Home Activitate
RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI PE TRIMESTRUL IV/2008 PDF Print E-mail
Fa tot ce poti, cu ceea ce ai, acolo unde te afli Theodore Roosevelt 1858-1919
RAPORT
AL ACTIVITA?II PRIMARULUI
PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2008
(OCTOMBRIE-NOIEMBRIE-DECEMBRIE/2008)

REFERITOR LA ACTIVITATEA CURENTA:

In perioada octombrie-noiembrie-decembrie/2008 n activitatea curent? am efectuat urm?toarele activit??i:
Am emis un num?r de 164 dispozi?ii, prin care am reglementat diferite domenii de activitate din cadrul administra?iei publice locale
mpreun? cu consilierii locali ai PD-L am ini?iat un num?r de 48 proiecte de hot?rri, care au fost supuse aprob?rii consiliului local.
Am emis 38 certificate de urbanism.
Am emis 13 autoriza?ii de construire.
Am emis 550 adeverin?e diverse.
Am emis 350 certificate de atestare fiscal?.
Am emis 500 soma?ii de plat? a crean?elor fiscale c?tre diver?i datornici.
Am desemnat personalul din cadrul aparatului de specialitate care a mers din gospod?rie n gospod?rie n satul Doroban? pentru a accelera procedura de emitere a avizului ?i a autoriza?iei de bran?ament la re?eaua de alimentare cu ap? potabil?. Cu aceast? ocazie au fost nregistrate un num?r de 140 de cereri.
Am acordat audien?e ?i consiliere oric?rei persoane care mi s-a adresat n acest sens.

REFERITOR LA RELA?IA CU ASOCIA?IILE NEGUVERNAMENTALE CARE FUNC?IONEAZ? PE RAZA COMUNEI ARONEANU:

Am ini?iat ?i am supus aprob?rii un contract de parteneriat cu Asocia?ia Comunitar? de Interes Local Aroneanu, prin care m-am obligat ca din bugetul comunei pe anul 2009 s? aloc sumele necesare cofinan??rii unui proiect ce are ca scop activit??i after school. Prin acesta se urm?re?te includerea n program a aproximativ 100 de copii. Proiectul va fi urm?rit ?i implementat de c?tre reprezentan?ii Asocia?iei. Proiectul este depus de c?tre Asocia?ie n vederea evalu?rii ?i finan??rii, la care nc? nu s-a primit r?spunsul. Proiectul va fi finan?at din fonduri comunitare ?i din fonduri de la bugetul local.
Voi sus?ine n continuare activit??ile asocia?iilor neguvernamentale de pe raza comunei Aroneanu, deoarece apreciez c? p?rin?ii, ?coala, biserica ?i societatea civil? n genere - sunt factorii determinan?i care pot duce la schimbarea mentalit??ilor ?i la un mai bun climat social n comunitatea n care tr?im.
Apreciez c? oricte modific?ri vor interveni cu privire la mbun?t??irea nivelului de trai prin drumuri mai bune, ap?, canal, ?coli, gr?dini?e, cre?e, salubritate, etc, nu vor fi suficiente dac? se neglijeaz? aspectul uman. Este necesar s? accept?m ?i s? facem loc schimb?rii, altfel vom fi aceea?i oameni de atunci, de acum ?i pentru totdeauna.

REFERITOR LA RELA?IA CU INSTITU?IILE DE NV???MNT:

Au fost finalizate lucr?rile de reabilitare a ?colii generale Doroban?. ?coala este racordat? la sistemul de alimentare cu ap? potabil? a localit??ii Doroban?. Finan?area a fost asigurat? din fonduri de la bugetul de stat.
S-a organizat licita?ia pentru construirea unei nou corp la ?coala general? Aron-Vod?. Finan?area este asigurat? din fonduri de la bugetul de stat actualmente procedura de ncheiere a contractului nu este finalizat?, trebuind s? fie adoptat? legea bugetului de stat. Prin Hot?rrea Guvernului Romniei nr. 1.708/2008 publicat? n Monitorul Oficial nr. 879/24.12.2008 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investi?ii cuprinse n Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii ?colare - Componenta V.2 (?coli n mediul rural), iar n anexa la aceasta, la nr. crt. 2 este cuprins? ?coala general? Aroneanu.
n decembrie/2008 la ?coala general? Aron-Vod? s-a achizi?ionat centrala termic? ?i s-a trecut de la nc?lzirea cu sobe la nc?zirea prin calorifere. Prin aceast? investi?ie se vor reduce cheltuielile cu achizi?ionarea lemnelor ceea ce va duce la un consum specific mult mai mic - ?i se va crea un confort termic corespunz?tor pentru buna desf??urare a actului de nv???mnt, beneficiarii direc?i fiind elevii din comunitate. Finan?area a fost asigurat? din fonduri de la bugetul local.
Am determinat constructorul ?colii generale Rediu-Aldei s? procedeze la schimbarea centralei termice necorespunz?toare cu care a dotat cl?direa. Astfel, ast?zi construc?ia beneficiaz? de dou? centrale cu gazeificare, cum era de fapt proiectul ini?ial. Lucrarea de instala?ii termice a construc?iei este necorespunz?toare, dar au fost g?site solu?ii cu caracter temporar pentru ca n ?coal? s? se poat? efectua n bune condi?ii activitatea de nv???mnt.
M-am consultat cu reprezentan?ii ?colilor generale cu personalitate juridic?, respectiv Aroneanu ?i Doroban?, ocazie cu care am stabilit necesitatea includerii pe bugetul anului 2009 a unor categorii de cheltuieli ce vor fi suportate din bugetul local.

REFERITOR LA RELA?IA CU INSTITU?IILE DE CULT:

M-am consultat cu reprezentan?ii bisericilor de pe raza comunei Aroneanu, ocazie cu care am stabilit subven?iile ce vor fi alocate n anul 2009 din bugetul local c?tre aceste institu?ii de cult. Astfel:
Parohia Aroneanu Sf. Nicolae suma de 13.500 lei banii vor fi folosi?i pentru achizi?ionarea unui nou co? de fum la centrala termic? ?i pentru plata par?ial? din cheltuielile deja efectuate ?i nedecontate la reabilitarea bisericii. Totodat?, se are n vedere suportarea ncheierea unui parteneriat n vederea suport?rii cheltuielilor de cofinan?are a unui proiect de reabilitare a bisericii. Prin grija preotului paroh, Ovidiu Buzenchi, se lucreaz? la studiul de fezabilitate ?i celelalte componente ale proiectului, urm?rindu-se finalizarea documenta?iei ?i depunerea spre finan?are.
Parohia Doroban? Sf. Gheorghe - suma de 25.000 lei banii vor fi folosi?i pentru lucr?rile de nlocuire a sobelor cu central? termic? ?i a instala?ii termice ?i sanitare la casa parohial?.
Parohia Rediu-Aldei Sf. Ilie - suma de 7.500 lei banii vor fi folosi?i pentru lucr?rile de instala?ii electrice la casa parohial?, pentru proiectare n vederea eliber?rii autoriza?iei de construire cu avizele care se impun.
Parohia ?orogari Sf. Varvara - suma de 7.500 lei banii vor fi folosi?i pentru pentru proiectarea ?i nceperea lucr?rilor de construire a unei case sociale care s? includ? casa de pr?znuire ?i casa parohial? precum ?i pentru lucr?rile de reabilitare a instala?iei electrice.

REFERITOR LA SERVICIILE ?I LUCR?RILE PUBLICE:

Am ob?inut finan?area pentru construirea unui teren de sport cu variante multifun?ionale (minifotbal, tenis, handbal, volei, etc) ?i a unui vestiar cu o suprafa?? desf??urat? de aproximativ 160 mp. n decembrie/2008 am organizat licita?ia pentru execu?ia lucr?rii, am contractat lucrarea, urmnd ca aceasta s? se deruleze imediat ce condi?iile meteo vor permite. Amplasamentul obiectivului de investi?ii este n satul ?orogari. Finan?area este asigurat? din fonduri de la bugetul de stat ?i fonduri de la bugetul local.
Am ob?inut finan?area ?i, n decembrie/2008, s-a organizat licita?ia pentru execu?ia lucr?rii de construire a unei s?li de sport, urmnd ca aceasta s? se deruleze imediat ce condi?iile meteo vor permite. Amplasamentul obiectivului de investi?ii este n satul Doroban?. Finan?area este asigurat? din fonduri de la bugetul de stat ?i fonduri de la bugetul local.
Am ob?inut finan?area proiectului pentru construirea unui nou c?min cultural. Finan?area este asigurat? prin Programul prioritar na?ional pentru proiectarea ?i construirea de sedii pentru a?ez?minte culturale de drept public. Amplasamentul obiectivului de investi?ii este n satul Aroneanu. Finan?area este asigurat? din fonduri de la bugetul de stat ?i fonduri de la bugetul local.
Am finalizat lucr?rile de modernizare prin asfaltare a drumului Aroneanu Rediu-Aldei - 4,5 km - urmnd ca n anul 2009 s? finalizez lucr?rile de construire a rigolelor ?i a zonei de protec?ie a drumului. Finan?area a fost asigurat? din fonduri de la bugetul de stat ?i fonduri de la bugetul local.
S-a ob?inut finan?area ?i s-au finalizat lucr?rile de reabilitare a drumului Aroneanu Ia?i 2,5 km - acesta beneficiind de un covor asfaltic nou. Finan?area a fost asigurat? din fonduri de la bugetul de stat.
Am finalizat lucrarea de aduc?iune cu ap? potabil? a satului Doroban?, aceasta fiind predat? spre exploatare singurului operator regional atestat, respectiv S.C. Apavital S.A. Ia?i urmnd s? continu?m lucr?rile ?i n satul ?orogari n anul 2009, imediat ce condi?iile meteo vor permite. Finan?area este asigurat? din fonduri de la bugetul de stat.
Am efectuat lucr?ri de ntre?inere a drumurilor din comuna Aroneanu, dup? cum urmeaz?:
Sat Aroneanu 6.927 ml de drum ?i construirea a 7 poduri.
Sat Doroban? - 3.004 ml de drum.
Sat Rediu-Aldei 610 ml de drum.
Finan?area a fost asigurat? din fonduri de la bugetul local.
Am finalizat proiectarea lucr?rii de canalizare a satelor Aroneanu, Doroban? ?i ?orogari, urmnd ca n lunile ianuarie-martie/2009 s? ob?in avizele ?i acordurile prev?zute de lege, inclusiv autoriza?ia de construire. La nceputul lunii aprilie/2009 voi organiza licita?ia pentru execu?ia lucr?rii. Finan?area este asigurat? din fonduri de la bugetul de stat ?i fonduri de la bugetul local.
Am finalizat studiile de fezabilitate cu avizele aferente ?i am depus spre finan?are prin Fondurile Europene pentru Agricultur? ?i Dezvoltare Rural? n sesiunea noiembrie/decembrie 2008 un proiect integrat care are urm?toarele obiective de investi?ii:
1.modernizare drumuri comunale, s?te?ti ?i vicinale vor face obiectul asfalt?rii 9,00 km de drum;
2.nfiin?are re?ea de distribu?ie a gazelor naturale;
3.modernizare ?i extindere re?ea de iluminat public stradal, extindere re?ea de alimentare cu energie electric? va face obiectul extinderii re?elei pentru aproximativ 2 km ?i se vor achizi?iona 280 de l?mpi de iluminat public;
4.extindere re?ea de distribu?ie ap? potabil? din sursa R.A.J.A.C. Ia?i re?eaua de alimentare cu ap? potabil? a satului Aroneanu va fi extins? pentru nc? aproximativ 5 km, astfel nct to?i proprietarii din intravilanul satului s? aib? aceast? utilitate public? la dispozi?ie.
5.schimbare destina?ie din dispensar n cre?? cu dot?rile aferente - cu extindere ?i etajare pe aproximativ jum?tate din actualul dispensar att ct mai este n proprietatea comunei Aroneanu se vor efectua lucr?ri de modernizare ?i extindere, destina?ia final? fiind nfiin?area unei cre?e.
6.amenajare amplasament pentru punerea n valoare ?i protec?ia patrimoniului cultural de interes local - bustul lui Aron-Vod? - ctitorul comunit??ii Aroneanu se vor efectua lucr?ri de modernizare zonei din centrul satului Aroneanu (sensul giratoriu).
Devizul general al Proiectului integrat este de 3.500.000 Euro cu TVA inclus. Proiectul a trecut de faza evalu?rii conformit??ii ?i de verificarea n teren, mai r?mnnd de verificat ?i controlat eligibilitatea cheltuielilor. Ar trebui ca prin lunile martie-aprilie/2009, cel trziu, s? primesc r?spunsul dac? acest proiect este acceptat la finan?are. Finan?area va fi asigurat? din fonduri comunitare ?i fonduri de la bugetul local. Termenul de realizare a ntregului obictiv de investi?ii este de 18 luni de la data pred?rii amplasamentelor c?tre antreprenorul general.
mi doresc ca activitatea primarului s? fie supus? unei transparen?e totale ?i n acest sens mi propun ca la fiecare 3 luni s?-mi fac public? prezentarea activit??ii pentru a se cunoa?te stadiul ?i evolu?ia fiec?rei lucr?ri sau activit??i de interes public. n acest sens voi organiza ?i ntlniri cu cet??enii pentru dezbateri publice.
Sunt un partener al cet??enilor ?i solicit sprijinul dumneavoastr? ori de cte ori este necesar pentru a solu?iona problemele curente cu care se confrunt? comunitatea.
Sume derulate prin bugetul local n anul 2008 pentru obiective de investi?ii de pe raza comunei Aroneanu, finan?ate din fonduri guvernamentale:
Denumirea obiectivului de investi?ii pentru care s-au alocat fondurileSuma aprobat?Num?rul hot?rrii de Guvern
ALIMENTARE CU AP? N SISTEM CENTRALIZAT DIN SURSA RAJAC IA?I, A SATELOR DOROBAN? ?I ?OROGARI, COMUNA ARONEANU JUDE?UL IA?I 326.000H.G.R. nr. 341/2008
Reabilitare drum comunal Aroneanu - Rediu-Aldei 4,30 KM200.000H.G.R. nr. 364/2008
?coala cls. I-VIII sat Doroban?, com. Aroneanu Reabilitare200.000H.G.R. nr. 962/2008
Reabilitare drum comunal Aroneanu - Rediu-Aldei 4,30 KM500.000H.G.R. nr. 1.155/2008
ALIMENTARE CU AP? N SISTEM CENTRALIZAT DIN SURSA RAJAC IA?I, A SATELOR DOROBAN? ?I ?OROGARI, COMUNA ARONEANU JUDE?UL IA?I 700.000H.G.R. nr. 1.361/2008
BAZ? SPORTIV? MULTIFUNC?IONAL? FORMAT? DIN TEREN DE SPORT PENTRU HANDBAL,BASCHET, TENIS, MINIFOTBAL ?I CONSTRUC?II ANEXE CUPRINZND: VESTIARE, MPREJMUIRE, ILUMINAT - NOCTURN? ?I PARCARE AUTO, N SAT ?OROGARI, COMUNA ARONEANU 4.000H.G.R. nr. 1.524/2008
Total 1.930.000


Cu deosebit? considera?ie v? mul?ume?te primarul comunei Aroneanu

Benoni Moruzi
 

joomla site stats