Home Activitate
RAPORT AL ACTIVIT??II PRIMARULUI PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2009 PDF Print E-mail

RAPORT
AL ACTIVIT??II PRIMARULUI
PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2009
(IANUARIE-FEBRUARIE-MARTIE/2009)

REFERITOR LA ACTIVITATEA CURENT?:

n perioada ianuarie-februarie-martie/2009 n activitatea curent? am efectuat urm?toarele activit??i:
Am emis un num?r de 113 dispozi?ii, prin care am reglementat diferite domenii de activitate din cadrul administra?iei publice locale
mpreun? cu consilierii locali ai PD-L am ini?iat un num?r de 50 proiecte de hot?rri, care au fost supuse aprob?rii consiliului local.
Am emis 87 certificate de urbanism.
Am emis 27 autoriza?ii de construire.
Am emis 296 adeverin?e diverse.
Am emis 114 certificate de atestare fiscal?.
Am acordat audien?e ?i consiliere oric?rei persoane care mi s-a adresat n acest sens.
Am asigurat cele necesare ca traficul auto s? se realizeze n bune condi?ii pe drumurile publice din comun? pe toat? perioada sezonului rece.

REFERITOR LA BUGETUL LOCAL:

Am supus aprob?rii proiectul bugetului local pe anul 2009 - care, dup? dezbatere n plenul consiliului local a fost aprobat de c?tre consilierii locali cu 13 voturi pentru din 13 voturi valabil exprimate. Fac precizarea c?, urmare a ncas?rilor mai mici la bugetul de stat care s-au constatat ncepnd cu luna decembrie/2008 din TVA ?i impozitul pe venit - sumele alocate c?tre bugetele locale sunt mai mici, unele cheltuieli nefiind bugetate. n func?ie de evolu?ia economiei na?ionale n 2009, bugetul local va putea beneficia de complet?ri care s? acopere cheltuielile nebugetate.

REFERITOR LA ACTIVITATEA DE PROTEC?IE A MEDIULUI:

Am contractat un serviciu care a procedat la ecologizarea depozitelor de gunoi necontrolate ?i neautorizate a?a-zisele gropi de gunoi - ?i am procedat la declararea nchiderii acestora, n conformitate cu prevederile legale n materie. Pun n vedere cet??enilor c? orice depozitare necontrolat? a gunoiului de orice natur? n aceste loca?ii sau oriunde n alt? parte pe domeniul public constituie contraven?ie. Ata?at acestui raport prezint extras din regulamentul local de gospod?rire comunal?, valabil pe raza comunei Aroneanu.
Am preluat cu titlu gratuit aproximativ 4.000 de puie?i din 4 specii diferite - ?i am nceput plantarea acestora pe zonele de protec?ie a drumurilor care au f?cut obiectul reabilit?rii sau moderniz?rii prin asflatare. La activitatea de plantare, pe lng? personalul angajat n cadrul serviciului public de gospod?rire comunal? din cadrul aparatului de specialitate al primarului, s-au implicat ?i ?colile generale din comun?.
Am achizi?ionat 350 de trandafiri ?i buxus gard viu - cu care am amenajat rondul din centrul satului Aroneanu ?i o parte din zona de protec?ie a drumului ce a f?cut obiectul reabilit?rii - Aroneanu-Ia?i.

REFERITOR LA SERVICIILE ?I LUCR?RILE PUBLICE:

Am ob?inut avizele urmnd a elibera autoriza?ia de construire pentru terenul de sport cu variante multifun?ionale (minifotbal, tenis, handbal, volei, etc) ?i a unui vestiar cu o suprafa?? desf??urat? de aproximativ 160 mp n satul ?orogari. n luna iunie/2009 se vor ncepe lucr?rile de construire. Finan?area este asigurat? din fonduri de la bugetul de stat ?i fonduri de la bugetul local.
Am nceput execu?ia lucr?rilor de construire a unei s?li de sport, n satul Doroban?. Finan?area este asigurat? din fonduri de la bugetul de stat ?i fonduri de la bugetul local.
Am ob?inut avizele pentru proiectul de canalizare a satelor Aroneanu, Doroban? ?i ?orogari, urmnd s? se emit? autoriza?ia de construire. Licita?ia se va organiza imediat dup? emiterea autoriza?iei de construire. Finan?area este asigurat? din fonduri de la bugetul de stat ?i fonduri de la bugetul local.
Am ob?inut finan?area pentru modernizarea prin asfaltare a drumului comunal Aroneanu-Doroban? pentru un tronson de aproximativ 5,5 km, urmnd ca s? se demareze procedurile de scoatere la licita?ie a proiect?rii ?i execu?iei lucr?rii n luna iunie/2009. Finan?area este asigurat? din fonduri de la bugetul de stat.
Am finalizat ridicarea topografic? ?i studiul geo pentru Planul Urbanistic Zonal P.U.Z. scopul acestuia fiind stabilirea condi?iilor urbanistice ?i arhitecturale care trebuie s? le ndeplineasc? parcul ?i centrul de zi ngrijire b?trni.
Am finalizat studiile de fezabilitate, ridic?rile topografice, expertizele tehnice, studiile geotehnice pentru proiectul integrat cu comuna Victoria, urmnd ca s? ob?in avizele ?i acordurile institu?iilor abilitate ?i s? depun dosarul spre finan?are prin F.E.A.D.R. n prima sesiune a anului 2009. Proiectul const? n modernizarea drumului Aroneanu-Sculeni, nfiin?area unui centru de zi pentru ngrijire b?trni amplasamentul acestuia fiind n satul Doroban? - achizi?ionarea unui microbuz, a unui buldoexcavator ?i a unui autogreder.
Am finalizat studiul de fezabilitate, ridic?rea topografic?, studiul geotehnic pentru amenajarea unui parc, urmnd ca s? ob?in avizele ?i acordurile institu?iilor abilitate ?i s? depun dosarul spre finan?are prin fondul de mediu n prima sesiune a anului 2009.

mi doresc ca activitatea primarului s? fie supus? unei transparen?e totale ?i n acest sens mi propun ca la fiecare 3 luni s?-mi fac public? prezentarea activit??ii, pentru a se cunoa?te stadiul ?i evolu?ia fiec?rei lucr?ri sau activit??i de interes public. n acest sens voi organiza ?i ntlniri cu cet??enii pentru dezbateri publice.
Sunt un partener al cet??enilor ?i solicit sprijinul dumneavoastr? ori de cte ori este necesar pentru a solu?iona problemele curente cu care se confrunt? comunitatea.

Cu deosebit? considera?ie v? mul?ume?te primarul comunei Aroneanu
Benoni Moruzi

 

joomla site stats