Home Hotarari de Consiliu Hotarari 2007
Hotarari 2007 PDF Print E-mail

ROMNIA
JUDE?UL IA?I
COMUNA ARONEANU
CONSILIUL LOCAL

Telefon/fax 0232/299.255 Cod fiscal 4540038 Cod po?tal 707020 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it internet: http : www.comunaaroneanu.ro

HOT?RRI


ADOPTATE N ANUL 2007

Nr. crt.

Nr. ?i data nregistr?rii la Prefectur?

Nr. ?i data nregistr?rii la Consiliul Local

Nr. ?i data actului administrativ

Con?inutul pe scurt al hot?rrii

0

1

2

3

4

01

3.317 din 14.02.2007

648 din 12.02.2007

1 din 25.01.2007

cu privire la aprobarea valorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora ?i a taxelor speciale pentru anul fiscal 2007

02

3.317 din 14.02.2007

648 din 12.02.2007

2 din 25.01.2007

cu privire la stabilirea de reduceri, de la plata impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren, precum ?i a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism ?i a autoriza?iei de construire n cazul unei calamit??i naturale

03

3.317 din 14.02.2007

648 din 12.02.2007

3 din 25.01.2007

cu privire la aprobarea ncadr?rii terenurilor amplasate n intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??, cu aplicabilitate din anul 2007

04

3.317 din 14.02.2007

648 din 12.02.2007

4 din 25.01.2007

cu privire la stabilirea scutirii de la plata impozitului pe teren pentru suprafe?ele de teren aferente investi?iilor derulate n conformitate cu prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investi?iilor directe cu impact semnificativ n economie, cu modific?rile ulterioare

05

3.317 din 14.02.2007

648 din 12.02.2007

5 din 25.01.2007

cu privire la aprobarea reducerilor de la plata taxelor ?i impozitelor locale pe anul 2007 pentru locuin?ele folosite de persoanele de pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu ca locuin?e de domiciliu, precum ?i pentru terenul aferent

06

3.317 din 14.02.2007

648 din 12.02.2007

6 din 25.01.2007

cu privire la stabilirea de reduceri de la plata impozitului pe cl?diri ?i a impozitului pe teren pentru persoanele ale c?ror venituri lunare sunt mai mici dect salariul minim pe economie ori constau n exclusivitate din ajutor de ?omaj ?i/sau pensie de asisten?? social?, ncepnd cu anul 2007

07

3.317 din 14.02.2007

648 din 12.02.2007

7 din 25.01.2007

cu privire la aprobarea cuantumului bonifica?iei pentru plata integral? cu anticipa?ie de c?tre persoanele fizice a impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren ?i a taxei auto datorate pentru ntregul an

08

3.317 din 14.02.2007

648 din 12.02.2007

8 din 25.01.2007

cu privire la modificarea art. 89 alin. (3) din anexa la H.C.L. Aroneanu nr. 4/24.01.2005 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu

09

3.317 din 14.02.2007

648 din 12.02.2007

9 din 25.01.2007

cu privire la decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii decembrie/2006 pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

10

3.317 din 14.02.2007

648 din 12.02.2007

10 din 25.01.2007

cu privire la abrogarea H.C.L. Aroneanu nr. 4/26.01.2006 pentru aprobarea statelor de func?ii, a num?rului de personal ?i a organigramei pe anul 2006 pentru serviciul public de gospod?rire comunal? nfiin?at pentru operarea cu sistemul centralizat de alimentare cu ap? potabil? a localit??ii Doroban? n gestiune proprie

11

3.317 din 14.02.2007

648 din 12.02.2007

11 din 25.01.2007

cu privire la aprobarea statelor de func?ii ?i a num?rului de asisten?i personali pentru anul 2007

12

3.317 din 14.02.2007

648 din 12.02.2007

12 din 25.01.2007

cu privire la aprobarea achizi?ion?rii, pentru anul calendaristic 2007, a servicilor de ntre?inere n exploatare a sistemelor informatice de care dispun consiliul local al comunei Aroneanu, ?colile generale din comuna Aroneanu, biblioteca public? ?i c?minul cultural Aroneanu

13

3.317 din 14.02.2007

648 din 12.02.2007

13 din 25.01.2007

cu privire la stabilirea veniturilor poten?iale care se pot ob?ine din valorificarea bunurilor cuprinse n anexa 6 la H.G.R. nr. 1010/2006 ?i completarea cu alte categorii de bunuri ?i stabilirea veniturilor poten?iale provenite din valorificarea acestora

14

3.317 din 14.02.2007

648 din 12.02.2007

14 din 25.01.2007

cu privire la aprobarea planului de ocupare a func?iilor publice de la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu pe anul 2007

15

3.317 din 14.02.2007

648 din 12.02.2007

15 din 25.01.2007

cu privire la aprobarea asocierii comunei Aroneanu cu comunele din Zona Metropolitan? Ia?i respectiv comuna Brnova, comuna Ciurea, comuna Holboca, comuna Le?cani, comuna Miroslava, comuna Popricani, comuna Rediu, comuna Schitu-Duca, comuna Valea-Lupului, comuna Victoria, comuna Tome?ti ?i comuna Ungheni n vederea acces?rii fondurilor necesare pentru contractarea documenta?iilor tehnico-economice ?i ulterior pentru contractarea lucr?rilor de execu?ie a sistemului public de canalizare

16

3.317 din 14.02.2007

648 din 12.02.2007

16 din 25.01.2007

cu privire la aprobarea bugetului comunei Aroneanu pe anul 2007

17

5.920 din 14.03.2007

1.101 din 09.03.2007

17 din 23.02.2007

cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate modernizare drumuri comunale DC17 Aroneanu - Rediu-Aldei, km. 0+000-4+350, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

18

5.920 din 14.03.2007

1.101 din 09.03.2007

18 din 23.02.2007

cu privire la aprobarea supliment?rii cu un post a num?rului de personal din statele de func?ii ale personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului

19

5.920 din 14.03.2007

1.101 din 09.03.2007

19 din 23.02.2007

cu privire la aprobarea achizi?ion?rii unui serviciu de consultan?? care s? procedeze la ntocmirea ?i depunerea cerereii de finan?are ?i a documenta?iei necesare pentru accesarea fondurilor PHARE la m?sura protec?ia mediului pentru studiul de fezabilitate de reabilitare a lacului Aroneanu decolmatare, regularizarea malurilor, reabilitarea c?ilor de acces adiacente

20

5.920 din 14.03.2007

1.101 din 09.03.2007

20 din 23.02.2007

cu privire la aprobarea caietului de sarcini si documenta?ia anex? n vederea atribuirii contractului de nchiriere a iazului Aroneanu

21

5.920 din 14.03.2007

1.101 din 09.03.2007

21 din 23.02.2007

cu privire la decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii ianuarie/2007 pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

22

5.920 din 14.03.2007

1.101 din 09.03.2007

22 din 23.02.2007

cu privire la aprobarea num?rului ?i a structurii personalului nedidactic din nv???mntul preuniversitar de stat de la nivelul ?colii generale Aron-Vod?

23

5.918 din 14.03.2007

1.121 din 12.03.2007

23 din 05.03.2007

cu privire la rectificarea bugetului comunei Aroneanu pe anul 2007

24

8.498 din 13.04.2007

1.480 din 29.03.2007

24 din 29.03.2007

cu privire la: alegerea unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul II al anului 2007

25

8.498 din 13.04.2007

1.480 din 29.03.2007

25 din 29.03.2007

cu privire la aprobarea graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul II al anului 2007

26

8.498 din 13.04.2007

1.480 din 29.03.2007

26 din 29.03.2007

cu privire la decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii februarie/2007 pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

27

8.498 din 13.04.2007

1.480 din 29.03.2007

27 din 29.03.2007

cu privire la aprobarea caietului de sarcini n vederea atribuirii contractului de prest?ri de servicii pentru achizi?ionarea documenta?iei tehnico-economice (P.A.C, P.Th. D.L, C.S.) pentru lucrarea de modernizare drumuri comunale DC17 Aroneanu - Rediu-Aldei, km. 0+000-4+350, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

28

8.498 din 13.04.2007

1.480 din 29.03.2007

28 din 29.03.2007

cu privire la aprobarea documenta?iei tehnico-economice n vederea atribuirii contractului de atribuire a contractului de lucr?ri pentru racordarea ?colii generale Rediu-Aldei la re?eaua de energie electric?

29

8.498 din 13.04.2007

1.480 din 29.03.2007

29 din 29.03.2007

cu privire la aprobarea programului de realizare a unor activit??i pe lunile februarie-martie/2007 (lucr?ri, servicii, etc) de interes comunitar de c?tre personalul angajat n temeiul Legii nr. 76/2002

30

8.498 din 13.04.2007

1.480 din 29.03.2007

30 din 29.03.2007

cu privire la aprobarea contribu?iei financiare a autorit??ii locale a comunei Aroneanu pentru personalul angajat n temeiul Legii nr. 76/2002 din cadrul serviciului public de gospod?rire comunal?

31

8.498 din 13.04.2007

1.480 din 29.03.2007

31 din 29.03.2007

cu privire la aprobarea programului de realizare a unor activit??i pe lunile aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie/2007 (lucr?ri, servicii, etc) de interes comunitar de c?tre personalul angajat n temeiul Legii nr. 76/2002

32

8.498 din 13.04.2007

1.480 din 29.03.2007

32 din 29.03.2007

cu privire la aprobarea achizi?ion?rii caietului de sarcini n vederea atribuirii contractului de prest?ri de servicii pentru achizi?ionarea documenta?iei tehnico-economice studiu de fezabilitate n vederea reabilit?rii c?minului cultural din satul Aroneanu ?i construirii unui c?min cultural n satul Doroban?

33

8.498 din 13.04.2007

1.480 din 29.03.2007

33 din 29.03.2007

cu privire la ncetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Ani?oara Henea, din partea forma?iunii politice P.N.L.

34

8.498 din 13.04.2007

1.480 din 29.03.2007

34 din 29.03.2007

cu privire la aprobarea cooper?rii autorit??ii deliberative a comunei Aroneanu consiliul local cu ?coala general? Aron-Vod?, cu ?coala general? Doroban?, cu Biblioteca public? Aroneanu, cu Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Ia?i ?i cu Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu pentru implementarea proiectului PRIETENII NATURII N AC?IUNE n cadrul unui program cu finan?are nerambursabil?, precum ?i stabilirea contribu?iei proprii

35

8.498 din 13.04.2007

1.480 din 29.03.2007

35 din 29.03.2007

cu privire la aprobarea cooper?rii autorit??ii deliberative a comunei Aroneanu consiliul local cu ?coala general? Doroban?, cu ?coala general? Aron-Vod?, cu Biblioteca public? Aroneanu, cu Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Ia?i ?i cu Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu pentru implementarea proiectului S? MPIEDIC?M DEGRADAREA NATURII n cadrul unui program cu finan?are nerambursabil?, precum ?i stabilirea contribu?iei proprii

36

8.498 din 13.04.2007

1.480 din 29.03.2007

36 din 29.03.2007

cu privire la aprobarea transmiterii n folosin?? gratuit? Companiei Na?ionale pentru Investi?ii S.A. pe durata execu?iei investi?iei Sal? de sport - Doroban? a suprafe?ei de 900 mp teren proprietatea public? a comunei Aroneanu amplasat? n curtea ?colii generale Doroban?

37

11.422 din 11.05.2007

2.042 din 11.05.2007

37 din 26.04.2007

cu privire la luarea la cuno?tin?? de denun?area unilateral?, prin renun?are de c?tre concesionar S.C. BMCS Company S.R.L. Ia?i, a contractului de concesiune nr. 3.664/12.09.2005

38

11.422 din 11.05.2007

2.042 din 11.05.2007

38 din 26.04.2007

cu privire la aprobarea documenta?iei tehnico-economice pentru lucr?rile de reabilitare a iluminatului public din satele Aroneanu, Doroban? ?i ?orogari

39

11.422 din 11.05.2007

2.042 din 11.05.2007

39 din 26.04.2007

cu privire la aprobarea documenta?iei n vederea atribuirii contractului de achizi?ie public? de inginerie, arhitectur? ?i peisagistic? care s? procedeze la ntocmirea documenta?iei tehnico-economice pentru lucrarea de construire a unui nou sediu administrativ al comunei Aroneanu n care vor func?iona consiliul local, primarul, viceprimarul, secretarul, aparatul de specialitate al primarului, serviciile ?i institu?iile publice organizate n subordinea consiliului local

40

11.422 din 11.05.2007

2.042 din 11.05.2007

40 din 26.04.2007

cu privire la decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii martie/2007 pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

41

11.422 din 11.05.2007

2.042 din 11.05.2007

41 din 26.04.2007

cu privire la rectificarea bugetului comunei Aroneanu pe anul 2007

42

11.422 din 11.05.2007

2.042 din 11.05.2007

42 din 26.04.2007

cu privire la avizului consultativ pentru ocuparea func?iei de director al ?colii generale Doroban? ca urmare a c?tig?rii concursului desf??urat pe baza criteriilor de competen?? profesional? ?i managerial? de c?tre doamna prof. Stupcanu Simona

43

11.422 din 11.05.2007

2.042 din 11.05.2007

43 din 26.04.2007

cu privire la abrogarea H.C.L. Aroneanu nr. 61 din 26 aprilie 2007 pentru aprobarea planului Urbanistic de Detaliu P.U.D. construire Euroferm? zootehnic? n T67 parcela A1(2122/2), sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i beneficiar A.F. Ple?can Constantin

44

14.459 din 14.06.2007

2.150 din 18.05.2007

44 din 18.05.2007

cu privire la aprobarea caietului de sarcini ?i a documenta?iei n vederea atribuirii contractului de lucr?ri de modernizare drumuri comunale DC17 Aroneanu - Rediu-Aldei, km. 0+000-4+350, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, cu ntocmirea ?i a documenta?iei tehnice ?i a detaliilor de execu?ie, respectiv P.A.C, P.Th., D.L

45

15.956 din 29.06.2007

2.350 din 31.05.2007

45 din 31.05.2007

cu privire la aprobarea caietului de sarcini ?i a documenta?iei n vederea atribuirii contractului de lucr?ri de reabilitare ?i extindere iluminat public n satele componente ale comunei Aroneanu

46

15.956 din 29.06.2007

2.350 din 31.05.2007

46 din 31.05.2007

cu privire la decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii aprilie/2007 pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

47

15.956 din 29.06.2007

2.350 din 31.05.2007

47 din 31.05.2007

cu privire la aprobarea documenta?iei tehnico-economice pentru reabilitarea prin plomb?ri asfaltice a drumului Pod Aroneanu - Doroban?, DC15

48

15.956 din 29.06.2007

2.350 din 31.05.2007

48 din 31.05.2007

cu privire la desemnarea personalului responsabil cu nscrierile de la registrele agricole de la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu pe perioada 2007-2011

49

15.956 din 29.06.2007

2.350 din 31.05.2007

49 din 31.05.2007

cu privire la scutirea de la plata taxei de p??unat pe anul 2007 a de?in?torilor de animale de pa raza administrativ? a comunei Aroneanu

50

15.956 din 29.06.2007

2.350 din 31.05.2007

50 din 31.05.2007

cu privire la punerea la dispozi?ie de c?tre autoritatea local? a comunei Aroneanu a unei suprafe?e de teren n vederea amenaj?rii unui teren de fotbal

51

15.956 din 29.06.2007

2.350 din 31.05.2007

51 din 31.05.2007

cu privire la modificarea H.C.L. Aroneanu nr. 6/25.06.2004 pentru constituirea comisiilor de specialitate, stabilirea num?rului ?i a denumirii acestora, stabilirea num?rului ?i a membrilor fiec?rei comisii ?i modalitatea de atribuire a locurilor ce i revin fiec?rui grup de consilieri , precum ?i componen?a nominal? a acestora, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare

52

15.954 din 29.06.2007

2.552 din 15.06.2007

52 din 15.06.2007

cu privire la rectificarea bugetului comunei Aroneanu pe anul 2007

53

15.954 din 29.06.2007

2.552 din 15.06.2007

53 din 15.06.2007

cu privire la aprobarea caietului de sarcini ?i a documenta?iei n vederea atribuirii contractului de achizi?ie public? de lucr?ri de rennoire a mbr?c?mintei ?oselelor plombare pe DC 15 din DJ 282 G Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

54

15.954 din 29.06.2007

2.552 din 15.06.2007

54 din 15.06.2007

cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici prev?zu?i n Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii - Sistem integrat de alimentare cu ap? ?i canalizare din sursa R.A.J.A.C. Ia?i, a localit??ilor Aroneanu, Doroban?, ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

55

19.308 din 10.08.2007

3.786 din 09.08.2007

55 din 28.06.2007

cu privire la alegerea unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul III al anului 2007

56

19.308 din 10.08.2007

3.786 din 09.08.2007

56 din 28.06.2007

cu privire la aprobarea graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul III al anului 2007

57

19.308 din 10.08.2007

3.786 din 09.08.2007

57 din 28.06.2007

cu privire la decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii mai/2007 pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

58

19.308 din 10.08.2007

3.786 din 09.08.2007

58 din 28.06.2007

cu privire la aprobarea regulamentului pentru nregistrarea la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu a vehiculelor care nu sunt supuse nmatricul?rii

59

19.308 din 10.08.2007

3.786 din 09.08.2007

59 din 28.06.2007

cu privire la aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, a caietului de sarcini ?i a documenta?iei anexe - studiul de fezabilitate - n vederea atribuirii contractului de concesionare a lucr?rilor hidrotehnice ?i de agrement a iazului Aroneanu ?i a malurilor acestuia

60

21.406 din 10.09.2007

3.619 din 06.09.2007

60 din 26.07.2007

cu privire la aprobarea construirii unui c?min cultural n satul Aroneanu, a punerii la dispozi?ie a terenului aferent construc?iei, a p?str?rii destina?iei construc?iei ?i a terenului aferent, a contribu?iei proprii a autorit??ii locale, ?i a planului de activit??i a c?minului cultural pe urm?torii 3 ani

61

21.407 din 10.09.2007

3.619 din 06.09.2007

61 din 10.08.2007

cu privire la parteneriatul dintre autoritatea local? a comunei Aroneanu ?i Asocia?ia de Interes comunitar Aroneanu pentru accesarea unor fonduri PHARE pe m?sura de finan?are Formare ?i Perfec?ionare Profesional? n proiectul nfiin?are departament de sprijin ?i dezvoltare local? - Rural Plus

62

21.407 din 10.09.2007

3.619 din 06.09.2007

62 din 10.08.2007

cu privire la aprobarea contribu?iei proprii a autorit??ii locale pentru proiectul cu finan?are PHARE nfiin?area departamentului de sprijin ?i dezvoltare local? Rural-Plus

63

22.033 din 17.09.2007

4.998 din 14.09.2007

63 din 30.08.2007

cu privire la decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii iunie/2007 pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

64

22.033 din 17.09.2007

4.998 din 14.09.2007

64 din 30.08.2007

cu privire la aprobarea modific?rilor ?i complet?rilor Actului Constitutiv ?i Statului Asocia?iei Serviciilor de Ap?/Canal a Jude?ului Ia?i

65

22.033 din 17.09.2007

4.998 din 14.09.2007

65 din 30.08.2007

cu privire la rectificarea bugetului comunei Aroneanu pe anul 2007

66

22.159 din 18.09.2007

5.003 din 14.09.2007

66 din 14.09.2007

cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici prev?zu?i n Proiectul Tehnic ?i n Detaliile de Execu?ie vol. I-V nregistrate cu nr. 906/2006, n Proiectul pentru Autorizarea Construirii nregistrat cu nr. 906/2006 ntocmite de S.C. Tehnoterm S.R.L. Ia?i, pentru obiectivul de investi?ii - Alimentare cu ap? n sistem centralizat din sursa R.A.J.A.C. Ia?i, a satelor Doroban? ?i ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

67

22.159 din 18.09.2007

5.003 din 14.09.2007

67 din 14.09.2007

cu privire la aprobarea achizi?ion?rii unui serviciu specializat care s? procedeze la ntocmirea caietului de sarcini ?i a documenta?iei de atribuire a contractului de execu?ie de lucr?ri pentru obiectivul de investi?ii - Alimentare cu ap? n sistem centralizat din sursa R.A.J.A.C. Ia?i, a satelor Doroban? ?i ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

68

22.159 din 18.09.2007

5.003 din 14.09.2007

68 din 14.09.2007

cu privire la aprobarea documenta?iei ?i a caietului de sarcini n vederea atribuirii contractului de lucr?ri pentru obiectivul de investi?ii - Alimentare cu ap? n sistem centralizat din sursa R.A.J.A.C. Ia?i, a satelor Doroban? ?i ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

69

23.932 din 08.10.2007

5.334 din 28.09.2007

69 din 27.09.2007

cu privire la alegerea unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul IV al anului 2007

70

23.932 din 08.10.2007

5.334 din 28.09.2007

70 din 27.09.2007

cu privire la aprobarea graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul IV al anului 2007

71

23.932 din 08.10.2007

5.334 din 28.09.2007

71 din 27.09.2007

cu privire la decontarea cheltuielilor de transport aferente lunilor iulie-august/2007 pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

72

23.932 din 08.10.2007

5.334 din 28.09.2007

72 din 27.09.2007

cu privire la aprobarea achizi?ion?rii de combustibili solizi lemne de foc pentru sezonul rece 2007-2008 necesari la sediul autorit??ii locale, biblioteca public? ?i c?minul cultural

73

23.932 din 08.10.2007

5.334 din 28.09.2007

73 din 27.09.2007

cu privire la aprobarea contribu?iei proprii a autorit??ii locale a comunei Aroneanu n cadrul subprogramului: Sistem integrat de alimentare cu ap? ?i canalizare din sursa R.A.J.A.C. Ia?i a localit??ilor Aroneanu, Doroban?, ?orogari, comuna Aroneanu, jud. Ia?i

74

23.932 din 08.10.2007

5.334 din 28.09.2007

74 din 27.09.2007

cu privire la aprobarea mandat?rii primarului comunei s? semneze Conven?ia/contractul de finan?are n cadrul subprogramului: Sistem integrat de alimentare cu ap? ?i canalizare din sursa R.A.J.A.C. Ia?i a localit??ilor Aroneanu, Doroban?, ?orogari, comuna Aroneanu, jud. Ia?i

75

23.932 din 08.10.2007

5.334 din 28.09.2007

75 din 27.09.2007

cu privire la aprobarea desemn?rii primarului comunei s? certifice cheltuielile n cadrul subprogramului: Sistem integrat de alimentare cu ap? ?i canalizare din sursa R.A.J.A.C. Ia?i a localit??ilor Aroneanu, Doroban?, ?orogari, comuna Aroneanu, jud. Ia?i

76

23.932 din 08.10.2007

5.334 din 28.09.2007

76 din 27.09.2007

cu privire la aprobarea desemn?rii responsabilului cu implementarea obiectivului de investi?ii n cadrul subprogramului: Sistem integrat de alimentare cu ap? ?i canalizare din sursa R.A.J.A.C. Ia?i a localit??ilor Aroneanu, Doroban?, ?orogari, comuna Aroneanu, jud. Ia?i

77

26.158 din 01.11.2007

5.804 din 24.10.2007

77 din 03.10.2007

cu privire la rectificarea bugetului comunei Aroneanu pe anul 2007

78

26.158 din 01.11.2007

5.804 din 24.10.2007

78 din 03.10.2007

cu privire la aprobarea aloc?rii unor fonduri din bugetul local al comunei Aroneanu c?tre bugetul Parohiei Sfntul Nicolae, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, cu scopul contract?rii unei firme de consultan?? care s? procedeze la ntocmirea documenta?iei ?i depunerea diligen?elor necesare acces?rii unor proiecte de finan?are nerambursabile prin P.O.R. sau F.E.A.D.R., dup? caz, n condi?iile legii

79

26.158 din 01.11.2007

5.804 din 24.10.2007

79 din 03.10.2007

cu privire la aprobarea nchirierii unui spa?iu necesar func?ion?rii serviciului po?tal local

80

27.694 din 19.11.2007

6.218 din 19.11.2007

80 din 25.10.2007

cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici prev?zu?i n Proiectul de Autorizare a Construirii, n Proiectul Tehnic de execu?ie ?i n Devizul Lucr?rii (P.A.C, P.Th. D.L.) pentru obiectivul de investi?ii modernizare drumuri comunale DC17 Aroneanu - Rediu-Aldei, km. 0+000-4+350, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

81

27.694 din 19.11.2007

6.218 din 19.11.2007

81 din 25.10.2007

cu privire la prelu?rii unor suprafe?e de teren n domeniul privat al comunei Aroneanu ?i n administrarea Consiliului Local

82

27.694 din 19.11.2007

6.218 din 19.11.2007

82 din 25.10.2007

cu privire la aprobarea prelungirii termenului contractului de nchiriere a unui spa?iu n suprafa?? de 53 mp din incinta dispensarului medical Aroneanu n scopul func?ion?rii n acesta a unei farmacii

83

27.694 din 19.11.2007

6.218 din 19.11.2007

83 din 25.10.2007

cu privire la decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii septembrie/2007 pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

84

27.694 din 19.11.2007

6.218 din 19.11.2007

84 din 25.10.2007

cu privire la aprobarea achizi?ion?rii unor servicii de consultan?? ?i proiectare cu scopul de a ntocmi un studiu de fezabilitate ?i cererea de finan?are pentru un proiect integrat, respectiv nfiin?are re?ea de distribu?ie a gazelor naturale, reabilitare ?i extindere iluminat public stradal, extindere re?ea alimentare cu energie electric? pentru zonele unde este extins intravilanul localit??ilor ?i modernizare drumuri comunale, s?te?ti ?i vicinale n comuna Aroneanu

85

27.694 din 19.11.2007

6.218 din 19.11.2007

85 din 25.10.2007

cu privire la aprobarea complet?rii H.C.L. Aroneanu nr. 22/23.02.2007 referitor la num?rul ?i structura personalului nedidactic din nv???mntul preuniversitar de stat de la nivelul ?colii generale Aron-Vod?

86

29.554 din 11.12.2007

6.464 din 03.12.2007

86 din 29.11.2007

cu privire la aprobarea documenta?iei tehnico-economice (antem?sur?toare) n vederea ntocmirii ofertelor pentru atribuirea de c?tre ?coala general? Doroban? a contractului de lucr?ri de repara?ii capitale la corp A, cu ntocmirea ?i a Proiectului Tehnic de Execu?ie - P.Th. - Proiectului pentru Autorizarea Construirii - P.A.C. -, a Expertizei Tehnice ?i a Devizului Lucr?rii - D.L.

87

29.554 din 11.12.2007

6.464 din 03.12.2007

87 din 29.11.2007

cu privire la aprobarea parteneriatului dintre autoritatea local? a comunei Aroneanu ?i Asocia?ia de Interes comunitar Aroneanu

88

29.554 din 11.12.2007

6.464 din 03.12.2007

88 din 29.11.2007

cu privire la avizarea structurilor de nv???mnt cu personalitate juridic? pentru anul ?colar 2007 - 2008 ale ?colii generale Doroban? ?i ?colii generale Aron-Vod?

89

29.554 din 11.12.2007

6.464 din 03.12.2007

89 din 29.11.2007

cu privire la actualizarea Comandamentului Antiepizootic de la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu

90

29.554 din 11.12.2007

6.464 din 03.12.2007

90 din 29.11.2007

cu privire la decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii octombrie/2007 pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

91

29.554 din 11.12.2007

6.464 din 03.12.2007

91 din 29.11.2007

cu privire la rectificarea bugetului comunei Aroneanu pe anul 2007

92

224 din 07.01.2008

20 din 04.12.2007

92 din 20.12.2007

cu privire la alegerea unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul I al anului 2008

93

224 din 07.01.2008

20 din 04.12.2007

93 din 20.12.2007

cu privire la aprobarea graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul I al anului 2008

94

224 din 07.01.2008

20 din 04.12.2007

94 din 20.12.2007

cu privire la aprobarea valorilor impozabile a impozitelor ?i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora precum ?i a taxelor speciale pentru anul fiscal 2008

95

224 din 07.01.2008

20 din 04.12.2007

95 din 20.12.2007

cu privire la stabilirea de reduceri, de la plata impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren, precum ?i a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism ?i a autoriza?iei de construire n cazul unei calamit??i naturale

96

224 din 07.01.2008

20 din 04.12.2007

96 din 20.12.2007

cu privire la aprobarea ncadr?rii terenurilor amplasate n intravilan ?i extravilan pe zone ?i categorii de folosin??, cu aplicabilitate din anul 2008

76

224 din 07.01.2008

20 din 04.12.2007

97 din 20.12.2007

cu privire la aprobarea reducerilor de la plata taxelor ?i impozitelor locale pe anul 2008 pentru locuin?ele folosite de persoanele de pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanu ca locuin?e de domiciliu, precum ?i pentru terenul aferent

98

224 din 07.01.2008

20 din 04.12.2007

98 din 20.12.2007

cu privire la stabilirea de reduceri de la plata impozitului pe cl?diri ?i a impozitului pe teren pentru persoanele ale c?ror venituri lunare sunt mai mici dect salariul minim pe economie ori constau n exclusivitate din ajutor de ?omaj ?i/sau pensie de asisten?? social?, ncepnd cu anul 2008

99

224 din 07.01.2008

20 din 04.12.2007

99 din 20.12.2007

cu privire la aprobarea cuantumului bonifica?iei pentru plata integral? cu anticipa?ie de c?tre persoanele fizice a impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren ?i a taxei auto datorate pentru ntregul an fiscal 2008

100

224 din 07.01.2008

20 din 04.12.2007

100 din 20.12.2007

cu privire la decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii noiembrie/2007 pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

101

224 din 07.01.2008

20 din 04.12.2007

101 din 20.12.2007

cu privire la rectificarea bugetului comunei Aroneanu pe anul 2007

102

224 din 07.01.2008

20 din 04.12.2007

102 din 20.12.2007

cu privire la aprobarea achizi?ion?rii lucr?rilor de ntre?inere a unor drumuri pietruite de interes local de pe raza comunei Aroneanu

103

224 din 07.01.2008

20 din 04.12.2007

103 din 20.12.2007

cu privire la modificarea ?i completarea H.C.L. Aroneanu nr. 59/20 decembrie 2007 pentru aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, a caietului de sarcini ?i a documenta?iei anexe - studiul de fezabilitate - n vederea atribuirii contractului de concesionare a lucr?rilor hidrotehnice ?i de agrement a iazului Aroneanu ?i a malurilor acestuia

104

224 din 07.01.2008

20 din 04.12.2007

104 din 20.12.2007

cu privire la propunerea de evaluare a performan?elor profesionale individuale ale secretarului comunei, domnul jr. Benoni Moruzi pentru anul 2007

105

224 din 07.01.2008

20 din 04.12.2007

105 din 20.12.2007

cu privire la aprobarea supliment?rii cu un post a num?rului personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Secretar

Jr. Benoni Moruzi

 

joomla site stats