Home Hotarari de Consiliu Hotarari 2009
Hotarari 2009 PDF Print E-mail


ROMNIA
JUDE?UL IA?I
COMUNA ARONEANU
CONSILIUL LOCAL

Telefon/fax 0232/299.255 Cod fiscal 4540038 Cod po?tal 707020 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it internet: http : www.comunaaroneanu.ro

HOT?RRI


ADOPTATE N ANUL 2009

Nr. crt.

Nr. ?i data nregistr?rii la Prefectur?

Nr. ?i data nregistr?rii la Consiliul Local

Nr. ?i data actului administrativ

Con?inutul pe scurt al hot?rrii

0

1

2

3

4

01

4082/16.02.2009

790/04.02.2009

01/29.01.2009

Aprobarea pentru anul 2009, a limitelor de venituri medii lunare pentru bunurile mobile si imobile, p?s?ri si animale, proprietatea solicitan?ilor de ajutor social n temeiul Legi nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

02

4082/16.02.2009

790/04.02.2009

02/29.01.2009

Aprobarea: statelor de func?ii ?i a num?rului de asisten?i personali de la nivelul comunei Aroneanu, pentru anul 2009

03

4082/16.02.2009

790/04.02.2009

03/29.01.2009

Aprobarea constituirii Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adun?rilor publice, de la nivelul comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

04

4082/16.02.2009

790/04.02.2009

04/29.01.2009

Aprobarea: contului de ncheiere a execu?iei bugetare a comunei Aroneanu pe anul 2008

05

4082/16.02.2009

790/04.02.2009

05/29.01.2009

Aprobarea:cotiza?iei comunei Aroneanu pe anul 2009, pentru calitatea de membru n cadrul Asocia?iei Regionale a Serviciilor de Ap? Canal Ia?i ARSACIS-

06

4082/16.02.2009

790/04.02.2009

06/29.01.2009

Aprobarea desemn?rii persoanei care va reprezenta Comuna Aroneanu, Jude?ul Ia?i, la ?edin?ele Grupului de Ini?iativ? pentru Identitate Local? n cadrul proiectului S.P.I.C. Sus?inerea Politicilor de Identitate Comunitar?

07

4082/16.02.2009

790/04.02.2009

07/29.01.2009

Aprobarea

Planului Urbanistic Zonal Introducere teren n intravilan n vederea construirii de locuin?e ?i dot?ri aferente pe teren proprietate, situat n extravilanul comunei Aroneanu, T. 70, proiectant S.C.ARHIGRAPH S.R.L. Ia?i, beneficiar fiind Ghiciuc Cristinel

08

4082/16.02.2009

790/04.02.2009

08/29.01.2009

Aprobarea

Planului Urbanistic Zonal Introducere teren n intravilan ?i construire locuin?e ?i dot?ri aferente, pe teren situat n extravilanul counei Aroneanu, T. 45, T.46, P.1122/3/3, 1107/1/2, 1122/1/2,1122/2/2, (suprafa?? teren 26.500 m.p.) proiectant S.C.EVO DESIGN S.R.L. Ia?i, beneficiar fiind Zboiu Gabriela

09

4082/16.02.2009

790/04.02.2009

09/29.01.2009

Aprobarea

Planului Urbanistic Zonal Introducere teren n intravilan n vederea construirii de locuin?e ?i dot?ri aferente pe teren proprietate, situat n extravilanul comunei Aroneanu, T. 57, proiectant S.C.EVO DESIGN S.R.L. Ia?i(proiect nr. 26), beneficiar fiind Pohodnicaru Mirela

10

4082/16.02.2009

790/04.02.2009

10/29.01.2009

AprobareaPlanului Urbanistic Zonal Introducere teren n intravilan n vederea construirii de locuin?e ?i dot?ri aferente pe teren proprietate, situat n extravilanul comunei Aroneanu, T. 57, (suprafa?? teren 11.400,00 m.p.) proiectant S.C.EVO DESIGN S.R.L. Ia?i (proiect nr. 25), beneficiar fiind Pohodnicaru Mirela

11

4082/16.02.2009

790/04.02.2009

11/29.01.2009

AprobareaPlanului Urbanistic Zonal Introducere teren n intravilan ?i construire locuin?e ?i dot?ri aferente, pe teren proprietate situat n extravilanul comunei Aroneanu, T. 57, (suprafa?? teren 2.500 m.p.) proiectant S.C.EVO DESIGN S.R.L. Ia?i, beneficiar fiind Cri?u C?t?lin Gheorghe

12

4082/16.02.2009

790/04.02.2009

12/29.01.2009

AprobareaPlanului Urbanistic Zonal Introducere teren n intravilan n vederea construirii de locuin?e ?i dot?ri aferente pe teren proprietate situat n extravilanul comunei Aroneanu, T. 57, P 1A (suprafa?? teren 4000,00 m.p.), proiectant S.C.EVO DESIGN S.R.L. Ia?i, beneficiar fiind Cri?u C?t?lin Gheorghe

13

4082/16.02.2009

790/04.02.2009

13/29.01.2009

Aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru Planul Urbanistic Zonal Elaborare P.U.Z. + R.L.U. Introducere teren n intravilan sat Aroneanu pentru construire locuin?e, proiect ntocmit n luna septembrie 2008 de S.C. URBATECH S.R.L. Ia?i, beneficiari fiind S.C. SABAUDIA S.R.L. , prin asociat ?i administrator Reina Salvatore

14

4082/16.02.2009

790/04.02.2009

14/29.01.2009

Aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru Planul Urbanistic Zonal Introducere teren n intravilan?i construire locuin?? cu dot?ri aferente, beneficiar fiind domnul Avataji Paul cu domiciliul n Ia?i

15

4082/16.02.2009

790/04.02.2009

15/29.01.2009

Aprobarea: decont?rii cheltuielilor de transport aferente lunii noiembrie 2008, pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

16

4122/17.02.2009

984/12.02.2009

16/03.02.2009

Aprobarea: indicatorilor tehnico-economici prev?zu?i n Studiul topo, studiul geo, proiectul de autorizare a construirii, proiectul tehnic, devizul economic, caietele de sarcini S.T, S.G, P.A.C., P.Th, D.E., C.S - pentru obiectivul de investi?ii SISTEM INTEGRAT DE CANALIZARE PENTRU LOCALIT??ILE ARONEANU, DOROBAN? ?I ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

17

4122/17.02.2009

984/12.02.2009

17/03.02.2009

Aprobarea: desemn?rii primarului comunei s? certifice cheltuielile n cadrul subprogramului: Sistem integrat de alimentare cu ap? ?i canalizare din sursa R.A.J.A.C. Ia?i a localit??ilor Aroneanu, Doroban?, ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

18

4122/17.02.2009

984/12.02.2009

18/03.02.2009

Aprobarea desemn?rii responsabilului tehnic cu implementarea obiectivului de investi?ii n cadrul subprogramului: Sistem integrat de alimentare cu ap? ?i canalizare din sursa R.A.J.A.C. Ia?i a localit??ilor Aroneanu, Doroban?, ?orogari, comuna Aroneanu, jud. Ia?i,

19

4122/17.02.2009

984/12.02.2009

19/03.02.2009

Aprobarea: decont?rii cheltuielilor de transport aferente perioadei lunii decembrie 2008 pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

20

8575/01.04.2009

1694/16.03.2009

20/26.02.2009

Aprobarea modific?rilor la Actul constitutiv ?i la Statutul Asocia?iei Zona Metropolitan? Ia?i, precum ?i desemnarea persoanei care s? reprezinte interesele comunei Aroneanu n cadrul Asocia?iei

21

8575/01.04.2009

1694/16.03.2009

21/26.02.2009

Aprobarea documenta?iei tehnico-economice ?i a detaliilor de execu?ie, respectiv P.A.C, P.Th., D.L pentru obiectivul de investi?ii - Sal? de Sport amplasat? n curtea ?colii cu cl. I-VIII din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

22

8575/01.04.2009

1694/16.03.2009

22/26.02.2009

Aprobareadocumenta?iei tehnico-economice ?i a detaliilor de execu?ie, respectiv P.A.C, P.Th., D.L pentru obiectivul de investi?ii BAZ? SPORTIV? MULTIFUNC?IONAL? FORMAT? DIN TEREN DE SPORT PENTRU HANDBAL, BASCHET, TENIS, MINIFOTBAL ?I CONSTRUC?II ANEXE CUPRINZND: VESTIARE, MPREJMUIRE, ILUMINAT NOCTURN? ?I PARCARE N SAT ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

23

8575/01.04.2009

1694/16.03.2009

23/26.02.2009

Aprobareadesemn?rii responsabilului tehnic pentru implementarea proiectului referitor la BAZ? SPORTIV? MULTIFUNC?IONAL? FORMAT? DIN TEREN DE SPORT PENTRU HANDBAL, BASCHET,TENIS, MINIFOTBAL ?I CONSTRUC?II ANEXE CUPRINZND: VESTIARE, MPREJMUIRE, ILUMINAT NOCTURN? ?I PARCARE N SAT ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

24

8575/01.04.2009

1694/16.03.2009

24/26.02.2009

Aprobarea desemn?rii responsabilului tehnic pentru implementarea proiectului referitor la Alimentare cu ap? n sistem centralizat din sursa R.A.J.A.C. Ia?i, a satelor Doroban? ?i ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

25

8575/01.04.2009

1694/16.03.2009

25/26.02.2009

Aprobarea asocierii comunei Aroneanu cu alte unit??i administrativ-teritoriale din jude? n vederea nfiin??rii ASOCIA?IEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR? PENTRU SALUBRITATE A.D.I.S. IA?I, PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI MAJOR DE INVESTI?II N DOMENIUL DE?EURILOR DIN JUDE?UL IA?I

26

8575/01.04.2009

1694/16.03.2009

26/26.02.2009

Aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini ?i a documenta?iei anex? n vederea atribuirii contractului de nchiriere a suprafe?ei de 27 ha. teren, denumit? popular Tarlaua Le?a, aflat? n domeniul public al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

27

8575/01.04.2009

1694/16.03.2009

27/26.02.2009

Aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini ?i a documenta?iei anex? n vederea atribuirii contractului de nchiriere a C?minului Cultural din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, pentru desf??urarea de activit??i de discotec? ?i alte activit??i recreative

28

10317/16.04.2009

2317/09.04.2009

28/26.03.2009

Aprobarea bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, pe anul 2009

29

10317/16.04.2009

2317/09.04.2009

29/26.03.2009

Aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Cre?tere Ia?i 2009-2015, al Asocia?iei Zona Metropolitan? Ia?i

30

10317/16.04.2009

2317/09.04.2009

30/26.03.2009

Aprobareacotiza?iei anuale a comunei Aroneanu pentru calitatea de membru n cadrul Asocia?iei Comunelor din Romnia

31

10317/16.04.2009

2317/09.04.2009

31/26.03.2009

Aprobareacontribu?iei din partea comunei Aroneanu la proiectele ce se vor derula n anul 2009, prin Asocia?ia de Dezvoltare Intercomunitar? Aroneanu-Victoria

32

10317/16.04.2009

2317/09.04.2009

32/26.03.2009

Aprobareacotiza?iei anuale a comunei Aroneanu pentru calitatea de membru n cadrul Asocia?iei de Dezvoltare Intercomunitar? pentru Salubritate A.D.I.S. Ia?i, n vederea realiz?rii Proiectului Major de Investi?ii n Domeniul De?eurilor din Jude?ul Ia?i

33

10317/16.04.2009

2317/09.04.2009

33/26.03.2009

Aprobaread?rii n administrare, c?tre Consiliul Jude?ean Ia?i - S.P.A.D.J.-Ia?i, a drumului comunal D.C. 15 Aroneanu-Doroban?, pe perioada efectu?rii lucr?rilor de modernizare a acestuia

34

10317/16.04.2009

2317/09.04.2009

34/26.03.2009

Aprobareaachizi?ion?rii de beton concasat pentru efectuarea de lucr?ri de ntre?inere la drumurile din comuna Aroneanu-

35

10317/16.04.2009

2317/09.04.2009

35/26.03.2009

Aprobarea complet?rii prevederilor H.C.L. Aroneanu cu nr.100 din 29 decembrie 2008 cu privire la stabilirea situa?iilor deosebite n care primarul poate acorda ajutoare de urgen??

36

10317/16.04.2009

2317/09.04.2009

36/26.03.2009

Aprobareagraficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul II al anului 2009

37

10317/16.04.2009

2317/09.04.2009

37/26.03.2009

Aprobareaalegerii unui pre?edinte de ?edin?e al consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul II al anului 2009-

38

10317/16.04.2009

2317/09.04.2009

38/26.03.2009

Aprobarea constat?rii trecerii de drept n domeniul privat al comunei Aroneanu, ?i n administrarea Consiliului Local Aroneanu, a terenului ce a apar?inut fostului C.A.P. Aroneanu n suprafa?? total? de 4,5947 ha., conform art. 28 alin. 7 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, nemodificat?.

39

10317/16.04.2009

2317/09.04.2009

39/26.03.2009

Aprobareamputernicirii primarului s? achizi?ioneze un serviciu de consultan?? juridic? pentru stabilirea cu caracter definitiv a statutului juridic al terenului n suprafa?? total? de 4,5947 ha. teren ce a apar?inut fostului C.A.P. Aroneanu

40

10317/16.04.2009

2317/09.04.2009

40/26.03.2009

Aprobareacotiza?iei anuale a comunei Aroneanu pentru calitatea de membru n cadrul Asocia?iei Zona Metropolitan? Ia?i

41

10317/16.04.2009

2317/09.04.2009

41/26.03.2009

Aprobareaachizi?ion?rii unui serviciu de proiectare n vederea ntocmirii unui P.U.Z. pentru construire A?ez?mnt Social cu destina?ia de Centru de Zi primire b?trni-azil ?i Parc de agrement n satul Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i- Tarlaua 84 Parcelele P.273, P.239, P. 257, P.255, P.376

42

10317/16.04.2009

2317/09.04.2009

42/26.03.2009

Aprobareaachizi?ion?rii unui serviciu de proiectare n vederea ntocmirii Studiului Topografic, Studiului Geotehnic, Studiului de Fezabilitate, Documenta?iei de avizare ?i Cererii de finan?are pentru nfiin?are Parc de agrement n satul Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i - Tarlaua 84 Parcelele P.273, P.239, P. 257, P.255, P.376

43

10317/16.04.2009

2317/09.04.2009

43/26.03.2009

Aprobareaachizi?ion?rii unui serviciu de proiectare n vederea ntocmirii unui P.U.Z. n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i - Tarlaua 10 Parcelele 209 ?i 222, cu suprafa?a total? de 5,0183 ha, avnd destina?ia de Zon? reziden?ial? pentru construire locuin?e

44

10317/16.04.2009

2317/09.04.2009

44/26.03.2009

Aprobareaachizi?ion?rii unui serviciu, constnd n nchirierea unui utilaj(buldoexcavator), necesar efectu?rii lucr?rilor de ecologizare a gropilor de gunoi nchise de pe raza comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

45

10317/16.04.2009

2317/09.04.2009

45/26.03.2009

Aprobarea achizi?ion?rii unui serviciu de consultan?? pentru ntocmirea Strategiei de dezvoltare durabil? a comunei Aroneanu pe anii 2009-2015

46

10317/16.04.2009

2317/09.04.2009

46/26.03.2009

Aprobarea Programului de m?suri privind gospod?rirea comunal? pe raza unit??ii administrativ teritoriale a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

47

10317/16.04.2009

2317/09.04.2009

47/26.03.2009

Aprobarea achizi?ion?rii unui serviciu de proiectare n vederea ntocmirii Studiului Topografic, Studiului Geotehnic ?i Studiului de Fezabilitate, pentru Lucr?ri de construire zon? de agrement cu dot?rile, racordurile ?i bran?amentele aferente n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

48

10317/16.04.2009

2317/09.04.2009

48/26.03.2009

Aprobarea achizi?ion?rii unui serviciu de proiectare n vederea ntocmirii Studiului Topografic, Studiului Geotehnic ?i Studiului de Fezabilitate, pentru Lucr?ri de amenajare hidrotehnic? ?i punere n siguran?? Iaz Aroneanu, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

49

10317/16.04.2009

2317/09.04.2009

49/26.03.2009

Aprobarea Actului Constitutiv ?i Statutului Asocia?iei de Dezvoltare Intercomunitar? pentru Salubritate A.D.I.S. Ia?i

50

10317/16.04.2009

2317/09.04.2009

50/26.03.2009

Aprobarea Planului Urbanistic Zonal Introducere teren n intravilan pentru construire locuin?e ?i dot?ri aferente, pe teren proprietate situat n extravilanul comunei Aroneanu, T. 71, P. 1A, lot 1 - lot 31, (suprafa?? teren 19.835 m.p.) proiectant S.C.URBATECH S.R.L. Ia?i, beneficiar fiind BULGARU Valentin George, HODOROGEA Caliopia, POPESCU Daniela, ?ERBAN Constantin ?i ?ERBAN Elena.

51

13814/25.05.2009

2892/08.05.2009

51/30.04.2009

Aprobarea asocierii comunei Aroneanu cu alte autorit??i locale din ?ar? n vederea ncheierii unui parteneriat pentru depunerea proiectului denumit mpreun? pentru o educa?ie mai bun? , cu finan?are prin Fondul Social European n cadrul propunerilor de proiecte din Programul Opera?ional Sectorial - Dezvoltarea resurselor umane bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, pe anul 2009

52

13814/25.05.2009

2892/08.05.2009

52/30.04.2009

Aprobarea achizi?ion?rii unui serviciu de consultan?? pentru ntocmirea proiectului, a cererii de finan?are, a documenta?iei de avizare precum ?i anexelor pentru proiectul denumit mpreun? pentru o educa?ie mai bun? , cu finan?are prin Fondul Social European n cadrul propunerilor de proiecte din Programul Opera?ional Sectorial - Dezvoltarea resurselor umane

53

13814/25.05.2009

2892/08.05.2009

53/30.04.2009

Aprobareaachizi?ion?rii unui serviciu de consultan?? pentru ntocmirea cererii de finan?are, a studiului de fezabilitate, a documenta?iei de avizare precum ?i anexelor pentru proiectul de investi?ii denumit Instala?ii de producere a energiei electrice din surs? fotovoltaic? solar?, n cadrul Programului de Sprijin Financiar - Axa 4, a Programului Opera?ional Sectorial - Cre?terea competitivit??ii economice

54

13814/25.05.2009

2892/08.05.2009

54/30.04.2009

Aprobareaachizi?ion?rii unui serviciu de consultan?? pentru elaborarea unui proiect ?i a cererii de finan?are din fonduri structurale POS DCA Axa 2 mbun?t??irea calit??ii ?i eficien?ei furniz?rii serviciilor la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu

55

13814/25.05.2009

2892/08.05.2009

55/30.04.2009

Aprobarea Strategiei de dezvoltare durabil? a comunei Aroneanu pe anii 2009-2015

56

13814/25.05.2009

2892/08.05.2009

56/30.04.2009

Aprobarea decont?rii cheltuielilor de transport aferente perioadei lunii ianuarie 2009 pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

57

13814/25.05.2009

2892/08.05.2009

57/30.04.2009

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2009

58

13814/25.05.2009

2892/08.05.2009

58/30.04.2009

AprobareaParteneriatului ncheiat ntre Comuna Aroneanu, Jude?ul Ia?i ?i Parohia Sf. Neculai din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, n vederea acces?rii fondurilor necesare pentru reabilitarea bisericii Monument istoric categ. A

59

13814/25.05.2009

2892/08.05.2009

59/30.04.2009

Aprobarea modific?rilor ?i complet?rilor Actului constitutiv ?i Statutului ASOCIA?IEI REGIONALE A SERVICIILOR DE AP? CANAL IA?I ARSACIS.

60

16289/22.06.2009

3534/05.06.2009

60/28.05.2009

Aprobarea proiectului Aroneanu te prive?te ?i pe tine!, precum ?i a cheltuielilor legate de proiect.

61

16289/22.06.2009

3534/05.06.2009

61/28.05.2009

Aprobarea Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

62

16289/22.06.2009

3534/05.06.2009

62/28.05.2009

Aprobarea Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu ?i al institu?iilor ?i serviciilor publice de interes local, precum ?i aprobarea Regulamentului de Ordine Interioar? al aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu ?i al institu?iilor ?i serviciilor publice de interes local .

63

16289/22.06.2009

3534/05.06.2009

63/28.05.2009

AprobareaSTATUTULUI comunei Aroneanu.

64

16289/22.06.2009

3534/05.06.2009

64/28.05.2009

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, pe trimestrul II, anul 2009.

65

16289/22.06.2009

3534/05.06.2009

65/28.05.2009

Aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini ?i a documenta?iei anex? n vederea atribuirii contractului de nchiriere a unei suprafe?e de 21 m.p. din incinta C?minului Cultural din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, precum ?i a unei suprafe?e de 20 m.p. teren din vecin?tatea acestuia, pentru sediu asocia?ie .

66

19947/06.08.2009

4186/03.07.2009

66/25.06.2009

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2009

67

19947/06.08.2009

4186/03.07.2009

67/25.06.2009

Aprobareaalegerii unui pre?edinte de ?edin?e al consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul III al anului 2009

68

19947/06.08.2009

4186/03.07.2009

68/25.06.2009

Aprobarea graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul III al anului 2009

69

19947/06.08.2009

4186/03.07.2009

69/25.06.2009

AprobareaAvizului prealabil de oportunitate la Tema de proiectare Lotizare teren pentru locuin?e sociale ?i introducere teren n intravilan n sat Doroban?, comuna Aroneanu, sector cadastral T 10, nr. cadastral 1477, beneficiar fiind comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

70

19947/06.08.2009

4186/03.07.2009

70/25.06.2009

AprobareaAvizului prealabil de oportunitate la Tema de proiectare Lotizare teren pentru locuin?e sociale ?i introducere teren n intravilan n sat Doroban?, comuna Aroneanu, sector cadastral T 10, nr. cadastral 1468, beneficiar fiind comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

71

19947/06.08.2009

4186/03.07.2009

71/25.06.2009

Aprobareaacord?rii unor premii si diplome cuplurilor din comuna Aroneanu, care au mplinit 50 de ani, sau mai mult, de la ncheierea c?s?toriei.

72

19947/06.08.2009

4186/03.07.2009

72/25.06.2009

Aprobarea suport?rii cheltuielilor organizatorice prilejuite de Ziua comunei Aroneanu pe anul 2009, din bugetul local al comunei.

73

19947/06.08.2009

4186/03.07.2009

73/25.06.2009

Aprobarea premierii elevilor ?colilor generale din comunitate care au nregistrat n anul ?colar 2008-2009 rezultate deosebite la nv???tur?.

74

19947/06.08.2009

4186/03.07.2009

74/25.06.2009

Aprobarea achizi?ion?rii unui serviciu de proiectare pentru ntocmire Studiu de Fezabilitate, Expertiz? Tehnic?, Studii Geo, Plan Topo ?i Consultan??, n vederea reabilit?rii ?i moderniz?rii drumurilor din satele Aroneanu ?i ?orogari din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, precum ?i pentru construire after school.

75

19947/06.08.2009

4186/03.07.2009

75/25.06.2009

Aprobareaachizi?ion?rii unui serviciu de colectare, transport ?i depozitare de?euri, cu excep?ia de?eurilor toxice periculoase ?i a celor cu regim special, de pe raza comunei Aronenu, jude?ul Ia?i.

76

19947/06.08.2009

4186/03.07.2009

76/25.06.2009

AprobareaAvizului prealabil de oportunitate la Tema de proiectare ntocmire P.U.Z + R.L.U. pentru Introducere teren n intravilan- construire locuin?e ?i utilit??i n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, beneficiar fiind doamna Matei Iuliana.

77

19947/06.08.2009

4186/03.07.2009

77/25.06.2009

Aprobarea Avizului prealabil de oportunitate la Tema de proiectare P.U.Z - Lotizare teren ?i Introducere teren n intravilan n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, sector cadastral T. 69, nr. cadastral 1409/1-1409/13, beneficiari fiind Filip V. Victor, Macahon Cristian-?tefan ?i Macahon Mariana, Ailiesei Daniela, Damian Dumitru, Sandor Florin-Andrei ?i Sandor Lenu?a.

78

19947/06.08.2009

4186/03.07.2009

78/25.06.2009

Aprobareaindicatorilor tehnico-economici prev?zu?i n Studiul topo, studiul geo, proiectul de autorizare a construirii, proiectul tehnic, devizul economic, caietele de sarcini TRONSON I - S.T, S.G, P.A.C., P.Th, D.E., C.S - pentru obiectivul de investi?ii SISTEM INTEGRAT DE CANALIZARE PENTRU LOCALIT??ILE ARONEANU, DOROBAN? ?I ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I.

79

19947/06.08.2009

4186/03.07.2009

79/25.06.2009

AprobareaCaietului de sarcini ?i Fi?ei de date a achizi?iei pentru execu?ia lucr?rii SISTEM INTEGRAT DE CANALIZARE PENTRU LOCALIT??ILE ARONEANU, DOROBAN? ?I ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I - TRONSON I .

80

19948/06.08.2009

4256/07.07.2009

80/03.07.2009

Aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare precum ?i a caietului de sarcini n vederea atribuirii contractului de concesionare a iazului Aroneanu.

81

19948/06.08.2009

4256/07.07.2009

81/03.07.2009

Aprobarea proiectului de hot?rre cu montare panouri solare la ?coala cu clasele I-VIII din sat Doroban?.

82

21373/31.08.2009

4798/31.07.2009

82/23.07.2009

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2009

83

4798/31.07.2009

83/23.07.2009

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii Completare sisteme clasice de nc?lzire cu sisteme care utilizeaz? energia solar? la construc?iile aferente ?colii generale din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

84

21373/31.08.2009

4798/31.07.2009

84/23.07.2009

Aprobarea Avizului prealabil de oportunitate la Tema de proiectare P.U.Z +R.L.U. pentru INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN - CONSTRUIRE LOCUIN?E ?I DOT?RI AFERENTE N SAT DOROBAN?, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I, beneficiari fiind Nechifor Gabriel ?i Nechifor Andreea Katia.

85

21373/31.08.2009

4798/31.07.2009

85/23.07.2009

Aprobarea Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi?ii prev?zu?i n studiul de fezabilitate privind CONSTRUIRE CENTRU ASISTEN?? DUP? PROGRAMUL ?COLAR - TIP AFTER SCHOOL, N SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I, din cadrul Proiectului integrat finan?at prin FEADR pe M?sura 322 n comuna Aroneanu - Renovarea, dezvoltarea satelor, mbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia ?i popula?ia rural? ?i punerea n valoare a mo?tenirii rurale- Axa III din Programul FEADR.

86

21373/31.08.2009

4798/31.07.2009

86/23.07.2009

Aprobarea Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi?ii prev?zu?i n studiul de fezabilitate privind MODERNIZARE DRUMURI N SATELE ARONEANU ?I ?OROGARI, COM. ARONEANU, JUD. IA?I, din cadrul Proiectului integrat finan?at prin FEADR pe M?sura 322 n comuna Aroneanu - Renovarea, dezvoltarea satelor, mbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia ?i popula?ia rural? ?i punerea n valoare a mo?tenirii rurale - Axa III din Programul FEADR.

87

21373/31.08.2009

4798/31.07.2009

87/23.07.2009

AprobareaParteneriatului ncheiat ntre Comuna Aroneanu, Jude?ul Ia?i ?i Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu n vederea asigur?rii func?ion?rii ulterioare a infrastructurii sociale ?i obiectivelor culturale ce se vor realiza prin implementarea proiectului la obiectivul de investi?ii CONSTRUIRE CENTRU ASISTEN?? DUP? PROGRAMUL ?COLAR - TIP AFTER SCHOOL, N SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I, din cadrul Proiectului integrat finan?at prin FEADR pe M?sura 322 n comuna Aroneanu - Renovarea, dezvoltarea satelor, mbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia ?i popula?ia rural? ?i punerea n valoare a mo?tenirii rurale- Axa III din Programul FEADR.

88

21373/31.08.2009

4798/31.07.2009

88/23.07.2009

Aprobarea Parteneriatului ncheiat ntre Comuna Aroneanu, Jude?ul Ia?i ?i Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu n vederea implement?rii componentei culturale a proiectului ce decurge din contractul de finan?are PROIECT INTEGRAT FINAN?AT PRIN F.E.A.D.R. PE M?SURA 322 N CADRUL C?MINULUI CULTURAL DIN SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I - ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE DOTARI CAMIN CULTURAL PENTRU FESTIVALUL NATIONAL DE POEZIE IOANID ROMANESCU- Renovarea, dezvoltarea satelor, mbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia ?i popula?ia rural? ?i punerea n valoare a mo?tenirii rurale- Axa III din Programul FEADR.

89

21373/31.08.2009

4798/31.07.2009

89/23.07.2009

Aprobarea Instrument?rii Proiectului integrat la urm?toarele 3 obiective de investi?ii: CONSTRUIRE CENTRU ASISTEN?? DUP? PROGRAMUL ?COLAR - TIP AFTER SCHOOL, N SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I ; MODERNIZARE DRUMURI N SATELE ARONEANU ?I ?OROGARI, COM. ARONEANU, JUD. IA?I ?i PROIECT INTEGRAT FINAN?AT PRIN F.E.A.D.R. PE M?SURA 322 N CADRUL C?MINULUI CULTURAL DIN SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE DOTARI CAMIN CULTURAL PENTRU FESTIVALUL NATIONAL DE POEZIE IOANID ROMANESCU-Renovarea, dezvoltarea satelor, mbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia ?i popula?ia rural? ?i punerea n valoare a mo?tenirii rurale- Axa III din Programul FEADR.

90

21373/31.08.2009

4798/31.07.2009

90/23.07.2009

Aprobarea acordului Consiliului Local Aroneanu n vederea func?ion?rii cu personalitate juridic? a structurii de nv???mnt a ?colii generale Aron-Vod? din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, pentru anul ?colar 2009-2010.

91

21373/31.08.2009

4798/31.07.2009

91/23.07.2009

Aprobarea acordului Consiliului Local Aroneanu n vederea func?ion?rii cu personalitate juridic? a structurii de nv???mnt a ?colii generale cu clasele I-VIII din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, pentru anul ?colar 2009-2010.

92

21373/31.08.2009

4798/31.07.2009

92/23.07.2009

Aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini ?i a documenta?iei anex? n vederea atribuirii contractului de nchiriere a unui spa?iu din incinta Dispensarului medical uman din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

93

21373/31.08.2009

4798/31.07.2009

93/23.07.2009

Aprobareaachizi?ion?rii unui soft integral (program informatizat) pentru administra?ia public? local?.

94

21373/31.08.2009

4798/31.07.2009

94/23.07.2009

Aprobarea cheltuielilor legate de sus?inerea programului de dotare a Bibliotecii publice Aroneanu cu Centrul de Internet(C.I.P.), cu acces public gratuit.

95

21348/31.08.2009

5379/28.08.2009

95/27.08.2009

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2009.

96

21348/31.08.2009

5379/28.08.2009

96/27.08.2009

Aprobarea modific?rii H.C.L. Aroneanu nr. 47 din 30.09.2004, cu privire la nsu?irea inventarului bunurilor apar?innd domeniului public al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i.

97

21348/31.08.2009

5379/28.08.2009

97/27.08.2009

Aprobarea aloc?rii unui sprijin financiar Parohiilor din satele Doroban? ?i Rediu-Aldei, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

98

21348/31.08.2009

5379/28.08.2009

98/27.08.2009

Aprobarea Instrument?rii proiectului pentru obiectivul de investi?ii AMENAJARE SPA?II VERZI N COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I.

99

21348/31.08.2009

5379/28.08.2009

99/27.08.2009

AprobareaAvizului prealabil de oportunitate la Tema de proiectare P.U.Z +R.L.U. - INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN SAT ARONEANU PENTRU CONSTRUIRE LOCUIN?E ?I DOT?RI AFERENTE, beneficiari fiind ?u?u Aurelian, Bursuc Nicolae-Adrian, Rade? Silviu, Stoica Ecaterina.

100

21348/31.08.2009

5379/28.08.2009

100/27.08.2009

Aprobarea Avizului prealabil de oportunitate la Tema de proiectare P.U.Z +R.L.U. - INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN SAT ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I, PENTRU CONSTRUIRE CASE DE VACAN??, beneficiari fiind Dasc?lul Ioan, Scutariu Robert-Constantin, ?erbescu Marian, Buruian? Mircea, Ciut? Costel-Dan, Tanas? Gheorghe.

101

02.11.2009

6535/15.10.2009

101/24.09.2009

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2009

102

02.11.2009

6535/15.10.2009

102/24.09.2009

Aprobarea bugetului estimat al comunei Aroneanu pentru perioada 2010-2013

103

02.11.2009

6535/15.10.2009

103/24.09.2009

Aprobarea mp?duririi suprafe?ei de 51 ha. teren agricol degradat,

aflat pe raza comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

104

02.11.2009

6535/15.10.2009

104/24.09.2009

Aprobarea alegerii unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul IV - 2009

105

02.11.2009

6535/15.10.2009

105/24.09.2009

Aprobarea graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul IV 2009

106

02.11.2009

6535/15.10.2009

106/24.09.2009

Aprobarea nfiin??rii Compartimentului de Asisten?? Social?, organizat n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, a organigramei ?i statului de func?ii cu num?rul de personal, n vederea furniz?rii de servicii sociale la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu

107

02.11.2009

6535/15.10.2009

107/24.09.2009

Aprobarea Planului Urbanistic Zonal Introducere teren n intravilan sat Aroneanu pentru construire locuin?e, pe teren proprietate situat n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, T. 65, P. 1A, (suprafa?? teren 28.600 m.p.) proiectant S.C.URBATECH S.R.L. Ia?i, beneficiar fiind S.C. SABAUDIA S.R.L.

108

02.11.2009

6535/15.10.2009

108/24.09.2009

Aprobarea proiectului ?i nscrierea comunei Aroneanu la Programul de mbun?t??ire A Calit??ii Mediului, Prin mp?durirea Terenurilor Agricole Degradate

109

02.11.2009

6535/15.10.2009

109/24.09.2009

Aprobarearaportului de evaluare, a studiului de oportunitate ?i a caietului sarcini pentru concesionarea unor suprafe?e de teren n vederea construirii de sere legume ?i anexe, prin FEADR m?sura 121

110

02.11.2009

6535/15.10.2009

110/24.09.2009

Aprobarearaportului de evaluare, a studiului de oportunitate ?i a caietului sarcini pentru concesionarea unei suprafe?e de teren n vederea construirii unei pensiuni agroturistice

111

02.11.2009

6535/15.10.2009

111/24.09.2009

Aprobareaachizi?ion?rii unui serviciu de proiectare pentru ntocmire Studiu de Fezabilitate ?i Consultan??, n vederea moderniz?rii drumurilor de exploatare din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, prin FEADR M?sura 125

112

02.11.2009

6535/15.10.2009

112/24.09.2009

Aprobareaachizi?ion?rii unui serviciu de proiectare pentru ntocmire Studiu de Fezabilitate ?i Consultan??, n vederea reabilit?rii Iazului Aroneanu ?i regularizare toren?i, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

113

02.11.2009

6535/15.10.2009

113/24.09.2009

Aprobareaachizi?ion?rii lucr?rilor de ntre?inere a unor drumuri ?i amplasarea de poduri n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

114

02.11.2009

6535/15.10.2009

114/24.09.2009

Aprobarearaportului de evaluare, a studiului de oportunitate ?i a caietului sarcini pentru concesionare teren n vederea construirii unei parc?ri

115

02.11.2009

6535/15.10.2009

115/24.09.2009

Aprobareaprelu?rii n domeniul public al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i ?i n administrarea Consiliului Local Aroneanu, a unor bunuri imobile

116

02.11.2009

6535/15.10.2009

116/24.09.2009

Aprobareaprelu?rii din domeniul public al statului ?i din administrarea Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, n domeniul public al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i ?i n administrarea Consiliului Local Aroneanu, a Poligonului de tragere(teren ?i construc?ii aferente constituite n Cazarma 3010 din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i)

117

02.11.2009

6535/15.10.2009

117/24.09.2009

Aprobareaachizi?ion?rii produselor specifice pentru derularea programului guvernamental laptele ?i cornul, la ?colile generale de pe raza comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

118

02.11.2009

6535/15.10.2009

118/24.09.2009

Aprobarea Actului Constitutiv ?i a Statutului Asocia?iei Sportive Aroneanu A.S.A

119

02.11.2009

6535/15.10.2009

119/24.09.2009

Aprobarea Acordului de Parteneriat ncheiat ntre Comuna Aroneanu, Jude?ul Ia?i ?i Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu n vederea implement?rii proiectului IZVOR DE BUCURIE N SUFLETUL COPIILOR

120

02.11.2009

6535/15.10.2009

120/24.09.2009

Aprobarea acord?rii unui spa?iu n folosin?? gratuit? - comodat la ?coala Aron-Vod? Aroneanu, n vederea func?ion?rii unui cabinet de consiliere pentru elevi

121

02.11.2009

6535/15.10.2009

121/24.09.2009

Aprobareaprelu?rii din domeniul public al statului ?i din administrarea Ministerului Tineretului ?i Sportului, n domeniul public al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i ?i n administrarea Consiliului Local Aroneanu, a Bazei Nautice Doroban? (teren ?i construc?ii aferente), situat? n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

122

02.11.2009

6535/15.10.2009

122/24.09.2009

Aprobareascoaterii din domeniul public al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i ?i din administrarea Consiliului Local Aroneanu ?i introducerea n domeniul privat al comunei Aroneanu ?i n administrarea Consiliului Local Aroneanu a Sistemului de alimentare cu ap? potabil? din surse proprii din satele Aroneanu ?i Doroban?, n vederea cas?rii

123

30411/22.12.2009

7046/06.11.2009

123/29.10.2009

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2009

124

30411/22.12.2009

7046/06.11.2009

124/29.10.2009

Aprobareadecont?rii cheltuielilor de transport aferente perioadei lunilor februarie - iunie 2009, pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

125

30411/22.12.2009

7046/06.11.2009

125/29.10.2009

AprobareaAvizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU - INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, PENTRU CONSTRUIRE LOCUIN?E ?I DOT?RI AFERENTE, SECTOR CADASTRAL T45, NR. CADASTRAL 1475 CU PARCELELE: 1F,2F,3DE, documenta?ie elaborat? de S.C. EVO DESIGN SRL IA?I, pr. 42/2009, beneficiar fiind TRU? IONEL GABRIEL

126

30411/22.12.2009

7046/06.11.2009

126/29.10.2009

AprobareaAvizului prealabil de oportunitate pentru PUZ + RLU - INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, PENTRU CONSTRUIRE LOCUIN?E ?I DOT?RI AFERENTE, SECTOR CADASTRAL T45, NR. CADASTRAL 604/2, 604/1, 605, 1413, 1075/2, 1107/1/4, 1107/2/4, documenta?ie elaborat? de S.C. EVO DESIGN SRL IA?I, pr. 41/2009, beneficiar fiind R?DEANU CONSTANTIN ?I DASKALOU GEORGIOU- THEODORA

127

30411/22.12.2009

7046/06.11.2009

127/29.10.2009

Aprobarea nchirierii spa?iului din incinta ?colii cu cl. I-IV Aron Vod? corpul vechi, din sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, pentru func?ionare sedii de firm?

128

30411/22.12.2009

7046/06.11.2009

128/29.10.2009

Aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate ?i a caietului sarcini pentru concesionarea unor suprafe?e de teren de pe raza comunei Aroneanu, pentru implementarea programului Instalarea tinerilor fermieri M?sura 112 din cadrul Programului Na?ional de Dezvoltare Rural?

129

30411/22.12.2009

7046/06.11.2009

129/29.10.2009

Aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate ?i a caietului sarcini pentru concesionarea unor suprafe?e de teren de pe raza comunei Aroneanu, pentru derularea unor activit??i de acvacultur?

130

30411/22.12.2009

7046/06.11.2009

130/29.10.2009

Aprobarea supliment?rii cu un post a num?rului personalului contractual din cadrul Serviciului public de administrare a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu

131

30411/22.12.2009

7046/06.11.2009

131/29.10.2009

AprobareaPlanului Integrat de Dezvoltare a Polului de Cre?tere Ia?i (PIDPC), pentru perioada 2009-2015

132

30411/22.12.2009

7046/06.11.2009

132/29.10.2009

Aprobarea deleg?rii gestiunii serviciului de ap? canal c?tre ARSACIS Ia?i, respectiv c?tre operatorul atestat S.C. Apa Vital Ia?i, precum ?i aprobarea politicii tarifare cuprins? n contract pe urm?torii 4 ani

133

30411/22.12.2009

7046/06.11.2009

133/29.10.2009

Aprobarea P.U.Z+R.L.U. - INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN - CONSTRUIRE LOCUIN?E ?I DOT?RI AFERENTE N SAT DOROBAN?, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I, beneficiari fiind Nechifor Gabriel ?i Nechifor Andreea Katia

134

30411/22.12.2009

7046/06.11.2009

134/29.10.2009

Aprobarea Indicatorilor tehnico-economici prev?zu?i n Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU AP? N SAT REDIU ALDEI, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

135

30411/22.12.2009

7046/06.11.2009

135/29.10.2009

Aprobarea Indicatorilor tehnico-economici prev?zu?i n Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ?I STA?IE DE EPURARE N SAT REDIU ALDEI, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

136

30412/22.12.2009

7624/07.12.2009

136/26.11.2009

Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii CONSTRUIRE CENTRU DE ZI PRIMIRE B?TRNI PENTRU COMUNA ARONEANU, JUD. IA?I

137

30412/22.12.2009

7624/07.12.2009

137/26.11.2009

Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii NFIIN?ARE SISTEM DE COLECTARE SELECTIV? A DE?EURILOR, N COMUNA ARONEANU, JUD. IA?I

138

30412/22.12.2009

7624/07.12.2009

138/26.11.2009

Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii CONSTRUIRE SEDIU PRIM?RIE, COMUNA ARONEANU, JUD. IA?I

139

30412/22.12.2009

7624/07.12.2009

139/26.11.2009

AprobareaStudiului de Fezabilitate pentru DEMOLARE ?I CONSTRUIRE ?COAL? CU CLASELE I-VIII COMUNA ARONEANU, JUD. IA?I,

140

30412/22.12.2009

7624/07.12.2009

140/26.11.2009

Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii - nfiin?are re?ea de distribu?ie a gazelor naturale, n comuna Aroneanu,

141

30412/22.12.2009

7624/07.12.2009

141/26.11.2009

Aprobarea: Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii AMENAJARE SPA?II VERZI N COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

142

30412/22.12.2009

7624/07.12.2009

142/26.11.2009

Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii MODERNIZARE ?I EXTINDERE RE?EA ILUMINAT PUBLIC STRADAL ?I EXTINDERE RE?EA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC? N COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

143

30412/22.12.2009

7624/07.12.2009

143/26.11.2009

Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii SCHIMBARE DE DESTINA?IE DIN DISPENSAR N CRE?? CU DOT?RI AFERENTE N COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

144

30412/22.12.2009

7624/07.12.2009

144/26.11.2009

Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii RESTAURARE, CONSOLIDARE, REABILITARE BISERICA SF. NICOLAE DIN COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I

145

30412/22.12.2009

7624/07.12.2009

145/26.11.2009

Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii CENTRU DE NGRIJIRE B?TRNI PENTRU COMUNELE ARONEANU ?I VICTORIA, JUDE?UL IA?I

146

30412/22.12.2009

7624/07.12.2009

146/26.11.2009

Aprobareaachizi?ion?rii unor utilaje ?i echipamente necesare desf??ur?rii activit??ii Serviciului public de administrarea a domeniului public ?i privat al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

147

30412/22.12.2009

7624/07.12.2009

147/26.11.2009

Aprobarearectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2009

148

30412/22.12.2009

7624/07.12.2009

148/26.11.2009

AprobareaAvizului prealabil de oportunitate pentru PUZ CONSTRUIRE OBIECTIV TURISTIC ?I INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN TARLA 58, PARCELA P? 1840, SAT ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I, beneficiar fiind Consiliul Local al Comunei Aroneanu

149

30412/22.12.2009

7624/07.12.2009

149/26.11.2009

Aprobareavalorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora ?i precum ?i a taxelor speciale pentru anul fiscal 2010

150

30412/22.12.2009

7624/07.12.2009

150/26.11.2009

Aprobarea stabilirii de reduceri sau scutiri de la plata impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren, precum ?i a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism ?i a autoriza?iei de construire n cazul unei calamit??i naturale pentru anul fiscal 2010

151

30412/22.12.2009

7624/07.12.2009

151/26.11.2009

Aprobarea ncadr?rii terenurilor amplasate n intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??, cu aplicabilitate din anul 2010

152

30412/22.12.2009

7624/07.12.2009

152/26.11.2009

Aprobareareducerilor de la plata taxelor ?i impozitelor locale pe anul 2010 pentru locuin?ele folosite de persoanele de pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu ca locuin?e de domiciliu, precum ?i pentru terenul aferent

153

30412/22.12.2009

7624/07.12.2009

153/26.11.2009

Aprobarea reducerilor de la plata impozitului pe cl?diri ?i a impozitului pe teren pentru persoanele ale c?ror venituri lunare sunt mai mici dect salariul minim pe economie ori constau n exclusivitate din ajutor de ?omaj ?i/sau pensie de asisten?? social?, ncepnd cu anul 2010

154

30412/22.12.2009

7624/07.12.2009

154/26.11.2009

Aprobareacuantumului bonifica?iei pentru plata integral? cu anticipa?ie de c?tre persoanele fizice a impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren ?i a taxei auto datorate pentru ntregul an fiscal 2010

155

30412/22.12.2009

7624/07.12.2009

155/26.11.2009

Aprobarearaportului de evaluare, a studiului de oportunitate ?i a caietului sarcini pentru concesionarea unui teren n suprafa?? de 11,15 ha., situat n sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, n vederea implement?rii programului Instalarea tinerilor fermieri M?sura 112 din cadrul Programului Na?ional de Dezvoltare Rural?

156

30412/22.12.2009

7624/07.12.2009

156/26.11.2009

Aprobarearaportului de evaluare, a studiului de oportunitate ?i a caietului sarcini pentru concesionarea unui teren n suprafa?? de 1200 m.p., situat n sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, pentru nfiin?are ntreprindere pentru producerea ?i service-ul de autovehicule pentru transport rutier, tuning ?i producerea artizanal? de tapi?erie auto, din cadrul M?surii 312 - Sprijin pentru crearea ?i dezvoltarea de micro-ntreprinderi, ce se ncadreaz? n Axa III mbun?t??irea calit??ii vie?ii n zonele rurale ?i diversificarea economiei rurale

157

30412/22.12.2009

7624/07.12.2009

157/26.11.2009

Aprobareaachizi?ion?rii unui contract de servicii n vederea ntocmirii documenta?iei tehnice de autorizare de construc?ii, documenta?iei tehnice de execu?ie ?i a avizelor, pentru obiectivul de investi?ii Completare sisteme clasice de nc?lzire cu sisteme care utilizeaz? energia solar?

(Programul Casa Verde), la construc?iile aferente ?colii generale din sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

158

7963/28.12.2009

158/17.12.2009

Aprobarea modific?rii Actului Constitutiv ?i a Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi ARSACIS

159

7963/28.12.2009

159/17.12.2009

Aprobarea modific?rii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu ap? ?i de canalizare ncheiat ntre ARSACIS ?i S.C APAVITAL S.A

160

7963/28.12.2009

160/17.12.2009

Aprobarea alegerii unui pre?edinte de ?edin?e al consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul I-2010

161

7963/28.12.2009

161/17.12.2009

Aprobarea graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul I 2010

162

7963/28.12.2009

162/17.12.2009

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2009

163

7963/28.12.2009

163/17.12.2009

Aprobarea achizi?ion?rii unui contract de servicii n vederea ntocmirii documenta?iei tehnice de autorizare construc?ie, documenta?iei tehnice de execu?ie ?i a avizelor, precum ?i pentru execu?ia obiectivului de investi?ii : Construire depozit lemne, mprejmuire, alei, rigole, trotuare, parcare ?coala cu clasele I-VIII Doroban?

164

7963/28.12.2009

164/17.12.2009

Aprobarea aloc?rii unor sume din bugetul local al comunei Aroneanu pe anul 2009 pentru acordarea de daruri cu ocazia s?rb?torii Cr?ciunului ?i a Anului Nou

165

7963/28.12.2009

165/17.12.2009

Aprobareaavizului prealabil de oportunitate pentru PUZ - INTRODUCERE TEREN N INTRAVILAN N SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, PENTRU CONSTRUIRE LOCUIN?E, ANEXE, MPREJMUIRE ?I DOT?RILE AFERENTE, SECTOR CADASTRAL T-70, PARCELELE: A 1(2142/6) NR. CAD. 10; A 1(2142/7) NR. CAD. 11; A 1(2142/8) NR. CAD. 12;, beneficiari fiind Zamfirescu Constantin ?i Elena, Popa Gicu ?i Dorina, Stanciu Minodora ?i Radu

166

7963/28.12.2009

166/17.12.2009

Aprobarea trecerii unor suprafe?e de teren din domeniul public al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i ?i din administrarea Consiliului Local Aroneanu, n domeniul privat al comunei Aroneanu ?i n administrarea Consiliului Local Aroneanu, terenuri care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate

167

7963/28.12.2009

167/17.12.2009

Aprobarea Planului de ocupare a func?iilor publice de la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu pe anul 2010

168

7963/28.12.2009

168/17.12.2009

Aprobarea propunerii de evaluare a performan?elor profesionale individuale ale secretarului comunei Aroneanu, domnul Manca? Gabriel, pentru anul 2009

169

7963/28.12.2009

169/17.12.2009

Aprobarea prelungirii termenului contractului de nchiriere a unui spa?iu n suprafa?? de 53 mp din incinta dispensarului medical Aroneanu n scopul func?ion?rii n acesta a unei farmacii

170

7963/28.12.2009

170/17.12.2009

Aprobarea documenta?iei tehnico-economice pentru execu?ia obiectivului de investi?ii: Construire depozit lemne, mprejmuire, alei, rigole, trotuare, parcare ?coala cu clasele I-VIII Doroban?

171

7963/28.12.2009

170/17.12.2009

Aprobarea Parteneriatului dintre Comuna Aroneanu-C?minul Cultural Aron Vod?, Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu(A.I.C.), ?coala Aron Vod? Aroneanu, Organiza?ia World Vision-biroul zonal Ia?i, Casa Studen?ilor Ia?i ?i al?i agen?i economici locali, pentru implementarea proiectului S? ne ntoarcem la vechile tradi?ii

Secretar

Jr. Manca? Gabriel

 

joomla site stats