Home Taxe si Impozite
PDF Print E-mail

 

Hot?rârea nr. 152

[cu privire la aprobarea reducerilor de la plata taxelor ?i impozitelor locale pe anul 2010 pentru locuin?ele folosite de persoanele de pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu ca locuin?e de domiciliu, precum ?i pentru terenul aferent]

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ARONEANU, legal constituit, întrunit la lucr?rile ?edin?ei ordinare din data de 26 noiembrie 2009,

 

având în vedere: referatul de specialitate înregistrat sub num?rul 6682/22.10.2009 al inspectorului cu atribu?iile specifice contabilului-?ef din cadrul aparatului de specialitate, doamna Sorina Florina-Nicu?a, prin care solicit? Consiliului Local al comunei Aroneanu aprobarea : „reducerilor de la plata taxelor ?i impozitelor locale pe anul 2010 pentru locuin?ele folosite de persoanele de pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu ca locuin?e de domiciliu, precum ?i pentru terenul aferent”, raport întocmit în temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?;

 

dând citire:  proiectului de hot?râre nr. 6683/22.10.2009 cu privire la aprobarea propunerii mai sus men?ionate, proiect întocmit de c?tre Primarul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, domnul Benoni Moruzi în temeiul dispozi?iilor art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?; - avizelor favorabile înregistrate sub num?rul 6684/22.10.2009 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Aroneanu pentru proiectul de hot?râre mai sus men?ionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 44 ?i  art. 54 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?; anun?ului înregistrat sub nr. 6685/22.10.2009 al secretarului comunei Aroneanu prin care face public? inten?ia Consiliului Local de  a adopta un act cu caracter normativ în ?edin?a ordinar? din data de 26.11.2009; -  avizului favorabil cu privire la legalitatea adopt?rii prezentei hot?râri al secretarului comunei Aroneanu, jr. Manca? Gabriel, prin contrasemnarea acesteia, în temeiul prevederilor art. 47 coroborat cu art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?;

 

examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: Titlul IX Impozite ?i taxe locale, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal – a se vedea Monitorul Oficial Partea I nr. 927/23.12.2003, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; H.G.R. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; H.G. nr. 956 din 19 august 2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele ?i taxele locale ?i alte taxe asimilate acestora, precum ?i amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010; H.G.R. nr. 1.861/2006 pentru modificarea ?i completarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12003   571 10 201   0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin <LLNK 12004    44 20 301   0 32>Hot?rârea Guvernului nr. 44/2004; Legea nr. 72/2002 a zootehniei; H.G.R. nr. 940/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2002 a zootehniei; O.M.A.I. nr. 614/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea ?i func?ionarea sta?iunilor ?i punctelor comunale de mont?; O.M.A.P.A.M. nr. 861/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea ?i func?ionarea sta?iunilor ?i punctelor comunale de mont?; O.M.A.P. nr. 235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activit??ii de îmbun?t??ire ?i exploatare a paji?tilor la nivel na?ional, pe termen mediu ?i lung; O.M.A.A.P. nr. 226/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activit??ii de îmbun?t??ire ?i exploatare a paji?tilor la nivel na?ional, pe termen mediu ?i lung; Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ?i protec?ia persoanelor, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; Legea nr. 500/2002 privind finan?ele publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, modificat? ?i completat?; Legea nr. 82/1991 a contabilit??ii, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; O.G.R. nr. 92/2003 privind Codul de procedur? fiscal?; Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea <LLNK 12003    92130 301   0 33>Ordonan?ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur? fiscal?; Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale, adoptat? la Strasbourg la 15.10.1985; Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?; O.G.R. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si func?ionare a consiliilor locale; Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?;

 

ca urmare a competen?elor stabilite prin: art. 27, art. 36 alin. (2) lit. (b), alin. (4) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?;

 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?, ?i din considerentele prezentate adopt?  urm?toarea

 

hot?râre

 

ART. 01.         (1) Se aprob?, coeficientul de reducere de  5% de la plata taxelor ?i impozitelor locale pe anul 2010, pentru locuin?ele folosite de persoanele fizice de pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu ca locuin?e de domiciliu, precum ?i pentru terenul aferent.

(2) Coeficientul de reducere de la plata taxelor ?i impozitelor prev?zut la alin. (1) al art. 1 din prezenta hot?râre, se aplic? cu începere de la data de întâi a lunii urm?toare celei în care persoana interesat? depune documentele justificative în vederea reducerii. Documentele justificative sunt dovada propriet??ii pentru locuin?? ?i teren ?i buletinul de identitate sau cartea de identitate pentru domiciliu.

 

ART. 02.       (1) Stabilirea, constatarea, controlul, urm?rirea ?i încasarea impozitelor ?i taxelor locale se vor face de c?tre inspectorul I asistent (3) cu atribu?iile specifice contabilului - ?ef ?i de c?tre inspectorul I principal (2) cu atribu?iile specifice casierului, agentului fiscal ?i de colectare crean?e la bugetul local, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

(2) Primarul are obliga?ia s? asigure publicitatea prezentei hot?râri.

 

ART. 03.       Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunz?toare a prevederilor prezentei hot?râri atrage de partea celor vinova?i r?spunderea material?, civil?, administrativ?, disciplinar?, contraven?ional? sau penal?, dup? caz.

 

ART. 04.         Copii de pe prezenta hot?râre se vor afi?a public ?i se vor comunica Primarului, Viceprimarului, personalului cu atribu?iile specifice contabilului ?ef ?i celui cu atribu?iile specifice casierului ?i ale agentului fiscal, pentru  luarea la cuno?tin?? ?i ducerea la îndeplinire; Institu?iei Prefectului jude?ului Ia?i-Direc?iei controlul legalit??ii actelor administrative, în vederea verific?rii legalit??ii acesteia;  altor persoane fizice sau juridice interesate, toate prin grija secretarului  comunei Aroneanu.

 

 

Înt./red. MG

Ex. 2/Ds. 3/2009

 

 

 


 

A N U N ?

Consiliul Local al comunei Aroneanu supune analizei ?i aprob?rii în cadrul ?edin?ei ordinare din data de 26 noiembrie 2009 = proiectul de hot?râre cu privire la aprobarea = „reducerilor de la plata taxelor ?i impozitelor locale pe anul 2010 pentru locuin?ele folosite de persoanele de pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu ca locuin?e de domiciliu, precum ?i pentru terenul aferent” =.

Proiectul de act administrativ cu caracter normativ înregistrat sub nr. 6683/22.10.2009 este afi?at public la avizierul sediului comunei ?i poate fi consultat de persoanele interesate la sediul autorit??ii locale. Proiectul de act administrativ cu caracter normativ este înso?it de NOTA DE FUNDAMENTARE înregistrat? sub nr. 6682/22.10.2009 - a inspectorului cu atribu?iile specifice contabilului-?ef din cadrul aparatului de specialitate al primarului - cu privire la necesitatea ?i oportunitatea adopt?rii actului respectiv.

Copie de pe proiectul de hot?râre poate fi transmis? oric?rei persoane interesate, care depune o cerere în acest sens. Solicitantul va suporta cheltuielile cu xerocopierea proiectului.

Termenul limit? în care  cei interesa?i pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ nr. 6683/22.10.2009 este pân? la data de 16.11.2009, inclusiv.

Propunerile vor trebui s? fie formulate numai în scris, putând fi comunicate prin po?t? sau direct la registratura general? a autorit??ii locale, cu men?iunea în aten?ia secretarului comunei. Propunerile care nu sunt f?cute în termenul ?i în forma mai sus men?ionat? nu vor putea fi avute în vedere la elaborarea formei finale a actului normativ.

Temei legal al anun?ului – art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?.

Secretar,

Jr. Manca? Gabriel

 

Proces-verbal

Manca? Gabriel, secretar al comunei Aroneanu, în temeiul art. 6 din Legea nr. 52/2003, constat prin prezentul proces-verbal c? s-a îndeplinit procedura anun?ului public referitor la adoptarea de c?tre consiliul local a unui proiect de act normativ.

Azi – 22.10.2009

 

Secretar,

Jr. Manca? Gabriel

Înt./red. MG

Ex. 2

Ds. 3/2009

 

 

joomla site stats