Home Hotarari de Consiliu Hotarari 2006
Hotarari 2006 PDF Print E-mail

ROMNIA
JUDE?UL IA?I
COMUNA ARONEANU

CONSILIUL LOCAL

Telefon/fax 0232/299.255 Cod fiscal 4540038 Cod po?tal 707020 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it internet: http : www.comunaaroneanu.ro

HOT?RRI

Anul 2006

Nr. crt.

Nr. ?i data nregistr?rii la Prefectur?

Nr. ?i data nregistr?rii la Consiliul Local

Nr. ?i data actului administrativ

Con?inutul pe scurt al hot?rrii

0

1

2

3

4

01

1.132 din 27.01.2006

375 din 26.01.2006

1 din 26.01.2006

cu privire la : aprobarea, pentru anul 2006, a limitelor de venituri medii lunare pentru bunurile mobile si imobile, p?s?ri si animale, proprietatea solicitan?ilor de ajutor social n temeiul Legi nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

02

1.132 din 27.01.2006

375 din 26.01.2006

2 din 26.01.2006

cu privire la aprobarea bugetului comunei Aroneanu pe anul 2006

03

1.132 din 27.01.2006

375 din 26.01.2006

3 din 26.01.2006

cu privire la decontarea cheltuielilor de transport aferente lunilor octombrie/noiembrie/decembrie/2005 pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

04

1.132 din 27.01.2006

375 din 26.01.2006

4 din 26.01.2006

cu privire la aprobarea statelor de func?ii, a num?rului de personal ?i a organigramei pe anul 2006 pentru serviciul public de gospod?rire comunal? nfiin?at pentru operarea cu sistemul centralizat de alimentare cu ap? potabil? a localit??ii Doroban? n gestiune proprie

05

1.132 din 27.01.2006

375 din 26.01.2006

5 din 26.01.2006

cu privire la aprobarea statelor de func?ii ?i a num?rului de asisten?i personali pentru anul 2006

06

1.132 din 27.01.2006

375 din 26.01.2006

6 din 26.01.2006

cu privire la aprobarea achizi?ion?rii, pentru anul calendaristic 2006, a servicilor de ntre?inere n exploatare a sistemelor informatice de care dispun consiliul local al comunei Aroneanu, ?colile generale din comuna Aroneanu, biblioteca public? ?i c?minul cultural Aroneanu

07

1.132 din 27.01.2006

375 din 26.01.2006

7 din 26.01.2006

cu privire la respingerea cererilor numi?ilor Maxim Gh. Mihai, ?ugui I. Petru, Drang? Natalia, Vlad V. Constantin, Obad? C. Constantin, Munteanu A. Constantin, Alexandru E. Constantin, Butnaru A. Neculai , Pu?ca?u Gh. Neculai, Obad? Gh. Constantin, Luca Av. Dumitru de la scutirea pl??ii impozitelor ?i taxelor locale pentru imobilele de?inute n proprietate pe raza administrativ? a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

08

1.132 din 27.01.2006

375 din 26.01.2006

8 din 26.01.2006

cu privire la aprobarea cererilor numi?ilor ?ugui Gh. Gheorghe, Moro?anu C. Vasile, S?nduleanu Gh. Gheorghe, Munteanu Mihaela, Av?d?nei I. Ioan, Tudose V. Maria pentru scutirea de la plata taxelor locale, taxelor speciale, a impozitului pe cas? ?i terenul aferent de?inute n proprietate pe raza administrativ? a comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i

09

1.132 din 27.01.2006

375 din 26.01.2006

9 din 26.01.2006

cu privire la modificarea H.C.L. Aroneanu nr. 25/26.04.2001 cu privire la desemnarea personalului din cadrul aparatului propriu de specialitate ce va avea ca atribu?ii completarea ?i ?inerea la zi a registrelor agricole

10

1.132 din 27.01.2006

375 din 26.01.2006

10 din 26.01.2006

cu privire la aprobarea caietului de sarcini nr. 245/19.01.2005 n vederea achizi?ion?rii unui serviciu de inginerie ?i proiectare specializat? pentru ntocmirea Studiului de Fezabilitate ?i a proiectului tehnic (P.A.C., P.Th., D.L.) n vederea construirii unui corp nou la ?coala general? Rediu-Aldei

11

1.132 din 27.01.2006

375 din 26.01.2006

11 din 26.01.2006

cu privire la aprobarea nfiin??rii serviciului public de gospod?rire comunal?

12

1.132 din 27.01.2006

375 din 26.01.2006

12 din 26.01.2006

cu privire la aprobarea programului de realizare a unor activit??i (lucr?ri, servicii, etc) de interes comunitar de c?tre personalul angajat n temeiul Legii nr. 76/2002

13

1.132 din 27.01.2006

375 din 26.01.2006

13 din 26.01.2006

cu privire la desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia ce va proceda la efectuarea anchetelor sociale pentru solicitan?ii de ajutor social n temeiul Legi nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare

14

2.746 din 24.02.2006

813 din 23.02.2006

14 din 23.02.2006

cu privire la aprobarea contribu?iei Consiliului local al comunei Aroneanu pentru ntocmirea Studiilor de Prefezabilitate, Fezabilitate, a celorlalte documenta?ii tehnico-economice care fac obiectul strategiei de dezvoltare a infrastructurii autorit??ii locale n cadrul Zonei Metropolitane Ia?i

15

2.746 din 24.02.2006

813 din 23.02.2006

15 din 23.02.2006

cu privire abrogarea unor prevederi din H.C.L. Aroneanu nr. 83/24.11.2005 pentru stabilirea unor m?suri n organizarea licita?iilor pentru concesion?ri, vnz?ri, nchirieri de imobile sau bunuri mobile ?i servicii, ?i n organizarea licita?iilor pentru achizi?iile publice de produse, servicii sau lucr?ri

16

2.746 din 24.02.2006

813 din 23.02.2006

16 din 23.02.2006

cu privire la decontarea cheltuielilor de transport aferente lunilor octombrie/2005 ?i ianuarie/2006 pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

17

5.321 din 31.03.2006

1.290 din 30.03.2006

17 din 30.03.2006

cu privire la : alegerea unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul II al anului 2006

18

5.321 din 31.03.2006

1.290 din 30.03.2006

18 din 30.03.2006

cu privire la aprobarea graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul II al anului 2006

19

5.321 din 31.03.2006

1.290 din 30.03.2006

19 din 30.03.2006

cu privire la aprobarea statelor de func?ii pentru func?ionarii publici din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local al comunei Aroneanu ca urmare a modific?rii treptei de salarizare pentru personalul ce s-a ncadrat n prevederile legale referitoare la avans?ri

20

5.321 din 31.03.2006

1.290 din 30.03.2006

20 din 30.03.2006

cu privire la decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii februarie/2006 pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

21

5.321 din 31.03.2006

1.290 din 30.03.2006

21 din 30.03.2006

cu privire la aprobarea contului de ncheiere a execu?iei bugetare a consiliului local al comunei Aroneanu pe anul 2005

22

5.321 din 31.03.2006

1.290 din 30.03.2006

22 din 30.03.2006

cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare economico-social? al comunei Aroneanu, jude?ul Ia?i, pe perioada 2006-2007

23

5.321 din 31.03.2006

1.290 din 30.03.2006

23 din 30.03.2006

cu privire la modificarea art. (1) alin. (1) pct. (1) lit. (f) din anexa IV la H.C.L. Aroneanu nr. 66/30.03.2006 pentru aprobarea stabilirii ?i/sau major?rii taxelor ?i impozitelor locale ?i a taxelor speciale cu aplicare din anul 2006

24

7.298 din 28.04.2006

1.564 din 27.04.2006

24 din 27.04.2006

cu privire la decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii martie/2006 pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

25

9.381 din 29.05.2006

2.014 din 26.05.2006

25 din 25.05.2006

cu privire la aprobarea documenta?iei tehnico-economice constnd n Studiul de Fezabilitate, Proiect de Autorizare a Construirii, Proiect Tehnic ?i Devizul Lucr?rii (P.A.C., P.Th., D.L.) n vederea construirii unui corp nou la ?coala general? Rediu-Aldei

26

9.381 din 29.05.2006

2.014 din 26.05.2006

26 din 25.05.2006

cu privire la aprobarea caietului de sarcini nregistrat sub nr. 1.917/19.05.2006 n vederea achizi?ion?rii lucr?rii de construire a unui corp nou la la ?coala general? Rediu-Aldei, n conformitate cu documenta?ia tehnico-economic? (S.F., P.A.C., P.Th., D.L.) nregistrat? la sediul Consiliului local al comunei Aroneanu sub nr. 1.916/19.05.2006

27

9.381 din 29.05.2006

2.014 din 26.05.2006

27 din 25.05.2006

cu privire la aprobarea studiului de oportunitate ?i a caietului de sarcini nregistrate sub nr. 1.585/27.04.2006 pentru concesionarea terenului n suprafa?? de 0,8110 n vederea amenaj?rii unor spa?ii comerciale, de prest?ri servicii, de mic? produc?ie ?i microferm?

28

9.381 din 29.05.2006

2.014 din 26.05.2006

28 din 25.05.2006

cu privire la decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii aprilie/2006 pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

29

9.381 din 29.05.2006

2.014 din 26.05.2006

29 din 25.05.2006

cu privire la aprobarea achizi?ion?rii combustibililor necesari nc?lzirii pe perioada sezonului rece al anului 2006/2007 la sediul administrativ al consiliului local, la biblioteca public? ?i la c?minul cultural

30

9.381 din 29.05.2006

2.014 din 26.05.2006

30 din 25.05.2006

cu privire la aprobarea documenta?iei tehnico-economice constnd n Studiul de Fezabilitate, privind Lucr?rile de prevenire ?i combatere a alunec?rilor de teren n zona Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

31

12.500 din 06.07.2006

2.498 din 06.07.2006

31 din 29.06.2006

cu privire la: alegerea unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul III al anului 2006

32

12.500 din 06.07.2006

2.498 din 06.07.2006

32 din 29.06.2006

cu privire la aprobarea graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul III al anului 2006

33

12.500 din 06.07.2006

2.498 din 06.07.2006

33 din 29.06.2006

cu privire la aprobarea achizi?ion?rii unui tractor

34

12.500 din 06.07.2006

2.498 din 06.07.2006

34 din 29.06.2006

cu privire la decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii mai/2006 pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

35

12.500 din 06.07.2006

2.498 din 06.07.2006

35 din 29.06.2006

cu privire la aprobarea achizi?ion?rii de produse, respectiv balast brut, nisip, piatr? spart?, refuz de ciur ?i diferite sorturi n vederea reabilit?rii unor drumuri din p?mnt de pe raza comunei Aroneanu

36

12.500 din 06.07.2006

2.498 din 06.07.2006

36 din 29.06.2006

cu privire la aprobarea reabilit?rii unor trotuare de pe raza satului Doroban?, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

37

13.530 din 21.07.2006

2.693 din 19.07.2006

37 din 19.07.2006

cu privire la aprobarea documenta?iei tehnico-economice constnd n Studiul de Fezabilitate pentru alimentare cu ap? potabil? n sistem centralizat din sursa R.A.J.A.C. Ia?i a satelor Doroban? ?i ?orogari din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

38

13.530 din 21.07.2006

2.693 din 19.07.2006

38 din 19.07.2006

cu privire la aprobarea documenta?iei tehnico-economice n vederea achizi?ion?rii unui tractor

39

13.530 din 21.07.2006

2.693 din 19.07.2006

39 din 19.07.2006

cu privire la aprobarea contract?rii unui mprumut intern

40

13.530 din 21.07.2006

2.693 din 19.07.2006

40 din 19.07.2006

cu privire la rectificarea bugetului comunei Aroneanu pe anul 2006

41

13.530 din 21.07.2006

2.693 din 19.07.2006

41 din 19.07.2006

cu privire la aprobarea documenta?iei tehnico-economice constnd n Studiul de Fezabilitate ?i Devizul Lucr?rii n vederea nfiin??rii lucr?rilor publice de canalizare n sistem centralizat n localit??ile Aroneanu, Doroban? ?i ?orogari, din comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

42

13.530 din 21.07.2006

2.693 din 19.07.2006

42 din 19.07.2006

cu privire la aprobarea listei construc?iilor ?i terenului aferent din cadrul dispensarului medical Aroneanu, cu destina?ia cabinete medicale, ce urmeaz? a fi scoase la vnzare, n conformitate cu prevederile legale n materie

43

13.530 din 21.07.2006

2.693 din 19.07.2006

43 din 19.07.2006

cu privire la desemnarea reprezentan?ilor Consiliului Local al comunei Aroneanu ce vor face parte din comisia pentru vnzarea spa?iilor din cadrul dispensarului medical Aroneanu, cu destina?ia de cabinete medicale, ce urmeaz? a fi scoase la vnzare, n conformitate cu prevederile legale n materie

44

13.530 din 21.07.2006

2.693 din 19.07.2006

44 din 19.07.2006

cu privire la aprobarea atribuirii n comodat folosin?? gratuit? - a unui spa?iu din domeniul privat al comunei Aroneanu n vederea nfiin??rii ?i func?ion?rii Asocia?iei neguvernamentale ce va purta denumirea Asocia?ia de Interes Comunitar Aroneanu

45

16.856 din 05.09.2006

3.297 din 01.09.2006

45 din 31.08.2006

cu privire la stabilirea taxei speciale pentru posesorii de terenuri intravilane, persoane fizice sau juridice, pentru care nu fac dovada dreptului de proprietate, n conformitate cu prevederile legale n materie

46

16.856 din 05.09.2006

3.297 din 01.09.2006

46 din 31.08.2006

cu privire la aprobarea nfiin??rii compartimentului social, compartiment distinct n cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului, a regulamentului de organizare ?i func?ionare a compartimentului social ?i a organigramei n vederea furniz?rii de servicii sociale la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu

47

16.856 din 05.09.2006

3.297 din 01.09.2006

47 din 31.08.2006

cu privire la aprobarea burselor ce vor fi acordate de consiliul local ncepnd cu anul bugetar 2007

48

16.856 din 05.09.2006

3.297 din 01.09.2006

48 din 31.08.2006

cu privire la aprobarea declasific?rii drumului DC15 din categoria drumurilor de interes local n categoria drumurilor de interes jude?ean

49

16.856 din 05.09.2006

3.297 din 01.09.2006

49 din 31.08.2006

cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea iluminatului public din satele Doroban? ?i ?orogari

50

16.856 din 05.09.2006

3.297 din 01.09.2006

50 din 31.08.2006

cu privire la modificarea art. 6.2. din anexa 1 la H.C.L. Aroneanu nr. 34/05.04.2004 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare a c?minului cultural Aron Vod?, ca institu?ie public? cu personalitate juridic? organizat? n subordinea consiliului local, ?i a Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare a Universit??ii Populare Ion Busdugan, ca activitate distinct? n cadrul c?minului cultural Aron-Vod? ?i abrogarea H.C.L. Aroneanu nr. 35/26.08.2004 cu privire la aprobarea achizi?ion?rii unui serviciu ce are ca scop asigurarea echipamentelor tehnice ?i a muzicii pentru activitatea de discotec? din cadrul C?minului cultural Aroneanu

51

16.856 din 05.09.2006

3.297 din 01.09.2006

51 din 31.08.2006

cu privire la acordarea unui spa?iu n folosin?? gratuit? - comodat - n vederea nfiin??rii ?i func?ion?rii Asocia?iei Corpului Profesional al Secretarilor Comunelor din Romnia

52

16.856 din 05.09.2006

3.297 din 01.09.2006

52 din 31.08.2006

cu privire la acordarea unui spa?iu n folosin?? gratuit? - comodat - n vederea nfiin??rii ?i func?ion?rii Filialei Jude?ene a Asocia?iei Comunelor din Romnia A.Co.R

53

16.856 din 05.09.2006

3.297 din 01.09.2006

53 din 31.08.2006

cu privire la stabilirea veniturilor poten?iale care se pot ob?ine din valorificarea bunurilor cuprinse n anexa 6 la H.G.R. nr. 1010/2006 ?i completarea cu alte categorii de bunuri ?i stabilirea veniturilor poten?iale provenite din valorificarea acestora

54

16.856 din 05.09.2006

3.297 din 01.09.2006

54 din 31.08.2006

cu privire la aprobarea achizi?ion?rii unui serviciu care s? procedeze la efectuarea unei expertize de evaluare a terenului ocupat cu luciu de ap?, la ntocmirea studiului de oportunitate ?i la ntocmirea caietului de sarcini n vederea concesion?rii iazului Aroneanu

55

16.856 din 05.09.2006

3.297 din 01.09.2006

55 din 31.08.2006

cu privire la aprobarea achizi?ion?rii unui serviciu care s? procedeze la efectuarea unei expertize de evaluare a terenului ocupat cu construc?ii n scopul vnz?rii terenului

56

16.856 din 05.09.2006

3.297 din 01.09.2006

56 din 31.08.2006

cu privire la actualizarea Comandamentului Antiepizootic de la nivelul autorit??ii locale a comunei Aroneanu

57

19.422 din 05.10.2006

4.028 din 28.09.2006

57 din 28.09.2006

cu privire la: alegerea unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul IV al anului 2006

58

19.422 din 05.10.2006

4.028 din 28.09.2006

58 din 28.09.2006

cu privire la aprobarea graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul IV al anului 2006

59

19.422 din 05.10.2006

4.028 din 28.09.2006

59 din 28.09.2006

cu privire la desemnarea personalului mputernicit s? reprezinte comuna Aroneanu ca autoritate public? local? cu personalitate juridic? n vederea contract?rii unui mprumut de la societ??ile bancare specializate

60

19.422 din 05.10.2006

4.028 din 28.09.2006

60 din 28.09.2006

cu privire aprobarea punerii la dispozi?ie a unui teren din domeniul public al comunei Aroneanu n vederea construirii pe acesta a unei s?li de sport

61

19.422 din 05.10.2006

4.028 din 28.09.2006

61 din 28.09.2006

cu privire aprobarea achizi?ion?rii unui studiu de oportunitate ?i a unui caiet de sarcini pentru concesionarea serviciului public de salubritate la nivelul comunei Aroneanu

62

20.335 din 17.10.2006

4.270 din 13.10.2006

62 din 13.10.2006

cu privire la rectificarea bugetului comunei Aroneanu pe anul 2006

63

20.335 din 17.10.2006

4.270 din 13.10.2006

63 din 13.10.2006

cu privire la modificarea H.C.L. Aroneanu nr. 47/31.08.2006 pentru aprobarea burselor ce vor fi acordate de consiliul local ncepnd cu anul bugetar 2007

64

20.335 din 17.10.2006

4.270 din 13.10.2006

64 din 13.10.2006

cu privire la stabilirea situa?iilor deosebite n care primarul poate acorda ajutoare de urgen??

65

20.335 din 17.10.2006

4.270 din 13.10.2006

65 din 13.10.2006

cu privire la modificarea unor prevederi din H.C.L. Aroneanu nr. 59/25.11.2004 pentru aprobarea Regulamentelor de Organizare ?i Func?ionare ale aparatului propriu de specialitate a consiliului local, institu?iilor ?i serviciilor publice din subordinea acestuia, respectiv serviciul comunitar de cadastru ?i agricultur? ?i biblioteca public?, aprobarea Regulamentelor de Ordine Interioar? ale aparatului propriu de specialitate a consiliului local, institu?iilor ?i serviciilor publice din subordinea acestuia, respectiv serviciul comunitar de cadastru ?i agricultur?, biblioteca public? ?i c?minul cultural, din H.C.L. Aroneanu nr. 61/25.11.2004 pentru aprobarea STATUTULUI comunei Aroneanu ?i din H.C.L. Aroneanu nr. 4/13 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu

66

21.334 din 30.10.2006

4.433 din 26.10.2006

66 din 26.10.2006

cu privire la completarea H.C.L. Aroneanu nr. 42/13 octombrie 2006 pentru aprobarea listei construc?iilor ?i terenului aferent din cadrul dispensarului medical Aroneanu, cu destina?ia cabinete medicale, ce urmeaz? a fi scoase la vnzare, n conformitate cu prevederile legale n materie

67

21.334 din 30.10.2006

4.433 din 26.10.2006

67 din 26.10.2006

cu privire la aprobarea raportului de evaluare ?i a pre?ului de vnzare a unui teren din domeniul privat al comunei Aroneanu c?tre proprietarul de bun? credin?? a construc?iilor

68

21.334 din 30.10.2006

4.433 din 26.10.2006

68 din 26.10.2006

cu privire la aprobarea impozitului pe mijloacele de transport aplicabil pentru anul fiscal 2007

69

21.334 din 30.10.2006

4.433 din 26.10.2006

69 din 26.10.2006

cu privire la decontarea cheltuielilor de transport aferente lunilor iunie/iulie/august/septembrie/2006 pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

70

25.017 din 14.12.2006

5.092 din 30.11.2006

70 din 30.11.2006

cu privire la modificarea H.C.L. Aroneanu nr. 77/27.10.2005 pentru desemnarea reprezentan?ilor Consiliului Local al comunei Aroneanu n Comisia pentru Asigurarea Calit??ii n nv???mntul Preuniversitar de la nivelul ?colii generale Aron-Vod?

71

25.017 din 14.12.2006

5.092 din 30.11.2006

71 din 30.11.2006

cu privire la modificarea H.C.L. Aroneanu nr. 76/27.10.2005 desemnarea reprezentan?ilor Consiliului Local al comunei Aroneanu n Comisia pentru Asigurarea Calit??ii n nv???mntul Preuniversitar de la nivelul ?colii generale Doroban?

72

25.017 din 14.12.2006

5.092 din 30.11.2006

72 din 30.11.2006

cu privire la decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii octombrie/2006 pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

73

25.017 din 14.12.2006

5.092 din 30.11.2006

73 din 30.11.2006

cu privire la aprobarea documenta?iei de elaborare a ofertelor ?i a caietului de sarcini nr. 5.070/30.11.2006 pentru ntocmirea Proiectului tehnic fazele (P.Th., C.S., D.E., P.A.C.) n vederea achizi?ion?rii unui serviciu de inginerie ?i proiectare specializat? ?i atribuirii contractului de achizi?ie public? de prest?ri servicii pentru obiectivul de investi?ii alimentare cu ap? n sistem centralizat din sursa R.A.J.A.C. Ia?i a satelor Doroban? ?i ?orogari, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i

74

25.017 din 14.12.2006

5.092 din 30.11.2006

74 din 30.11.2006

cu privire la rectificarea bugetului comunei Aroneanu pe anul 2006

75

82 din 04.01.2007

5.408 din 28.12.2006

75 din 21.12.2006

cu privire la: alegerea unui pre?edinte de ?edin?e ale consiliului local al comunei Aroneanu pentru trimestrul I al anului 2007

76

82 din 04.01.2007

5.408 din 28.12.2006

76 din 21.12.2006

cu privire la aprobarea graficului de ?edin?e ordinare ale consiliului local pentru trimestrul I al anului 2007

77

82 din 04.01.2007

5.408 din 28.12.2006

77 din 21.12.2006

cu privire la decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii noiembrie/2006 pentru personalul didactic din unit??ile de nv???mnt preuniversitar din comuna Aroneanu

78

82 din 04.01.2007

5.408 din 28.12.2006

78 din 21.12.2006

cu privire la propunerea de evaluare a performan?elor profesionale individuale ale secretarului comunei, domnul jr. Benoni Moruzi pentru anul 2006

79

82 din 04.01.2007

5.408 din 28.12.2006

79 din 21.12.2006

cu privire la aprobarea prelungirii termenului contractului de nchiriere a unui spa?iu n suprafa?? de 53 mp din incinta dispensarului medical Aroneanu n scopul func?ion?rii n acesta a unei farmacii

80

82 din 04.01.2007

5.408 din 28.12.2006

80 din 21.12.2006

cu privire la rectificarea bugetului comunei Aroneanu pe anul 2006

81

82 din 04.01.2007

5.408 din 28.12.2006

81 din 21.12.2006

cu privire la aprobarea supliment?rii num?rului de personal pentru func?ionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu 1 post pentru ocuparea c?ruia se va organiza concurs

82

82 din 04.01.2007

5.408 din 28.12.2006

82 din 21.12.2006

cu privire la recomandarea c?tre primar ca suma rezultat? din vnzarea terenului n suprafa?? de 0,81 ha din domeniul privat al comunei Aroneanu s? fie folosit? pentru r?scump?rarea terenului de fotbal din satul Aroneanu, comuna Aroneanu, jude?ul Ia?i, care a fost revendicat de persoana ndrept??it? n condi?iile Legii nr. 247/2005

Secretar

Jr. Benoni Moruzi

 

joomla site stats