Home Taxe si Impozite
PDF Print E-mail

 

Hot?rârea nr. 151

[cu privire la aprobarea încadr?rii terenurilor amplasate în intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??, cu aplicabilitate în anul 2010]

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ARONEANU, legal constituit, întrunit la lucr?rile ?edin?ei ordinare din data de 26 noiembrie 2009,

 

având în vedere: referatele de specialitate înregistrate sub num?rul 6678/22.10.2009 ale referen?ilor (domnilor ing. Ni?? Alexandru-Irinel ?i domnului tehn. Baba Ioan) din cadrul serviciului comunitar de cadastru ?i agricultur? Aroneanu, prin care solicit? aprobarea:  „încadr?rii terenurilor amplasate în intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??, cu aplicabilitate în anul 2010”, raport întocmit în temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?;

 

dând citire:  proiectului de hot?râre nr. 6679/22.10.2009 cu privire la aprobarea propunerii mai sus men?ionate, proiect întocmit de c?tre Primarul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, domnul Benoni Moruzi în temeiul dispozi?iilor art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?; - avizelor favorabile înregistrate sub nr. 6680/22.10.2009 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Aroneanu pentru proiectul de hot?râre mai sus men?ionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 44 ?i  art. 54 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?; anun?ului înregistrat sub nr. 6681/22.10.2009 al secretarului comunei Aroneanu prin care face public? inten?ia Consiliului Local de  a adopta un act cu caracter normativ în ?edin?a ordinar? din data de 26.11.2009; -avizului favorabil cu privire la legalitatea adopt?rii prezentei hot?râri al secretarului comunei Aroneanu, jr. Manca? Gabriel, prin contrasemnarea acesteia, în temeiul prevederilor art. 47 coroborat cu art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?;

 

examinând prevederile legale în materie, respectiv: Titlul IX Impozite ?i taxe locale, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal – a se vedea Monitorul Oficial Partea I nr. 927/23.12.2003, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; H.G.R. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; H.G. nr. 956 din 19 august 2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele ?i taxele locale ?i alte taxe asimilate acestora, precum ?i amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010; H.G.R. nr. 1.861/2006 pentru modificarea ?i completarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12003   571 10 201   0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin <LLNK 12004    44 20 301   0 32>Hot?rârea Guvernului nr. 44/2004; Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na?ional - Sec?iunea a IV-a Re?eaua de localit??i, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; Legea nr. 72/2002 a zootehniei; H.G.R. nr. 940/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2002 a zootehniei; O.M.A.I. nr. 614/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea ?i func?ionarea sta?iunilor ?i punctelor comunale de mont?; O.M.A.P.A.M. nr. 861/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea ?i func?ionarea sta?iunilor ?i punctelor comunale de mont?; O.M.A.P. nr. 235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activit??ii de îmbun?t??ire ?i exploatare a paji?tilor la nivel na?ional, pe termen mediu ?i lung; O.M.A.A.P. nr. 226/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activit??ii de îmbun?t??ire ?i exploatare a paji?tilor la nivel na?ional, pe termen mediu ?i lung; Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ?i protec?ia persoanelor, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; Legea nr. 500/2002 privind finan?ele publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, modificat? ?i completat?; Legea nr. 82/1991 a contabilit??ii, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; O.G.R. nr. 92/2003 privind Codul de procedur? fiscal?; Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea <LLNK 12003    92130 301   0 33>Ordonan?ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur? fiscal?; Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale, adoptat? la Strasbourg la 15.10.1985; Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?; O.G.R. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si func?ionare a consiliilor locale; Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?;

ca urmare a competen?elor stabilite prin: art. 27, art. 36 alin. (2) lit. (b), alin. (4) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?;

 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?, ?i din considerentele prezentate adopt?  urm?toarea

 

hot?râre

 

ART. 01.         (1) Se aprob?, în anul 2010, pentru terenurile amplasate în intravilan, încadrarea pe zone ?i categorii de folosin??, dup? cum urmeaz? :

 

ZONA

Criterii de încadrare a terenului (condi?ii obligatorii cumulative)

A

Acces direct la drum jude?ean sau comunal; racordat sau posibilitate de racord la re?eaua de energie electric?; racordat sau posibilitate de racord la re?eaua de telefonie fix?; racordat sau posibilitate de racordare la re?eaua de ap? potabil? sau fântân? proprie în curte; pentru satele f?r? re?ea de ap? potabil? se vor avea în vedere numai fântânile proprii

B

Acces direct la drum s?tesc sau comunal; racordat sau posibilitate de racord la re?eaua de energie electric?; racordat sau posibilitate de racord la re?eaua de telefonie fix?

C

Acces direct la drum s?tesc sau comunal; racordat sau posibilitate de racord la re?eaua de energie electric?

D

Alte situa?ii

 

(2) Încadrarea terenurilor pe categorii de folosin?? este cea prev?zut? în titlurile de proprietate, contractele de vânzare-cump?rare, contractele de schimb, contractele de dona?ie, contracte de partaj voluntar sau judec?toresc, etc, din registrele agricole, din eviden?ele cadastrale, din Planul Urbanistic General, din Planurile Urbanistice Zonale, registrele agricole sau din eviden?ele fiscale, dup? caz.

(3) Intravilanul localit??ilor este cel stabilit ?i aprobat prin H.C.L. Aroneanu nr. 51/30.08.2001 care a aprobat Planul Urbanistic General ?i Regulamentul Local de Urbanism al comunei Aroneanu, astfel cum au fost elaborate prin Proiectul nr. 14.275/1998 de c?tre S.C. „Habitat Proiect” S.A. Ia?i, în conformitate cu normele legale în materie.

 

ART. 02.       (1) Se aprob?, pentru terenurile amplasate în extravilan, încadrarea pe zone, dup? cum urmeaz?:

 

ZONA

Amplasamentul terenului (tarlaua)

- I -

T5; T11; T13; T14; T16/2; T16/4 ; T16/1 ; T17 ; T18 ; T23 ; T24 ; T25 ; T27 ; T28 ; T39 ; T42 ; T45 ; T46 ; T47 ; T49 ; T50 ; T52 ; T54 ; T55 ; T56 ; T57 ; T62 ; T64 ; T65 ; T66 ; T69 ; T70 ; T74 ; T80 ; T81

- II -

T1; T2; T4; T7; T8; T9; T16/3; T21; T35; T36; T41; T43; T78; T48; T60; T61; T72; T82

- III -

T22; T70; T20; T26; T71;

- IV -

T12; T60; T61; T79; T79/1;

 

(2) Încadrarea terenurilor pe categorii de folosin?? este cea prev?zut? în titlurile de proprietate, contractele de vânzare-cump?rare, contractele de schimb, contractele de dona?ie, contracte de partaj voluntar sau judec?toresc, etc, din registrele agricole, din eviden?ele cadastrale sau din eviden?ele contabile, dup? caz.

 

ART. 03.       (1) Stabilirea, constatarea, controlul, urm?rirea ?i încasarea impozitelor ?i taxelor locale ?i a taxelor speciale se vor face de c?tre personalul cu atribu?iile specifice contabilului-?ef ?i de c?tre personalul cu atribu?iile specifice casierului ?i ale agentului fiscal din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

(2) Primarul are obliga?ia s? asigure publicitatea prezentei hot?râri.

 

ART. 04.   Rangurile localit??ilor componente ale comunei Aroneanu sunt dup? cum urmeaz?:

a.   Rangul IV – satul Aroneanu, re?edin?a comunei Aroneanu;

b.   Rangul V – satul Doroban?;

c.   Rangul V – satul Rediu-Aldei;

d.   Rangul V – satul ?orogari.

ART. 05.   (1) Prevederile prezentei hot?râri au aplicabilitate începând cu 01.01.2010.

(2) Începând cu data de 01.01.2010 orice prevedere contrar? prezentei hot?râri se abrog?.

ART. 06.       Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunz?toare a prevederilor prezentei hot?râri atrage de partea celor vinova?i r?spunderea material?, civil?, administrativ?, disciplinar?, contraven?ional? sau penal?, dup? caz.

ART. 07.         Copii de pe prezenta hot?râre se vor afi?a public ?i se vor comunica Primarului, Viceprimarului, personalului cu atribu?iile specifice contabilului ?ef ?i celui cu atribu?iile specifice casierului ?i ale agentului fiscal din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru  luarea la cuno?tin?? ?i ducerea la îndeplinire; Institu?iei Prefectului jude?ului Ia?i- Direc?iei controlul legalit??ii actelor administrative, în vederea verific?rii legalit??ii acesteia;  altor persoane fizice sau juridice interesate, toate prin grija secretarului  comunei Aroneanu.

 

Înt./red. MG

Ex. 2/Ds. 3/2009


 

A N U N ?

Consiliul Local al comunei Aroneanu supune analizei ?i aprob?rii în cadrul ?edin?ei ordinare din data de 26 noiembrie 2009 = proiectul de hot?râre cu privire la aprobarea = „încadr?rii terenurilor amplasate în intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??, cu aplicabilitate în anul 2010” =.

Proiectul de act administrativ cu caracter normativ înregistrat sub nr. 6679/22.10.2009 este afi?at public la avizierul de la sediul comunei Aroneanu ?i poate fi consultat de persoanele interesate la sediul autorit??ii locale. Proiectul de act administrativ cu caracter normativ este înso?it de NOTA DE FUNDAMENTARE nr. 6678/22.10.2009 a referen?ilor (domnilor ing. Ni?? Alexandru-Irinel ?i domnului tehn. Baba Ioan) din cadrul serviciului comunitar de cadastru ?i agricultur? Aroneanu - cu privire la necesitatea ?i oportunitatea adopt?rii actului respectiv.

Copie de pe proiectul de hot?râre poate fi transmis? oric?rei persoane interesate, care depune o cerere în acest sens. Solicitantul va suporta cheltuielile cu xerocopierea proiectului.

Termenul limit? în care  cei interesa?i pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ nr. 6679/22.10.2009 este pân? la data de 16.11.2009, inclusiv.

Propunerile vor trebui s? fie formulate numai în scris, putând fi comunicate prin po?t? sau direct la registratura general? a autorit??ii locale, cu men?iunea în aten?ia secretarului comunei. Propunerile care nu sunt f?cute în termenul ?i în forma mai sus men?ionat? nu vor putea fi avute în vedere la elaborarea formei finale a actului normativ.

Temei legal al anun?ului – art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?.

 

Secretar,

Jr. Manca? Gabriel

 

 

Proces-verbal

Manca? Gabriel, secretar al comunei Aroneanu, în temeiul art. 6 din Legea nr. 52/2003, constat prin prezentul proces-verbal c? s-a îndeplinit procedura anun?ului public referitor la adoptarea de c?tre consiliul local a unui proiect de act normativ.

Azi – 22.10.2009

 

Secretar,

Jr. Manca? Gabriel

 

Înt./red. MG

Ex. 2

Ds. 3/2009

 

 

joomla site stats