Home Hotarari de Consiliu Hotarari 2008
Hotarari 2008 PDF Print E-mail


ROMNIA
JUDE?UL IA?I
COMUNA ARONEANU
CONSILIUL LOCAL

Telefon/fax 0232/299.255 Cod fiscal 4540038 Cod po?tal 707020 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it internet: http : www.comunaaroneanu.ro

HOT?RRI

ADOPTATE N ANUL 2008

Nr. crt.

Nr. ?i data nregistr?rii la Prefectur?

Nr. ?i data nregistr?rii la Consiliul Local

Nr. ?i data actului administrativ

Con?inutul pe scurt al hot?rrii

0

1

2

3

4

01

5416/11.03.2008

1.123 din 10.03.2008

1 din 31.01.2008

cu privire la : aprobarea, pentru anul 2008, a limitelor de venituri medii lunare pentru bunurile mobile si imobile, p?s?ri si animale, proprietatea solicitan?ilor de ajutor social n temeiul Legi nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

02

5416/11.03.2008

1.123 din 10.03.2008

2 din 31.01.2008

cu privire la aprobarea particip?rii comunei Aroneanu la constituirea societ??ii comerciale pe ac?iuni S.C. Apa Vital S.A.

03

5416/11.03.2008

1.123 din 10.03.2008

3 din 31.01.2008

cu privire la aprobarea asocierii comunei Aroneanu cu municipiul Ia?i ?i alte autorit??i administrative de pe raza jude?ului Ia?i n vederea constituirii Asocia?iei de dezvoltare intercomunitar? pentru serviciul de salubrizare

04

5416/11.03.2008

1.123 din 10.03.2008

4 din 31.01.2008

cu privire la aprobarea achizi?ion?rii unor servicii de consultan?? ?i proiectare cu scopul de a ntocmi un studiu de fezabilitate ?i cererea de finan?are pentru un proiect integrat, respectiv extindere re?ea de distribu?ie a gazelor naturale, reabilitare ?i extindere iluminat public stradal, extindere re?ea alimentare cu energie electric? pentru zonele unde este extins intravilanul localit??ilor ?i modernizare drumuri comunale, s?te?ti ?i vicinale n comuna Aroneanu

05

5416/11.03.2008

1.123 din 10.03.2008

5 din 31.01.2008

cu privire la decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii decembrie/2007 pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

06

5416/11.03.2008

1.123 din 10.03.2008

6 din 31.01.2008

cu privire la aprobarea achizi?ion?rii unui serviciu de proiectare care s? procedeze la reconfigurarea traseului unui drum de interes local din satul ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

07

5416/11.03.2008

1.123 din 10.03.2008

7 din 31.01.2008

cu privire la aprobarea achizi?ion?rii unui serviciu de proiectare pentru mprejmuirea dispensarului medical Aroneanu

08

5416/11.03.2008

1.123 din 10.03.2008

8 din 31.01.2008

cu privire la aprobarea achizi?ion?rii unui serviciu de ntre?inere a re?elei de iluminat public de pe raza comunei Aroneanu

09

5416/11.03.2008

1.123 din 10.03.2008

9 din 31.01.2008

cu privire la aprobarea achizi?ion?rii unei lucr?ri de reabilitare a sistemului de iluminat de la c?minul cultural Aroneanu

10

10239/06.05.2008

1956/06.05.2008

10 din 15.02.2008

cu privire la aprobarea bugetului comunei Aroneanu pe anul 2008

11

10239/06.05.2008

1956/06.05.2008

11 din 15.02.2008

cu privire la aprobarea caietului de sarcini si documenta?ia anex? n vederea atribuirii contractului de nchiriere a iazului Aroneanu

12

10239/06.05.2008

1956/06.05.2008

12 din 15.02.2008

contribu?iei autorit??ii locale pentru obiectivul de investi?ii - Sistem integrat de alimentare cu ap? ?i canalizare din sursa R.A.J.A.C. Ia?i, a localit??ilor Aroneanu, Doroban?, ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

13

10239/06.05.2008

1956/06.05.2008

13 din 15.02.2008

cu privire la aprobarea solicit?rii banilor necesari termin?rii investi?iei de la DC 17, drum Aroneanu - Rediu-Aldei de la Guvernul Romniei

14

10239/06.05.2008

1956/06.05.2008

14 din 28.02.2008

cu privire la aprobarea caietului de sarcini ?i a documenta?iei de atribuire a contractului de achizi?ie public? a unui serviciu de inginerie ?i arhitectur? specializat?, care s? procedeze la ntocmirea Proiectului de Autorizare a Construirii, Proiectului Tehnic de execu?ie ?i Devizului Lucr?rii(P.A.C., P.Th., D.L.)pentru obiectivul de investi?ii- Sistem integrat de alimentare cu ap? ?i canalizare din sursa R.A.J.A.C. Ia?i, a localit??ilor Aroneanu, Doroban?, ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

Nr. crt.

Nr. ?i data nregistr?rii la Prefectur?

Nr. ?i data nregistr?rii la Consiliul Local

Nr. ?i data actului administrativ

Con?inutul pe scurt al hot?rrii

0

1

2

3

4

15

10239/06.05.2008

1956/06.05.2008

15/28.02.2008

cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate referitor la mprejmuirea dispensarului medical Aroneanu

16

10239/06.05.2008

1956/06.05.2008

16/28.02.2008

cu privire la aprobarea instrument?rii proiectului integrat, respectiv nfiin?are re?ea de distribu?ie a gazelor naturale, reabilitare ?i extindere iluminat public stradal, extindere re?ea alimentare cu energie electric? pentru zonele unde este estins intravilanul localit??ilor ?i modernizare drumuri comunale, s?te?ti ?i vicinale n comuna Aroneanu

17

10239/06.05.2008

1956/06.05.2008

17/28.02.2008

cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii nfiin?are re?ea de distribu?ie a gazelor naturale, reabilitare ?i extindere iluminat public stradal, extindere re?ea alimentare cu energie electric? pentru zonele unde este estins intravilanul localit??ilor prin P.U.G. ?i modernizare drumuri comunale, s?te?ti ?i vicinale n comuna Aroneanu

18

10239/06.05.2008

1956/06.05.2008

18/28.02.2008

cu privire la desemnarea responsabilului legal cu implementarea prin F.E.A.D.R., m?sura 3.2.2., a obiectivului de investi?ii nfiin?are re?ea de distribu?ie a gazelor naturale, reabilitare ?i extindere iluminat public stradal, extindere re?ea alimentare cu energie electric? pentru zonele unde este estins intravilanul localit??ilor prin P.U.G. ?i modernizare drumuri comunale, s?te?ti ?i vicinale n comuna Aroneanu

19

10239/06.05.2008

1956/06.05.2008

19/28.02.2008

cu privire la alocarea n bugetul local al comunei Aroneanu a sumelor aferente tuturor cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investi?ii

nfiin?are re?ea de distribu?ie a gazelor naturale, reabilitare ?i extindere iluminat public stradal, extindere re?ea alimentare cu energie electric? pentru zonele unde este estins intravilanul localit??ilor prin P.U.G. ?i modernizare drumuri comunale, s?te?ti ?i vicinale n comuna Aroneanu

20

10239/06.05.2008

1956/06.05.2008

20/28.02.2008

cu privire la aprobarea achizi?ion?rii unor servicii de inginerie specializat? care s? procedeze la ntocmirea studiului geo ?i a studiului topo pentru proiectul integrat, respectiv nfiin?are re?ea de distribu?ie a gazelor naturale, reabilitare ?i extindere iluminat public stradal, extindere re?ea alimentare cu energie electric? pentru zonele unde este estins intravilanul localit??ilor prin P.U.G. ?i modernizare drumuri comunale, s?te?ti ?i vicinale n comuna Aroneanu

21

10239/06.05.2008

1956/06.05.2008

21/24.04.2008

cu privire la rectificarea bugetului comunei Aroneanu pe trimestrul II- 2008

22

10239/06.05.2008

1956/06.05.2008

22/24.04.2008

cu privire la rectificarea bugetului comunei Aroneanu pe trimestrul II- 2008

23

10239/06.05.2008

1956/06.05.2008

23/24.04.2008

cu privire la scutirea de impozit pe terenul extravilan de pn? la 5 ha., pentru veteranii de r?zboi

24

08.07.2008

2809/03.07.2008

1/17.06.2008

Aprobarea alegerii unui pre?edinte de ?edin?? al Consiliului Local Aroneanu, pentru trimestrul III al anului 2008

25

08.07.2008

2809/03.07.2008

2/17.06.2008

Aprobareaconstituirii comisiei de validare a mandatelor consilierilor din cadrul Consiliului Local al comunei Aroneanu

26

08.07.2008

2809/03.07.2008

3/17.06.2008

Aprobareavalid?rii mandatelor de consilieri locali ai comunei Aroneanu, urmare alegerilor locale din 01.06.2008

27

08.07.2008

2809/03.07.2008

4/17.06.2008

Aprobareadeclar?rii Consiliului Local Aroneanu, ca legal constituit

28

08.07.2008

2809/03.07.2008

5/17.06.2008

Aprobareaconstituirii comisiilor de specialitate, stabilirea num?rului ?i a denumirii acestora, stabilirea num?rului ?i a membrilor fiec?rei comisii ?i modalitatea de atribuire a locurilor ce i revin fiec?rui grup de consilieri, precum ?i componen?a nominal? a acestora

29

08.07.2008

2809/03.07.2008

6/25.06.2008

Aprobareaalegerii viceprimarului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

30

17127/29.07.2008

2848/07.07.2008

7/04.07.2008

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

31

17127/29.07.2008

2848/07.07.2008

8/04.07.2008

Aprobareaachizi?ion?rii unor echipamente ?i mijloace de gospod?rire comunal? ?i ntre?inere a spa?iilor verzi de pe raza comunei Aroneanu

32

17127/29.07.2008

2848/07.07.2008

9/04.07.2008

Aprobareaachizi?ion?rii unor mijloace informatice ?i de calcul cu softurile aferente

33

17127/29.07.2008

2848/07.07.2008

10/04.07.2008

Aprobareaachizi?ion?rii materialelor necesare ntre?inerii unor drumuri de interes local de pe raza comunei Aroneanu

34

17127/29.07.2008

2848/07.07.2008

11/04.07.2008

Aprobareaachizi?ion?rii unor servicii pentru ntre?inere drumuri de interes local de pe raza comunei Aroneanu

35

17127/29.07.2008

2848/07.07.2008

12/04.07.2008

Aprobareaachizi?ion?rii unor servicii de consultan?? ?i proiectare pentru teren sport

36

17127/29.07.2008

2848/07.07.2008

13/04.07.2008

Aprobareaachizi?ion?rii unor servicii de consultan?? ?i proiectare cu scopul de a modifica ?i completa studiul de fezabilitate ?i cererea de finan?are pentru un proiect integrat, respective extindere re?ea de distribu?ie a gazelor naturale, reabilitare ?i extindere iluminat public stradal, extindere re?ea alimentare cu energie electric? pentru zonele unde este extins intravilanul localit??ilor, extindere re?ea de alimentare cu ap? potabil?, modernizare drumuri comunale, s?te?ti ?i vicinale n comuna Aroneanu, ?i punere n valoare monument de arhitectur? de interes local

37

17127/29.07.2008

2848/07.07.2008

14/04.07.2008

Aprobarea achizi?ion?rii serviciilor de proiectare a reabilit?rii termice ?i a reconfigur?rii func?ionale a sediului autorit??ii locale a comunei Aroneanu

38

15.01.2009

6336/04.12.2008

15/26.07.2008

Aprobarea: indicatorilor tehnico-economici prev?zu?i n Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii BAZ? SPORTIV? MULTIFUNC?IONAL? FORMAT? DIN TEREN DE SPORT PENTRU HANDBAL, BASCHET,TENIS, MINIFOTBAL ?I CONSTRUC?II ANEXE CUPRINZND: VESTIARE, MPREJMUIRE, ILUMINAT NOCTURN? ?I PARCARE N SAT ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I.

39

15.01.2009

6336/04.12.2008

16/26.07.2008

Aprobarea: Planului Urbanistic Zonal privind Introducere teren n intravilan sat ?orogari, pentru construire baz? sportiv? multifunc?ional?.

40

15.01.2009

6336/04.12.2008

17/26.07.2008

Aprobarea: stabilirii cotei de participare ?i a cheltuielilor neeligibile pentru realizarea obiectivului de investi?ii referitor la BAZ? SPORTIV? MULTIFUNC?IONAL? FORMAT? DIN TEREN DE SPORT PENTRU HANDBAL, BASCHET,TENIS, MINIFOTBAL ?I CONSTRUC?II ANEXE CUPRINZND: VESTIARE, MPREJMUIRE, ILUMINAT NOCTURN? ?I PARCARE N SAT ?OROGARI, COMUNA ARONEANU, JUDE?UL IA?I.

41

15.01.2009

6336/04.12.2008

18/26.07.2008

Aprobarea: desemn?rii responsabilului legal, al responsabilului economic ?i al responsabilului tehnic pentru implementarea proiectului referitor la Sistemul integrat de canalizare pentru localit??ile Aroneanu, Doroban? ?i ?orogari din comuna Aroneanu, Jude?ul Ia?i.

42

15.01.2009

6336/04.12.2008

19/26.07.2008

Aprobarea: declar?rii zilei Sfntului Pantelimon a fiec?rui an ca Ziua comunei Aroneanu.

43

15.01.2009

6336/04.12.2008

20/26.07.2008

Aprobarea: suport?rii cheltuielilor organizatorice prilejuite de data de 27 iulie 2008 Ziua comunei Aroneanu, din bugetul local al comunei.

44

15.01.2009

6336/04.12.2008

21/26.07.2008

Aprobarea premierii elevilor ?colilor generale din comunitate care au nregistrat n anul ?colar 2007-2008 rezultate deosebite la nv???tur?.

45

15.01.2009

6336/04.12.2008

22/26.07.2008

Aprobarea statelor de func?ii din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Aroneanu, a statelor de func?ii din cadrul Serviciului public de administrare a domeniului public ?i privat al comunei, a statelor de func?ii din cadrul institu?iilor aflate n subordinea Consiliului Local Aroneanu.

46

15.01.2009

6336/04.12.2008

23/26.07.2008

Aprobarea;acord?rii indemniza?iei de spor dispozitiv n cuantum de 25% din salariul de baz?, pentru salaria?ii din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Aroneanu, salaria?ilor din cadrul Serviciului public de administrarea domeniului public ?i privat al primarului precum ?i salaria?ilor din cadrul institu?iilor aflate n subordinea Consiliului Local Aroneanu.

47

15.01.2009

6336/04.12.2008

24/26.07.2008

Aprobarea: achizi?ion?rii unui serviciu specializat care s? procedeze la ntocmirea caietului de sarcini, ntocmirea Pth, D.L., P.A.C., pentru lucrarea de investi?ii Sistemul integrat de canalizare pentru localit??ile Aroneanu, Doroban? ?i ?orogari din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

48

1347/20.01.2009

6425/09.12.2008

25/28.08.2008

Aprobarea: Actului Constitutiv ?i a Statutului Asocia?iei de Dezvoltare Intercomunitar? Aroneanu-Victoria.

49

1347/20.01.2009

6425/09.12.2008

26/28.08.2008

Aprobarea: Actului Constitutiv ?i a Statutului Asocia?iei pentru Dezvoltare Rural? Aroneanu-A.D.R.A..

50

1347/20.01.2009

6425/09.12.2008

27/28.08.2008

Aprobarea: achizi?ion?rii unui serviciu de proiectare ?i a unui serviciu de consultan?? n vederea ntocmiri cererii de finan?are ?i a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii: - Realizarea de spa?ii verzi, prin construire de parcuri noi, n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

51

1347/20.01.2009

6425/09.12.2008

28/28.08.2008

Aprobarea:necesitatii, oportunitatii ?i justificarii implement?rii Proiectului de investi?ii: - Realizarea de spa?ii verzi, prin construire de parcuri noi, n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i precum ?i a indicatorilor tehnico-economici prev?zu?i n acesta.

52

1347/20.01.2009

6425/09.12.2008

29/28.08.2008

Aprobarea: studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii: - Realizarea de spa?ii verzi, prin construire de parcuri noi, n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i precum ?i a indicatorilor tehnico-economici prev?zu?i n acesta.

53

1347/20.01.2009

6425/09.12.2008

30/28.08.2008

Aprobarea: cofinan??rii din partea autorit??ii locale a obiectivului de investi?ii: - Realizarea de spa?ii verzi, prin construire de parcuri noi, n comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i precum ?i a indicatorilor tehnico-economici prev?zu?i n acesta.

54

1347/20.01.2009

6425/09.12.2008

31/28.08.2008

Aprobarea: Strategiei de dezvoltare local? a comunei Aroneanu pentru perioada 2008-2013.

55

1347/20.01.2009

6425/09.12.2008

32/28.08.2008

Aprobarea: Programului primarului ?i a consiliului local ai comunei Aroneanu pe perioada mandatului 2008-2012.

56

1347/20.01.2009

6425/09.12.2008

33/28.08.2008

Aprobarea: rezilierii prin denun?are unilateral? a contractului de nchiriere a iazului Aroneanu.

57

1347/20.01.2009

6425/09.12.2008

34/28.08.2008

Aprobarea: mputernicirii primarului pentru a proceda la efectuarea demersurilor ce se impun n rela?iile cu b?ncile comerciale ?i alte institu?ii financiare n vederea acces?rii unui mprumut de refinan?are pentru a se putea cump?ra terenul de sport ?i terenul din vecin?tatea sediului unit??ii administrative de la actualii proprietari c?rora li s-au reconstituit dreptul de proprietate .

58

1347/20.01.2009

6425/09.12.2008

35/28.08.2008

Aprobarea: documenta?iei tehnice ?i a detaliilor de execu?ie, respectiv P.A.C, P.Th., D.L pentru obiectivul de investi?ii: - Repara?ii capitale la ?coala cls. I-VIII - corp A sat Doroban?, com. Aroneanu, jude?ul Ia?i.

59

1347/20.01.2009

6425/09.12.2008

36/28.08.2008

Aprobarea: Desemnarii persoanei care va ?ine Registrul de eviden?? a datoriei publice locale a unit??ii administrativ-teritoriale ?i Registrul de eviden?? a garan?iilor locale a unit??ii administrativ-teritoriale.

60

1347/20.01.2009

6425/09.12.2008

37/28.08.2008

Aprobarea: alegerii unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul IV al anului 2008.

61

1347/20.01.2009

6425/09.12.2008

38/28.08.2008

Aprobarea: graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul IV al anului 2008.

62

1346/20.01.2009

6426/09.12.2008

39/03.09.2008

Aprobarea: Stabilirii taxelor speciale n vederea administr?rii luciului iazului Aroneanu ?i a terenului aferent.

63

1346/20.01.2009

6426/09.12.2008

40/03.09.2008

Aprobarea: modific?rii componen?ei Comisiei Consultative de la nivelul comunei Aroneanu.

64

1742/23.01.2009

6611/12.12.2008

41/25.09.2008

rectificarea bugetului comunei Aroneanu pe anul 2008

65

1742/23.01.2009

6611/12.12.2008

42/25.09.2008

modificarea ?i completarea indicatorilor tehnico-economici prev?zu?i n Proiectul de Autorizare a Construirii, n Proiectul Tehnic de execu?ie ?i n Devizul Lucr?rii (P.A.C, P.Th. D.L.) pentru obiectivul de investi?ii modernizare drumuri comunale DC17 Aroneanu - Rediu-Aldei, km. 0+000-4+350, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

66

1742/23.01.2009

6611/12.12.2008

43/25.09.2008

modificarea ?i completarea indicatorilor tehnico-economici prev?zu?i n Proiectul Tehnic ?i n Detaliile de Execu?ie vol. I-V nregistrate cu nr. 906/2006, n Proiectul pentru Autorizarea Construirii nregistrat cu nr. 906/2006 ntocmite de S.C. Tehnoterm S.R.L. Ia?i, pentru obiectivul de investi?ii - Alimentare cu ap? n sistem centralizat din sursa R.A.J.A.C. Ia?i, a satelor Doroban? ?i ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

67

1742/23.01.2009

6611/12.12.2008

44/25.09.2008

achizi?ionarea studiului de fezabilitate, ridic?rii topo ?i studiilor geotehnice pentru obiectivul de investi?ii Alimentare cu ap? potabil? a satului Rediu-Aldei comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

68

1742/23.01.2009

6611/12.12.2008

45/25.09.2008

achizi?ion?rii studiului de fezabilitate, ridic?rii topo ?i studiilor geotehnice pentru obiectivul de investi?ii Canalizare a satului Rediu-Aldei comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

69

1742/23.01.2009

6611/12.12.2008

46/25.09.2008

achizi?ionarea unor echipamente de dez?pezire ?i nc?rc?tor pentru tractorul din dotarea autorit??ii locale Aroneanu

70

1742/23.01.2009

6611/12.12.2008

47/25.09.2008

Aprobarea bugetului estimat al comunei Aroneanu pentru perioada 2009-2012

71

1742/23.01.2009

6611/12.12.2008

48/25.09.2008

Aprobarea rezilierii prin denun?are unilateral? a contractului de prest?ri de servicii, a dirigintelui de ?antier de la lucrarea de inveti?iiAsfaltarea Drum D.C. 17 satele Aroneanu - Rediu-Aldei

72

1742/23.01.2009

6611/12.12.2008

49/25.09.2008

Aprobarea decont?rii cheltuielilor de transport aferente lunilor martie-iunie 2008 pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

73

1742/23.01.2009

6611/12.12.2008

50/25.09.2008

Aprobarea desemn?rii reprezentan?ilor Consiliului Local Aroneanu n Consiliile de Administra?ie ale unit??ilor de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

74

1742/23.01.2009

6611/12.12.2008

51/25.09.2008

ncetarea mandatului de consilier local al comunei Aroneanu, al doamnei Maricica Gng?

75

1742/23.01.2009

6611/12.12.2008

52/25.09.2008

Aprobarea achizi?ion?rii de beton concasat pentru efectuarea de lucr?ri de ntre?inere la drumurile din comuna Aroneanu

76

2083/28.01.2009

6625/12.12.2008

53/30.10.2008

Validarea mandatului de consilier local al domnului Ple?can Constantin aflat pe lista Partidului Na?ional Liberal.

77

2083/28.01.2009

6625/12.12.2008

54/30.10.2008

Aprobarea Rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2008.

78

2083/28.01.2009

6625/12.12.2008

55/30.10.2008

Aprobarea Raportului tehnic cu nr. 5.161/17.10.2008, a Protocolului dintre antreprenorul general ?i beneficiarul lucr?ri ?colii Generale din sat Rediu- Aldei ?i dispunerea cu privire la suma reprezentnd garan?ia de bun? execu?ie a contractului.

79

2083/28.01.2009

6625/12.12.2008

56/30.10.2008

Aprobarea: Rezilierii, prin denun?are unilateral? de c?tre autoritatea contractant?, a contractului de prest?ri servicii de audit public intern.

80

2083/28.01.2009

6625/12.12.2008

57/30.10.2008

Aprobarea: Avizului prealabil de oportunitate pentru Planului Urbanistic Zonal Introducere teren n intravilan pentru proiect nr. 25/2008, proiectant S.C. EVO DESIGN S.R.L. IA?I, beneficiar fiind Pohodnicaru Mirela.

81

2083/28.01.2009

6625/12.12.2008

58/30.10.2008

Aprobarea: Avizului prealabil de oportunitate pentru Planului Urbanistic Zonal Introducere teren n intravilan pentru proiect nr. 26/2008, proiectant S.C. EVO DESIGN S.R.L., beneficiar fiind Pohodnicaru Mirela.

82

2083/28.01.2009

6625/12.12.2008

59/30.10.2008

Aprobarea: Avizului prealabil de oportunitate pentru Planului Urbanistic Zonal Introducere teren n intravilan pentru proiect nr. 27/2008, proiectant S.C. EVO DESIGN S.R.L. Ia?i, beneficiar fiind Zboiu Gabriela.

83

2083/28.01.2009

6625/12.12.2008

60/30.10.2008

Aprobarea: Avizului prealabil de oportunitate pentru Planului Urbanistic Zonal Introducere teren n intravilan pentru proiect nr. 28/2008, proiectant S.C. EVO DESIGN S.R.L. Ia?i, beneficiar fiind Cri?u C?t?lin Gheorghe.

84

2083/28.01.2009

6625/12.12.2008

61/30.10.2008

Aprobarea: Avizului prealabil de oportunitate pentru Planului Urbanistic Zonal Introducere teren n intravilan pentru proiect nr. 29/2008, proiectant S.C. EVO DESIGN S.R.L. Ia?i, beneficiar fiind Cri?u C?t?lin Gheorghe.

85

2083/28.01.2009

6625/12.12.2008

62/30.10.2008

Aprobarea: Planului Urbanistic Zonal+R.L.U. Introducere teren n intravilan pentru construire locuin?e, dot?ri aferente ?i racord utilit?? pe teren proprietate, proiect nr. 19/2008, proiectant S.C. EVO DESIGN S.R.L. Ia?i, beneficiari fiind Ad?sc?li?ei Mariana, Ad?sc?li?ei Constantin, Manole Costel.

86

2083/28.01.2009

6625/12.12.2008

63/30.10.2008

Aprobarea: Parteneriatului pentru proiectul STOP VIOLEN?EI DOMESTICE Implic?-te ?i tu.

87

2083/28.01.2009

6625/12.12.2008

64/30.10.2008

Aprobarea: decont?rii cheltuielilor de transport aferente lunilor iulie-septembrie 2008 pentru personalul didactic din ?coala cu clasele I-VIII sat Doroban?, jude?ul Ia?i.

88

2083/28.01.2009

6625/12.12.2008

65/30.10.2008

Aprobarea: desemn?rii membrilor Consiliului Local Aroneanu n Comisiile de Evaluare ?i Asigurarea Calit??ii din cadrul ?colilor cu clasele I-VIII din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

89

2083/28.01.2009

6625/12.12.2008

66/30.10.2008

Aprobarea: achizi?ion?rii terenurilor pentru construire teren de sport ?i construire sediu administrativ al comunei Aroneanu.

90

24.11.2008

6018/21.11.2008

67/12.11.2008

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe anul 2008.

91

26.11.2008

6019/21.11.2008

68/19.11.2008

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe trimestrul IV - 2008.

92

30.01.2009

6726/17.12.2008

69/27.11.2008

Aprobarea valorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora precum ?i a taxelor speciale pentru anul fiscal 2009.

93

30.01.2009

6726/17.12.2008

70/27.11.2008

Aprobarea: stabilirii de reduceri, de la plata impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren, precum ?i a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism ?i a autoriza?iei de construire n cazul unei calamit??i naturale.

94

30.01.2009

6726/17.12.2008

71/27.11.2008

Aprobarea: ncadr?rii terenurilor amplasate n intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??, cu aplicabilitate din anul 2009.

95

30.01.2009

6726/17.12.2008

72/27.11.2008

Aprobarea: reducerilor de la plata taxelor ?i impozitelor locale pe anul 2009 pentru locuin?ele folosite de persoanele de pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu ca locuin?e de domiciliu, precum ?i pentru terenul aferent.

96

30.01.2009

6726/17.12.2008

73/27.11.2008

Aprobarea: reducerilor de la plata impozitului pe cl?diri ?i a impozitului pe teren pentru persoanele ale c?ror venituri lunare sunt mai mici dect salariul minim pe economie ori constau n exclusivitate din ajutor de ?omaj ?i/sau pensie de asisten?? social?, ncepnd cu anul 2009.

97

30.01.2009

6726/17.12.2008

74/27.11.2008

Aprobarea: cuantumului bonifica?iei pentru plata integral? cu anticipa?ie de c?tre persoanele fizice a impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren ?i a taxei auto datorate pentru ntregul an fiscal 2009.

98

30.01.2009

6726/17.12.2008

75/27.11.2008

Aprobarea Rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe tr. IV-2008.

99

30.01.2009

6726/17.12.2008

76/27.11.2008

Aprobarea: Planului Urbanistic Zonal pentru Construire pensiune turistic? cu dot?rile aferente ?i racorduri utilit??i pe teren proprietate situat n intravilan sat Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, proiectant S.C.EVO DESIGN S.R.L. Ia?i, beneficiari fiind Ad?sc?li?ei Mariana, ?i Ad?sc?li?ei Constantin.

100

30.01.2009

6726/17.12.2008

77/27.11.2008

Aprobarea: Avizului prealabil de oportunitate pentru Planul Urbanistic Zonal Elaborare P.U.Z. ?i R.L.U. Introducere teren n intravilan pentru construire locuin?e ?i dot?ri aferente, proiect ntocmit n luna august 2008 de S.C. ARHIGRAPH S.R.L. Ia?i, beneficiar fiind Ghiciuc Cristinel.

101

30.01.2009

6726/17.12.2008

78/27.11.2008

Aprobarea: Planului Urbanistic Zonal Introducere teren n intravilan pentru construire locuin?e ?i case vacan?? pe teren proprietate, proiectant S.C.URBATECH S.R.L. Ia?i, beneficiari fiind Gorgan Radu, Apostol Daniel, D?ian Ioan Dan.

102

30.01.2009

6726/17.12.2008

79/27.11.2008

Aprobarea: decont?rii cheltuielilor de transport aferente lunilor iulie-octombrie 2008, pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

103

30.01.2009

6726/17.12.2008

80/27.11.2008

Aprobarea: drepturilor de care beneficiaz? membrii Serviciului Voluntar de Situa?ii de Urgen?? de la nivelul unit??ii administrativ-teritoriale Aroneanu, n conformitate cu prevederile H.G. Nr. 1579/2005.

104

30.01.2009

6726/17.12.2008

81/27.11.2008

Aprobarea: nchiderii spa?iilor de depozitare a de?eurilor nepericuloase din depozitele existente neconforme de pe raza comunei Aroneanu ?i reabilitarea prin salubrizarea zonei ?i reintroducerea acesteia n circuitul natural, n conformitate cu H.Guv. nr. 349/2005 ?i Ordinului cu nr. 1274/2005 al ministrului mediului si gospod?ririi apelor.

105

30.01.2009

6726/17.12.2008

82/27.11.2008

Aprobarea: ncheierii unui act adi?ional la contractul de nchiriere nr. 3266/30.10.2000 cu privire la prelungirea contractului de nchiriere pentru spa?iul situat n incinta Dispensarului comunal Aroneanu n care ?i desf??oar? activitatea farmacia, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

106

1345/20.01.2009

6725/17.12.2008

83/01.12.2008

Aprobarea Caietului de sarcini pentru achizi?ia lucr?rilor pentru obiectivul de investi?ii Baz? sportiv? multifunc?ional? format? din teren de sport pentru handbal, baschet, tenis, minifotbal ?i construc?ii anexe cuprinznd vestiare, mprejmuire, iluminat, nocturn? ?i parcare auto n sat ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i.

107

30.01.2009

6747/18.12.2008

84/12.12.2008

Aprobarea Parteneriatului cu Asocia?ia de Dezvoltare Comunitar? Aroneanu

108

30.01.2009

6747/18.12.2008

85/12.12.2008

Aprobarea Rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe trimestrul IV-2008

109

30.01.2009

6747/18.12.2008

86/12.12.2008

Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii Modernizare drumuri comunale, s?te?ti ?i vicinale n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

110

30.01.2009

6747/18.12.2008

87/12.12.2008

Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii nfiin?are re?ea de distribu?ie a gazelor naturale n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

111

30.01.2009

6747/18.12.2008

88/12.12.2008

Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii Modernizare ?i extindere re?ea de iluminat public stradal, extindere re?ea de alimentare cu energie electric? n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

112

30.01.2009

6747/18.12.2008

89/12.12.2008

Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii Extindere re?ea de distribu?ie ap? potabil? din sursa R.A.J.A.C. Ia?i, n sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

113

30.01.2009

6747/18.12.2008

90/12.12.2008

Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii Schimbare destina?ie din dispensar n cre?? cu dot?rile aferente- cu extindere ?i etajare

114

30.01.2009

6747/18.12.2008

91/12.12.2008

Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii Amenajare amplasament pentru punerea n valoare ?i protec?ia patrimoniului cultural de interes local bustul lui Aron Vod?, ctitorul comunit??ii Aroneanu

115

30.01.2009

6747/18.12.2008

92/12.12.2008

Aprobarea Instrument?rii proiectului integrat, respectiv modernizare drumuri comunale, s?te?ti ?i vicinale, nfiin?are re?ea de distribu?ie a gazelor naturale, modernizare ?i extindere re?ea de iluminat public stradal, extindere re?ea de alimentare cu energie electric?, extindere re?ea de distribu?ie ap? potabil? din sursa R.A.J.A.C. Ia?i, schimbare destina?ie din dispensar n cre?? cu dot?rile aferente cu extindere ?i etajare, amenajare amplasament pentru punerea n valoare ?i protec?ia patrimoniului cultural de interes local bustul lui Aron Vod? ctitorul comunit??ii Aroneanu, achizi?ii de bunuri cu caracter tradi?ional

116

30.01.2009

6747/18.12.2008

93/12.12.2008

Aprobarea mprumutului bancar pentru achizi?ionarea terenului de sport din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, care a f?cut obiectul reconstituirii

117

30.01.2009

6747/18.12.2008

94/12.12.2008

Aprobarea Modalit??ii de punere la dispozi?ia concesionarului Serviciului de distribu?ie a gazelor naturale, a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemului de distribu?ie a gazelor naturale, precum ?i a modalit??ii de punere la dispozi?ia concesionarului a suprafe?elor de teren necesare organiz?rii de ?antier pe durata realiz?rii investi?iilor

118

30.01.2009

6747/18.12.2008

95/12.12.2008

Aprobarea graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul I al anului 2009

119

30.01.2009

6747/18.12.2008

96/12.12.2008

Aprobarea alegerii unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul I al anului 2009

120

30.01.2009

6747/18.12.2008

97/12.12.2008

Aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru Planul Urbanistic Zonal Elaborare P.U.Z. + R.L.U. Introducere teren n intravilan pentru construire locuin?e ?i dot?ri aferente, proiect ntocmit n luna septembrie 2008 de S.C. URBATECH S.R.L. Ia?i, beneficiari fiind Bulgaru Valentin George, Hodorogea Caliopia, Popescu Daniela, ?erban Constantin ?i ?erban Elena.

121

30.01.2009

6874/30.12.2008

98/29.12.2008

Aprobarea rectific?rii bugetului comunei Aroneanu pe trimestrul IV - 2008.

122

30.01.2009

6874/30.12.2008

99/29.12.2008

Aprobarea propunerii de evaluare a performan?elor profesionale individuale ale secretarului comunei Aroneanu, domnul jr. Manca? Gabriel, pentru perioada lucrat? n anul 2008.

123

30.01.2009

6874/30.12.2008

100/29.12.2008

Aprobarea situa?iilor deosebite n care primarul poate acorda ajutoare de urgen??.

124

30.01.2009

6874/30.12.2008

101/29.12.2008

Aprobarea planului de ocupare a func?iilor publice de la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu pe anul 2009.

Secretar

Jr.Mancas Gabriel

 

joomla site stats