LOCALIT??ILOR ARONEANU, DOROBAN?, ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

53

12645/26.05.2010

2811/14.05.2010

53/29.04.2010

Aprobareasus?inerii financiare a Subprogramului: SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU AP? ?I CANALIZARE DIN SURSA RAJAC IA?I A LOCALIT??ILOR ARONEANU, DOROBAN?, ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I, din cadrul Programului: REABILITARE ?I EXTINDERE INFRASTRUCTUR? DE AP? ?I AP? UZAT?, care face obiectul Conven?iei nr. 2089/20.06.2008 ?i a actelor adi?ionale la aceasta

54

12645/26.05.2010

2811/14.05.2010

54/29.04.2010

Aprobareamandat?rii primarului comunei Aroneanu pentru semnarea/implementarea tuturor documentelor aferente realiz?rii obiectivelor de investi?ii din cadrul Subprogramului: SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU AP? ?I CANALIZARE DIN SURSA RAJAC IA?I A LOCALIT??ILOR ARONEANU, DOROBAN?, ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I, Programul: REABILITARE ?I EXTINDERE INFRASTRUCTUR? DE AP? ?I AP? UZAT?, care face obiectul Conven?iei nr. 2089/20.06.2008 ?i a actelor adi?ionale la aceasta

55

12645/26.05.2010

2811/14.05.2010

55/29.04.2010

Aprobareacheltuielilor neeligibile din proiectul tehnic pentru obiectivul de investi?ii din cadrul Subprogramului: SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU AP? ?I CANALIZARE DIN SURSA RAJAC IA?I A LOCALIT??ILOR ARONEANU, DOROBAN?, ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I, Programul: REABILITARE ?I EXTINDERE INFRASTRUCTUR? DE AP? ?I AP? UZAT?, care face obiectul Conven?iei nr. 2089/20.06.2008 ?i a actelor adi?ionale la aceasta

56

12645/26.05.2010

2811/14.05.2010

56/29.04.2010

Aprobareaacord?rii unui sprijin financiar pentru lucr?rile de reabilitare care se efectueaz? la Parohia din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

57

12645/26.05.2010

2811/14.05.2010

57/29.04.2010

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2010

58

13618/04.06.2010

3377/04.06.2010

58/27.05.2010

Aprobarea:nfiin??rii unei societ??i comerciale cu r?spundere limitat?, cu asociat unic -Comuna Aroneanu-

59

13618/04.06.2010

3377/04.06.2010

59/27.05.2010

Aprobarea:aloc?rii unui sprijin financiar Parohiei din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

60

13618/04.06.2010

3377/04.06.2010

60/27.05.2010

Aprobarea:Contractului cadru de iluminat public comunal, ncheiat ntre Comuna Aroneanu ?i E.ON Moldova

61

13618/04.06.2010

3377/04.06.2010

61/27.05.2010

Aprobarea: P.U.Z - Introducere teren n intravilan n scopul construirii de locuin?e ?i dot?ri aferente, pe teren proprietate, situat n extravilanul comunei Aroneanu T. 72, nr. cadastral (88-1228)/117,91 ?i 201/2, beneficiari fiind Clicinschi Drago?-Florin ?i Clicinschi Ioan-Victor

62

13618/04.06.2010

3377/04.06.2010

62/27.05.2010

Aprobarea: indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii -Restaurarea, consolidarea ?i reabilitarea Bisericii Sf. Nicolae din sat Aroneanu-, din cadrul Programului opera?ional comun transfrontalier Romnia-Ucraina-Republica Moldova

63

13618/04.06.2010

3377/04.06.2010

63/27.05.2010

Aprobarea: aprobarea aplic?rii la Programul opera?ional comun transfrontalier Romnia-Ucraina-Republica Moldova pentru obiectivul de investi?ii Restaurarea, consolidarea ?i reabilitarea Bisericii Sf. Nicolae din sat Aroneanu ?i exprimarea acordului cu privire la contractarea finan??rii din fonduri nerambursabile

64

13618/04.06.2010

3377/04.06.2010

64/27.05.2010

Aprobarea: indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii -Extindere alimentare cu ap? potabil? n satul Rediu-Aldei comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i din cadrul Programului opera?ional comun transfrontalier Romnia-Ucraina-Republica Moldova

65

13618/04.06.2010

3377/04.06.2010

65/27.05.2010

Aprobarea:aplic?rii la Programul opera?ional comun transfrontalier Romnia-Ucraina-Republica Moldova pentru obiectivul de investi?ii Extindere alimentare cu ap? potabil? n satul Rediu-Aldei comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, ?i exprimarea acordului cu privire la contractarea finan??rii din fonduri nerambursabile

66

13618/04.06.2010

3377/04.06.2010

66/27.05.2010

Aprobarea: indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii -nfiin?are re?ea de canalizare a apelor menajere uzate n sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i- din cadrul Programului opera?ional comun transfrontalier Romnia-Ucraina-Republica Moldova

67

13618/04.06.2010

3377/04.06.2010

67/27.05.2010

Aprobarea: aplic?rii la Programul opera?ional comun transfrontalier Romnia-Ucraina-Republica Moldova pentru obiectivul de investi?ii nfiin?are re?ea de canalizare a apelor menajere uzate n sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, ?i exprimarea acordului cu privire la contractarea finan??rii din fonduri nerambursabile

68

13618/04.06.2010

3377/04.06.2010

68/27.05.2010

Aprobarea:acord?rii n comodat(folosin?? gratuit?), a spa?iului Sal? de Sport Doroban?, c?tre asocia?iile sportive, n afara orelor de program ?colar

69

13618/04.06.2010

3377/04.06.2010

69/27.05.2010

Aprobarea:,Acordului de Parteneriat dintre Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu, Organiza?ia World Vision-Biroul Ia?i ?i Comuna Aroneanu, pentru implementarea proiectului D?RUI?I O CARTE PENTRU PREMIANT

70

14310/11.06.2010

3462/08.06.2010

70/31.05.2010

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2010

71

14798/17.06.2010

3691/17.06.2010

71/10.06.2010

Aprobareadocumenta?iei constnd n studiu de oportunitate, raport de evaluare, caiet de sarcini ?i studiu de fezabilitate, pentru concesionarea unui teren n suprafa?? de 2.500 m.p. situat n sat ?orogari Tarlaua 58, Parcela 1846 - categ. de folosin?? p??une, n vederea construirii unei pensiuni turistice

72

14798/17.06.2010

3691/17.06.2010

72/10.06.2010

Aprobarea documenta?iei constnd n studiu de oportunitate, raport de evaluare, caiet de sarcini ?i studiu de fezabilitate, pentru concesionarea unui teren n suprafa?? de 5.000 m.p. situat n sat ?orogari, Tarlaua 58, Parcela 1846 - categ. de folosin?? p??une, n vederea construirii unui restaurant

73

14798/17.06.2010

3691/17.06.2010

73/10.06.2010

Aprobarea documenta?iei constnd n studiu de oportunitate, raport de evaluare, caiet de sarcini ?i studiu de fezabilitate, pentru concesionarea unui teren n suprafa?? de 10.000 m.p. situat n sat Doroban?, Tarlaua 10, Parcela 209 - categ. de folosin?? p??une, n vederea construirii unei ferme de p?s?ri

74

14798/17.06.2010

3691/17.06.2010

74/10.06.2010

Aprobareaindicatorilor tehnico-economici pentru execu?ia obiectivului de investi?ii NLOCUIRE SISTEM CLASIC DE NC?LZIRE CU POMPE DE C?LDUR?, SOL-AP? ?I PANOURI SOLARE PENTRU PREPARARE AP? CALD? MENAJER? ?COALA LOCALITATEA DOROBAN?, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

75

14798/17.06.2010

3691/17.06.2010

75/10.06.2010

Aprobareacaietului de sarcini a fi?ei de date a achizi?iei ?i a detaliilor de execu?ie pentru licita?ia n vederea execu?iei obiectivului de investi?ii NLOCUIRE SISTEM CLASIC DE NC?LZIRE CU POMPE DE C?LDUR?, SOL-AP? ?I PANOURI SOLARE PENTRU PREPARARE AP? CALD? MENAJER? ?COALA LOCALITATEA DOROBAN?, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

76

14798/17.06.2010

3691/17.06.2010

76/10.06.2010

Aprobarea finan??rii proiectului: PROMOVAREA LA NIVEL NATIONAL A RESURSELOR TURISTICE DIN ZONA COMUNEI ARONEANU, JUDETUL IASI, din cadrul Programului Opera?ioanl Regional 2007-2013 - Axa prioritar? 5 - Dezvoltarea durabil? ?i promovarea turismului Domeniul de interven?ie 5.3 Promovarea poten?ialului turistic ?i crearea infrastructurii necesare, n scopul cre?terii atractivit??ii Romniei ca destina?ie turistic? Opera?iunea-Dezvoltarea ?i consolidarea turismului intern prin sprijinirea promov?rii produselor specifice ?i a activit??ilor de marketing specifice

77

14798/17.06.2010

3691/17.06.2010

77/10.06.2010

Aprobareaindicatorilor tehnico-economici pentru execu?ia obiectivului de investi?ii Realizarea de spa?ii verzi, prin construire de parcuri noi n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

78

14798/17.06.2010

3691/17.06.2010

78/10.06.2010

Aprobarea caietului de sarcini a fi?ei de date a achizi?iei ?i a detaliilor de execu?ie pentru licita?ia n vederea execu?iei obiectivului de investi?iiRealizarea de spa?ii verzi, prin construire de parcuri noi n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

79

14798/17.06.2010

3691/17.06.2010

79/10.06.2010

Aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU - INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, N SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUIN?E P ?I P+M CU DOT?RI AFERENTE, SECTOR CADASTRAL TARLAUA T 70 nr. cad.(1194-1295)/1, (1194-1295)/2, (1194-1295)/3, (1194-1295)/4, (1194-1295)/5, (1194-1295)/6, (1194-1295)/7, (1194-1295)/8, (1194-1295)/9, (1194-1295)/10, (1194-1295)/11, (1194-1295)/12, (1194-1295)/13, (1194-1295)/14, (1194-1295)/15, (1194-1295)/16, (1194-1295)/17, (1194-1295)/18, (1194-1295)/19, (1194-1295)/20, (1194-1295)/21, beneficiar fiind PRUTEANU I ELENA)

80

14798/17.06.2010

3691/17.06.2010

80/10.06.2010

Aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU - INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, N SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUIN?E INDIVIDUALE ?I MPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, SECTOR CADASTRAL TARLA T 72 nr. cad.(760-1109-1110-1111)/5/2, (760-1109-1110-1111)/5/3, (760-1109-1110-1111)/5/4, beneficiar fiind COBZARU ROMEO

81

14798/17.06.2010

3691/17.06.2010

81/10.06.2010

Aprobareaincluderii n domeniul public al comunei Aroneanu a bunurilor de retur aferente serviciilor publice de alimentare cu ap? ?i de canalizare ?i darea lor n administrare c?tre S.C. APA VITAL S.A. Ia?i

82

14798/17.06.2010

3691/17.06.2010

82/10.06.2010

Aprobarea ,,Acordului de Parteneriat dintre FEDEI- Funda?ia pentru Dezvoltare Economic? ?i Integrare European? ?i Comuna Aroneanu, pentru implementarea proiectului Activit??i non-agricole n Zona Metropolitan? Ia?i cu nfiin?area unui centru de informare pentru activit??i non-agricole n mediul rural, la nivelul comunei Aroneanu

83

16136/30.06.2010

3995/28.06.2010

83/24.06.2010

Aprobarea: alegerii unui pre?edinte de ?edin?e al consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul III - 2010.

84

16136/30.06.2010

3995/28.06.2010

84/24.06.2010

Aprobarea:graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul III 2010.

85

16136/30.06.2010

3995/28.06.2010

85/24.06.2010

Aprobarea:documenta?iei constnd n studiu de oportunitate, raport de evaluare, caiet de sarcini ?i studiu de fezabilitate, pentru concesionarea unui teren n suprafa?? de 2.500 m.p. situat n sat ?orogari, Tarlaua 58, Parcela 1846 - categ. de folosin?? p??une, n vederea construirii unei cl?diri de birouri.

86

16136/30.06.2010

3995/28.06.2010

86/24.06.2010

Aprobarea: Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu ?i Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu, cu privire la organizarea activit??ilor specifice prilejuite de Zilele comunei Aroneanu pe anul 2010.

87

16136/30.06.2010

3995/28.06.2010

87/24.06.2010

Aprobarea:efectu?rii demersurilor necesare cu privire la scoaterea din domeniul privat al comunei Aroneanu, a cl?dirii Radiogoniometru UKV, n suprafa?? de 25,96 m.p., situat? n intravilanul comunei Aroneanu( Sector cadastral 68, Parcela 1(2133/7/2)), n vederea cas?rii acesteia.

88

16136/30.06.2010

3995/28.06.2010

88/24.06.2010

Aprobarea:Studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare ?i a documenta?iei PTh, pentru concesionarea de loturi de teren n intravilan comuna Aroneanu, n vederea construirii de locuin?e individuale. Aprobarea Regulamentului de atribuire loturi de teren prin concesiune, pentru construirea de locuin?e individuale.

89

16136/30.06.2010

3995/28.06.2010

89/24.06.2010

Aprobarea:particip?rii comunei Aroneanu la constituirea Grupului de Ac?iune Local? Moldova-Prut ?i mputernicirii primarului comunei Aroneanu de a participa la constituirea acestei forme juridice de asociere.

90

20374/31.08.2010

4874/02.08.2010

90/19.07.2010

Aprobarea: rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2010.

91

20374/31.08.2010

4874/02.08.2010

91/19.07.2010

Aprobarea: documenta?iei constnd n studiu de oportunitate, raport de evaluare ?i caiet de sarcini, pentru concesionarea unui teren n suprafa?? de 500 m.p. situat n sat Rediu-Aldei, Tarlaua 34, Parcela 2238 Lot I 1P, nr. cad. 61122 - categ. de folosin?? p??une, pentru nfiin?are ?i func?ionare tipografie

92

20374/31.08.2010

4874/02.08.2010

92/19.07.2010

Aprobarea: documenta?iei constnd n studiu de oportunitate, raport de evaluare ?i caiet de sarcini, pentru concesionarea unui teren n suprafa?? de 500 m.p. situat n sat Rediu-Aldei, Tarlaua 34, Parcela 2238 Lot II 1P, nr. cad. 61119 - categ. de folosin?? p??une, pentru nfiin?are ?i func?ionare fabric? de producere pavele din cauciuc reciclat

93

20374/31.08.2010

4874/02.08.2010

93/19.07.2010

Aprobarea: trecerii unui teren situat n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, din domeniul public al comunei Aroneanu, n domeniul privat al comunei Aroneanu n vederea concesion?rii. Aprobarea raportului de evaluare pentru concesionarea terenului de mai sus, pentru extindere construc?ie pe teren al?turat

94

20374/31.08.2010

4874/02.08.2010

94/19.07.2010

Aprobarea:modific?rii ?i complet?rii H.C.L. Aroneanu cu nr. 149/26.11.2009 cu privire la aprobarea valorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale pentru anul fiscal 2010

95

20374/31.08.2010

4874/02.08.2010

95/19.07.2010

Aprobarea: nchirierii unor spa?ii la Baza Sportiv? Multifunc?ional? din sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, pentru sedii de firm?

96

20374/31.08.2010

4874/02.08.2010

96/19.07.2010

Aprobarea: nfiin??rii Societ??ii Comerciale ECO ARONEANU S.R.L., cu asociat unic Comuna Aroneanu ?i desemn?rii administratorului societ??ii

97

20374/31.08.2010

4874/02.08.2010

97/19.07.2010

Aprobarea: Avizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU - INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, PENTRU CONSTRUIRE LOCUIN?E PE TEREN PROPRIETATE, SECTOR CADASTRAL TARLAUA T 45/4 Nr. Cadastral 1447, proiect elaborat de S.C. PRO-CASA S.R.L. IA?I, beneficiar fiind BALICA VIOREL-GEORGEL

98

20374/31.08.2010

4874/02.08.2010

98/19.07.2010

Aprobarea: contract?rii, de c?tre Comuna Aroneanu, a unui mprumut de la Ministerul Finan?elor Publice, pentru achitarea obliga?iilor de plat? restante la obiectivul de investi?ii Modernizare drumuri comunale D.C. 17 Aroneanu - Rediu-Aldei, km. 0+000-4+350, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i-

99

20374/31.08.2010

4874/02.08.2010

99/19.07.2010

Aprobarea: documenta?iei constnd n studiu de oportunitate, raport de evaluare ?i caiet de sarcini, pentru concesionarea unui teren n suprafa?? de 500 m.p. situat n sat Rediu-Aldei, Tarlaua 34, Parcela 2238 Lot IV 1P, nr. cad. 61118, - categ. de folosin?? p??une, pentru nfiin?are ?i func?ionare firm? prest?ri servicii

100

20374/31.08.2010

4874/02.08.2010

100/19.07.2010

Aprobarea: PUZ + RLU - INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, SECTOR CADASTRAL T69 CU NUMERE CADASTRALE: (8-364)/2, 60334 ?i 60335, elaborat de S.C. EVO DESIGN S.R.L. IA?I proiect 47/2010, beneficiari fiind MURARIU SORIN, MURARIU MONICA, GRAMA VIOREL, GRAMA PETRONELA, AELENEI CONSTANTIN, AELENEI MANUELA

101

20375/31.08.2010

5151/19.08.2010

101/16.08.2010

Aprobarea organigramei ?i a statelor de func?ii, ale aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, ale institu?iilor publice de interes local(bibliotec? ?i c?min cultural) precum ?i ale serviciului comunitar de cadastru ?i agricultur? Aroneanu

102

20375/31.08.2010

5151/19.08.2010

102/16.08.2010

Aprobarea promov?rii la nivel na?ional a resurselor turistice din zona comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

103

20375/31.08.2010

5151/19.08.2010

103/16.08.2010

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2010

104

20540/01.09.2010

5370/31.08.2010

104/26.08.2010

Constatarea: ncet?rii de drept a mandatului de consilier local al domnului Moro?anu Ghi?ic?.

105

20540/01.09.2010

5370/31.08.2010

105/26.08.2010

Aprobarea: valid?rii mandatului de consilier local al domnului Nem?anu C. Ionel, aflat pe lista P.D.L. Aroneanu

106

20540/01.09.2010

5370/31.08.2010

106/26.08.2010

Aprobarea:rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2010

107

20540/01.09.2010

5370/31.08.2010

107/26.08.2010

Aprobarea: achizi?iei documenta?iei tehnico-economice constnd n documenta?ia tehnic? de autorizare, documenta?ia tehnic? de execu?ie, caiete de sarcini, pentru obiectivul de investi?ii: Alimentare cu ap? potabil? n satul Rediu-Aldei comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

108

24352/19.10.2010

6209/06.10.2010

108/30.09.2010

Aprobarea: rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2010

109

24352/19.10.2010

6209/06.10.2010

109/30.09.2010

Aprobarea:alegerii unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru tr. IV- 2010

110

24352/19.10.2010

6209/06.10.2010

110/30.09.2010

Aprobarea:graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul IV- 2010

111

24352/19.10.2010

6209/06.10.2010

111/30.09.2010

Aprobarea: constituirii comisiei de inventariere a terenurilor din intravilanul comunei Aroneanu, care se vor atribui n folosin?? gratuit? tinerilor , n conformitate cu Legea nr. 15/2003

112

24352/19.10.2010

6209/06.10.2010

112/30.09.2010

Aprobarea: punerii la dispozi?ie a unui spa?iu n folosin?? gratuit? - comodat din cadrul C?minului Cultural Aroneanu, c?tre Autoritatea Na?ional? de Sport ?i Tineret, n vederea derul?rii proiectului denumit RURALTIN- Servicii integrate ?i personalizate pentru tinerii din mediul rural

113

24352/19.10.2010

6209/06.10.2010

113/30.09.2010

Aprobarea: ,,Acordului de Parteneriat dintre Comuna Aroneanu, Organiza?ia World Vision-Biroul Ia?i ?i S.C. Eurofin Proiect S.R.L., pentru implementarea la nivel local a proiectului Reintegrarea socio-profesional? a tinerilor din mediul rural.

114

24352/19.10.2010

6209/06.10.2010

114/30.09.2010

Aprobarea: bugetului estimat al comunei Aroneanu pentru perioada 2011-2014.

115

01.11.2010

6585/22.10.2010

115/18.10.2010

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2010

116

01.11.2010

6585/22.10.2010

116/18.10.2010

Aprobarearezilierii, prin denun?are unilateral?, a contractului de prest?ri servicii(pentru ridicare gunoi menajer), cu nr. 4843 din 04.08.2009, ncheiat ntre Comuna Aroneanu ?i S.C. SALUBRIS S.A. Ia?i

117

01.11.2010

6585/22.10.2010

117/18.10.2010

Aprobarea Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare n comuna Aroneanu, c?tre S.C. PREDEMET S.A. Podu Iloaiei

118

01.11.2010

6585/22.10.2010

118/18.10.2010

Aprobarea atribuirii, prin contract de administrare, c?tre S.C. ECO ARONEANU(societate cu asociat unic Comuna Aroneanu), a Iazului Aroneanu cu un luciu de ap? de 26,50 ha. ?i suprafa?a de teren de 4,3 ha., reprezentnd malurile acestuia

119

01.11.2010

6585/22.10.2010

119/18.10.2010

Aprobarea achizi?ion?rii unui contract de servicii pentru ntre?inerea sistemului de iluminat public de pe raza comunei Aroneanu

120

01.11.2010

6585/22.10.2010

120/18.10.2010

Aprobarea autoriz?rii S.C. ECO ARONEANU S.R.L. (societate cu asociat unic Comuna Aroneanu), pentru executarea lucr?rilor de traversare sau/?i subtraversare de pe domeniul public a utilit??ilor publice, aflate pe raza comunei Aroneanu(ap?, energie electric?, canalizare etc.), c?tre beneficiarii finali, n conformitate cu autoriza?iile de bran?ament/racord

121

01.11.2010

6585/22.10.2010

121/18.10.2010

Aprobarea achizi?ion?rii unui contract de servicii pentru amenajarea, ntre?inerea, s?parea, cur??area, t?ierea vegeta?iei accidentale, defri?area rigolelor ?i a zonelor de protec?ie a drumurilor de pe raza comunei Aroneanu

122

01.11.2010

6585/22.10.2010

122/18.10.2010

Aprobarea achizi?ion?rii unui contract de servicii pentru igienizarea, cur??area ?i ntre?inerea construc?iilor de orice natur?, a mprejmuirilor ?i a terenurilor aferente aflate n domeniul public al comunei Aroneanu

123

01.11.2010

6585/22.10.2010

123/18.10.2010

Aprobarea achizi?ion?rii unui contract de servicii pentru t?ierea lemnelor mecanic ?i manual, precum ?i depozitarea acestora n locurile special amenajate la ?colile din comun?, gr?dini?e, c?min cultural, dispensar medical ?i la sediul administrativ al comunei

124

01.11.2010

6585/22.10.2010

124/18.10.2010

Aprobarea achizi?ion?rii unui contract de servicii pentru activit??i de dez?pezire a drumurilor apar?innd domeniului public al comunei Aroneanu

125

01.11.2010

6585/22.10.2010

125/18.10.2010

Aprobarea PUZ + RLU - INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, SECTOR CADASTRAL T 45 CU NUMERE CADASTRALE: 1475/1; 1475/2; 1475/3; 1475/4; 1475/5; 1475/6; 1475/7; 1475/8; 1475/9; 1475/10; 1475/11;, elaborat de S.C. EVO DESIGN S.R.L. IA?I proiect 42/2009, beneficiar fiind TRU? IONEL GABRIEL

126

01.11.2010

6804/01.11.2010

126/28.10.2010

Aprobareanfiin??rii Serviciului de alimentare cu ap? ?i canalizare de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

127

01.11.2010

6804/01.11.2010

127/28.10.2010

Aprobarea:Regulamentului propriu de Organizare ?i Func?ionare a Serviciului de alimentare cu ap? ?i canalizare de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, precum ?i aprobarea caietului de sarcini al Serviciului de alimentare cu ap? ?i canalizare Aroneanu

128

01.11.2010

6804/01.11.2010

128/28.10.2010

Aprobareanfiin??rii Serviciului de salubrizare de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i,

129

01.11.2010

6804/01.11.2010

129/28.10.2010

AprobareaRegulamentului propriu de Organizare ?i Func?ionare a Serviciului de salubrizare de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

130

01.11.2010

6804/01.11.2010

130/28.10.2010

Aprobareacaietului de sarcini pentru delegarea gestiunii Serviciului de salubrizare de la nivelul comunei Aroneanu, c?tre S.C. PREDEMET S.A. Podu Iloaiei

131

01.11.2010

6804/01.11.2010

131/28.10.2010

Aprobareanfiin??rii Serviciului de iluminat public de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i,

132

01.11.2010

6804/01.11.2010

132/28.10.2010

AprobareaRegulamentului propriu de Organizare ?i Func?ionare a Serviciului de iluminat public de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i precum ?i aprobarea contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribu?ie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public n comuna Aroneanu,

133

01.11.2010

6804/01.11.2010

133/28.10.2010

Aprobareacaietului de sarcini pentru delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public de la nivelul comunei Aroneanu, c?tre S.C. ECO ARONEANU S.R.L.(societate cu asociat unic Comuna Aroneanu)

134

01.11.2010

6804/01.11.2010

134/28.10.2010

Aprobareareactualiz?rii inventarului cu bunurile care apar?in domeniului public al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

135

01.11.2010

6804/01.11.2010

135/28.10.2010

Aprobareainventarului cu bunurile apar?innd domeniului privat al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

136

01.11.2010

6804/01.11.2010

136/28.10.2010

AprobareaAvizului prealabil de oportunitate pentru Elaborare PUZ + RLU - INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, N SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUIN?? D+P+1E CU DOT?RI AFERENTE, SECTOR CADASTRAL TARLA T 45 nr. cad. 1326, Cartea Funciar? nr. 60604, beneficiar fiind NI?ESCU SEBASTIAN ?I NI?ESCU IULIANA-OANA

137

18.11.2010

7112/15.11.2010

137/12.11.2010

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2010

138

18.11.2010

7112/15.11.2010

138/12.11.2010

Aprobarea acord?rii unui spa?iu n folosin?? gratuit? - comodat aflat n incinta Dispensarului medical uman din sat Aroneanu, n vederea func?ion?rii unui cabinet medical

139

18.11.2010

7112/15.11.2010

139/12.11.2010

Aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU - INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, N SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUIN?E P ?I P + 1E CU DOT?RI AFERENTE, PE TEREN PROPRIETATE N SUPRAFA?? DE 3522 m.p., TARLAUA T 69, Nr. Cadastral (8-364)/3, (8-364)/4, (8-364)/5, proiect elaborat de S.C. TEHNOURB S.R.L. IA?I, beneficiari fiind VARARIU NELU-BOGDAN, RUSU CONSTANTIN ?I RUSU ELENA

140

18.11.2010

7112/15.11.2010

140/12.11.2010

Aprobareancet?rii cu caracter temporar a activit??ii S.C. ECO ARONEANU S.R.L.(societate cu asociat unic Comuna Aroneanu), ncepnd cu data de 26 noiembrie 2010

141

18.11.2010

7112/15.11.2010

141/12.11.2010

Adoptarea hot?rrii prin care se ia act de cererea de demisie a domnului Ni?? Alexandru-Irinel din func?ia de administrator al S.C. ECO ARONEANU S.R.L. (societate cu asociat unic Comuna Aroneanu).

142

28812/08.12.2010

7467/03.12.2010

142/25.11.2010

Aprobareavalorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora ?i precum ?i a taxelor speciale pentru anul fiscal 2011

143

28812/08.12.2010

7467/03.12.2010

143/25.11.2010

Aprobarea stabilirii de scutiri la plata impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren, precum ?i a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism ?i a autoriza?iei de construire n cazul unei calamit??i naturale, pe anul 2011

144

28812/08.12.2010

7467/03.12.2010

144/25.11.2010

Aprobarea ncadr?rii terenurilor amplasate n intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??, cu aplicabilitate n anul 2011

145

28812/08.12.2010

7467/03.12.2010

145/25.11.2010

Aprobareareducerilor de la plata taxelor ?i impozitelor locale pe anul 2011 pentru locuin?ele folosite de persoanele de pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu ca locuin?e de domiciliu, precum ?i pentru terenul aferent

146

28812/08.12.2010

7467/03.12.2010

146/25.11.2010

Aprobarea stabilirii de reduceri de la plata impozitului pe cl?diri ?i a impozitului pe teren pentru persoanele ale c?ror venituri lunare sunt mai mici dect salariul minim pe economie ori constau n exclusivitate din ajutor de ?omaj ?i/sau pensie de asisten?? social?, ncepnd cu anul 2011

147

28812/08.12.2010

7467/03.12.2010

147/25.11.2010

Aprobareacuantumului bonifica?iei pentru plata integral? cu anticipa?ie de c?tre persoanele fizice a impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren ?i a taxei auto datorate pentru ntregul an fiscal 2011

148

28812/08.12.2010

7467/03.12.2010

148/25.11.2010

Aprobarearectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2010

149

28812/08.12.2010

7467/03.12.2010

149/25.11.2010

AprobareaRegulamentului serviciului de alimentare cu ap? ?i de canalizare al S.C. APAVITAL S.A. Ia?i

150

28812/08.12.2010

7467/03.12.2010

150/25.11.2010

AprobareaActului Adi?ional nr.3 pentru modificarea Actului Constitutiv ?i Statutului Asocia?iei Regionale a Serviciilor de Ap? Canal Ia?i ARSACIS

151

28812/08.12.2010

7467/03.12.2010

151/25.11.2010

Aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu ap? ?i de canalizare al S.C. APAVITAL S.A. Ia?i

152

28812/08.12.2010

7467/03.12.2010

152/25.11.2010

Aprobarea modific?rilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu ap? ?i canalizare ncheiat ntre ARSACIS ?i S.C. APAVITAL S.A Ia?i

153

28812/08.12.2010

7467/03.12.2010

153/25.11.2010

Aprobarea: listei de inventar cu terenurile din intravilanul comunei Aroneanu, care se vor atribui n folosin?? gratuit? tinerilor, n conformitate cu Legea nr. 15/2003

154

1429/21.01.2011

7921/31.12.2010

154/23.12.2010

Aprobarearectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2010

155

1429/21.01.2011

7921/31.12.2010

155/23.12.2010

Aprobareaachizi?iei studiului de fezabilitate ?i a documenta?iilor ridicare topo, studio geotehnic ?i expertiz? tehnic?, pentru obiectivul de investi?ii MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV D.C. 15; D.S. 240; D.S. 354; D.S. 414; D.S. 783; D.S 730; D.S. 676; D.S. 617; D.S. 762; D.S. 702; D.S. 647; D.S. 600; D.S. 529; D.S. 471; D.S 96; D.S. 153; D.S. 111; D.S. 166; D.S. 183; D.S. 208; D.S. 285; D.S. 286; D.S. 307; D.S. 328; D.S. 375; D.S. 430; D.S. 445;, SITUATE N SAT DOROBAN?, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

156

1429/21.01.2011

7921/31.12.2010

156/23.12.2010

Aprobareaindicatorilor tehnico-economici prev?zu?i n studiul de fezabilitate ?i a documenta?iilor ridicare topo, studiu geotehnic ?i expertiz? tehnic?, pentru obiectivul de investi?ii MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV: D.C. 15; D.S. 240; D.S. 354; D.S. 414; D.S. 783; D.S 730; D.S. 676; D.S. 617; D.S. 762; D.S. 702; D.S. 647; D.S. 600; D.S. 529; D.S. 471; D.S 96; D.S. 153; D.S. 111; D.S. 166; D.S. 183; D.S. 208; D.S. 285; D.S. 286; D.S. 307; D.S. 328; D.S. 375; D.S. 430; D.S. 445;, SITUATE N SAT DOROBAN?, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

157

1429/21.01.2011

7921/31.12.2010

157/23.12.2010

Aprobareaachizi?iei studiului de fezabilitate pentru construire obiectiv de investi?ii SAL? DE SPORT N SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

158

1429/21.01.2011

7921/31.12.2010

158/23.12.2010

Aprobareaindicatorilor tehnico-economici prev?zu?i n studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii CONSTRUIRE SAL? DE SPORT N SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

159

1429/21.01.2011

7921/31.12.2010

159/23.12.2010

Aprobareaindicatorilor tehnico-economici prev?zu?i n studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii NFIIN?ARE SISTEM DE COLECTARE SELECTIV? A DE?EURILOR N COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

160

1429/21.01.2011

7921/31.12.2010

160/23.12.2010

AprobareaPUZ + RLU - INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, N SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUIN?E P ?I P+M CU DOT?RI AFERENTE, SECTOR CADASTRAL TARLAUA T 70 nr. cad.(1194-1295)/1, (1194-1295)/2, (1194-1295)/3, (1194-1295)/4, (1194-1295)/5, (1194-1295)/6, (1194-1295)/7, (1194-1295)/8, (1194-1295)/9, (1194-1295)/10, (1194-1295)/11, (1194-1295)/12, (1194-1295)/13, (1194-1295)/14, (1194-1295)/15, (1194-1295)/16, (1194-1295)/17, (1194-1295)/18, (1194-1295)/19, (1194-1295)/20, (1194-1295)/21, beneficiar fiind PRUTEANU I ELENA

161

1429/21.01.2011

7921/31.12.2010

161/23.12.2010

Aprobareamodific?rii acordului de asociere ncheiat ntre Consiliul Jude?ean Ia?i ?i Comuna Aroneanu, pentru proiectul PROGRAMUL DE MBUN?T??IRE A CALIT??II MEDIULUI PRIN MP?DURIREA TERENURILOR AGRICOLE DEGRADATE

162

1429/21.01.2011

7921/31.12.2010

162/23.12.2010

Aprobarea:Avizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, N SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUIN?E P ?I P + M CU DOT?RI AFERENTE, SECTOR CADASTRAL Tarlaua T 70/1 - Parcelele: 2142/6/2 ?i 2142/6/1 ?i Tarlaua 70 Parcelele 2142/6/3 ?i 2142/6 beneficiari fiind LUCA MARIANA ?I LUCA DOREL

163

1429/21.01.2011

7921/31.12.2010

163/23.12.2010

Aprobareaalegerea unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul I - 2011

164

1429/21.01.2011

7921/31.12.2010

164/23.12.2010

Aprobareagraficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul I 2011

165

1429/21.01.2011

7921/31.12.2010

165/23.12.2010

Aprobarea planului de ocupare a func?iilor publice de la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu pe anul 2011

166

1429/21.01.2011

7921/31.12.2010

166/23.12.2010

Aprobareaaloc?rii unor sume din bugetul local al comunei Aroneanu pe anul 2010 pentru acordarea de daruri elevilor de la ?colile din comun?, cu ocazia s?rb?torii Cr?ciunului ?i a Anului Nou

167

1429/21.01.2011

7921/31.12.2010

167/23.12.2010

Aprobareaprelungirii termenului contractului de nchiriere a unui spa?iu n suprafa?? de 53 mp din incinta dispensarului medical Aroneanu n scopul func?ion?rii n acesta a unei farmacii

168

1429/21.01.2011

7921/31.12.2010

168/23.12.2010

Aprobareapropunerii de evaluare a performan?elor profesionale individuale ale secretarului comunei Aroneanu, domnul Manca? Gabriel, pe anul 2010

169

1429/21.01.2011

7921/31.12.2010

169/23.12.2010

Aprobareancheierii Acordului de Parteneriat dintre Comunele Dume?ti, Aroneanu, Horle?ti ?i Asocia?ia Inter Concordia Boto?ani, n vederea implement?rii proiectului intitulat M?suri active pentru prevenirea abandonului ?colar depus spre finan?are n cadrul POS DRU AXA PRIORITAR? 2 CORELAREA NV???RII PE TOT PARCURSUL VIE?II CU PIA?A MUNCII, DOMENIUL MAJOR DE INTERVEN?IE 2.2 Titlu proiect: Prevenirea ?i corelarea p?r?sirii timpurii a ?colii.

170

1430/21.01.2011

175/11.01.2011

170/30.12.2010

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2010.

Secretar,

Jr. Manca? Gabriel

PROCES-VERBAL

Subsemnatul Manca? Gabriel, secretaral comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, constat prin prezentul proces-verbal c? n anul 2010 Consiliul Local Aroneanu a adoptat un num?r de 170 hot?rri.

Hot?rrile sunt nregistrate n ordinea emiterii lor n prezentul registru. Pentru anul 2011, nscrierile vor ncepe cu nr. 1/2011.

Secretar

Jr. Manca? Gabriel

 

joomla site stats