Home Activitate
RAPORT AL ACTIVIT??II PRIMARULUI PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2009 PDF Print E-mail

RAPORT
AL ACTIVIT??II PRIMARULUI
PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2009
(APRILIE-MAI-IUNIE/2009)

REFERITOR LA ACTIVITATEA CURENT?:
n perioada aprilie-mai-iunie/2009 n activitatea curent? am efectuat urm?toarele activit??i:
Am emis un num?r de 450 dispozi?ii, prin care am reglementat diferite domenii de activitate din cadrul administra?iei publice locale.
mpreun? cu consilierii locali ai PD-L am ini?iat un num?r de 37 proiecte de hot?rri, care au fost supuse aprob?rii consiliului local.
Am emis 36 certificate de urbanism.
Am emis 24 autoriza?ii de construire.
Am emis 251 adeverin?e diverse.
Am emis 101 certificate de atestare fiscal?.
Am acordat audien?e ?i consiliere oric?rei persoane care mi s-a adresat n acest sens.
REFERITOR LA ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE ?I GOSPOD?RIRE COMUNAL?:
Am asigurat buna ntre?inere a drumurilor cu rigolele aferente care au f?cut obiectul moderniz?ri ?i/sau ntre?inerii n anul 2008 s-au ntre?inut zonele de protec?ie a drumurilor prin cosirea vegeta?iei spontane, s-au v?ruit arborii de pe domeniul public al comunei, s-au salubrizat c?ile de acces, zonele de protec?ie ale acestora, rigolele ?i malurile iazului Aroneanu ori de cte ori a fost necesar; avnd n vedere perioada foarte secetoas? ce a caracterizat acest an a trebuit s? ntre?inem prin ud?ri periodice arborii ?i arbu?tii planta?i din prim?var?.
REFERITOR LA SERVICIILE ?I LUCR?RILE PUBLICE:
Executarea lucr?rilor la terenul de sport cu variante multifun?ionale (minifotbal, tenis, handbal, volei, etc) ?i a unui vestiar cu o suprafa?? desf??urat? de aproximativ 160 mp n satul ?orogari au fost ntrziate urmare a subfinan??rii din acest an, pe de o parte, iar pe de alt? parte ?i ca urmare a faptului c? s-a propus de c?tre beneficiar comuna Aroneanu - modificarea construc?iei cuprinznd vestiarele ?i grupurile sanitare, dorindu-se etajarea construc?iei, spa?iul rezultat fiind propus pentru diverse ntruniri. Urmare a reproiect?rii s-a concluzionat c? n aceast? etap? costurile ar fi foarte mari, iar cheltuielile cu execu?ia ar fi ntrecut posibilitatea suport?rii din bugetul local al anului 2009 - chiar ?i n cel al anului 2010 aceste cheltuieli deveneau neeligibile pe proiect, suportarea lor f?cndu-se exclusiv din bugetul local. n aceste condi?ii s-a dat ordin de ncepere a lucr?rilor pentru 15 august 2009. Termenul de finalizare a investi?iei este 15 decembrie 2009. Finan?area investi?iei este asigurat? din fonduri de la bugetul de stat ?i fonduri de la bugetul local.
Au continuat lucr?rile de construire a unei s?li de sport, n satul Doroban?. Termenul de finalizare a investi?iei fiind luna septembrie/2009. Finan?area este asigurat? din fonduri de la bugetul de stat ?i fonduri de la bugetul local.
Proiectul de canalizare a satelor Aroneanu, Doroban? ?i ?orogari, a suportat ntrzieri ca urmare a procedurii de avizare a documenta?iei tehnice de autorizare a construirii de c?tre Agen?ia de Protec?ie a Mediului Ia?i. Fac precizarea c? au fost aloca?i banii pentru proiectare reprezentnd contribu?ia Ministerului Mediului, adic? suma de 120.000 de lei. Licita?ia pentru execu?ia lucr?rilor se va organiza ncepnd cu luna august/2009. Finan?area este asigurat? din fonduri de la bugetul de stat ?i fonduri de la bugetul local.
Au fost organizate licita?iile pentru modernizarea prin asfaltare a drumului comunal Aroneanu-Doroban?, - ulterior s-au nregistrat contesta?ii ?i anularea licita?iei. Dup? reluarea licita?iei ?i finalizarea contesta?iilor ce au urmat procedura de atribuire s-a ncheiat cu atribuirea contractului c?tre firma S.C. EUROCONSTRUCT GROUP S.R.L. IA?I. ntrzierile n nceperea lucr?rilor sunt o consecin?? a problemelor ntmpinate urmare a proiect?rii studiile geotehnice ?i expertiza drumului au propus schimbarea solu?iei tehnice propuse ini?ial prin studiul de fezabilitate, acest lucru ducnd implicit la majorarea bugetului alocat pentru lucrarea respectiv?. Finan?area este asigurat? din fonduri de la bugetul de stat sume alocate prin Ministerul Tarnsporturilor.
S-au efectuat lucr?rile de distribu?ie cu ap? potabil? a satului ?orogari, urmnd ca n luna septembrie/2009 s? se procedeze la recep?ia lucr?rii. Am efectuat lucr?rile de extindere distribu?iei cu ap? potabil? a satului Aroneanu, urmnd ca n luna septembrie/2009 s? se procedeze la recep?ia lucr?rii. Ulterior se va proceda la predarea ntregii instala?ii c?tre Asocia?ia Regional? a Serviciului de Ap? ?i Canalizare Ia?i, a c?rei membru este ?i comuna Aroneanu din anul 2009, urmnd ca aceast? entitate s? o predea spre administrare c?tre S.C. ApaVital S.A. Ia?i. Finan?area investi?iei a fost asigurat? din fonduri de la bugetul de stat. Pentru lucr?rile respective au fost aloca?i de Guvern, n luna mai/2009, nc? 1.280.000 de lei, din care au fost achitate datoriile aferente anului trecut iar cu diferen?a au fost continuate lucr?rile n acest an. Fa?? de antreprenor autoritatea local? mai are o datorie de aproximativ 400.000 de lei.
mi doresc ca activitatea primarului s? fie supus? unei transparen?e totale ?i n acest sens mi propun ca la fiecare 3 luni s?-mi fac public? prezentarea activit??ii, pentru a se cunoa?te stadiul ?i evolu?ia fiec?rei lucr?ri sau activit??i de interes public. n acest sens voi organiza ?i ntlniri cu cet??enii pentru dezbateri publice.
Sunt un partener al cet??enilor ?i solicit sprijinul dumneavoastr? ori de cte ori este necesar pentru a solu?iona problemele curente cu care se confrunt? comunitatea.
Cu deosebit? considera?ie v? mul?ume?te primarul comunei Aroneanu
Benoni Moruzi

 

joomla site stats