Home Taxe si Impozite
PDF Print E-mail

 

Hot?rārea nr. 149

[cu privire la aprobarea “valorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora ?i precum ?i a taxelor speciale pentru anul fiscal 2010”]

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ARONEANU, legal constituit, īntrunit la lucr?rile ?edin?ei ordinare din data de 26 noiembrie 2009,

avānd īn vedere: referatul de specialitate īnregistrat sub num?rul 6670/22.10.2009 al inspectorului cu atribu?iile specifice contabilului - ?ef din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, doamna Sorina - Florina Nicu?a, prin care solicit? Consiliului Local al comunei Aroneanu aprobarea: “valorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora ?i precum ?i a taxelor speciale pentru anul fiscal 2010”, raport īntocmit īn temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?;

dānd citire: proiectului de hot?rāre īnregistrat sub nr. 6671/22.10.2009 cu privire la aprobarea propunerii mai sus men?ionate, proiect īntocmit de c?tre Primarul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, domnul Benoni Moruzi īn temeiul dispozi?iilor art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?; - avizelor favorabile īnregistrate sub num?rul 6672/22.10.2009 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Aroneanu pentru proiectul de hot?rāre mai sus men?ionat, avize emise īn temeiul prevederilor art. 44 ?i art. 54 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?; anun?ului īnregistrat sub nr. 6673/22.10.2009 al secretarului comunei Aroneanu prin care face public? inten?ia Consiliului Local de a adopta un act cu caracter normativ īn ?edin?a ordinar? din data de 26.11.2009; - avizului favorabil cu privire la legalitatea adopt?rii prezentei hot?rāri al secretarului comunei Aroneanu, jr. Manca? Gabriel, prin contrasemnarea acesteia, īn temeiul prevederilor art. 47 coroborat cu art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?; H.C.L. Aroneanu nr. 61/28.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i”. H.C.L. Aroneanu nr. 62/28.05.2009 cu privire la aprobarea „Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu ?i al institu?iilor ?i serviciilor publice de interes local, precum ?i aprobarea Regulamentului de Ordine Interioar? al aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu ?i al institu?iilor ?i serviciilor publice de interes local”

examinānd prevederile legale specifice īn materie, respectiv: Titlul IX Impozite ?i taxe locale, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal – a se vedea Monitorul Oficial Partea I nr. 927/23.12.2003, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; H.G. nr. 956 din 19 august 2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele ?i taxele locale ?i alte taxe asimilate acestora, precum ?i amenzile aplicabile īncepānd cu anul fiscal 2010; H.G.R. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; H.G.R. nr. 1.861/2006 pentru modificarea ?i completarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12003 571 10 201 0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin <LLNK 12004 44 20 301 0 32>Hot?rārea Guvernului nr. 44/2004; Legea nr. 72/2002 a zootehniei; H.G.R. nr. 940/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2002 a zootehniei; O.M.A.I. nr. 614/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea ?i func?ionarea sta?iunilor ?i punctelor comunale de mont?; O.M.A.P.A.M. nr. 861/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea ?i func?ionarea sta?iunilor ?i punctelor comunale de mont?; O.M.A.P. nr. 235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activit??ii de īmbun?t??ire ?i exploatare a paji?tilor la nivel na?ional, pe termen mediu ?i lung; O.M.A.A.P. nr. 226/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activit??ii de īmbun?t??ire ?i exploatare a paji?tilor la nivel na?ional, pe termen mediu ?i lung; Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ?i protec?ia persoanelor, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; Legea nr. 500/2002 privind finan?ele publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, modificat? ?i completat?; Legea nr. 82/1991 a contabilit??ii, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; O.G.R. nr. 92/2003 privind Codul de procedur? fiscal?; Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea <LLNK 12003 92130 301 0 33>Ordonan?ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur? fiscal?; Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale, adoptat? la Strasbourg la 15.10.1985; Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?; O.G.R. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si func?ionare a consiliilor locale; Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? īn administra?ia public?;

 

ca urmare a competen?elor stabilite prin: art. 27, art. 36 alin. (2) lit. (b), alin. (4) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?;

 

īn temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?, ?i din considerentele prezentate adopt? urm?toarea

hot?rāre

 

ART. 01. (1) Se aprob?, pentru anul fiscal 2010 valorile impozabile pe metru p?trat de construc?ie desf??urat? la cl?dirile ?i alte construc?ii apar?inānd persoanelor fizice ?i a impozitului pentru contribuabilii prev?zu?i la art. 253 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum sunt prev?zute īn anexa (I) la prezenta hot?rāre.

(2) Valorile rezultate au fost rotunjite la īntreg (1 leu sau 0,00 lei, dup? caz), īn sensul c? valorile īntre 0,01 - 0,49 lei, inclusiv, au fost neglijate, asimilāndu-se cu 0,00 lei, iar valorile īntre 0,50 – 0,99 lei, inclusiv, au fost rotunjite prin adaos la 1,00 leu.

(3) Anexa (I) face parte integrant? din hot?rāre.

ART. 02. (1) Se aprob?, pentru anul fiscal 2010 impozitele ?i taxele pe terenurile situate īn intravilan sau extravilan, dup? caz, astfel cum sunt prev?zute īn anexa (II) la prezenta hot?rāre.

(2) Valorile rezultate au fost rotunjite la īntreg (1 leu sau 0,00 lei, dup? caz), īn sensul c? valorile īntre 0,01 - 0,49 lei, inclusiv, au fost neglijate, asimilāndu-se cu 0,00 lei, iar valorile īntre 0,50 – 0,99 lei, inclusiv, au fost rotunjite prin adaos la 1,00 leu.

(3) Anexa (II) face parte integrant? din hot?rāre.

ART. 03. (1) Se aprob?, pentru anul fiscal 2010, taxele asupra mijloacelor de transport cu trac?iune mecanic?, astfel cum sunt prev?zute īn anexa (III) la prezenta hot?rāre.

(2) Valorile rezultate au fost rotunjite la īntreg (1 leu sau 0,00 lei, dup? caz), īn sensul c? valorile īntre 0,01 - 0,49 lei, inclusiv, au fost neglijate, asimilāndu-se cu 0,00 lei, iar valorile īntre 0,50 – 0,99 lei, inclusiv, au fost rotunjite prin adaos la 1,00 leu.

(3) Anexa (III) face parte integrant? din hot?rāre.

ART. 04. (1) Se aprob?, pentru anul fiscal 2010, taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor ?i autoriza?iilor ?i a taxelor pentru eliberarea autoriza?iilor pentru a desf??ura o activitate economic? ?i a altor autoriza?ii similare, astfel cum sunt prev?zute īn anexa (IV) la prezenta hot?rāre.

 

(2) Valorile rezultate au fost rotunjite la īntreg (1 leu sau 0,00 lei, dup? caz), īn sensul c? valorile īntre 0,01 - 0,49 lei, inclusiv, au fost neglijate, asimilāndu-se cu 0,00 lei, iar valorile īntre 0,50 – 0,99 lei, inclusiv, au fost rotunjite prin adaos la 1,00 leu.

(3) Anexa (IV) face parte integrant? din hot?rāre.

ART. 05. (1) Se aprob?, pentru anul fiscal 2010, taxele pentru folosirea mijloacelor de reclam? ?i publicitate ?i taxele pentru afi?aj īn scop de reclam? ?i publicitate, astfel cum sunt prev?zute īn anexa (V) la prezenta hot?rāre.

(2) Valorile rezultate au fost rotunjite la īntreg (1 leu sau 0,00 lei, dup? caz), īn sensul c? valorile īntre 0,01 - 0,49 lei, inclusiv, au fost neglijate, asimilāndu-se cu 0,00 lei, iar valorile īntre 0,50 – 0,99 lei, inclusiv, au fost rotunjite prin adaos la 1,00 leu.

(3) Anexa (V) face parte integrant? din hot?rāre.

ART. 06. (1) Se aprob?, pentru anul fiscal 2010 impozitul pe spectacole, astfel cum este prev?zut īn anexa (VI) la prezenta hot?rāre.

(2) Valorile rezultate au fost rotunjite la īntreg (1 leu sau 0,00 lei, dup? caz), īn sensul c? valorile īntre 0,01 - 0,49 lei, inclusiv, au fost neglijate, asimilāndu-se cu 0,00 lei, iar valorile īntre 0,50 – 0,99 lei, inclusiv, au fost rotunjite prin adaos la 1,00 leu.

(3) Anexa (VI) face parte integrant? din hot?rāre.

ART. 07. (1) Se aprob?, pentru anul fiscal 2010 taxele hoteliere, astfel cum sunt prev?zute īn anexa (VII) la prezenta hot?rāre.

(2) Valorile rezultate au fost rotunjite la īntreg (1 leu sau 0,00 lei, dup? caz), īn sensul c? valorile īntre 0,01 - 0,49 lei, inclusiv, au fost neglijate, asimilāndu-se cu 0,00 lei, iar valorile īntre 0,50 – 0,99 lei, inclusiv, au fost rotunjite prin adaos la 1,00 leu.

(3) Anexa (VII) face parte integrant? din hot?rāre.

ART. 08. (1) Se aprob? taxele locale, astfel cum sunt prev?zute īn anexa (VIII) la prezenta hot?rāre, cu aplicabilitate īn anul fiscal 2010.

(2) Anexa (VIII) face parte integrant? din hot?rāre.

ART. 09. (1) Se aprob? taxele pentru de?inerea vehiculelor lente, astfel cum sunt prev?zute īn anexa (IX) la prezenta hot?rāre, cu aplicabilitate īn anul fiscal 2010.

(2) Anexa (IX) face parte integrant? din hot?rāre.

ART. 10. (1) Se aprob? taxele speciale, astfel cum sunt prev?zute īn anexa (X) la prezenta hot?rāre. Taxele speciale se stabilesc pe perioada 01.01.2010 - 31.12.2010.

(2) Anexa (X) face parte integrant? din hot?rāre.

ART. 11. (1) Taxele ?i impozitele prev?zute la art. 01 - 10 se stabilesc īncepānd cu data de 01.01.2010.

(2) Anexele I – X fac parte integrant? din hot?rāre.

 

ART. 12. (1) Actele administrative ale autorit??ii deliberative de la nivelul comunei Aroneanu adoptate īn perioada 2000 - 2008 care au avut inciden?? cu privire la taxe ?i impozite locale sau taxe speciale, dup? caz, sunt:

 

  1. Anul fiscal 2000:

H.C.L. Aroneanu nr. 6/30.03.2000 cu privire la stabilirea taxei pentru eliberarea avizului de principiu ?i a autoriza?iei de func?ionare pentru societ??ile comerciale;

H.C.L. Aroneanu nr. 7/30.03.2000 cu privire la stabilirea taxelor de p??unat pe anul 2000;

H.C.L. Aroneanu nr. 8/30.03.2000 cu privire la actualizarea taxei de obor pentru animalele l?sate nesupravegheate;

H.C.L. Aroneanu nr. 9/30.03.2000 cu privire la stabilirea tarifului pentru beneficiarii aduc?iunii de ap? potabil? a localit??ii Doroban?;

H.C.L. Aroneanu nr. 11/30.03.2000 cu privire la modificarea cuantumului taxei pentru eliberarea certificatului de produc?tor;

H.C.L. Aroneanu nr. 31/27.07.2000 cu privire la suplimentarea taxei de p??unat pentru animalele ce sunt p??unate īn tarlaua Le?a;

H.C.L. Aroneanu nr. 32/27.07.2000 cu privire la majorarea taxei de racord la energie electric?, telefonie, ap? potabil?;

H.C.L. Aroneanu nr. 39/31.08.2000 cu privire la instituirea taxei de parcare pentru ma?inile care efectueaz? transport īn regim de taxi pe raza comunei Aroneanu;

H.C.L. Aroneanu nr. 40/31.08.2000 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 9/2000 referitor la taxa pentru beneficiarii aduc?iunii de ap? potabil? Doroban?;

H.C.L. Aroneanu nr. 42/31.08.2000 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 1/1999 referitor la taxele stabilite pentru anchetele sociale efectuate de asistentul social din cadrul aparatului propriu al consiliului local;

H.C.L. Aroneanu nr. 46/28.09.2000 cu privire la instituirea taxei de 1000 lei/locuitor al comunei, īn vederea constituirii contribu?iei pentru Agen?ia Nord – Est;

H.C.L. Aroneanu nr. 47/28.09.2000 cu privire la instituirea taxei speciale pentru beneficiarii de atelaje cu trac?iune animal?;

H.C.L. Aroneanu nr. 50/26.10.2000 cu privire la aprobarea major?rii taxelor ?i impozitelor īncepānd cu 01.01.2001.

 

  1. Anul fiscal 2001:

H.C.L. Aroneanu nr. 22/26.04.2001 cu privire la modificarea ?i completarea H.C.L. nr. 50/2000 cu privire la taxele ?i impozitele locale;

H.C.L. Aroneanu nr. 42/28.06.2001 cu privire la instituirea unor taxe speciale pentru īnscrierea īn registrul agricol ?i pentru organizarea de festivit??i īn cadrul c?minului cultural;

H.C.L. Aroneanu nr. 54/30.08.2001 cu privire la instituirea taxei speciale pentru beneficiarii serviciilor de internet oferite de c?minul cultural Aroneanu;

H.C.L. Aroneanu nr. 60/25.10.2001 cu privire la aprobarea taxelor ?i impozitelor locale ?i a taxelor speciale cu aplicabilitate īn anul 2002;

H.C.L. Aroneanu nr. 75/29.11.2001 cu privire la aprobarea index?rii cuantumului taxelor ?i impozitelor locale cu coeficientul de infla?ie de 30,80%;

 

  1. Anul fiscal 2002:

H.C.L. Aroneanu nr. 5/28.02.2002 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 75/29.11.2001 cu privire la aprobarea index?rii cuantumului taxelor ?i impozitelor locale cu coeficientul de infla?ie de 30,80%;

H.C.L. Aroneanu nr. 22/30.05.2002 cu privire la īncadrarea terenurilor amplasate īn intravilan sau extravilan pe zone ?i categorii de folosin??;

H.C.L. Aroneanu nr. 23/30.05.2002 cu privire la stabilirea obiectivelor vizānd buna gospod?rire, īntre?inerea, gospod?rirea ?i īnfrumuse?area localit??ilor ce vor fi realizate par?ial prin contribu?ia direct? a cet??enilor;

H.C.L. Aroneanu nr. 52/19.12.2002 cu privire la aprobarea taxelor ?i impozitelor locale ?i a taxelor speciale cu aplicare din anul 2003;

 

  1. Anul fiscal 2003:

H.C.L. Aroneanu nr. 5/30.01.2003 cu privire la stabilirea cuantumului bonifica?iei de 10% pentru contribuabilii care pl?tesc cu anticipa?ie taxele ?i impozitele locale;

H.C.L. Aroneanu nr. 7/27.02.2003 cu privire la avizarea listei cu construc?iile speciale ale S.N. „Romtelecom” S.A. Direc?ia de Telecomunica?ii Ia?i;

H.C.L. Aroneanu nr. 8/27.02.2003 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 52/2002 cu privire la taxele ?i impozitele locale ?i a taxelor speciale cu aplicare din anul 2003;

H.C.L. Aroneanu nr. 22/24.04.2003 cu privire la instituirea taxei speciale de 5000 lei/gospod?rie pentru constituirea fondului necesar bunei func?ion?ri a Serviciului Public de Pompieri Civili ai comunei Aroneanu;

H.C.L. Aroneanu nr. 23/24.04.2003 cu privire la compensa?iile de care beneficiaz? membrii S.P.P.C. ai comunei Aroneanu;

H.C.L. Aroneanu nr. 25/29.05.2003 cu privire la instituirea taxei speciale de 3000 de lei/locuitor, reprezentānd contribu?ia la fondul Nord-Est;

H.C.L. Aroneanu nr. 27/29.05.2003 cu privire la majorarea taxelor ?i impozitelor locale, cu aplicabilitate de la 01.01.2004, cu 15%;

H.C.L. Aroneanu nr. 28/29.05.2003 cu privire la stabilirea bonifica?iilor, scutirilor ?i reducerilor de la plata taxelor ?i impozitelor locale pentru anul 2004;

H.C.L. Aroneanu nr. 29/29.05.2003 cu privire la īncadrarea terenurilor amplasate īn intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??;

H.C.L. Aroneanu nr. 53/25.09.2003 cu privire la instituirea taxelor īn vederea organiz?rii ?i func?ion?rii serviciului public pentru operarea cu sistemul centralizat de alimentare cu ap? potabil? a localit??ii Doroban?;

H.C.L. Aroneanu nr. 59/27.11.2003 cu privire la avizarea listei cu construc?iile speciale ale S.N. „Romtelecom” S.A. Direc?ia de Telecomunica?ii Ia?i;

 

  1. Anul fiscal 2004:

H.C.L. Aroneanu nr. 15/26.02.2004 cu privire la : “aprobarea modific?rii H.C.L. Aroneanu nr. 27/29.05.2003 pentru aprobarea majorarii taxelor ?i impozitelor locale ?i a taxelor speciale cu aplicare din anul 2004”;

H.C.L. Aroneanu nr. 45/27.05.2004 cu privire la aprobarea stabilirii ?i/sau major?rii taxelor ?i impozitelor locale ?i a taxelor speciale cu aplicare din anul 2005;

H.C.L. Aroneanu nr. 46/27.05.2004 cu privire la : “aprobarea listei construc?iilor speciale ale S.N. « RomTelecom » S.A, Direc?ia de Telecomunica?ii Ia?i, pentru anul fiscal 2005;

H.C.L. Aroneanu nr. 47/27.05.2004 cu privire la : “stabilirea de reduceri, de la plata impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren, precum ?i a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism ?i a autoriza?iei de construire īn cazul unei calamit??i naturale”;

H.C.L. Aroneanu nr. 48/27.05.2004 cu privire la : “stabilirea scutirii de la plata impozitului pe teren pentru suprafe?ele de teren aferente investi?iilor derulate īn conformitate cu prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investi?iilor directe cu impact semnificativ īn economie, cu modific?rile ulterioare”;

H.C.L. Aroneanu nr. 49/27.05.2004 cu privire la : “stabilirea de reduceri de la plata impozitului pe cl?diri ?i a impozitului pe teren pentru persoanele ale c?ror venituri lunare sunt mai mici decāt salariul minim pe economie ori constau īn exclusivitate din ajutor de ?omaj ?i/sau pensie de asisten?? social?”;

H.C.L. Aroneanu nr. 50/27.05.2004 cu privire la : “aprobarea reducerilor de la plata taxelor ?i impozitelor locale pentru anul 2005 pentru locuin?ele folosite de persoanele de pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu ca locuin?e de domiciliu, precum ?i pentru terenul aferent”;

H.C.L. Aroneanu nr. 51/27.05.2004 cu privire la : “aprobarea cuantumului bonifica?iei pentru plata integral? cu anticipa?ie de c?tre persoanele fizice a impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren ?i a taxei auto datorate pentru īntregul an”;

H.C.L. Aroneanu nr. 52/27.05.2004 cu privire la : “aprobarea īncadr?rii terenurilor amplasate īn intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??”;

H.C.L. Aroneanu nr. 40[1]/30.09.2004 cu privire la : “aprobarea scutirii pentru anii 2004-2005 de la plata taxelor locale ?i a taxelor speciale pentru personalul responsabil cu organizarea pazei comunale la nivelul comunei Aroneanu”;

 

  1. Anul fiscal 2005:

H.C.L. Aroneanu nr. 34/26.05.2005 cu privire la : “aprobarea stabilirii ?i/sau major?rii taxelor ?i impozitelor locale ?i a taxelor speciale cu aplicare din anul 2006”;

H.C.L. Aroneanu nr. 35/26.05.2005 cu privire la : “aprobarea īncadr?rii terenurilor amplasate īn intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??, cu aplicabilitate din anul 2006”;

H.C.L. Aroneanu nr. 36/26.05.2005 cu privire la : “aprobarea reducerilor de la plata taxelor ?i impozitelor locale pe anul 2006 pentru locuin?ele folosite de persoanele de pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu ca locuin?e de domiciliu, precum ?i pentru terenul aferent”;

H.C.L. Aroneanu nr. 37/26.05.2005 cu privire la : “stabilirea scutirii de la plata impozitului pe teren pentru suprafe?ele de teren aferente investi?iilor derulate īn conformitate cu prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investi?iilor directe cu impact semnificativ īn economie, cu modific?rile ulterioare”;

H.C.L. Aroneanu nr. 38/26.05.2005 cu privire la : “aprobarea cuantumului bonifica?iei pentru plata integral? cu anticipa?ie de c?tre persoanele fizice a impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren ?i a taxei auto datorate pentru īntregul an”;

H.C.L. Aroneanu nr. 39/26.05.2005 cu privire la : “stabilirea de reduceri, de la plata impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren, precum ?i a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism ?i a autoriza?iei de construire īn cazul unei calamit??i naturale”;

H.C.L. Aroneanu nr. 66/10.10.2005 cu privire la: “aprobarea stabilirii ?i/sau major?rii taxelor ?i impozitelor locale ?i a taxelor speciale cu aplicare din anul 2006”;

H.C.L. Aroneanu nr. 81/24.11.2005 cu privire la scutirea de la plat? pentru impozitul pe teren, pentru taxele locale ?i taxele speciale, īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare, ca urmare a cererii depuse de domnul Secar? Vasile, domiciliat īn localitatea Ia?i, str. Luca Arbore nr. 10A, bl. 404, sc. B, et. 2, ap. 9, jude?ul Ia?i;

 

  1. Anul fiscal 2006:

H.C.L. Aroneanu nr. 7/26.01.2006 cu privire la respingerea cererilor numi?ilor Maxim Gh. Mihai, ?ugui I. Petru, Drang? Natalia, Vlad V. Constantin, Obad? C. Constantin, Munteanu A. Constantin, Alexandru E. Constantin, Butnaru A. Neculai , Pu?ca?u Gh. Neculai, Obad? Gh. Constantin, Luca Av. Dumitru de la scutirea pl??ii impozitelor ?i taxelor locale pentru imobilele de?inute īn proprietate pe raza administrativ? a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i;

H.C.L. Aroneanu nr. 8/26.01.2006 cu privire la aprobarea cererilor numi?ilor ?ugui Gh. Gheorghe, Moro?anu C. Vasile, S?nduleanu Gh. Gheorghe, Munteanu Mihaela, Av?d?nei I. Ioan, Tudose V. Maria pentru scutirea de la plata taxelor locale, taxelor speciale, a impozitului pe cas? ?i terenul aferent de?inute īn proprietate pe raza administrativ? a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i;

H.C.L. Aroneanu nr. 23/30.03.2006 cu privire la modificarea art. (1) alin. (1) pct. (1) lit. (f) din anexa IV la H.C.L. Aroneanu nr. 66/30.03.2006 pentru aprobarea stabilirii ?i/sau major?rii taxelor ?i impozitelor locale ?i a taxelor speciale cu aplicare din anul 2006;

H.C.L. Aroneanu nr. 45/31.08.2006 cu privire la stabilirea taxei speciale pentru posesorii de terenuri intravilane, persoane fizice sau juridice, pentru care nu fac dovada dreptului de proprietate, īn conformitate cu prevederile legale īn materie.

 

  1. Anul fiscal 2007:

H.C.L. Aroneanu nr. 1/25.01.2007 cu privire la aprobarea valorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora ?i a taxelor speciale pentru anul fiscal 2007;

H.C.L. Aroneanu nr. 2/25.01.2007 cu privire la stabilirea de reduceri, de la plata impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren, precum ?i a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism ?i a autoriza?iei de construire īn cazul unei calamit??i naturale;

H.C.L. Aroneanu nr. 3/25.01.2007 cu privire la aprobarea īncadr?rii terenurilor amplasate īn intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??, cu aplicabilitate din anul 2007;

H.C.L. Aroneanu nr. 4/25.01.2007 cu privire la stabilirea scutirii de la plata impozitului pe teren pentru suprafe?ele de teren aferente investi?iilor derulate īn conformitate cu prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investi?iilor directe cu impact semnificativ īn economie, cu modific?rile ulterioare;

H.C.L. Aroneanu nr. 5/25.01.2007 cu privire la aprobarea reducerilor de la plata taxelor ?i impozitelor locale pe anul 2007 pentru locuin?ele folosite de persoanele de pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu ca locuin?e de domiciliu, precum ?i pentru terenul aferent;

H.C.L. Aroneanu nr. 6/25.01.2007 cu privire la stabilirea de reduceri de la plata impozitului pe cl?diri ?i a impozitului pe teren pentru persoanele ale c?ror venituri lunare sunt mai mici decāt salariul minim pe economie ori constau īn exclusivitate din ajutor de ?omaj ?i/sau pensie de asisten?? social?, īncepānd cu anul 2007;

H.C.L. Aroneanu nr. 7/25.01.2007 cu privire la aprobarea cuantumului bonifica?iei pentru plata integral? cu anticipa?ie de c?tre persoanele fizice a impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren ?i a taxei auto datorate pentru īntregul an.

 

9. Anul fiscal 2008:

 

9.1. H.C.L. Aroneanu nr. 94/20.12.2007 cu privire la aprobarea valorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora ?i a taxelor speciale pentru anul fiscal 2007;

9.2. H.C.L. Aroneanu nr. 95/20.12.2007 cu privire la stabilirea de reduceri, de la plata impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren, precum ?i a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism ?i a autoriza?iei de construire īn cazul unei calamit??i naturale;

9.3. H.C.L. Aroneanu nr. 96/20.12.2007 cu privire la aprobarea īncadr?rii terenurilor amplasate īn intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??, cu aplicabilitate din anul 2007;

9.4. H.C.L. Aroneanu nr. 97/20.12.2007 cu privire la aprobarea reducerilor de la plata taxelor ?i impozitelor locale pe anul 2007 pentru locuin?ele folosite de persoanele de pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu ca locuin?e de domiciliu, precum ?i pentru terenul aferent;

9.5. H.C.L. Aroneanu nr. 98/20.12.2007 cu privire la stabilirea de reduceri de la plata impozitului pe cl?diri ?i a impozitului pe teren pentru persoanele ale c?ror venituri lunare sunt mai mici decāt salariul minim pe economie ori constau īn exclusivitate din ajutor de ?omaj ?i/sau pensie de asisten?? social?, īncepānd cu anul 2007;

9.6. H.C.L. Aroneanu nr. 99/20.12.2007 cu privire la aprobarea cuantumului bonifica?iei pentru plata integral? cu anticipa?ie de c?tre persoanele fizice a impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren ?i a taxei auto datorate pentru īntregul an.

(2) Actele administrative cu caracter normativ cu inciden?? asupra taxelor ?i impozitelor locale care nu au fost abrogate expres ī?i p?streaz? valabilitatea.

 

10. Anul fiscal 2009:

 

10.1. H.C.L. Aroneanu nr. 69/27.11.2008 cu privire la aprobarea valorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora ?i a taxelor speciale pentru anul fiscal 2007;

10.2. H.C.L. Aroneanu nr. 70/27.11.2008 cu privire la stabilirea de reduceri, de la plata impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren, precum ?i a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism ?i a autoriza?iei de construire īn cazul unei calamit??i naturale;

10.3. H.C.L. Aroneanu nr. 71/27.11.2008 cu privire la aprobarea īncadr?rii terenurilor amplasate īn intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??, cu aplicabilitate din anul 2007;

10.4. H.C.L. Aroneanu nr. 72/27.11.2008 cu privire la aprobarea reducerilor de la plata taxelor ?i impozitelor locale pe anul 2007 pentru locuin?ele folosite de persoanele de pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu ca locuin?e de domiciliu, precum ?i pentru terenul aferent;

10.5. H.C.L. Aroneanu nr. 73/27.11.2008 cu privire la stabilirea de reduceri de la plata impozitului pe cl?diri ?i a impozitului pe teren pentru persoanele ale c?ror venituri lunare sunt mai mici decāt salariul minim pe economie ori constau īn exclusivitate din ajutor de ?omaj ?i/sau pensie de asisten?? social?, īncepānd cu anul 2007;

10.6. H.C.L. Aroneanu nr.74/27.11.2008 cu privire la aprobarea cuantumului bonifica?iei pentru plata integral? cu anticipa?ie de c?tre persoanele fizice a impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren ?i a taxei auto datorate pentru īntregul an.

(2) Actele administrative cu caracter normativ cu inciden?? asupra taxelor ?i impozitelor locale care nu au fost abrogate expres ī?i p?streaz? valabilitatea.

ART. 13. (1) Stabilirea, constatarea, controlul, urm?rirea ?i īncasarea impozitelor ?i taxelor locale ?i a taxelor speciale se vor face de c?tre inspectorul I asistent (3) cu atribu?iile specifice contabilului - ?ef ?i de c?tre inspectorul I principal (2) cu atribu?iile specifice colect?rii crean?elor la bugetul local, casierului ?i ale agentului fiscal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

(2) Primarul are obliga?ia s? asigure publicitatea prezentei hot?rāri.

ART. 14. Neīndeplinirea sau īndeplinirea necorespunz?toare a prevederilor prezentei hot?rāri atrage de partea celor vinova?i r?spunderea material?, civil?, administrativ?, disciplinar?, contraven?ional? sau penal?, dup? caz.

 

ART. 15. Copii de pe prezenta hot?rāre se vor afi?a public la avizierul autorit??ii locale ?i se vor comunica: Primarului ?i personalului cu atribu?iile specifice contabilului – ?ef ?i ale agentului fiscal din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru luarea la cuno?tin?? ?i ducerea la īndeplinire; Institu?iei Prefectului jude?ului Ia?i –Direc?ia controlul legalit??ii actelor administrative, īn vederea verific?rii legalit??ii acesteia; altor persoane fizice sau juridice interesate, autorit??i sau institu?ii publice, toate prin grija secretarului comunei Aroneanu.

Īnt./red. M.G.

Ex. 2/Ds. 3/2009


 

A N U N ?

Consiliul Local al comunei Aroneanu supune analizei ?i aprob?rii īn cadrul ?edin?ei ordinare din data de 26 noiembrie 2009 = proiectul de hot?rāre cu privire la aprobarea = „valorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora ?i precum ?i a taxelor speciale pentru anul fiscal 2010” =.

Proiectul de act administrativ cu caracter normativ īnregistrat sub nr. 6671/22.10.2009 este afi?at public la avizierul sediului comunei Aroneanu ?i poate fi consultat de persoanele interesate la sediul autorit??ii locale. Proiectul de act administrativ cu caracter normativ este īnso?it de NOTA DE FUNDAMENTARE īnregistrat? sub nr. 6670/22.10.2009 - al inspectorului cu atribu?iile specifice contabilului-?ef din cadrul aparatului de specialitate al primarului - cu privire la necesitatea ?i oportunitatea adopt?rii actului respectiv.

Copie de pe proiectul de hot?rāre poate fi transmis? oric?rei persoane interesate, care depune o cerere īn acest sens. Solicitantul va suporta cheltuielile cu xerocopierea proiectului.

Termenul limit? īn care cei interesa?i pot trimite īn scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ nr. 6671/22.10.2009 este pān? la data de 16.11.2009, inclusiv.

Propunerile vor trebui s? fie formulate numai īn scris, putānd fi comunicate prin po?t? sau direct la registratura general? a autorit??ii locale, cu men?iunea īn aten?ia secretarului comunei. Propunerile care nu sunt f?cute īn termenul ?i īn forma mai sus men?ionat? nu vor putea fi avute īn vedere la elaborarea formei finale a actului normativ.

Temei legal al anun?ului – art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? īn administra?ia public?.

Secretar,

Jr. Manca? Gabriel

Proces-verbal

Manca? Gabriel, secretar al comunei Aroneanu, īn temeiul art. 6 din Legea nr. 52/2003, constat prin prezentul proces-verbal c? s-a īndeplinit procedura anun?ului public referitor la adoptarea de c?tre consiliul local a unui proiect de act normativ.

Azi – 22.10.2009

Secretar,

Jr. Manca? Gabriel

 

Īnt./red. MG

Ex. 2

Ds. 3/2009

 


[1] Hot?rārea a fost adoptat? de Consiliul Local nou ales ca urmare a alegerilor locale din anul 2004 ?i din acest considerent num?rul hot?rārii se repet? īn acela?i an

 

joomla site stats