Home
Minute


Minuta 1 august 2005 PDF Print E-mail

ROMNIA
Consiliul local al comunei Aroneanu
Judetul Iasi
Telefon 299.255

M I N U T A1

ncheiata astazi, 25 AUGUST 2005, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Aroneanu, judetul Iasi

Consiliul local al comunei Aroneanu este format din 11 membri n functie din 11 membri posibili, n conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) paragraful (II) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale.

Consiliul local este legal constituit astfel cum s-a constatat prin Hotarrea nr. 3 din 23.06.2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Secretarul2 comunei constata ca s-a ndeplinit corect procedura de convocare la lucrarile sedintei ordinare din data de mai sus, prin luarea la cunostinta - personal - de catre consilierii locali despre data, ora, locul si ordinea de zi a sedintei [a se vedea n acest sens convocarile nominale nr. 3401 / 19.08.2005] si Dispozitia Primarului comunei Aroneanu nr. 282/18.08.2005; s-a procedat la aducerea cunostintei opiniei publice, respectiv persoanelor interesate, afisndu-se convocatorul sedintei nregistrat sub nr. 3401 / 19.08.2005, la afisierul primariei, astfel cum este consemnat n procesul-verbal de afisaj nr. 3404 / 19.08.2005 [obligatie prevazuta de art. 40 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale]. Totodata, s-a procedat si la convocarea comisiilor de specialitate a consiliului local, astfel cum reiese din convocatoarele nominale nregistrate sub nr. 3409/19.08.2005.


Secretarul comunei Aroneanu efectueaza apelul nominal al consilierilor locali, si constata dupa cum urmeaza:

La sedinta ordinara a Consiliului Local, din data mai sus mentionata, participa urmatorii consilieri:

1.Brlescu Neculai;
2.Cretu Mihai;
3.Henea Anisoara;
4.Herghelegiu Emil;
5.Lucescu Mihai;
6.Lupu Marioara;
7.Morosanu Ghitica;
8.Plescan Constantin;
9.Proca Dumitru;

Secretarul comunei constata ca de la lucrarile sedintei ordinare lipseste domnul consilier Manolache Mihai. Acesta si-a anuntat imposibilitatea de a se prezenta la lucrarile sedintei, fiind de serviciu de unde nu s-a putut nvoi. Presedintele de sedinta supune aprobarii, si cu 09 voturi pentru din 09 voturi valabil exprimate se aproba motivarea absentei domnului consilier local Manolache Mihai, cu dreptul la plata ndemnizatiei de sedinta si a ndemnizatiei de la comisia de specialitate.
Secretarul comunei constata ca de la lucrarile sedintei ordinare lipseste domnul consilier Sanduleanu Ioan. Acesta si-a anuntat imposibilitatea de a se prezenta la lucrarile sedintei, fiind internat pentru a efectua niste analize. Presedintele de sedinta supune aprobarii, si cu 09 voturi pentru din 09 voturi valabil exprimate se aproba motivarea absentei domnului consilier local Sanduleanu Ioan, cu dreptul la plata ndemnizatiei de sedinta si a ndemnizatiei de la comisia de specialitate.

Secretarul comunei Aroneanu constata ca sedinta ordinara, din data de mai sus, este legal constituita, n conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale.

Lucrarile sedintei sunt publice.

Doamna Primar, Maricica Gnga, supune aprobarii ordinea de zi a sedintei, si cu 09 voturi pentru din 09 voturi valabil exprimate, este aprobata ordinea de zi astfel cum este consemnata si nregistrata sub nr. 3401 din 19.08.2005, n conformitate cu prevederile art. 40 coroborat cu art. 44 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, dupa cum urmeaza:

1.aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare, dupa luarea la cunostinta despre continutul acestuia - raspund presedintele de sedinta si secretarul comunei;
2.Informare cu privire la actele noi cu caracter normativ - raspunde secretarul comunei;
3.Informare cu privire la stadiul pregatirilor la scolile generale de pe raza comunei pentru nceperea noului an scolar - raspunde primar, directori scoli generale, contabil;
(4)1. Diverse - prezentarea proiectelor de hotarri - raspund primarul si secretarul comunei:
(4)1.a. Proiectul de hotarre nregistrat sub nr. 3314/12.08.2005, cu privire la aprobarea: "Planului Urbanistic de Detaliu - construire euroferma zootehnica n T67 parcela A1(2122/2), sat Aroneanu, comuna Aroneanu, judetul Iasi - beneficiar A.F. Plescan Constantin" - initiator Primar, Maricica Gnga;
(4)1.b. Proiectul de hotarre nregistrat sub nr. 3339/16.08.2005, cu privire la aprobarea: "suportarii din bugetul propriu al consiliului local a cheltuielilor cu masteratul pe anul 2005-2006 pentru asistentul social din cadrul aparatului propriu de specialitate a consiliului local, doamna Maria Torcatoru" - initiator Primar, Maricica Gnga;
(4)2. Diverse: prezentarea altor probleme, situatii, opinii sau sugestii ale cetatenilor etc - raspund primar, viceprimar, consilieri, secretar, aparat propriu.
(5) Secretarul comunei Aroneanu va depune toate diligentele necesare n vederea pregatirii n bune conditii a lucrarilor sedintei.

Pct. 1. de pe ordinea de zi, secretarul comunei Aroneanu, dupa punerea n timp util la dispozitia consilierilor a procesului-verbal al sedintei anterioare nregistrat sub nr. 3152 din 28.07.2005, l supune aprobarii consiliului n conformitate cu prevederile art. 43 alin. (6) teza initiala din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale. Procesul-verbal, nefiind obiectii cu privire la exprimarea opiniilor sau continutul acestuia, n conformitate cu prevederile art. 43 alin. (6) teza finala, este aprobat cu 09 voturi pentru din 09 voturi valabil exprimate.

Pct. 2. Presedintele de sedinta propune sa se treaca la urmatorul punct de pe ordinea de zi, respectiv, informare cu privire la actele noi cu caracter normativ, partea scrisa a referatului este depusa la dosarul de sedinta, fiind nregistrata sub nr. 3447/24.08.2005. Astfel, secretarul aduce la cunostinta actele normative aparute de la ultima sedinta si pna n prezent, dupa cum urmeaza:

01
Legea nr. 247/2005
Privind reforma n domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
02
O.M.F.P. nr. 980/2005
Pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare si selectie a obiectivelor de investitii publice
03
H.G.R. nr. 890/2005
Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea n posesie a proprietarilor
04
H.G.R. nr. 797/2005
Privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile n anul fiscal 2006
05
O.U.G.R. nr. 48/2005
Pentru reglementarea unor masuri privind numarul de posturi si cheltuielile de personal din sectorul bugetar
06
H.G.R. nr. 775/2005
Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central
07
O.U.G.R. nr. 77/2005
Pentru modificarea O.U.G.R. nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producatorilor de lapte
08
H.G.R. nr. 776/2005
Privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru ncalzirea locuintei si a nivelurilor acestuia
09
O.M.F.P. nr. 946/2005
Pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
10
O.U.G.R. nr. 108/2005
Privind unele masuri n domeniul salarizarii persoanelor ce ocupa functii de demnitate publica, alese si numite, din administratia publica locala
11
O.U.G.R. nr. 110/2005
Privind vnzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor n care se desfasoara activitati conexe actului medical
12
O.M.A.I. nr. 718/2005
Pentru aprobarea criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta
13
Legea nr. 235/2005
Privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din Nordul Moldovei ca obiectiv de interese national
14
O.G.R. nr. 26/2005
Privind managementul institutiilor publice de cultura

Pct. 3. Presedintele de sedinta propune sa se treaca la urmatorul punct de pe ordinea de zi, respectiv: informare cu privire la stadiul pregatirii scolilor generale pentru nceperea anului scolar 2005-2006 - raspund directorii scolilor generale din comuna Aroneanu.

Doamna director al Scolii generale Aroneanu - prof. Marioara Lupu:
Face prezentarea orala a situatiei solicitate, partea scrisa cu numar de nregistrare 329/25.08.2005 este depusa la dosarul de sedinta.
Din prezentarea facuta reiese ca probleme deosebite nu sunt pentru ca anul scolar 2005-2006 sa nceapa si sa se desfasoare n bune conditii, singurele probleme fiind cele de infrastructura (reparatii capitale, amenajare sala de sport, etc.)

Doamna Director al Scolii generale Dorobant - prof. Merticariu Luminita:
Face prezentarea orala a situatiei solicitate, partea scrisa fiind depusa la dosarul de sedinta. Documentul nu poarta numar de nregistrare de la emitent.
Din prezentarea facuta reiese ca probleme deosebite nu sunt pentru ca anul scolar 2005-2006 sa nceapa si sa se desfasoare n bune conditii.

Doamna primar - Maricica Gnga:
Le asigura pe antevorbitoarele sale ca nu vor exista probleme cu privire la asigurarea combustibililor pe timpul iernii la scolile generale din comuna. n acest sens a primit garantii de la presedintele Consiliului Judetean Iasi precum ca la prima rectificare bugetara se vor aloca fonduri speciale cu aceasta destinatie, respectiv achizitionarea de lemne pentru scoli pe perioada sezonului rece 2005-2006.

Pct. 41. Presedintele de sedinta propune sa se treaca la urmatorul punct de pe ordinea de zi, respectiv prezentarea

Proiectelor de hotarri :

Pct. 41.a. Primarul comunei prezinta proiectul de hotarre nr. 3314/12.08.2005, cu privire la aprobarea: "Planului Urbanistic de Detaliu - construire euroferma zootehnica n T67 parcela A1(2122/2), sat Aroneanu, comuna Aroneanu, judetul Iasi - beneficiar A.F. Plescan Constantin" - initiator Primar, Maricica Gnga. Proiectul de hotarre este nsotit de referatul referentului de specialitate cu atributiile specifice arhitectului-sef, domnul ing. Neagu Dor-Mihail, nregistrat sub nr. 3315 / 12.08.2005 si de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nregistrate sub numarul 3327 / 15.08.2005, n conformitate cu prevederile art. 45 si art. 56 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale si de O.G.R. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale.
Avizul comisiei Juridice si de Disciplina nu este semnat de domnul consilier Manolache Mihai, acesta lipsind de la lucrarile sedintei.
Avizul comisiei pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Protectia Mediului si Turism nu este semnat de domnul consilier Sanduleanu Ioan, acesta lipsind de la lucrarile sedintei.
Doamna primar, n calitate de initiator al proiectului de hotarre, face prezentarea necesitatii si oportunitatii adoptarii unei astfel de hotarri.
Presedintele de sedinta, dupa prezentarea proiectului de hotarre, l supune aprobarii Consiliului Local, si cu 09 voturi pentru din 09 voturi valabil exprimate, este adoptata Hotarrea Consiliului Local al comunei Aroneanu nr. 61 / 25.08.2005 cu privire la aprobarea: "Planului Urbanistic de Detaliu - construire euroferma zootehnica n T67 parcela A1(2122/2), sat Aroneanu, comuna Aroneanu, judetul Iasi - beneficiar A.F. Plescan Constantin".

Pct. 41.b. Primarul comunei prezinta proiectul de hotarre nr. 3339/16.08.2005, cu privire la aprobarea: "suportarii din bugetul propriu al consiliului local a cheltuielilor cu masteratul pe anul 2005-2006 pentru asistentul social din cadrul aparatului propriu de specialitate a consiliului local, doamna Maria Torcatoru" - initiator Primar, Maricica Gnga. Proiectul de hotarre este nsotit de referatul referentului cu atributiile specifice contabilului-sef din cadrul aparatului propriu de specialitate a consiliului local, doamna Oboroceanu Diana, nregistrat sub nr. 3351 / 16.08.2005 si de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nregistrate sub numarul 3363 / 17.08.2005, n conformitate cu prevederile art. 45 si art. 56 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale si de O.G.R. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale.
Avizul comisiei Juridice si de Disciplina nu este semnat de domnul consilier Manolache Mihai, acesta lipsind de la lucrarile sedintei.
Doamna primar, n calitate de initiator al proiectului de hotarre, face prezentarea necesitatii si oportunitatii adoptarii unei astfel de hotarri.
Alte discutii nu s-au mai nregistrat pe marginea respectivului proiect de hotarre.
Presedintele de sedinta, dupa prezentarea proiectului de hotarre, l supune aprobarii Consiliului Local, si cu 09 voturi pentru din 09 voturi valabil exprimate, este adoptata Hotarrea Consiliului Local al comunei Aroneanu nr. 62 / 25.08.2005 cu privire la aprobarea: "suportarii din bugetul propriu al consiliului local a cheltuielilor cu masteratul pe anul 2005-2006 pentru asistentul social din cadrul aparatului propriu de specialitate a consiliului local, doamna Maria Torcatoru".

La lucrarile sedintei mai participa si noul sef de post al comunei Aroneanu, respectiv domnul Niculita Mihai. Acesta se prezinta consilierilor locali, carora le solicita si sprijinul pentru ca sa poata intra ct mai repede n stapnirea locuintei de serviciu, care la momentul de fata este ocupata tot de fostul sef de post - Cotofanu Liviu.
Doamna primar i promite ca l va nsoti personal la seful Inspectoratului general de Politie caruia i va solicita spijinul n vederea rezolvarii acestei probleme.
Domnul sef de post afirma ca este nevoit sa efectueze naveta, n conditiile n care nu are masina personala si la post nu mai ramne nimeni pentru orice interventie care ar putea aparea pe timpul noptii.
Apreciaza ca nu este corect ca dintre colegii sai sa informeze conducerea Inspectoratului de Politie ca oricum face naveta din Iasi, cartierul Nicolina, deoarece este nevoit sa o faca n conditiile date.
Totodata, solicita sprijinul autoritatii locale pentru a putea repune n circulatie mijlocul de transport de la Postul de politie, deoarece n momentul de fata este defect si presupune unele cheltuieli cu reparatiile.
Doamna primar i recomanda sa se adreseze unui service specializat, care sa ntocmeasca o nota de constatare cu defectiunile autoturismului din dotarea Postului de politie, si sa prezinte un deviz cu cheltuielile care le-ar presupune repararea acestuia. n conditiile n care cheltuielile nu se vor ridica la o suma foarte mare, este posibila gasirea unei solutii financiare pentru repararea autoturismului.
Domnul Proca Dumitru l avertizeaza pe seful de post ca se poate aloca suma necesara repararii autoturismului, cu conditia ca pe viitor sa se vada si rezultatele acestei masuri.
Seful de Post face prezentarea scurtei activitati de la numirea n functie si a faptului ca la cladirea Postului de Politie a nceput deja lucrari de reparatii (gresie, faianta, lambriuri, etc) dar nu poate interveni la instalatiile sanitare pna ce fostul sef de post nu elibereaza locuinta de serviciu.
Apreciaza ca att autoturismul ct si constructia se afla ntr-un grad avansat de deteriorare, n mare parte datorndu-se lipsei de ntretinere din partea celui care le-a avut n folosinta.
Doreste sa schimbe imaginea Politistului care trebuie sa fie n slujba cetateanului si nu invers, doreste sa schimbe imaginea Postului de Politie - care acum este cu fasole pe gard - pentru toate acestea avnd nevoie de colaborarea institutiilor si autoritatilor publice de la nivel local.
Ordinea de zi fiind epuizata, alte probleme nemaifiind prezentate, presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei nchise, n conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu.
Semnaturile presedintelui de sedinta si ale secretarului comunei, n conformitate cu prevederile art. 43 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale.
nt./red. MB
Ex. 2/Ds. 3
 


joomla site stats