Home Proiecte de Hotarari
PDF Print E-mail
cu privire la avizarea Planului Urbanistic General si a
Regulamentului Local de Urbanism ale comunei Aroneanu astfel cum au fost reactualizate de catre SC "Habitat Proiect" SA Iasi prin Proiectul nr. 15.021/2003


Consiliul Local al comunei Aroneanu, legal constituit, întrunit la lucrarile sedintei ordinare din data de 29 septembrie 2005,

având în vedere: referatul de specialitate înregistrat sub numarul 3498 / 29.08.2005 al referentului de specialitate cu atributiile specifice arhitectului-sef din cadrul aparatului propriu de specialitate, domnul ing. Neagu Dor-Mihail, prin care solicita Consiliului Local al comunei Aroneanu avizarea: -Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism ale comunei Aroneanu astfel cum au fost reactualizate de catre SC "Habitat Proiect" SA Iasi prin Proiectul nr. 15.021/2003", raport întocmit în temeiul prevederilor art. 45 teza initiala din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;

dând citire : Partii scrise, respectiv Memoriului General - vol. I; Regulamentului Local de Urbanism - vol. II; Partii desenate, respectiv hartile - toate astfel cum sunt întocmite prin Proiectul nr. 15.021/2003 de catre S.C. "Habitat Proiect" S.A. Iasi; proiectului de hotarâre înregistrat sub nr. 3499 / 29.08.2005 cu privire la aprobarea propunerii mai sus mentionate, proiect întocmit de catre Primarul comunei Aroneanu, judetul Iasi, doamna Maricica Gânga în temeiul dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale; - avizelor favorabile înregistrate sub numarul 3500 / 29.08.2005 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Aroneanu pentru proiectul de hotarâre mai sus mentionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 45 teza finala si ale art. 56 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale; anuntului înregistrat sub nr. 3501 / 29.08.2005 al secretarului comunei Aroneanu prin care face publica intentia Consiliului Local de a adopta un act administrativ cu caracter normativ în sedinta ordinara din data de 29.09.2005, anunt facut în temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica; - avizului favorabil cu privire la legalitatea adoptarii prezentei hotarâri al secretarului comunei Aroneanu, jr. Benoni Moruzi, prin contrasemnarea acesteia, în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 215/2001;

examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata cu modificarile si completatarile ulterioare; Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul; O.M.A.A.P. nr. 441/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, necesare amplasarii obiectivelor de investitii, si a Regulamentului privind continutul documentatiei pentru schimbarea categoriilor de folosinta a terenurilor agricole; O.M.A.P. nr. 5120/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, necesare amplasarii obiectivelor de investitii, si a Regulamentului privind continutul documentatiei pentru schimbarea categoriilor de folosinta a terenurilor agricole; H.G.R. nr. 1519/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din România; Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului; O.G.R. .nr. 43/1997 cu privire la regimul juridic al drumurilor, aprobata prin Legea nr. 82/1998; Legea nr. 107/1996 a apelor; Legea nr. 5/2002 privind zonele protejate; H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata, completata si republicata; Ordinul nr. 1.943/2001 al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, modificata, completata si republicata; Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, modificata, completata si republicata; Legea nr. 351/2001 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV a - Reteaua de localitati; Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale; O.G.R. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;

ca urmare a competentelor stabilite prin: art. 38 alin. (2) lit. (c) si (k) fraza întâi si alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;

în temeiul prevederilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale si din considerentele prezentate adopta urmatoarea

hotarâre
ART. 1. (1) Se avizeaza Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism ale comunei Aroneanu astfel cum au fost reactualizate de catre S.C. "Habitat Proiect" S.A. Iasi prin Proiectul nr. 15.021/2003.
(2) Beneficiar al Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism este Consiliul Local al comunei Aroneanu.
(3) Proiectul Planului Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism se constituie în anexa1 la prezenta hotarâre care face parte integranta din aceasta.
(4) Orice prevedere contrara prezentei hotarâri se abroga.

ART. 02. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a prevederilor prezentei hotarâri atrage de partea celor vinovati raspunderea materiala, civila, administrativa, disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz.

ART. 03. Copii de pe prezenta hotarâre se vor comunica Primarului, referentului cu atributiile specifice arhitectului - sef din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local pentru luarea la cunostinta si ducerea la îndeplinire ; Prefecturii judetului Iasi serviciului controlul legalitatii actelor administrative de îndata, dar nu mai târziu de 3 zile de la data adoptarii, în vederea verificarii legalitatii acesteia ; altor persoane fizice sau juridice interesate, toate prin grija secretarului comunei Aroneanu.

Adoptata, astazi 29 septembrie 2005
Initiatorul Proiectului de Hotarâre, Vizat pentru legalitate,
Primar, Maricica Gânga Secretar, Jr. Benoni Moruzi

Înt./red. MB
Ex. 2/Ds. 3/2005


Consiliul Local al comunei Aroneanu
Judetul Iasi
Comisie de specialitate
Nr. înreg. 3500 / 29.08.2005

A V I Z


Comisia de specialitate Juridica si de disciplina a Consiliului Local al comunei Aroneanu, judetul Iasi, întrunita la lucrarile sedintei ordinare pe comisie din data de 29.09.2005,

Având în vedere H.C.L. Aroneanu nr. 6 / 25.06.2004, modificata si completata, cu privire la : -constituirea comisiilor de specialitate, stabilirea numarului si a denumirii acestora, stabilirea numarului si a membrilor fiecarei comisii si modalitatea de atribuire a locurilor ce îi revin fiecarui grup de consilieri, precum si componenta nominala a acestora";
Având în vedere Dispozitia primarului nr. / .2005;
Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numarul 3498 / 29.08.2005 al referentului de specialitate cu atributiile specifice arhitectului-sef din cadrul aparatului propriu de specialitate, domnul ing. Neagu Dor-Mihail, prin care solicita Consiliului Local al comunei Aroneanu avizarea: -Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism ale comunei Aroneanu astfel cum au fost reactualizate de catre S.C. "Habitat Proiect" S.A. Iasi prin Proiectul nr. 15.021/2003", raport întocmit în temeiul prevederilor art. 45 teza initiala din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;
Dând citire proiectului de hotarâre înregistrat sub nr. 3499 / 29.08.2005 întocmit de catre Primarul comunei Aroneanu, judetul Iasi cu privire la propunerea mai sus prezentata, proiect întocmit în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;

În temeiul dispozitiilor art. 45 teza finala si ale art. 56 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale si din considerentele prezentate,

Avizeaza favorabil

Proiectul de hotarâre nr. 3499 / 29.08.2005 referitor la aprobarea: -Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism ale comunei Aroneanu astfel cum au fost reactualizate de catre S.C. "Habitat Proiect" S.A. Iasi prin Proiectul nr. 15.021/2003", în conformitate cu normele legale în materie si astfel cum acesta a fost întocmit si propune Consiliului Local aprobarea acestuia în forma prezentata.

Emis astazi, 29.09.2005

Semnaturile membrilor comisiei:

1. Proca Dumitru, presedinte _

2. Bârlescu Neculai , secretar,

3. Manolache Mihai, membru, _

Înt./red. MB
ex. 2/ds. 3/2005


Consiliul Local al comunei Aroneanu
Judetul Iasi
Comisie de specialitate
Nr. înreg. 3500 / 29.08.2005

A V I Z


Comisia de specialitate Agricultura, activitati economico-financiare a Consiliului Local al comunei Aroneanu, judetul Iasi, întrunita la lucrarile sedintei ordinare pe comisie din data de 29.09.2005,

Având în vedere H.C.L. Aroneanu nr. 6 / 25.06.2004, modificata si completata, cu privire la : -constituirea comisiilor de specialitate, stabilirea numarului si a denumirii acestora, stabilirea numarului si a membrilor fiecarei comisii si modalitatea de atribuire a locurilor ce îi revin fiecarui grup de consilieri, precum si componenta nominala a acestora";
Având în vedere Dispozitia primarului nr. / .2005;
Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numarul 3498 / 29.08.2005 al referentului de specialitate cu atributiile specifice arhitectului-sef din cadrul aparatului propriu de specialitate, domnul ing. Neagu Dor-Mihail, prin care solicita Consiliului Local al comunei Aroneanu avizarea: -Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism ale comunei Aroneanu astfel cum au fost reactualizate de catre S.C. "Habitat Proiect" S.A. Iasi prin Proiectul nr. 15.021/2003", raport întocmit în temeiul prevederilor art. 45 teza initiala din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;
Dând citire proiectului de hotarâre înregistrat sub nr. 3499 / 29.08.2005 întocmit de catre Primarul comunei Aroneanu, judetul Iasi cu privire la propunerea mai sus prezentata, proiect întocmit în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;

În temeiul dispozitiilor art. 45 teza finala si ale art. 56 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale si din considerentele prezentate,

Avizeaza favorabil

Proiectul de hotarâre nr. 3499 / 29.08.2005 referitor la aprobarea: -Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism ale comunei Aroneanu astfel cum au fost reactualizate de catre S.C. "Habitat Proiect" S.A. Iasi prin Proiectul nr. 15.021/2003", în conformitate cu normele legale în materie si astfel cum acesta a fost întocmit si propune Consiliului Local aprobarea acestuia în forma prezentata.

Emis astazi, 29.09.2005

Semnaturile membrilor comisiei:

1. Henea Anisoara, presedinte _

2. Hergheligiu Emil , secretar,

3. Morosanu Ghitica, membru, _
Înt./red. MB
ex. 2/ds. 3/2005


Consiliul Local al comunei Aroneanu
Judetul Iasi
Comisie de specialitate
Nr. înreg. 3500 / 29.08.2005

A V I Z


Comisia de specialitate Activitati social-culturale, culte, învatamânt, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectia copilului a Consiliului Local al comunei Aroneanu, judetul Iasi, întrunita la lucrarile sedintei ordinare pe comisie din data de 29.09.2005,

Având în vedere H.C.L. Aroneanu nr. 6 / 25.06.2004, modificata si completata, cu privire la : -constituirea comisiilor de specialitate, stabilirea numarului si a denumirii acestora, stabilirea numarului si a membrilor fiecarei comisii si modalitatea de atribuire a locurilor ce îi revin fiecarui grup de consilieri, precum si componenta nominala a acestora";
Având în vedere Dispozitia primarului nr. / .2005;
Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numarul 3498 / 29.08.2005 al referentului de specialitate cu atributiile specifice arhitectului-sef din cadrul aparatului propriu de specialitate, domnul ing. Neagu Dor-Mihail, prin care solicita Consiliului Local al comunei Aroneanu avizarea: -Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism ale comunei Aroneanu astfel cum au fost reactualizate de catre S.C. "Habitat Proiect" S.A. Iasi prin Proiectul nr. 15.021/2003", raport întocmit în temeiul prevederilor art. 45 teza initiala din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;
Dând citire proiectului de hotarâre înregistrat sub nr. 3499 / 29.08.2005 întocmit de catre Primarul comunei Aroneanu, judetul Iasi cu privire la propunerea mai sus prezentata, proiect întocmit în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;

În temeiul dispozitiilor art. 45 teza finala si ale art. 56 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale si din considerentele prezentate,

Avizeaza favorabil

Proiectul de hotarâre nr. 3499 / 29.08.2005 referitor la aprobarea: -Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism ale comunei Aroneanu astfel cum au fost reactualizate de catre S.C. "Habitat Proiect" S.A. Iasi prin Proiectul nr. 15.021/2003", în conformitate cu normele legale în materie si astfel cum acesta a fost întocmit si propune Consiliului Local aprobarea acestuia în forma prezentata.

Emis astazi, 29.09.2005

Semnaturile membrilor comisiei:

1. Lupu Marioara, presedinte _


2. Cretu Mihai , secretar,


3. Lucescu Mihai, membru, _
int./red. MB
ex. 2/ds. 3/2005


Consiliul Local al comunei Aroneanu
Judetul Iasi
Comisie de specialitate
Nr. înreg. 3500 / 29.08.2005

A V I Z


Comisia de specialitate Amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a Consiliului Local al comunei Aroneanu, judetul Iasi, întrunita la lucrarile sedintei ordinare pe comisie din data de 29.09.2005,

Având în vedere H.C.L. Aroneanu nr. 6 / 25.06.2004, modificata si completata, cu privire la : -constituirea comisiilor de specialitate, stabilirea numarului si a denumirii acestora, stabilirea numarului si a membrilor fiecarei comisii si modalitatea de atribuire a locurilor ce îi revin fiecarui grup de consilieri, precum si componenta nominala a acestora";
Având în vedere Dispozitia primarului nr. / .2005;
Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numarul 3498 / 29.08.2005 al referentului de specialitate cu atributiile specifice arhitectului-sef din cadrul aparatului propriu de specialitate, domnul ing. Neagu Dor-Mihail, prin care solicita Consiliului Local al comunei Aroneanu avizarea: -Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism ale comunei Aroneanu astfel cum au fost reactualizate de catre S.C. "Habitat Proiect" S.A. Iasi prin Proiectul nr. 15.021/2003", raport întocmit în temeiul prevederilor art. 45 teza initiala din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;
Dând citire proiectului de hotarâre înregistrat sub nr. 3499 / 29.08.2005 întocmit de catre Primarul comunei Aroneanu, judetul Iasi cu privire la propunerea mai sus prezentata, proiect întocmit în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;

În temeiul dispozitiilor art. 45 teza finala si ale art. 56 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale si din considerentele prezentate,

Avizeaza favorabil

Proiectul de hotarâre nr. 3499 / 29.08.2005 referitor la aprobarea: -Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism ale comunei Aroneanu astfel cum au fost reactualizate de catre S.C. "Habitat Proiect" S.A. Iasi prin Proiectul nr. 15.021/2003", în conformitate cu normele legale în materie si astfel cum acesta a fost întocmit si propune Consiliului Local aprobarea acestuia în forma prezentata.

Emis astazi, 29.09.2005

Semnaturile membrilor comisiei:

1. Sanduleanu Ioan, presedinte _

2. Bârlescu Neculai , secretar,

3. Plescan Constantin, membru, _

int./red. MB
ex. 2/ds. 3/2005


Primaria comunei Aroneanu
Judetul Iasi
Telefon 299255
Nr. înreg. 3501 / 29.08.2005

A N U N T


Consiliul Local al comunei Aroneanu supune analizei si aprobarii în cadrul sedintei ordinare din data de 29.08.2005 = proiectul de hotarâre cu privire la = "avizarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism ale comunei Aroneanu astfel cum au fost reactualizate de catre S.C. "Habitat Proiect" S.A. Iasi prin Proiectul nr. 15.021/2003" =
Proiectul de act administrativ cu caracter normativ înregistrat sub nr. 3499/29.08.2005 este afisat public la avizierul Primariei si poate fi consultat de persoanele interesate la sediul autoritatii locale. Proiectul de act administrativ cu caracter normativ este însotit de NOTA DE FUNDAMENTARE înregistrata sub nr. 3498 / 29.08.2005 - al referentului cu atributiile specifice arhitectului-sef din cadrul aparatului propriu de specialitate a consiliului local, domnul ing. Neagu Dor-Mihail - cu privire la necesitatea si oportunitatea adoptarii actului administrativ respectiv.
Copie de pe proiectul de hotarâre poate fi transmisa oricarei persoane interesate, care depune o cerere în acest sens. Solicitantul va suporta cheltuielile cu xerocopierea proiectului.
Termenul limita în care cei interesati pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ nr. 3499/29.08.2005 este pâna la data de 15.09.2005, inclusiv.
Propunerile vor trebui sa fie formulate numai în scris, putând fi comunicate prin posta sau direct la registratura generala a Primariei, cu mentiunea în atentia secretarului comunei. Propunerile care nu sunt facute în termenul si în forma mai sus mentionata nu vor putea fi avute în vedere la elaborarea formei finale a actului normativ.
Temei legal al anuntului - art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica.

Secretar,
Jr. Benoni Moruzi

Proces-verbal
Moruzi Benoni, secretar al comunei Aroneanu, în temeiul art. 6 din Legea nr. 52/2003, constat prin prezentul proces-verbal ca s-a îndeplinit procedura anuntului public referitor la adoptarea de catre consiliul local a unui proiect de act normativ.
Azi - 29.08.2005
Secretar,
Jr. Benoni Moruzi
Înt./red. MB
Ex. 2
Ds. 3/2005
 

joomla site stats