Home Regulamente de ordine interioara
Regulamente de ordine interioara PDF Print E-mail

Hotararea nr. 59

cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare si Functionare ale aparatului propriu de specialitate a consiliului local, institutiilor si serviciilor publice din subordinea acestuia, respectiv serviciul comunitar de cadastru si agricultura, biblioteca publica si caminul cultural

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ARONEANU, legal constituit, intrunit la lucrarile sedintei ordinare din data de 25 noiembrie 2004

avand in vedere: referatul de specialitate inregistrat sub numarul 3575/27.08.2004 al secretarului comunei Aroneanu, jr. Benoni Moruzi, prin care solicita Consiliului Local al comunei Aroneanu aprobarea: "Regulamentelor de Organizare si Functionare ale aparatului propriu de specialitate a consiliului local, institutiilor si serviciilor publice din subordinea acestuia, respectiv serviciul comunitar de cadastru si agricultura si biblioteca publica, aprobarea Regulamentelor de Ordine Interioara ale aparatului propriu de specialitate a consiliului local, institutiilor si serviciilor publice din subordinea acestuia, respectiv serviciul comunitar de cadastru si agricultura, biblioteca publica si caminul cultural", raport intocmit in temeiul prevederilor art. 45 teza initiala din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;

dand citire: proiectului de hotarare inregistrat sub nr. 3576 / 07.08.2004 cu privire la aprobarea propunerii mai sus mentionate, proiect intocmit de catre Primarul comunei Aroneanu, judetul Iasi, doamna Maricica Ganga in temeiul dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale; H.C.L. nr. 33/05.04.2004 cu privire la aprobarea Consiliului Consultativ din cadrul caminului cultural "Aron - Voda"; H.C.L. nr. 34/05.04.2004 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a caminului cultural Aron - Voda", ca institutie publica cu personalitate juridica organizata in subordinea consiliului local, si a Regulamentului de Organizare si Functionare a Universitatii Populare "Ion Busdugan", ca activitate distincta in cadrul caminului cultural "Aron-Voda"; - avizelor favorabile inregistrate sub numarul 3588 / 30.08.2004 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Aroneanu pentru proiectul de hotarare mai sus mentionat, avize emise in temeiul prevederilor art. 45 teza finala si ale art. 56 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale; anuntului nr. 3708/08.09.2004 a autoritatii locale prin care s-a facut publica intentia ca in data de 25.11.2004 sa se adopte un act administrativ cu caracter normativ, anunt facut in temeiul art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; - avizului favorabil cu privire la legalitatea adoptarii prezentei hotarari al secretarului comunei Aroneanu, jr. Benoni Moruzi, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 215/2001;

examinand prevederile legale in materie, respectiv: - O.G.R. nr. 13/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciului comunitar de cadastru si agricultura; Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor; Legii nr. 292/2003 a asezamintelor culturale; O.M.C.C. nr. 2883/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfasurarea activitatilor specifice asezamintelor culturale; O.M.C.C. nr. 2193/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a asezamintelor culturale; Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Statutului functionarilor publici; Legii nr. 53/2003 - Codul muncii; Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei; H.G.R. nr. 504/2003 pentru aprobarea Programului de aplicare a Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei; Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici; Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; H.G.R. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul; Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale; O.G.R. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;

ca urmare a competentelor stabilite prin: art. 38 alin. (1) lit. (e) teza a patra din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;

in temeiul prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale si din considerentele prezentate adopta urmatoarea

hotarare


ART.1.
Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a aparatului propriu de specialitate a consiliului local al comunei Aroneanu, astfel cum este cuprins in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
ART.2.
(1) Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a serviciului comunitar de cadastru si agricultura, astfel cum este cuprins in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
(2) Hotararea nr. 1/31.01.2003 cu privire la aprobarea infiintarii serviciului comunitar de cadastru si agricultura se modifica si completeaza in mod corespunzator.

ART.3.
Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a bibliotecii publice a comunei Aroneanu ca institutie publica fara personalitate juridica, in subordinea consiliului local, astfel cum este cuprins in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.

ART.4.
Se aproba Regulamentul de Ordine Interioara ale aparatului propriu de specialitate a consiliului local, institutiilor si serviciilor publice din subordinea acestuia, respectiv serviciul comunitar de cadastru si agricultura, biblioteca publica si caminul cultural, astfel cum este cuprins in anexa nr. 4 la prezenta hotarare.


ART.5.
(1) Anexele 1-4 fac parte integranta din hotarare.
(2) ncepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice alta dispozitie contrara.

ART.6.
Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a prevederilor prezentei hotarari atrage de partea celor vinovati raspunderea materiala, civila, administrativa, disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz.

ART.7.
Copii de pe prezenta hotarare se vor comunica Primarului si persoanelor cu responsabilitati in pregatirea lucrarilor pentru luarea la cunostinta si ducerea la indeplinire; Prefecturii judetului Iasi serviciului controlul legalitatii actelor administrative de indata, dar nu mai tarziu de 3 zile de la data adoptarii in vederea verificarii legalitatii acesteia; altor persoane fizice sau juridice interesate, toate prin grija secretarului comunei Aroneanu.
Int./red. MB
Ex. 2/Ds. 3
 

joomla site stats