Home
Hotărâri PDF Print E-mail

Anul 2019

 

1. HCL 1 din 31 ianuarie 2019 - cu privire la constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Dorofte Gheorghe

2. HCL 2 din 31 ianuarie 2019 - cu privire la: „aprobarea, pentru anul 2019, a limitelor de venituri medii lunare pentru bunurile mobile și imobile, păsări și animale, proprietatea solicitanților de ajutor social în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

3. HCL 3 din 31 ianuarie 2019 - cu privire la aprobarea: „Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru realizarea unor activități pe anul 2019 (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii 416/2001”

4. HCL 4 din 31 ianuarie 2019 - cu privire la aprobarea: „statelor de funcții și a numărului de asistenți personali de la nivelul comunei Aroneanu, pentru anul 2019

5. HCL 5 din 31 ianuarie 2019 - cu privire la aprobarea: „rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Aroneanu, județul Iași pentru anul școlar 2019-2020

6. HCL 6 din 31 ianuarie 2019 - cu privire la: „încetarea cu acordul părților a Contractului de Concesiune înregistrat cu numărul 5566 din 11.08.2014 dintre comuna Aroneanu și doamna Serghie Simona-Elena”

7. HCL 7 din 31 ianuarie 2019 - cu privire la aprobarea: „Programului de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2019”

8. HCL 8 din 31 ianuarie 2019 - cu privire la aprobarea: „valorii de investiție a proiectului „Dotarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat al comunei Aroneanu, județul Iași”, precum și solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Inteprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA - IFN) și plata comisionului de garantare”

9. HCL 9 din 31 ianuarie 2019 - cu privire la aprobarea: „actualizării traseelor și stațiilor de îmbarcare/debarcare a călătorilor pentru transport public județean de persoane”

10. HCL 10 din 22 februarie 2019 - cu privire la validarea mandatului de consilier local al domnului Huludeț Gheorghe, aflat pe lista A.L.D.E. Aroneanu

11. HCL 11 din 22 februarie 2019 - cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu și al instituțiilor și serviciilor publice de interes local

12. HCL 12 din 22 februarie 2019 - cu privire la: „transformarea funcției publice vacante de inspector grad profesional superior în funcția publică de inspector grad profesional asistent de la nivelul Comunei Aroneanu, județul Iași”

13. HCL 13 din 22 februarie 2019 - cu privire la aprobarea „încheierii Acordului de Parteneriat dintre Asociația de Interes Comunitar Aroneanu, Școala „Aron Vodă”, județul Iași, Comuna Aroneanu, județul Iași, în vederea implementării proiectului „LADA CU ZESTRE A BUNICII”

14. HCL 14 din 22 februarie 2019 - cu privire la: „acceptarea ofertei de donație pentru un teren situat în intravilanul satului Șorogari, comuna Aroneanu, județul Iași

15. HCL 15 din 22 februarie 2019 - cu privire la: „acceptarea ofertei de donație pentru un teren situat în intravilanul satului Șorogari, comuna Aroneanu, județul Iași

16. HCL 16 din 22 februarie 2019 - cu privire la: „acceptarea ofertei de donație pentru un teren situat în intravilanul satului Șorogari, comuna Aroneanu, județul Iași

17. HCL 17 din 22 februarie 2019 - cu privire la aprobarea: „Acordului de Parteneriat dintre  Comuna Aroneanu, Școala Gimnazială „Aron Vodă” Aroneanu, Asociația de Interes Comunitar Aroneanu, Școala de dans UNIC în vederea derulării proiectului intitulat „UN MĂRȚIȘOR PENTRU MAMA” - ediția a VIII-a”

18. HCL 18 din 22 februarie 2019 - cu privire la aprobarea: „contului de încheiere a execuției bugetului comunei Aroneanu pe anul 2018”

19. HCL 19 din 22 februarie 2019 - cu privire la aprobarea: „modificării Hotărârii Consiliului Local Aroneanu nr. 147 din 10 decembrie 2018 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice de la nivelul autorității locale a Comunei Aroneanu pe anul 2019”

20. HCL 20 din 22 februarie 2019 - cu privire la aprobarea: „actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții - Reabilitare grădiniță și extindere pentru creșă în Comuna Aroneanu, județul Iași, în conformitate cu art. 71 din OUG 114/2018”

21. HCL 21 din 22 februarie 2019 - cu privire la aprobarea: „vânzării prin licitație publică a suprafeței de teren de 769mp având nr. cadastral 64067, din domeniul privat al comunei Aroneanu, județul Iași”

22. HCL 22 din 27 februarie 2019 - cu privire la: „asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Aroneanu, județul Iași”

23. HCL 23 din 28 martie 2019 - privind aprobarea: „Modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 29”

24. HCL 24 din 28 martie 2019 - cu privire la aprobarea graficului de ședințe ordinare ale consiliului local pentru trimestrul II-2019

25. HCL 25 din 28 martie 2019 - cu privire la: „alegerea unui președinte de ședințe ale Consiliului Local al comunei Aroneanu pentru trimestrul II al anului 2019”

26. HCL 26 din 28 martie 2019 - cu privire la: „actualizarea componenței comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, de la nivelul comunei Aroneanu, județul Iași”

27. HCL 27 din 28 martie 2019 - cu privire la aprobarea: „P.U.Z. - Schimbarea destinației și construire locuință individuală pe teren proprietate, amplasat în sat Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași, nr. cadastral 62457, beneficiar fiind Paraschiv Ciprian Daniel și Paraschiv Andreea Silvia”

28. HCL 28 din 28 martie 2019 - privind aprobarea: „completării inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Aroneanu, județul Iași

29. HCL 29 din 28 martie 2019 - privind aprobarea: „completării inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Aroneanu, județul Iași

30. HCL 30 din 28 martie 2019 - cu privire la aprobarea: „achiziției unor servicii de întocmire P.U.Z. - „Plan de dezvoltare locală - Zonă de Agrement Aroneanu””

31. HCL 31 din 28 martie 2019 - cu privire la aprobarea: „achiziției unui serviciu de depozitare a deșeurilor nepericuloase de pe raza administrativ teritorială a comunei Aroneanu, județul Iași

32. HCL 32 din 28 martie 2019 - cu privire la aprobarea: „Acordului de Parteneriat dintre  Comuna Aroneanu, Școala Gimnazială „Aron Vodă” Aroneanu și Asociația de Interes Comunitar Aroneanu, în vederea derulării proiectului intitulat „CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂȚĂTORILOR””

33. HCL 33 din 28 martie 2019 - cu privire la aprobarea: „Acordului de Parteneriat dintre  Comuna Aroneanu, Școala Gimnazială „Aron Vodă” Aroneanu și Asociația de Interes Comunitar Aroneanu, în vederea derulării proiectului intitulat „Concursul de șah - Memorialul - ”Aron Vodă”””

34. HCL 34 din 28 martie 2019 - cu privire la aprobarea: „studiului de oportunitate, caietului de sarcini, raportului de evaluare, pentru concesionarea suprafeței teren de 7.500 mp identificată cadastral cu nr. 63.755 și a suprafeței de 7.500 mp identificată cadastral cu nr. 63.756 în vederea construirii și amenajării unei fabrici pentru prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor, producerea sucurilor de fructe și legume și fabricarea vinurilor din struguri”

35. HCL 35 din 28 martie 2019 - cu privire la aprobarea: „indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul - Înființare rețea de distribuție de gaze naturale în comuna Aroneanu, județul Iași cu satele aparținătoare”

36. HCL 36 din 28 martie 2019 - cu privire la aprobarea: „acordării în folosință gratuită a unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Aroneanu, domnului Cuvuliuc Costel-Ovidiu, pentru construire locuință proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003”

37. HCL 37 din 28 martie 2019 - privind aprobarea: completării inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Aroneanu, județul Iași

 

 


Anul 2018

 

 

 

joomla site stats