Home Taxe si Impozite
PDF Print E-mail

 

Hot?rârea nr. 149

[cu privire la aprobarea “valorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora ?i precum ?i a taxelor speciale pentru anul fiscal 2010”]

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ARONEANU, legal constituit, întrunit la lucr?rile ?edin?ei ordinare din data de 26 noiembrie 2009,

având în vedere: referatul de specialitate înregistrat sub num?rul 6670/22.10.2009 al inspectorului cu atribu?iile specifice contabilului - ?ef din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, doamna Sorina - Florina Nicu?a, prin care solicit? Consiliului Local al comunei Aroneanu aprobarea: “valorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora ?i precum ?i a taxelor speciale pentru anul fiscal 2010”, raport întocmit în temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?;

dând citire: proiectului de hot?râre înregistrat sub nr. 6671/22.10.2009 cu privire la aprobarea propunerii mai sus men?ionate, proiect întocmit de c?tre Primarul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, domnul Benoni Moruzi în temeiul dispozi?iilor art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?; - avizelor favorabile înregistrate sub num?rul 6672/22.10.2009 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Aroneanu pentru proiectul de hot?râre mai sus men?ionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 44 ?i art. 54 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?; anun?ului înregistrat sub nr. 6673/22.10.2009 al secretarului comunei Aroneanu prin care face public? inten?ia Consiliului Local de a adopta un act cu caracter normativ în ?edin?a ordinar? din data de 26.11.2009; - avizului favorabil cu privire la legalitatea adopt?rii prezentei hot?râri al secretarului comunei Aroneanu, jr. Manca? Gabriel, prin contrasemnarea acesteia, în temeiul prevederilor art. 47 coroborat cu art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?; H.C.L. Aroneanu nr. 61/28.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i”. H.C.L. Aroneanu nr. 62/28.05.2009 cu privire la aprobarea „Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu ?i al institu?iilor ?i serviciilor publice de interes local, precum ?i aprobarea Regulamentului de Ordine Interioar? al aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu ?i al institu?iilor ?i serviciilor publice de interes local”

examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: Titlul IX Impozite ?i taxe locale, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal – a se vedea Monitorul Oficial Partea I nr. 927/23.12.2003, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; H.G. nr. 956 din 19 august 2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele ?i taxele locale ?i alte taxe asimilate acestora, precum ?i amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010; H.G.R. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; H.G.R. nr. 1.861/2006 pentru modificarea ?i completarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12003 571 10 201 0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin <LLNK 12004 44 20 301 0 32>Hot?rârea Guvernului nr. 44/2004; Legea nr. 72/2002 a zootehniei; H.G.R. nr. 940/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2002 a zootehniei; O.M.A.I. nr. 614/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea ?i func?ionarea sta?iunilor ?i punctelor comunale de mont?; O.M.A.P.A.M. nr. 861/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea ?i func?ionarea sta?iunilor ?i punctelor comunale de mont?; O.M.A.P. nr. 235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activit??ii de îmbun?t??ire ?i exploatare a paji?tilor la nivel na?ional, pe termen mediu ?i lung; O.M.A.A.P. nr. 226/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activit??ii de îmbun?t??ire ?i exploatare a paji?tilor la nivel na?ional, pe termen mediu ?i lung; Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ?i protec?ia persoanelor, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; Legea nr. 500/2002 privind finan?ele publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, modificat? ?i completat?; Legea nr. 82/1991 a contabilit??ii, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; O.G.R. nr. 92/2003 privind Codul de procedur? fiscal?; Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea <LLNK 12003 92130 301 0 33>Ordonan?ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur? fiscal?; Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale, adoptat? la Strasbourg la 15.10.1985; Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?; O.G.R. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si func?ionare a consiliilor locale; Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?;

 

ca urmare a competen?elor stabilite prin: art. 27, art. 36 alin. (2) lit. (b), alin. (4) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?;

 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?, ?i din considerentele prezentate adopt? urm?toarea

hot?râre

 

ART. 01. (1) Se aprob?, pentru anul fiscal 2010 valorile impozabile pe metru p?trat de construc?ie desf??urat? la cl?dirile ?i alte construc?ii apar?inând persoanelor fizice ?i a impozitului pentru contribuabilii prev?zu?i la art. 253 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum sunt prev?zute în anexa (I) la prezenta hot?râre.

(2) Valorile rezultate au fost rotunjite la întreg (1 leu sau 0,00 lei, dup? caz), în sensul c? valorile între 0,01 - 0,49 lei, inclusiv, au fost neglijate, asimilându-se cu 0,00 lei, iar valorile între 0,50 – 0,99 lei, inclusiv, au fost rotunjite prin adaos la 1,00 leu.

(3) Anexa (I) face parte integrant? din hot?râre.

ART. 02. (1) Se aprob?, pentru anul fiscal 2010 impozitele ?i taxele pe terenurile situate în intravilan sau extravilan, dup? caz, astfel cum sunt prev?zute în anexa (II) la prezenta hot?râre.

(2) Valorile rezultate au fost rotunjite la întreg (1 leu sau 0,00 lei, dup? caz), în sensul c? valorile între 0,01 - 0,49 lei, inclusiv, au fost neglijate, asimilându-se cu 0,00 lei, iar valorile între 0,50 – 0,99 lei, inclusiv, au fost rotunjite prin adaos la 1,00 leu.

(3) Anexa (II) face parte integrant? din hot?râre.

ART. 03. (1) Se aprob?, pentru anul fiscal 2010, taxele asupra mijloacelor de transport cu trac?iune mecanic?, astfel cum sunt prev?zute în anexa (III) la prezenta hot?râre.

(2) Valorile rezultate au fost rotunjite la întreg (1 leu sau 0,00 lei, dup? caz), în sensul c? valorile între 0,01 - 0,49 lei, inclusiv, au fost neglijate, asimilându-se cu 0,00 lei, iar valorile între 0,50 – 0,99 lei, inclusiv, au fost rotunjite prin adaos la 1,00 leu.

(3) Anexa (III) face parte integrant? din hot?râre.

ART. 04. (1) Se aprob?, pentru anul fiscal 2010, taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor ?i autoriza?iilor ?i a taxelor pentru eliberarea autoriza?iilor pentru a desf??ura o activitate economic? ?i a altor autoriza?ii similare, astfel cum sunt prev?zute în anexa (IV) la prezenta hot?râre.

 

(2) Valorile rezultate au fost rotunjite la întreg (1 leu sau 0,00 lei, dup? caz), în sensul c? valorile între 0,01 - 0,49 lei, inclusiv, au fost neglijate, asimilându-se cu 0,00 lei, iar valorile între 0,50 – 0,99 lei, inclusiv, au fost rotunjite prin adaos la 1,00 leu.

(3) Anexa (IV) face parte integrant? din hot?râre.

ART. 05. (1) Se aprob?, pentru anul fiscal 2010, taxele pentru folosirea mijloacelor de reclam? ?i publicitate ?i taxele pentru afi?aj în scop de reclam? ?i publicitate, astfel cum sunt prev?zute în anexa (V) la prezenta hot?râre.

(2) Valorile rezultate au fost rotunjite la întreg (1 leu sau 0,00 lei, dup? caz), în sensul c? valorile între 0,01 - 0,49 lei, inclusiv, au fost neglijate, asimilându-se cu 0,00 lei, iar valorile între 0,50 – 0,99 lei, inclusiv, au fost rotunjite prin adaos la 1,00 leu.

(3) Anexa (V) face parte integrant? din hot?râre.

ART. 06. (1) Se aprob?, pentru anul fiscal 2010 impozitul pe spectacole, astfel cum este prev?zut în anexa (VI) la prezenta hot?râre.

(2) Valorile rezultate au fost rotunjite la întreg (1 leu sau 0,00 lei, dup? caz), în sensul c? valorile între 0,01 - 0,49 lei, inclusiv, au fost neglijate, asimilându-se cu 0,00 lei, iar valorile între 0,50 – 0,99 lei, inclusiv, au fost rotunjite prin adaos la 1,00 leu.

(3) Anexa (VI) face parte integrant? din hot?râre.

ART. 07. (1) Se aprob?, pentru anul fiscal 2010 taxele hoteliere, astfel cum sunt prev?zute în anexa (VII) la prezenta hot?râre.

(2) Valorile rezultate au fost rotunjite la întreg (1 leu sau 0,00 lei, dup? caz), în sensul c? valorile între 0,01 - 0,49 lei, inclusiv, au fost neglijate, asimilându-se cu 0,00 lei, iar valorile între 0,50 – 0,99 lei, inclusiv, au fost rotunjite prin adaos la 1,00 leu.

(3) Anexa (VII) face parte integrant? din hot?râre.

ART. 08. (1) Se aprob? taxele locale, astfel cum sunt prev?zute în anexa (VIII) la prezenta hot?râre, cu aplicabilitate în anul fiscal 2010.

(2) Anexa (VIII) face parte integrant? din hot?râre.

ART. 09. (1) Se aprob? taxele pentru de?inerea vehiculelor lente, astfel cum sunt prev?zute în anexa (IX) la prezenta hot?râre, cu aplicabilitate în anul fiscal 2010.

(2) Anexa (IX) face parte integrant? din hot?râre.

ART. 10. (1) Se aprob? taxele speciale, astfel cum sunt prev?zute în anexa (X) la prezenta hot?râre. Taxele speciale se stabilesc pe perioada 01.01.2010 - 31.12.2010.

(2) Anexa (X) face parte integrant? din hot?râre.

ART. 11. (1) Taxele ?i impozitele prev?zute la art. 01 - 10 se stabilesc începând cu data de 01.01.2010.

(2) Anexele I – X fac parte integrant? din hot?râre.

 

ART. 12. (1) Actele administrative ale autorit??ii deliberative de la nivelul comunei Aroneanu adoptate în perioada 2000 - 2008 care au avut inciden?? cu privire la taxe ?i impozite locale sau taxe speciale, dup? caz, sunt:

 

  1. Anul fiscal 2000:

H.C.L. Aroneanu nr. 6/30.03.2000 cu privire la stabilirea taxei pentru eliberarea avizului de principiu ?i a autoriza?iei de func?ionare pentru societ??ile comerciale;

H.C.L. Aroneanu nr. 7/30.03.2000 cu privire la stabilirea taxelor de p??unat pe anul 2000;

H.C.L. Aroneanu nr. 8/30.03.2000 cu privire la actualizarea taxei de obor pentru animalele l?sate nesupravegheate;

H.C.L. Aroneanu nr. 9/30.03.2000 cu privire la stabilirea tarifului pentru beneficiarii aduc?iunii de ap? potabil? a localit??ii Doroban?;

H.C.L. Aroneanu nr. 11/30.03.2000 cu privire la modificarea cuantumului taxei pentru eliberarea certificatului de produc?tor;

H.C.L. Aroneanu nr. 31/27.07.2000 cu privire la suplimentarea taxei de p??unat pentru animalele ce sunt p??unate în tarlaua Le?a;

H.C.L. Aroneanu nr. 32/27.07.2000 cu privire la majorarea taxei de racord la energie electric?, telefonie, ap? potabil?;

H.C.L. Aroneanu nr. 39/31.08.2000 cu privire la instituirea taxei de parcare pentru ma?inile care efectueaz? transport în regim de taxi pe raza comunei Aroneanu;

H.C.L. Aroneanu nr. 40/31.08.2000 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 9/2000 referitor la taxa pentru beneficiarii aduc?iunii de ap? potabil? Doroban?;

H.C.L. Aroneanu nr. 42/31.08.2000 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 1/1999 referitor la taxele stabilite pentru anchetele sociale efectuate de asistentul social din cadrul aparatului propriu al consiliului local;

H.C.L. Aroneanu nr. 46/28.09.2000 cu privire la instituirea taxei de 1000 lei/locuitor al comunei, în vederea constituirii contribu?iei pentru Agen?ia Nord – Est;

H.C.L. Aroneanu nr. 47/28.09.2000 cu privire la instituirea taxei speciale pentru beneficiarii de atelaje cu trac?iune animal?;

H.C.L. Aroneanu nr. 50/26.10.2000 cu privire la aprobarea major?rii taxelor ?i impozitelor începând cu 01.01.2001.

 

  1. Anul fiscal 2001:

H.C.L. Aroneanu nr. 22/26.04.2001 cu privire la modificarea ?i completarea H.C.L. nr. 50/2000 cu privire la taxele ?i impozitele locale;

H.C.L. Aroneanu nr. 42/28.06.2001 cu privire la instituirea unor taxe speciale pentru înscrierea în registrul agricol ?i pentru organizarea de festivit??i în cadrul c?minului cultural;

H.C.L. Aroneanu nr. 54/30.08.2001 cu privire la instituirea taxei speciale pentru beneficiarii serviciilor de internet oferite de c?minul cultural Aroneanu;

H.C.L. Aroneanu nr. 60/25.10.2001 cu privire la aprobarea taxelor ?i impozitelor locale ?i a taxelor speciale cu aplicabilitate în anul 2002;

H.C.L. Aroneanu nr. 75/29.11.2001 cu privire la aprobarea index?rii cuantumului taxelor ?i impozitelor locale cu coeficientul de infla?ie de 30,80%;

 

  1. Anul fiscal 2002:

H.C.L. Aroneanu nr. 5/28.02.2002 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 75/29.11.2001 cu privire la aprobarea index?rii cuantumului taxelor ?i impozitelor locale cu coeficientul de infla?ie de 30,80%;

H.C.L. Aroneanu nr. 22/30.05.2002 cu privire la încadrarea terenurilor amplasate în intravilan sau extravilan pe zone ?i categorii de folosin??;

H.C.L. Aroneanu nr. 23/30.05.2002 cu privire la stabilirea obiectivelor vizând buna gospod?rire, între?inerea, gospod?rirea ?i înfrumuse?area localit??ilor ce vor fi realizate par?ial prin contribu?ia direct? a cet??enilor;

H.C.L. Aroneanu nr. 52/19.12.2002 cu privire la aprobarea taxelor ?i impozitelor locale ?i a taxelor speciale cu aplicare din anul 2003;

 

  1. Anul fiscal 2003:

H.C.L. Aroneanu nr. 5/30.01.2003 cu privire la stabilirea cuantumului bonifica?iei de 10% pentru contribuabilii care pl?tesc cu anticipa?ie taxele ?i impozitele locale;

H.C.L. Aroneanu nr. 7/27.02.2003 cu privire la avizarea listei cu construc?iile speciale ale S.N. „Romtelecom” S.A. Direc?ia de Telecomunica?ii Ia?i;

H.C.L. Aroneanu nr. 8/27.02.2003 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 52/2002 cu privire la taxele ?i impozitele locale ?i a taxelor speciale cu aplicare din anul 2003;

H.C.L. Aroneanu nr. 22/24.04.2003 cu privire la instituirea taxei speciale de 5000 lei/gospod?rie pentru constituirea fondului necesar bunei func?ion?ri a Serviciului Public de Pompieri Civili ai comunei Aroneanu;

H.C.L. Aroneanu nr. 23/24.04.2003 cu privire la compensa?iile de care beneficiaz? membrii S.P.P.C. ai comunei Aroneanu;

H.C.L. Aroneanu nr. 25/29.05.2003 cu privire la instituirea taxei speciale de 3000 de lei/locuitor, reprezentând contribu?ia la fondul Nord-Est;

H.C.L. Aroneanu nr. 27/29.05.2003 cu privire la majorarea taxelor ?i impozitelor locale, cu aplicabilitate de la 01.01.2004, cu 15%;

H.C.L. Aroneanu nr. 28/29.05.2003 cu privire la stabilirea bonifica?iilor, scutirilor ?i reducerilor de la plata taxelor ?i impozitelor locale pentru anul 2004;

H.C.L. Aroneanu nr. 29/29.05.2003 cu privire la încadrarea terenurilor amplasate în intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??;

H.C.L. Aroneanu nr. 53/25.09.2003 cu privire la instituirea taxelor în vederea organiz?rii ?i func?ion?rii serviciului public pentru operarea cu sistemul centralizat de alimentare cu ap? potabil? a localit??ii Doroban?;

H.C.L. Aroneanu nr. 59/27.11.2003 cu privire la avizarea listei cu construc?iile speciale ale S.N. „Romtelecom” S.A. Direc?ia de Telecomunica?ii Ia?i;

 

  1. Anul fiscal 2004:

H.C.L. Aroneanu nr. 15/26.02.2004 cu privire la : “aprobarea modific?rii H.C.L. Aroneanu nr. 27/29.05.2003 pentru aprobarea majorarii taxelor ?i impozitelor locale ?i a taxelor speciale cu aplicare din anul 2004”;

H.C.L. Aroneanu nr. 45/27.05.2004 cu privire la aprobarea stabilirii ?i/sau major?rii taxelor ?i impozitelor locale ?i a taxelor speciale cu aplicare din anul 2005;

H.C.L. Aroneanu nr. 46/27.05.2004 cu privire la : “aprobarea listei construc?iilor speciale ale S.N. « RomTelecom » S.A, Direc?ia de Telecomunica?ii Ia?i, pentru anul fiscal 2005;

H.C.L. Aroneanu nr. 47/27.05.2004 cu privire la : “stabilirea de reduceri, de la plata impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren, precum ?i a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism ?i a autoriza?iei de construire în cazul unei calamit??i naturale”;

H.C.L. Aroneanu nr. 48/27.05.2004 cu privire la : “stabilirea scutirii de la plata impozitului pe teren pentru suprafe?ele de teren aferente investi?iilor derulate în conformitate cu prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investi?iilor directe cu impact semnificativ în economie, cu modific?rile ulterioare”;

H.C.L. Aroneanu nr. 49/27.05.2004 cu privire la : “stabilirea de reduceri de la plata impozitului pe cl?diri ?i a impozitului pe teren pentru persoanele ale c?ror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim pe economie ori constau în exclusivitate din ajutor de ?omaj ?i/sau pensie de asisten?? social?”;

H.C.L. Aroneanu nr. 50/27.05.2004 cu privire la : “aprobarea reducerilor de la plata taxelor ?i impozitelor locale pentru anul 2005 pentru locuin?ele folosite de persoanele de pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu ca locuin?e de domiciliu, precum ?i pentru terenul aferent”;

H.C.L. Aroneanu nr. 51/27.05.2004 cu privire la : “aprobarea cuantumului bonifica?iei pentru plata integral? cu anticipa?ie de c?tre persoanele fizice a impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren ?i a taxei auto datorate pentru întregul an”;

H.C.L. Aroneanu nr. 52/27.05.2004 cu privire la : “aprobarea încadr?rii terenurilor amplasate în intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??”;

H.C.L. Aroneanu nr. 40[1]/30.09.2004 cu privire la : “aprobarea scutirii pentru anii 2004-2005 de la plata taxelor locale ?i a taxelor speciale pentru personalul responsabil cu organizarea pazei comunale la nivelul comunei Aroneanu”;

 

  1. Anul fiscal 2005:

H.C.L. Aroneanu nr. 34/26.05.2005 cu privire la : “aprobarea stabilirii ?i/sau major?rii taxelor ?i impozitelor locale ?i a taxelor speciale cu aplicare din anul 2006”;

H.C.L. Aroneanu nr. 35/26.05.2005 cu privire la : “aprobarea încadr?rii terenurilor amplasate în intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??, cu aplicabilitate din anul 2006”;

H.C.L. Aroneanu nr. 36/26.05.2005 cu privire la : “aprobarea reducerilor de la plata taxelor ?i impozitelor locale pe anul 2006 pentru locuin?ele folosite de persoanele de pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu ca locuin?e de domiciliu, precum ?i pentru terenul aferent”;

H.C.L. Aroneanu nr. 37/26.05.2005 cu privire la : “stabilirea scutirii de la plata impozitului pe teren pentru suprafe?ele de teren aferente investi?iilor derulate în conformitate cu prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investi?iilor directe cu impact semnificativ în economie, cu modific?rile ulterioare”;

H.C.L. Aroneanu nr. 38/26.05.2005 cu privire la : “aprobarea cuantumului bonifica?iei pentru plata integral? cu anticipa?ie de c?tre persoanele fizice a impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren ?i a taxei auto datorate pentru întregul an”;

H.C.L. Aroneanu nr. 39/26.05.2005 cu privire la : “stabilirea de reduceri, de la plata impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren, precum ?i a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism ?i a autoriza?iei de construire în cazul unei calamit??i naturale”;

H.C.L. Aroneanu nr. 66/10.10.2005 cu privire la: “aprobarea stabilirii ?i/sau major?rii taxelor ?i impozitelor locale ?i a taxelor speciale cu aplicare din anul 2006”;

H.C.L. Aroneanu nr. 81/24.11.2005 cu privire la scutirea de la plat? pentru impozitul pe teren, pentru taxele locale ?i taxele speciale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca urmare a cererii depuse de domnul Secar? Vasile, domiciliat în localitatea Ia?i, str. Luca Arbore nr. 10A, bl. 404, sc. B, et. 2, ap. 9, jude?ul Ia?i;

 

  1. Anul fiscal 2006:

H.C.L. Aroneanu nr. 7/26.01.2006 cu privire la respingerea cererilor numi?ilor Maxim Gh. Mihai, ?ugui I. Petru, Drang? Natalia, Vlad V. Constantin, Obad? C. Constantin, Munteanu A. Constantin, Alexandru E. Constantin, Butnaru A. Neculai , Pu?ca?u Gh. Neculai, Obad? Gh. Constantin, Luca Av. Dumitru de la scutirea pl??ii impozitelor ?i taxelor locale pentru imobilele de?inute în proprietate pe raza administrativ? a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i;

H.C.L. Aroneanu nr. 8/26.01.2006 cu privire la aprobarea cererilor numi?ilor ?ugui Gh. Gheorghe, Moro?anu C. Vasile, S?nduleanu Gh. Gheorghe, Munteanu Mihaela, Av?d?nei I. Ioan, Tudose V. Maria pentru scutirea de la plata taxelor locale, taxelor speciale, a impozitului pe cas? ?i terenul aferent de?inute în proprietate pe raza administrativ? a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i;

H.C.L. Aroneanu nr. 23/30.03.2006 cu privire la modificarea art. (1) alin. (1) pct. (1) lit. (f) din anexa IV la H.C.L. Aroneanu nr. 66/30.03.2006 pentru aprobarea stabilirii ?i/sau major?rii taxelor ?i impozitelor locale ?i a taxelor speciale cu aplicare din anul 2006;

H.C.L. Aroneanu nr. 45/31.08.2006 cu privire la stabilirea taxei speciale pentru posesorii de terenuri intravilane, persoane fizice sau juridice, pentru care nu fac dovada dreptului de proprietate, în conformitate cu prevederile legale în materie.

 

  1. Anul fiscal 2007:

H.C.L. Aroneanu nr. 1/25.01.2007 cu privire la aprobarea valorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora ?i a taxelor speciale pentru anul fiscal 2007;

H.C.L. Aroneanu nr. 2/25.01.2007 cu privire la stabilirea de reduceri, de la plata impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren, precum ?i a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism ?i a autoriza?iei de construire în cazul unei calamit??i naturale;

H.C.L. Aroneanu nr. 3/25.01.2007 cu privire la aprobarea încadr?rii terenurilor amplasate în intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??, cu aplicabilitate din anul 2007;

H.C.L. Aroneanu nr. 4/25.01.2007 cu privire la stabilirea scutirii de la plata impozitului pe teren pentru suprafe?ele de teren aferente investi?iilor derulate în conformitate cu prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investi?iilor directe cu impact semnificativ în economie, cu modific?rile ulterioare;

H.C.L. Aroneanu nr. 5/25.01.2007 cu privire la aprobarea reducerilor de la plata taxelor ?i impozitelor locale pe anul 2007 pentru locuin?ele folosite de persoanele de pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu ca locuin?e de domiciliu, precum ?i pentru terenul aferent;

H.C.L. Aroneanu nr. 6/25.01.2007 cu privire la stabilirea de reduceri de la plata impozitului pe cl?diri ?i a impozitului pe teren pentru persoanele ale c?ror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim pe economie ori constau în exclusivitate din ajutor de ?omaj ?i/sau pensie de asisten?? social?, începând cu anul 2007;

H.C.L. Aroneanu nr. 7/25.01.2007 cu privire la aprobarea cuantumului bonifica?iei pentru plata integral? cu anticipa?ie de c?tre persoanele fizice a impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren ?i a taxei auto datorate pentru întregul an.

 

9. Anul fiscal 2008:

 

9.1. H.C.L. Aroneanu nr. 94/20.12.2007 cu privire la aprobarea valorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora ?i a taxelor speciale pentru anul fiscal 2007;

9.2. H.C.L. Aroneanu nr. 95/20.12.2007 cu privire la stabilirea de reduceri, de la plata impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren, precum ?i a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism ?i a autoriza?iei de construire în cazul unei calamit??i naturale;

9.3. H.C.L. Aroneanu nr. 96/20.12.2007 cu privire la aprobarea încadr?rii terenurilor amplasate în intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??, cu aplicabilitate din anul 2007;

9.4. H.C.L. Aroneanu nr. 97/20.12.2007 cu privire la aprobarea reducerilor de la plata taxelor ?i impozitelor locale pe anul 2007 pentru locuin?ele folosite de persoanele de pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu ca locuin?e de domiciliu, precum ?i pentru terenul aferent;

9.5. H.C.L. Aroneanu nr. 98/20.12.2007 cu privire la stabilirea de reduceri de la plata impozitului pe cl?diri ?i a impozitului pe teren pentru persoanele ale c?ror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim pe economie ori constau în exclusivitate din ajutor de ?omaj ?i/sau pensie de asisten?? social?, începând cu anul 2007;

9.6. H.C.L. Aroneanu nr. 99/20.12.2007 cu privire la aprobarea cuantumului bonifica?iei pentru plata integral? cu anticipa?ie de c?tre persoanele fizice a impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren ?i a taxei auto datorate pentru întregul an.

(2) Actele administrative cu caracter normativ cu inciden?? asupra taxelor ?i impozitelor locale care nu au fost abrogate expres î?i p?streaz? valabilitatea.

 

10. Anul fiscal 2009:

 

10.1. H.C.L. Aroneanu nr. 69/27.11.2008 cu privire la aprobarea valorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora ?i a taxelor speciale pentru anul fiscal 2007;

10.2. H.C.L. Aroneanu nr. 70/27.11.2008 cu privire la stabilirea de reduceri, de la plata impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren, precum ?i a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism ?i a autoriza?iei de construire în cazul unei calamit??i naturale;

10.3. H.C.L. Aroneanu nr. 71/27.11.2008 cu privire la aprobarea încadr?rii terenurilor amplasate în intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??, cu aplicabilitate din anul 2007;

10.4. H.C.L. Aroneanu nr. 72/27.11.2008 cu privire la aprobarea reducerilor de la plata taxelor ?i impozitelor locale pe anul 2007 pentru locuin?ele folosite de persoanele de pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu ca locuin?e de domiciliu, precum ?i pentru terenul aferent;

10.5. H.C.L. Aroneanu nr. 73/27.11.2008 cu privire la stabilirea de reduceri de la plata impozitului pe cl?diri ?i a impozitului pe teren pentru persoanele ale c?ror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim pe economie ori constau în exclusivitate din ajutor de ?omaj ?i/sau pensie de asisten?? social?, începând cu anul 2007;

10.6. H.C.L. Aroneanu nr.74/27.11.2008 cu privire la aprobarea cuantumului bonifica?iei pentru plata integral? cu anticipa?ie de c?tre persoanele fizice a impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren ?i a taxei auto datorate pentru întregul an.

(2) Actele administrative cu caracter normativ cu inciden?? asupra taxelor ?i impozitelor locale care nu au fost abrogate expres î?i p?streaz? valabilitatea.

ART. 13. (1) Stabilirea, constatarea, controlul, urm?rirea ?i încasarea impozitelor ?i taxelor locale ?i a taxelor speciale se vor face de c?tre inspectorul I asistent (3) cu atribu?iile specifice contabilului - ?ef ?i de c?tre inspectorul I principal (2) cu atribu?iile specifice colect?rii crean?elor la bugetul local, casierului ?i ale agentului fiscal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

(2) Primarul are obliga?ia s? asigure publicitatea prezentei hot?râri.

ART. 14. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunz?toare a prevederilor prezentei hot?râri atrage de partea celor vinova?i r?spunderea material?, civil?, administrativ?, disciplinar?, contraven?ional? sau penal?, dup? caz.

 

ART. 15. Copii de pe prezenta hot?râre se vor afi?a public la avizierul autorit??ii locale ?i se vor comunica: Primarului ?i personalului cu atribu?iile specifice contabilului – ?ef ?i ale agentului fiscal din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru luarea la cuno?tin?? ?i ducerea la îndeplinire; Institu?iei Prefectului jude?ului Ia?i –Direc?ia controlul legalit??ii actelor administrative, în vederea verific?rii legalit??ii acesteia; altor persoane fizice sau juridice interesate, autorit??i sau institu?ii publice, toate prin grija secretarului comunei Aroneanu.

Înt./red. M.G.

Ex. 2/Ds. 3/2009


 

A N U N ?

Consiliul Local al comunei Aroneanu supune analizei ?i aprob?rii în cadrul ?edin?ei ordinare din data de 26 noiembrie 2009 = proiectul de hot?râre cu privire la aprobarea = „valorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora ?i precum ?i a taxelor speciale pentru anul fiscal 2010” =.

Proiectul de act administrativ cu caracter normativ înregistrat sub nr. 6671/22.10.2009 este afi?at public la avizierul sediului comunei Aroneanu ?i poate fi consultat de persoanele interesate la sediul autorit??ii locale. Proiectul de act administrativ cu caracter normativ este înso?it de NOTA DE FUNDAMENTARE înregistrat? sub nr. 6670/22.10.2009 - al inspectorului cu atribu?iile specifice contabilului-?ef din cadrul aparatului de specialitate al primarului - cu privire la necesitatea ?i oportunitatea adopt?rii actului respectiv.

Copie de pe proiectul de hot?râre poate fi transmis? oric?rei persoane interesate, care depune o cerere în acest sens. Solicitantul va suporta cheltuielile cu xerocopierea proiectului.

Termenul limit? în care cei interesa?i pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ nr. 6671/22.10.2009 este pân? la data de 16.11.2009, inclusiv.

Propunerile vor trebui s? fie formulate numai în scris, putând fi comunicate prin po?t? sau direct la registratura general? a autorit??ii locale, cu men?iunea în aten?ia secretarului comunei. Propunerile care nu sunt f?cute în termenul ?i în forma mai sus men?ionat? nu vor putea fi avute în vedere la elaborarea formei finale a actului normativ.

Temei legal al anun?ului – art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?.

Secretar,

Jr. Manca? Gabriel

Proces-verbal

Manca? Gabriel, secretar al comunei Aroneanu, în temeiul art. 6 din Legea nr. 52/2003, constat prin prezentul proces-verbal c? s-a îndeplinit procedura anun?ului public referitor la adoptarea de c?tre consiliul local a unui proiect de act normativ.

Azi – 22.10.2009

Secretar,

Jr. Manca? Gabriel

 

Înt./red. MG

Ex. 2

Ds. 3/2009

 


[1] Hot?rârea a fost adoptat? de Consiliul Local nou ales ca urmare a alegerilor locale din anul 2004 ?i din acest considerent num?rul hot?rârii se repet? în acela?i an

 

joomla site stats